ابزار هدایت به بالای صفحه

پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی کشاورزی
پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی کشاورزی

سابقه: وزیر جهاد کشاورزی طی ابلاغیه شماره 9791/02 مورخ 6/4/94 در مكاتبه با معاونین، روسای سازمان جهاد کشاورزی استان ها و سازمان های مجموعه وزارت جهاد كشاورزی، ضمن ابلاغ موضوع اعتبار پروانه فعالیت نظام صنفی كشاورزی به عنوان مدرك معتبر شغلی، بر موارد مهمی در باره فعالیت های نظام صنفی كشاورزی تاكید نمود تا مورد پیگیری نظام ها قرار  بگیرد.

"تقویت فنی و علمی نظام های صنفی به منظور حضور فعال و موثر و بهره مندی از نظرات آنها در بخش كشاورزی، حضور نمایندگان نظام های صنفی كشاورزی در مجامع، شوراها، جلسات و كارگروه های تخصصی بخش كشاورزی و حمایت و توانمندسازی نظام صنفی در  اجرای وظایف و ماموریت های غیرحاكمیتی بخش كشاورزی" از جمله موارد اشاره شده در این ابلاغیه بود.

در مطالب گذشته تنظیم شده در این پایگاه اطلاع رسانی، گزارش هایی در باره اقدامات بخش دولتی(تعاون روستایی) برخی از استان ها در پیگیری مفاد ابلاغیه مذكور ارائه شد.

در مطلب حاضر، گزارش خلاصه شده ای از اقدامات نظام های صنفی كشاورزی(نظام صنفی كشاورزی استان اصفهان) كه در ذیل ابلاغیه وزیر جهاد كشاورزی انجام گرفته، منعكس می شود. با توجه به برنامه ریزی دقیق و پیگیری های مستمر انجام یافته و تعاملات مثبت و سازنده نظام صنفی كشاورزی استان اصفهان با مجموعه جهاد كشاورزی، سازمان تعاون روستایی، استانداری و دیگرسازمانهای مرتبط، شیوه روش به كار آمده قطعا می تواند به عنوان یك الگو مورد استفاده نظام های صنفی كشاورزی قرارگیرد.

.............................

1-انتشار ابلاغیه وزیر جهاد كشاورزی در موضوع نظام صنفی كشاورزی مورخ 6/4/94

2-ارسال ابلاغیه وزیر جهاد كشاورزی توسط نظام صنفی استان به ارگان ها و نهادهای مختلف در سطح استان و نظام های صنفی شهرستان به همراه درخواست عملیاتی كردن موضوعات ابلاغیه طی مكاتبه با رئیس جهاد كشاورزی استان در مورخ 13/4/94

3- مكاتبه نظام صنفی كشاورزی استان با دبیران نظام صنفی كشاورزی شهرستان ها در مورخ 14/4/94

موضوع: شرح و تفكیك موارد مطرح شده در ابلاغیه وزیر جهاد كشاورزی به همراه تذكر تشكیل جلسات كافی دبیر و هیات مدیره نظام صنفی كشاورزی شهرستان ها با مدیران جهاد كشاورزی، فرماندار و دیگر نهادهای مرتبط.

مشاهده و دانلود مكاتبه

4-برگزاری جلسه نظام صنفی كشاورزی با رئیس سازمان جهاد كشاورزی استان در 26/8/94 .

موضوع جلسه: هماهنگی و برنامه ریزی در راستای حمایت و توانمندسازی نظام صنفی كشاورزی استان در دو محور: - حضور نظام صنفی در مجامع،‌شوراها و كارگروه های تخصصی - انجام امور غیرحاكمیتی و قابل پیگیری در بخش كشاورزی توسط نظام صنفی كشاورزی

5- برگزاری جلسه نظام صنفی كشاورزی با مدیر هماهنگی ترویج كشاورزی سازمان جهاد كشاورزی استان در مورخ 1/9/94

