تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
  شرح مباحث و نتایج پانل ها در دوره آموزشی كارگزاران تشكلها و نظام صنفی كشاورزی/ بخش نخست

دوره آموزشی ملی و سراسری ویژه كارگزاران و كارشناسان مسئول امور تشكلها و نظامهای صنفی كشاورزی سازمان تعاون روستایی استانهای كشور اوایل اردیبشهت ماه جاری در اصفهان برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، مباحث این دوره به شیوه "مشاركتی" و با بیان مساله و مشاركت همه اعضای حاضر در بحث و نتیجه گیری مشترك در دو پانل(هر پانزده استان یك پانل) با مدیریت روسای گروههای دفتر امور تشكلهای كشاورزی ارائه شد.

شرح مباحث و نتایج ارائه شده در هر یك از این چهار گروه در پی می آید: 

 

محور مباحث:

0          تبیین نحوه سازماندهی و تشكیل یك نظام صنفی در سطح شهرستان

ü        فرآیندهای اجرایی آن شامل:-درخواست تاسیس، عضوگیری، اعلان عمومی تاسیس نظام صنفی و زمان برگزاری، مكان و ... مجمع عمومی

ü        اقدامات دبیرخانه شهرستانی برای صدور پروانه تاسیس نظام شهرستان

ü        اقدامات دبیرخانه استانی و صدور پروانه تاسیس به اعضاء، رئیس سازمان جهاد كشاورزی و مدیر تعاون روستایی

§          آشنایی با نحوه برگزاری مجامع عمومی

ü        انواع مجامع عمومی شامل: موسس / عادی سالیانه و انتخابات و .../ فوق العاده

§          اقدامات دبیرخانه نظام صنفی در سطح شهرستان و استان جهت برگزاری مجامع عمومی و هماهنگی با دستگاههای اجرایی ذیربط

§          سازماندهی و ساماندهی خبرگان كشاورزی و هماهنگی و حمایتی تشكل های كشاورزی

ü        نحوه سازماندهی و ساماندهی انجمن های شهرستانی و كانون های استانی خبرگان و هماهنگی با مدیریت ترویج استان

ü        زمینه سازی جهت تعامل بیشتر خبرگان و هماهنگی و حمایتی با بخش های اجرایی جهاد كشاورزی در پیشبرد اهداف و وظایف و ماموریت های تعیین شده

§          توجیه و تبیین فرم انتخاب نمونه در خصوص نظام صنفی كشاورزی شهرستان

v       انتظارات نهایی از همكاران در پنل پایانی دوره:

ü        رعایت قوانین و مقررات مرتبط با نظام صنفی كشاورزی توسط خود نظام صنفی و همكاران در برگزاری مجامع عمومی

ü        هماهنگی با دستگاههای اجرایی جهت حضور موثر نظام صنفی استان و شهرستان در مراجع تصمیم گیر و تصمیم ساز

ü        نظارت بر روند انجام امور توسط نظام صنفی و تشكل های كشاورزی و پرهیز از دخالت در امور

ü        ساماندهی تشكل های خبرگان، هماهنگی و حمایتی تشكل ها و انجمن های تخصصی

ü        تكمیل فرم انتخاب نظام صنفی نمونه در سطح استان و ارسال به دبیرخانه مركزی و .... برای تقدیر از نمونه در ستاد نمونه های استان

ü        مطالعه با دقت اسناد و مستندات و مقررات مرتبط با نظام صنفی كشاورزی.

 

دانلود پیوست فایل ها:

دستور العمل اجرایی برگزاری مجامع عمومی نظام صنفی کشاورزی

اساسنامه مجمع خبرگان كشاورزی

اساسنامه مجمع هماهنگی و حمایتی تشكلهای بخش كشاورزی

                             

محور مباحث:

§          بررسی وضعییت فعالیت دبیرخانه نظام صنفی كارهای كشاورزی در استان و شهرستان و تشریح وظایف و اقدامات

 

§          تشریح فرآیند كد گذاری و نحوه تعیین عناوین مشاغل بخش كشاورزی

 

§          تشریح وضعیت و ضرورت ارتباط و تعاملات با بخشهای تخصصی در مركز و استانها

 

§          تشریح گروههای تخصصی و وظایف و اقدامات

 

§          تشریح و بررسی دستورالعمل جدید صدور پروانه و تمدید پروانه.

انتظارات و موارد مورد تاکید:

ü        بررسی وظایف دبیرخانه در سطح شهرستان و استان و لزوم مستند سازی کلیه اسناد و مدارک مرتبط با نظام صنفی

 

ü        تشکیل کارگروههای تخصصی  مطابق مقررات واساسنامه جهت همکاری و تعامل نظام صنفی با سایر بخشها و دستگاههای مرتبط بیرونی که زمینه و بسترساز پویایی وفعال شدن نظامهای صنفی را فراهم می نماید.