6-ابلاغ رئیس سازمان جهاد كشاورزی استان به شهرستان ها با موضوع: عضویت نظام صنفی كشاورزی در 17 مورد مجامع، شوراها و كارگروه های تخصصی از جمله: ستاد بیمه و ستاد تنظیم بازار محصولات كشاورزی، شورای كشاورزی برنامه ششم استان، كارگروه آب و كشاورزی شهرستانها،كارگروههای پدافند غیرعامل، اقتصاد مقاومتی، اموردام، ستاد مدیریت تلفیقی آفات و ستاد مبارزه با سن غلات، كمیته بهداشت كشاورزی، كمیته های تخصصی زراعت و باغبانی،كمیته انتخاب نمونه ها، كمیته هواشناسی كشاورزی و... و همچنین 12 مورد واگذاری و انجام وظایف امور غیر حاكمیتی در بخش كشاورزی به نظام صنفی كشاورزی از جمله: ترویج محصولات سالم برای اعضای نظام صنفی، صدور پروانه فعالیت برای حوزه صنایع تبدیل و تكمیلی، مشاركت نظام صنفی در حوزه ارزیابی بیمه كشاورزی، نظارت بر علمیات آبرسانی سیار مزارع و باغات و... در مورخ 12/9/94

7-برگزاری جلسه مشترك نظام صنفی و مدیریت تعاون روستایی استان در مورخ 12/9/94

موضوع جلسه: پیگیری مصوبات جلسه با جهاد كشاورزی استان در خصوص اجرای امور غیر حاكمیتی وقابل پیگیری در بخش كشاورزی توسط نظام صنفی كشاورزی.

8-مكاتبه نظام صنفی كشاورزی استان با دبیران اجرایی نظام صنفی كشاورزی شهرستان ها در مورخ 15/9/94

(رونوشت ها به: مدیركل دفتر امور تشكل های كشاورزی، رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور، روسای جهاد كشاورزی و تعاون روستایی استان، مدیر هماهنگی ترویج استان)

موضوع: ارسال تصویر ابلاغ رئیس جهاد كشاورزی استان به همراه موارد انتظارات و ارائه برنامه اجرایی به نظام صنفی كشاورزی شهرستان ها برای عملیاتی نمودن ابلاغیه وزیر جهاد كشاورزی

مشاهده و دانلود مكاتبهارسال در تاریخ سه شنبه 14 اردیبهشت 1395 توسط گروه كارشناسان كشاورزی

جلسه مجمع عمومی مجمع ملی خبرگان كشاورزی كشور در روز دوشنبه 20/2/95 راس ساعت 10 صبح به منظور انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس مجمع، در سازمان مركزی تعاون روستایی ایران برگزار خواهد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، این جلسه مجمع عمومی با حضور نماینده كانون خبرگان استان و نمونه معرفی شده(موضوع نامه شماره 190919/34 مورخ 31/3/94 )برگزار می شود.

مجمع خبرگان كشاورزی تشكلی غیردولتی، غیرسیاسی و غیرانتفاعی است. این تشكل در سطح ملی تحت عنوان مجمع ملی، در استان‌ها تحت نام كانون استانی و در شهرستان‌ها به عنوان انجمن سازماندهی شده اند. سازماندهی نمونه های منتخب ادوار مختلف و افراد مرجع محلی بخش كشاورزی كشور به منظور انتقال تجارب و دانش فنی به سایر شاغلین بخش كشاورزی از جمله وظایف این تشكل است.ارسال در تاریخ دوشنبه 13 اردیبهشت 1395 توسط گروه كارشناسان كشاورزی

بهتر است بار دیگر این پرسش را از خود داشته باشیم كه نظام صنفی كشاورزی از زمان تشكیل قرار بوده است كه چه مزایای قانونی و اجتماعی برای جامعه بهره بردار و كشاورز ایجاد نماید و وزارت جهاد كشاورزی در ایجاد و دولت در قوانین وضع شده اش چه اهداف كاربردی برای آن متصور شده اند؟

تحقق اهداف و مأموریتهای نظام صنفی كشاورزی متضمن حضور افرادی در سِمت اعضای هیات مدیره، بازرس و دبیران اجرایی نظام های صنفی در سطوح مختلف شهرستانی، استانی و كشوری خواهد بود كه  وقت و انرژی و علاقه مندی برای خدمت در این نظام را داشته باشند و خوشبختانه نمونه های آن در نظامهای صنفی شهرستانی و استانی موفق وجود دارند.