 

ü        توضیح نحوه و اهمیت شناسایی و طبقه بندی مشاغل کشاورزی بر اساس استانداردهای بین المللی و آماده شدن جلد دوم کتاب مشاغل و تاکید بر این موضوع که تخصیص کد منبعد با تقاضا و درخواست شغل فقط با ارائه و تکمیل فرم شماره 2 وارسال ازطرف سازمان تعاون روستایی امکان پذیر می باشد.

 

ü        شیوه نامه صدور و تمدید پروانه فعالیت مورد تشریح و بررسی قرارگرفت وتاکید شد درآینده یکی از آسیب ها به نظام صنفی صدور بی برنامه و ضابطه پروانه فعالیت برای اعضاء می باشد که لازم است همکاران در استان وشهرستان نظارت کامل برروند صدور پروانه فعالیت طبق مقررات داشته باشند.  

 

ü        در خصوص هیئت های بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات صنفی ضمن مشارکت وارائه دیدگاههای همکاران مقرر شد همکاران استانی نظرات خود را درخصوص چارچوب شیوه نامه مربوط به هیئت ها را مکتوب به دفتر ارسال نمایند تا بعد از بررسی و جمع ببندی شیوه نامه در کارگروهی با حضور تعدادی از همکاران استانی ، تدوین نهایی گردد.

گفتنی است در هر یک از موارد مطروحه فوق الذکر، ضمن ارائه دیدگاه و نظرات همکاران، تجربیات موفق استانها نیز تبیین گردید.

 

دانلود پیوست فایل ها:

شیوه نامه نحوه صدور، تمدید و ابطال پروانه فعالیت در نظام صنفی كشاورزی


  شرح مباحث و نتایج پانل ها در دوره آموزشی كارگزاران تشكلها و نظام صنفی كشاورزی/ بخش دوم و پایانی

محور مباحث:

1- راهبردها و سیاست های دفتر امور تشكل های كشاورزی در سال 94

2- تشریح و تبیین دستورالعمل اجرایی شیوه نامه نظارت و ارزیابی فعالیت های تشكل ها و نظام صنفی كشاورزی

3- توضیح فرم های گزارش عملكرد تشكل ها و نظام صنفی كشاورزی و اصلاحات انجام شده در ان ها

راهبردهای دفتر امور تشكل های كشاورزی:

راهبردها و سیاست های تدوین شده برای دفتر امور تشكل های كشاورزی با توجه به قوانین بالادستی و سیاست های كلی سازمان مركزی تعاون روستایی در حوزه تشكل ها و نظام صنفی برای مسئولین امور تشكل های استان ها تشریح شد .

1-          ایجاد تمهیدات لازم برای هویت بخشی به شاغلین بخش كشاورزی و افزایش قدرت چانه زنی و تأثیر گذاری تشكل ها و نظام صنفی كشاورزی در سیاست گذاری، تصمیم سازی،تصمیم گیری و نقش آفرینی در تولید، تجارت و تنظیم بازار محصولات كشاورزی

2-          ایجاد تمهیدات لازم برای آموزش و توانمندسازی اركان تشكل ها و نظام صنفی كشاورزی و كارگزاران مرتبط با تشكل های بخش كشاورزی

 

3-          تقویت باور عمومی و افزایش اعتماد به نقش محوری و اثرگذار مشاركت های مردمی، تشكل ها و نظام صنفی كشاورزی در توسعه پایدار بخش كشاورزی در شاغلین، سیاستگذاران و مدیران ارشد اجرایی

 

4-          تقویت و كارآمد نمودن سیستم نظارت و ارزیابی فعالیت های تشكل ها و نظام صنفی كشاورزی با اصلاح و تدوین آئین نامه ها و دستورالعمل ها و مقررات مرتبط در راستای وظایف حاكمیتی

 

5-          زمینه سازی برای ایجاد ارتباط و تعامل تشكل ها و نظام صنفی كشاورزی با مراجع قانون گذار، سازمان ها، دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی حهت بهره برداری از ظرفیت قانونی دستگاه ها در توسعه فعالیت های مرتبط

 

تشریح و تبیین دستورالعمل اجرایی شیوه نامه نظارت و ارزیابی فعالیت های تشكل ها و نظام صنفی كشاورزی:

دستورالعمل اجرایی شیوه نامه نظارت و ارزیابی فعالیت های تشكل ها و نظام صنفی به همراه فرم های مرتبط كه پس از تدوین و تهیه پیش نویس در گردهمایی های منطقه ای سال 93 با مسئولین امور تشكل های كشاورزی در سراسر كشور طرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود. در این گردهمایی نهایی شده و قرار شد با ابلاغ رسمی آن توسط دفتر مبنای عمل تمام استان ها برای نظارت و ارزیابی فعالیت های تشكل ها و نظام صنفی در سطح استان و شهرستان قرار گیرد.