حضور نمایندگان نظام صنفی كشاورزی در جلسات كمیته ها، كارگروهها و شوراهای مرتبط با بخش كشاورزی می تواند زمینه ساز پیگیری و تأمین بخشی از حقوق و منافع كشاورزان باشد و حضور فعالانه نظام صنفی را بیش از پیش نیازمند است. این امر  می تواند زمینه ساز  بررسی مسائل و مشكلات كشاورزان در مجامع تصمیم ساز و تصیمیم گیر و حركتی رو به جلو حركت باشد.

در حوزه نظارتی با توجه به اهمیت موضوع نظارت بر امور نظام های صنفی كشاورزی نظارت های بیشتری از سوی استانها و ستاد مركزی هم در حوزه حاكمیتی توسط دفتر امور تشكلها و هم در حوزه اجرایی، توسط نظام صنفی برای بهبود و حُسن اجرای فعالیت ها در جهت اهداف در نظر گرفته شده ضروری است تا با حركت در مسیر رعایت مقررات و انضباط عملكردی اهداف كاربردی متصور شده برای نظام محقق گردند.

در زمینه گسترش عضوگیری در نظام صنفی كشاورزی  باید ببینیم كه نیازهای محسوس و نامحسوس كشاورزان و مخاطبان نظام صنفی چه چیزی است؟ اگر خواسته های آنان بررسی و تامین شود قطعاً عضوپذیری در نظام های صنفی بالا خواهد رفت. همچنین وقتی كه نمایندگان نظام صنفی كه خود كشاورزند با زبان خود كشاورزان می آیند و بی واسطه با آنها صحبت می كنند انگیزه بیشتری را برای عضویت فراهم می آورد.

بدون شك برای تقویت و توانمند شدن نظام صنفی كشاورزی نیاز به كار فرهنگی و اجتماعی می باشد تا كشاورزان به این امر واقف شوند كه رفع نیازها و حل مسائل و مشكلات آنها باید توسط خودشان انجام و مورد پیگیری قرار گیرد.

*مهندس علی شفیعی علویجه، رئیس گروه حمایت و توانمندسازی دفتر امور تشكل های كشاورزیارسال در تاریخ چهارشنبه 8 اردیبهشت 1395 توسط گروه كارشناسان كشاورزی

نهمین جلسه كمیته فرعی لوایح راجع به بررسی نقطه نظرات وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت پیرامون متن مصوب كمیته فرعی لوایح در باره پیشنهاد وزارت جهاد كشاورزی در خصوص اصلاح آیین نامه اجرایی نظام صنفی كشاورزی روز چهارشنبه مورخ 8/2/95 در محل نهاد ریاست جمهوری برگزار خواهد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، حاضران در این نشست را نمایندگان وزارت جهادكشاورزی(آقایان صفایی مدیرعامل و رئیس سازمان مركزی تعاون روستایی ایران و مسلمی مدیركل دفتر امور تشكل های كشاورزی) با همراهی رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور و همچنین نمایندگان وزارتخانه های دادگستری، تعاون، كار و رفاه اجتماعی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، معاونت امور حقوقی و مجلس رئیس جمهور و مركز نظارت بر اصناف كشور تشكیل می دهند.

تسریع در بررسی و تصویب اصلاحیه آیین نامه نظام صنفی كشاورزی با پیگیری از سوی نظام های صنفی كشاورزی در سطح كشور و استان ها به عنوان نماینده كشاورزان و تعاملات دفتر امور تشكل های كشاورزی به عنوان نماینده وزارت جهاد كشاورزی در پیگیری وظایف حاكمیتی نظام صنفی با دفاتر امور حقوقی و امور مجلس وزارت جهاد كشاورزی و دفتر مطالعات كاربردی هیات دولت و در راستای اجرای ماده 40 آیین نامه اجرایی نظام صنفی كشاورزی انجام می پذیرد.

بنا بر ماده 40 آیین نامه اجرایی نظام صنفی كشاورزی، وزارت جهاد كشاورزی موظف است ضمن اجرای مفاد این آیین نامه، نسبت به بررسی آن اقدام و پیشنهادات اصلاحی لازم را جهت تصویب به هیات وزیران ارائه نماید.ارسال در تاریخ دوشنبه 6 اردیبهشت 1395 توسط گروه كارشناسان كشاورزی

پیش خبر: چندی پیش بود كه وزیر اقتصاد در یك گفت و گوی كوتاه تلویزیونی اظهار داشت كه كشاورزان همانند سایر مشاغل كشور مشمول پرداخت مالیات هستند. وی همچنین نیز گفت كه متمول ترین فرد در بین آشنایان وی به شغل كشاورزی مشغول است.

در پی این اظهارات آقای طیب نیا مبنی بر پرداخت مالیات از سوی كشاورزان، روسای نظام های صنفی كشاورزی استان ها به نمایندگی از كشاورزان نسبت به این امر نقد و اعتراض جدی خود را در رسانه ها مطرح نمودند. این در حالی است كه به استناد ماده 81 قانون مالیات های مستقیم، بخش كشاورزی معاف از پرداخت مالیات است.

رئیس نظام صنفی کشاورزی استان خراسان رضوی در این ارتباط گفت: برخی مسئولین، دیواری کوتاه تر از کشاورزی پیدا نمی کنند.

سید حسین موسوی نژاد افزود :متاسفانه طی روزهای اخیر شاهد مصاحبه هایی ازجانب  وزیر اقتصاد در رسانه ها بوده ایم که در اقدامی غیرکارشناسانه، اعلام نمودند که کشاورزان نیز می بایست مانند دیگر مشاغل جامعه، مالیات پرداخت نمایند که این سخنان یا به دلیل اطلاعات آماری نادرستی است که در اختیار ایشان قرار گرفته است و یا به دلیل  تمکن مالی بالای  کشاورزانی که با ایشان نسبت فامیلی دارند ایشان به این گمان رسیده اند و به ایراد چنین سخنانی پرداخته اند که در هر دومورد ، صورت مسئله جهت نتیجه گیری به پرداخت مالیات از سمت کشاورزان به دولت کاملا  اشتباه می باشد.

وی اظهار داشت: سخنان اخیر وزیر اقتصاد به سردرگمی های كشاورزان دامن می زند. این گونه سخنان، مناسب برای شان كشاورزانی كه در چنین شرایط اقتصادی،‌ دست از تولید برنداشته اند تا نیاز غذایی یك ملت را تامین كنند نمی باشد. كشاورزان جزو پایه های مهم اقتصادی كشور به شمار می آیند به طوری كه چه در دوران دفاع مقدس، چه در زمان تحریم های سخت و ظالمانه دیگر كشورها، هرگز از پا ننشستند و وقتی به دقت به موضوع بنگریم متوجه خواهیم شد كه در تمامی این سال ها بیش از كمك های دولت به كشاورزان،‌این كشاورزان هستند كه به دولت كمك می كنند و هم اكنون چندین برابر مبلغی كه دیگر اصناف به نام مالیات پرداخت می كنند به طور غیر مستقیم به دولت كمك مالی می دهند. به عبارت دیگر باید گفت دولت نباید بر سر كشاورزان منت بگذارد كه مالیات نمی كنند.

رئیس نظام صنفی کشاورزی استان خراسان رضوی گفت: درخواست ما به عنوان نماینده كشاورزان از دولت این است كه قسمت تمام شده محصولات كشاورزی در فضایی كاملا كارشناسانه با حضور نماینده قانونی كشاورزان یعنی نظام صنفی كشاورزی محاسبه شود و بعد از ادعای دریافت مالیات كنند.البته به نظر می رسد این زمزمه های مسئولین اقتصادی كشور تدبیری برای چانه زنی در باره افزایش نیافتن معقول قیمت خرید تضمینی محصولات كشاورزی باشد.

در پی اظهارات وزیر اقتصاد، رئیس نظام صنفی كشاورزی استان خوزستان نیز اظهار داشت: طبق قوانین جاری كشور، اخذ هر گونه مالیات از بخش کشاورزی ممنوع است. ضمن این كه تاکنون تولیدکننده‌ای را ندیده‌ام که از راه کشاورزی میلیارد شده باشد.

مسعود اسدی گفت: اظهارات وزیر اقتصاد ناشی از ناتوانی در دریافت مالیات از اقشار مرفه‌ای است که با فرار مالیاتی خود هر ساله هزاران میلیارد تومان از پول‌های بیت المال را که باید از آنان به شکل مالیات اخذ شود، به دولت پرداخت نمی‌کنند و به همین دلیل به نتیجه رسیدند که محروم‌ترین و زحمت‌کش ترین قشر جامعه یعنی کشاورزان باید کسری بودجه را جبران کنند.