توضیح فرم های گزارش عملكرد تشكل ها و نظام صنفی كشاورزی و اصلاحات انجام شده در آنها:

دفتر امور تشكل های كشاورزی در پایان هر سال با دریافت نظرات و پیشنهادات استان ها فرم های گزارش عملكرد تشكل ها و نظام صنفی كشاورزی را اصلاح و بروز می نماید تا دریافت آمار و اطلاعات  گزارش عملكرد مطابق با سیاست ها و برنامه های هر ساله حوزه تشكل ها و نظام صنفی باشد.

در این گردهمایی نیز فرم های شماره 7 و 8 دستورالعمل اجرایی شیوه نامه نظارت و ارزیابی كه مربوط به گزارش عملكرد می باشد مورد مشورت مسئولین امور تشكل های كشاورزی استان ها قرار گرفته و اصلاحات لازم صورت پذیرفت تا مبنای عمل سال 94 باشد.

پیوست فایل ها:

فرم شماره 7 و 8-گزارش عملكرد امور تشكل ها و نظام صنفی كشاورزی

دستورالعمل اجرایی شیوه نامه  نظارت وارزیابی نظام های صنفی کشاورزی

فرم های نظارت

 

سرفصلهای مورد بحث:

§       وظایف حاكمیتی در امور توانمندسازی، آموزش و حمایت تشكلها و نظامهای صنفی

 

§       آموزش و اطلاع رسانی

 

§       بررسی اقدامات انجام شده و مسائل و مشكلات استانها در امور حمایتی و آموزشی تشكلها و نظام صنفی

 

§       راهكارهای نهادینه سازی اجرای وظایف آموزشی در نظام های صنفی

 

§       وبلاگها و وب سایتهای نظامهای صنفی در استانها و نحوه ساماندهی آنها

 

جمع بندی و تصمیمات اتخاذ شده:

§          تنها متولی امور تشكلهای بخش كشاورزی، امور تشكلهای سازمان تعاون روستایی می باشد و لازم است ارتباطات و تعاملات با تشكلهای فعال در بخش كشاورزی صرف نظر از اینكه از كجا مجوز گرفته اند مورد توجه و تأكید قرار گیرد.

 

§          یكی از چالشهای مهمف شناخت ناكافی از نظام صنفی در مجموعه جهادكشاورزی می باشد بر این اساس توسعه ارتباطات با جهاد كشاورزی استان و شهرستانهای تابعه مورد توجه و پیگیری و نسبت به معرفی نظام اقدامات لازم بعمل آید.

 

§          هدایت افراد توانمند برای حضور در هیئت مدیره نظامهای صنفی و سایر تشكلها مورد توجه قرار داده شود.

 

§          هدایت و راهنمایی و تشویق نظامهای صنفی به بهره گیری از وبلاگها و وب سایتهای مرتبط با نظام

 

§          توجیه و اطلاع رسانی مخاطبان اعم از دولتی و غیردولتی مهمترین و اصلی ترین اقدام در سطوح ملی، استانی و شهرستانی می باشد.

 

§          شناسایی تشكلهای فعال در سطوح ملی، استانی و شهرستانی در برنامه فعالیتها قرار گیرد.

 

§          فعالیت در امور تشكلها نیاز به علاقمندی، ایمان به نقش و تأثیرگذاری آنها در توسعه كشاورزی كشور و احقاق حقوق آنان دارد.

 

§          توانمندی و توانمندسازی تشكلها از جنبه های مختلف آن مورد توجه و تأكید است. از جمله این موارد كه مورد توجه و تأكید و در اولویت می باشد عبارتند از:

 

·          ترغیب نظامهای صنفی كشاورزی برای اطلاع رسانی و معرفی نظام صنفی كشاورزی به عموم كشاورزان

 

·          برگزاری جلسات با رؤسای استانداری ها، جهادكشاورزی، و سایر سازمانها و نهادها

 

·          بهره گیری از فرصت برگزاری مجامع برای اطلاع رسانی و آموزش و معرفی نظام صنفی كشاورزی

 

·          بهره گیری از رسانه های انبوهی و جمعی برای معرفی نظام  صنفی كشاروزی به آحاد مردم

 

·          بهره گیری ار اماكن تحت پوشش سازمان مانند مركز خرید، فروشگاهها، دفاتر تعاونی ها و اتحادیه ها

 

·          بهره گیری از جلسات هیئت مدیره تشكلها و نظامهای صنفی بعنوان یك فرصت آموزشی

 

§          وبلاگها و وب سایتهایی كه توسط نظامهای صنفی كشاورزی شهرستانی و استانی راه اندازی شده است مورد بازدید دائمی قرار گرفته و برای مؤثر شدن آنها مورد هدایت قرار گرفته و اطلاعات لازم در اختیار آنها قرار گیرد. در این زمینه سه نكته مهم مورد توجه قرار داده شود:

 

·          تأكید بر عدم ورود به مسائل سیاسی و احیاناً جانبداری از افراد و یا گروههای سیاسی،

 

·          تأكید بر انعكاس و ارائه فعالیتها و اقدامات نظام صنفی در سطح شهرستان یا استان مورد فعالیت،

 

·          ارائه اطلاعات مورد نیاز كشاورزان و مخاطبین در سطح شهرستان مورد فعالیت.