وی  با بیان اینکه طبق قوانین جاری جمهوری اسلامی ایران اخذ هر گونه مالیات از بخش کشاورزی ممنوع است، افزود: بنده با اخذ هر گونه مالیات از بخش کشاورزی به شدت مخالف هستم و اعتقاد دارم بخشی از مالیاتی که توسط دولت اخذ می‌‌شود باید به این بخش تزریق شود، تا بتوانیم کشاورزی را در چارچوب اقتصاد مقاومتی تقویت کنیم.

رئیس نظام صنفی كشاورزی استان خوزستان با اشاره به اینکه درباره تعداد کشاورزان کشور آمار متفاوتی وجود دارد گفت: براساس برخی از آمار اعلام شده حدود ۴ و نیم میلیون خانوار کشاورز در کشور وجود دارد و به اعتقاد بنده حداکثر ۵ درصد کشاورزان کشور از وضعیت متوسط رو به خوب برخوردار هستند.

انتظار می رود كه دیگر روسای نظام های صنفی كشاورزی استان ها و شهرستان ها به عنوان نماینده كشاورزان از طریق رسانه های محلی و ملی در این خصوص اظهار نظر و نقد، ارائه نمایند.ارسال در تاریخ شنبه 4 اردیبهشت 1395 توسط گروه كارشناسان كشاورزی

اعضای هیات مدیره نظام صنفی كشاورزی استان كرمان به همراه مدیران جهاد كشاورزی و تعاون روستایی استان كرمان و مدیر عامل صندوق توسعه بخش كشاورزی كرمان با مهندس رزم حسینی استاندار كرمان دیدار كردند.

در این نشست ابتدا مهندس سعیدی رئیس سازمان جهاد كشاورزی استان كرمان به بیان اهداف تشكیل نظام های صنفی و توضیح آیین نامه اجرایی مصوب هیات دولت و دستور وزیر جهاد كشاورزی مبنی بر حمایت از نظام صنفی كشاورزی پرداخت.

در ادامه مهندس محمد حسینی مدیر كل تعاون روستایی استان و مهندس سالاری معاون تشكل های كشاورزی استان به ارائه گزارش عملكرد نظام های صنفی پرداختند.

سپس خانم مهندس مجیدیان دبیر اجرایی نظام صنفی كشاورزی استان كرمان نیز در راستای حمایت و توانمندسازی نظام صنفی و اجرای بهتر وظایف و ماموریت های محوله به این نهاد درخواست هایی را از طرف نظام صنفی كشاورزی استان به حضور استاندار ارائه نمود كه با تایید استاندار به مرحله اجرایی خواهد رسید.

در این جلسه مقرر شد نماینده نظام صنفی كشاورزی استان به عضویت دائم ستاد تنظیم بازار و كمیته خرید گندم استان پذیرفته شود و از نمایندگان این نظام به عنوان عضو جهت حضور در شوراها جلسات و كارگروه های تخصصی مرتبط با بخش كشاورزی از سوی فرمانداری شهرستان دعوت به عمل آید.

زمینه حضور و مشاركت نظام های صنفی شهرستان ها و استان در صیانت از منابع آب های زیرزمینی و انجام برخی نظارت ها و هماهنگی ها در روستاها و نیز آموزش و ترویج بهره برداران بخش كشاورزی در راستای مدیریت بحران آب و ایجاد تشكل های آب بران با بهره گیری از امكانات موجود جهت تقویت علمی و فنی این نظام در دستور كار استانداری قرار گیرد.

حسب دستور رئیس بانك مركمزی ایران و با تاكید استاندار، پروانه فعالیت نظام صنفی به عنوان مدرك معتبر شغلی از سوی بانك ها جهت ارائه تسهیلات و اخذ ضمانت پذیرفته شود.

جلسات هیات مدیره نظام صنفی كشاورزی استان به صورت فصلی با دستور كار مشخص و ارائه گزارش روند پیشرفت كار در حضور استاندار برگزار شود.

همچنین اعضای هیات مدیره نظام صنفی استان كرمان در این جلسه به بیان برخی دیدگاه های خود در حمایت از بهره برداران بخش كشاورزی پرداختند و دكتر مرتضوی رئیس نظام صنفی استان، مهندس نیكفر عضو هیات مدیره، مهندس افضلی رئیس نظام صنفی شهرستان كرمان و مهندس بهزاد پور رئیس نظام صنفی كشاورزی شهرستان فهرج از دیگر سخنرانان این جلسه بودند.

 

 

لینك خبر این جلسه در سایت وزارت كشور و خبرگزاری ایرنا / گزارش از دبیرخانه نظام صنفی كشاورزی استان كرمانارسال در تاریخ چهارشنبه 1 اردیبهشت 1395 توسط گروه كارشناسان كشاورزی

متاسفانه مطلع شدیم كه پدر گرامی سركار خانم ثریا شعبانی دبیر اجرایی نظام صنفی كشاورزی استان همدان و رئیس هیات مدیره نظام صنفی كشاورزی شهرستان همدان به رحمت ایزدی پیوسته و ایشان در غم از دست دادن پدر به سوگ نشسته است. از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و مغفرت و برای خانواده محترم شعبانی شکیبایی آرزو داریم.

پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی  ارسال در تاریخ چهارشنبه 1 اردیبهشت 1395 توسط گروه كارشناسان كشاورزی

جلسه مجمع عمومی نظام صنفی كشاورزی استان ایلام در روز سه شنبه 24 فروردین ماه سال 95 با حضور اعضای هیئت مدیره نظامهای صنفی كشاورزی شهرستانهای استان، خانم جهانپور نماینده تعاون روستایی استان و آقایان كرمی مقدم و شفیعی نمایندگان سازمان مركزی تعاون روستایی ایران در محل سالن جلسات تعاون روستایی استان برگزار شد.

 

تصویب تعرفه های حق عضویت و صدور پروانه

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، بعد از به حد نصاب رسیدن و اعلام رسمیت جلسه، هیأت رئیسه تشكیل و با قرائت دستور جلسه برای بحث و بررسی در مجمع جلسه اقدام نمودند. ازجمله موضوعات مورد بحث تعیین تعرفه های حق عضویت، هزینه صدور و تمدید پروانه فعالیت بود كه هیئت مدیره نظام صنفی استان جدول جمع بندی از نظرات شهرستانها را به منظور ایجاد وحدت رویه و پیشگیری از مسائل و مشكلات احتمالی در اجرا پیشنهاد کرده بود. با تصویب مقادیر تعرفه ها توسط مجمع عمومی، اخذ هزینه از متقاضیان عضویت نظام در سطح شهرستانهای استان هماهنک و یکنواخت می شود. ضمناً در برخی از موارد که در جدول تعرفه مصوب نباشد، نظام صنفی شهرستان می توانند طبق ضوابط با تصویب هیأت مدیره و یا مجمع عمومی اقدام داشته باشند.

 

رعایت همه موارد مفاد اساسنامه

در ادامه جلسه علی كرمی مقدم رئیس گروه سازماندهی و ساماندهی تشکلها و صنوف دفتر امور تشكلهای كشاورزی با تاكید بر رعایت دقیق قوانین و مقررات مرتبط با نظام صنفی بویژه رعایت مفاد اساسنامه افزود: نظامهای صنفی نمی توانند بخشی از مفاد اساسنامه را قبول و از اجرای مفاد دیگر سر باز زنند؛ از جمله در مباحث مالی که ساختار نظام صنفی کشاورزی یک ساختار مستقل بوده و باید از محل منابع درآمدی خود هزینه ها را پرداخت نماید. لذا نظام صنفی شهرستان باید سهم 20 درصدی نظام صنفی استان و نظام استان سهم 5 درصد از 20 درصد دریافتی را به نظام صنفی کشاورزی کشور پرداخت نماید. همچنین توجه به مدیریت منابع مالی و انجام امور حسابداری و حسابرسی جهت شفاف سازی اسناد مالی ضروری است. از طرفی نظامهای صنفی در سطح شهرستان و استان هرساله و قبل از شروع سال مالی باید برنامه و بودجه پیشنهادی خود را به مجمع عمومی سالیانه جهت تصویب ارائه كنند.

 

منع ورود به مباحث اقتصادی

كرمی مقدم همچنین در خصوص درخواست ورود نظامهای صنفی کشاورزی به حوزه توزیع نهاده ها، سوخت و خرید محصولات کشاورزی و ... اظهار داشت: بدلیل غیر انتفاعی و غیر اقتصادی بودن ساختار نظام صنفی ورود به مباحث اقتصادی منع بوده لذا می بایست نظام صنفی در حوزه تصمیم گیری، برنامه ریزی و مدیریت توزیع و همچنین در اولویت قرار گرفتن اعضای نظام صنفی و شاغلین واقعی بخش کشاورزی در دریافت تسهیلات، نهاده ها و ... تأثیرگذار باشد؛ چرا كه درگیر شدن نظام صنفی به امور حاشیه ای، به آنها در اجرای وظایف و مسئولیتهای اصلی نظام آسیب می رساند. از طرفی با تبیین جایگاه نظام صنفی در قانون تمرکز وظایف وزارت جهاد کشاورزی و آیین نامه های اجرایی زمینه حضور فعال نظام صنفی در حوزه بازار محصولات کشاورزی بویژه کار گروه قیمت گذاری مهیا شده است. همچنین نظامهای صنفی می توانند در راستای دفاع از حقوق کشاورزان با مدیریت بازار و تعیین قیمت فروش محصولات خاص وارد شده تا كشاورزان محصولات خود را با قیمت بالاتر و منطقی به فروش برسانند.

 

اهمیت راه اندازی بانك اطلاعات نظام صنفی كشاورزی

سپس علی شفیعی رئیس گروه حمایت و توانمندسازی دفتر امور تشكلهای كشاورزی نیز در حاشیه جلسه مجمع عمومی ضمن اشاره به سابقه و پیشینه روند تشكیل نظام صنفی كشاورزی از سال 1380، به یکی از وظایف اصلی نظام صنفی در حوزه صدور پروانه فعالیت اشاره و بر اهمیت و ارزش پروانه صادر شده به عنوان مدرك معتبر هویتی برای كشاورزانی كه تاكنون فاقد مدارك هویتی بودند تأكید كرد و افزود: در این خصوص ضروری است که نظامهای صنفی علاوه بر صدور پروانه فعالیت نسبت به صدور كارت شناسایی برای اعضا نیز اقدام نمایند و نسبت به معرفی رسمی و اطلاع رسانی مدارک هویتی صادره به كلیه ادارات و دستگاهای دولتی و نهادهای عمومی و غیردولتی و همچنین عموم مردم در سطح شهرستان اقدام نمایند. شفیعی با اشاره بر اهمیت راه اندازی بانك اطلاعات نظام صنفی كشاورزی، ثبت اطلاعات واقعی كشاورزان در پروانه های فعالیت صادره را مورد توجه قرار داد.

 

بهره گیری از رسانه های عمومی در انعكاس مشكلات بخش كشاورزی

رئیس گروه حمایت و توانمندسازی تشكلها همچنین در حوزه قوانین و مقررات حاكم بر نظام صنفی اظهار داشت: در حال حاضر در سطوح شهرستانی و استانی نظام صنفی كشاورزی دارای 8 مورد آیین نامه، اساسنامه و دستور العمل می باشد كه انتظار می رود اعضای هیأت مدیره نظامهای صنفی نسبت به مطالعه دقیق این موارد و رعایت مفاد آنها در اجرای وظایف و امور اقدام نمایند. همچنین رعایت و نكات و مسائلی از جمله توسعه ارتباطات بین نظامها، تعامل مستمر با نمایندگان مجلس، بهره گیری از رسانه های عمومی در انعكاس مشكلات بخش كشاورزی، ارتباط با اعضا، بهره گیری از ظرفیت هیأت های رسیدگی به تخلفات، انعكاس و اطلاع رسانی فعالیتها و اقدامات، عدم ورود به مسائل سیاسی و ثبت و ضبط دقیق فعالیتهای مالی از جمله مواردی است كه لازم است توسط نظامهای صنفی مورد توجه قرار بگیرد.

 

ضرورت مشاركت فعالانه تمامی اعضای هیئت مدیره

شفیعی در پایان با اشاره به اینكه در نظامهای صنفی مشاهده می شود فقط دبیر اجرایی برای انجام امور نظام و همچنین حضور در جلسات و سایر هماهنگی ها اقدام می نماید تصریح كرد: همه اعضای هیئت مدیره لازم است در انجام امور نظام صنفی حضور و مشاركت فعالانه داشته باشند و صرفاً شركت ماهانه آنها در جلسات هیأت مدیره نمی تواند نظام صنفی را در انجام امور خود موفق سازد.ارسال در تاریخ دوشنبه 30 فروردین 1395 توسط گروه كارشناسان كشاورزی

رئیس و نایب رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور به همراه عضو شورای مركزی نظام صنفی كشاورزی كشور و نماینده نظام صنفی كشاورزی استان تهران با رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان مركزی تعاون روستایی ایران جلسه مشتركی را برگزار كردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان مركزی تعاون روستایی ایران در این جلسه بر تلاش هر چه بیشتر نظام های صنفی در رسانه ای كردن مسائل و مشكلات كشاورزان و بخش كشاورزی و اخذ اطلاعات تولید بهره برداران و كشاورزان تاكید كرد.

بحث تشكیلاتی ترشدن نظام صنفی كشاورزی با بهره مندی از نیروهای كارآمد و استفاده از مشاورین با تجربه، ضرورت توجه نظام صنفی به بحث آموزش و تلاش بخش دولتی برای حمایت از این نظام از مواردی بود كه توسط مهندس حسین صفایی در این نشست بیان گردید.

رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور نیز در این جلسه گفت: با توجه به توفیق وزارت جهاد كشاورزی در برنامه های اقتصاد مقاومتی، نظام صنفی كشاورزی می تواند در این ارتباط برای افزایش تولید محصولات استراتژیك تلاش و برنامه داشته باشد.

مهندس محمدشفیع ملك زاده همچنین با اشاره به تاكیدات وزیر جهاد كشاورزی در جلسات شورای مركزی نظام صنفی كشاورزی بر موضوع اهمیت و ارتقای جایگاه نظام صنفی كشاورزی بر ضرورت پیگیری مفاد ابلاغیه وزیر محترم در جهت تقویت نظام صنفی و حل مشكلات بهره برداران و كشاورزان تاكید كرد.

وی همچنین خواستار حمایت بیشتراز نظام صنفی كشاورزی، تجهیز و نصب نرم افزار جامع نظام صنفی كشاورزی و حمایت های لازم در جهت اعبتار افزایی به پروانه های فعالیت شد.

در این نشست همچنین مهندس موسوی نژاد عضو شورای مركزی نظام صنفی كشاورزی كشور با اشاره به مطالبات و خواسته های وزیر جهاد كشاورزی در ارتباط با فعالیت های نظام صنفی پیرو ابلاغیه منتشر شده تاكید كرد: نماینده عالی وزارت جهاد كشاورزی در استان ها مدیریت جهاد كشاورزی است و متاسفانه در بیشتر مواقع سازمان ها و مدیریت های جهاد كشاورزی استان ها و شهرستان ها با نظام صنفی كشاورزی تعامل سازنده ندارند، ضمن اینكه اغلب توجیه نیستند و نسبت به نظام صنفی و وظایف آن آشنایی ندارند و در نتیجه گاهی حتی با عدم ارجاع مكاتبات به شهرستان ها، بایگانی نامه ها و كارشكنی هایی مواجه می شویم.خوشبختانه از زمان محول شدن امور نظام صنفی و بحث های وظایف هدایت، حمایت و نظارت به تعاون روستایی، این نظام ها در سطح كشور با سازمان های تعاون روستایی عموما تعامل و ارتباط خوبی دارند.

 

خبر مرتبط: در نشست رئیس هیأت‌مدیره سازمان تعاون روستایی و نظام صنفی اعلام شد:آیین‌نامه نظام صنفی کشاورزی در آستانه اصلاح و ارتقا/ فراخوان از نظام صنفی برای همکاری در افزایش تولید محصولات استراتژیک / خبرگزاری كشاورزی ایرانارسال در تاریخ یکشنبه 29 فروردین 1395 توسط گروه كارشناسان كشاورزی
(تعداد کل صفحات:89) 1 2 3 4 5 6 7 ...