  متن آموزشی: شش شیوه مذاكره

"مذاکره" علاوه بر آن كه به عنوان یك "مهارت" و "دانش" یا "تكنیك "مطرح است و به مانند هر مهارتی نیاز به فراگیری دارد، اما از سویی دیگر تقویت این مهارت در زمینه کارگروهی بعنوان یك "نیاز" بسیار مهم برای تشكل های اجتماعی نظیر NGOها، تشكل های كشاورزی و نظام های صنفی موضوعیت دارد و  به یاد داشته باشیم كه یادگیری مستمر و مدیریت اطلاعات از مواردی است که باعث پیشرفت تشکل‌ها و ارتقای ظرفیت های آنها می شود.

 

در مطلب ارائه شده با عنوان:" شش شیوه مذاكره" به زبانی ساده با مفاهیم و كاربردهای عملی اصل مذاكره آشنا می شویم. شناخت انواع مذاکره (یک‌بار برای همیشه - مذاکره بلند‌مدتمذاکره برد- باخت، مذاکره باخت برد، مذاکره باخت- باخت، مذاکره سازش، مذاکره عدم معامله و مذاکره برد- برد از جمله عناوبن این متن آموزشی است.

 

دانلود

 


  تاكید مدیركل دفتر امور تشكل های كشاورزی بر ضرورت مسئولیت پذیری در عرصه اجرای امور

دوره آموزشی ملی و سراسری كارگزاران و كارشناسان مسئول امور تشكلها و نظامهای صنفی كشاورزی سازمان تعاون روستایی استان های كشور، با حضور مسئولان امور تشكلهای استانها طی روزهای هفتم تا نهم اردیبهشت ماه جاری در مركز آموزش تعاون روستایی استان اصفهان برگزار شد.

مسئولیت پذیر باشیم

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، مدیركل دفتر امور تشكل های كشاورزی در مراسم آغاز به كار این دوره آموزشی گفت: مباحثی همچون تبیین راهبردها و برنامه های دفتر امور تشكل ها در سال 94 ، نحوه سازماندهی و ساماندهی تشكل ها، نظام صنفی كشاورزی وخبرگان كشاورزی، شناسایی مشاغل بخش كشاورزی و نیز نیازهای آموزشی و توانمندسازی شبكه كه در این دوره آموزشی مطرح می شود مسأله مشترك و دغدغه همه ما است كه باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و برای آنها راه حل های مناسب ارائه شود. آنچه در كار و عرصه عمل و اجرا اهمیت دارد این است در هر جایی كه كار می كنیم مسئولیت پذیر باشیم.

تغییرات برنامه ریزی ،‌ نهادسازی و تشكل سازی

دكتر عبدالرضا مسلمی با اشاره به اینكه در حال حاضر نگاه ویژه ای به تشكلها در موضوعات اجتماعی شده است و تشكل های صنفی دارای اهمیت و قدرت خاصی شده اند، اظهار داشت: در عرصه های برنامه ریزی نیز تغییرات زیادی به عمل آمده و این تغییر در دو بعد مورد توجه بوده است. تغییر اول، تغییر در روش برنامه ریزی است. در این زمینه روش های برنامه ریزی به برنامه ریزی مشاركتی تبدیل شده و تأكید زیادی بر تمركززدایی می شود. ابزار مهم به كارگیری این روش ها هم تنها شبكه های مردمی و مشاركتی هستند. تغییر دوم، تغییر در محتوای برنامه ها است كه مهم ترین موضوع در این زمینه كیفیت گرایی به جای كمیت گرایی است و بر این اساس محتوای برنامه ها هم اكنون مبتنی بر توان افزایی است كه بر تغییرات كیفی تأكید دارد. در این راستا تلاش می شود كه مردم در مواردی همچون تصمیم گیری، زندگی، معیشت، كسب و كار و بسیاری دیگر از امور توانمند شوند.

وی در ادامه افزود: براساس تغییراتی كه در امر برنامه ریزی در جوامع امروزی پیش آمده است، نهادسازی و تشكل سازی مورد توجه قرار گرفته است. نگاهی به اسناد و قوانین و مقررات نیز نشان می دهد كه تماماً این الزام را ایجاد كرده اند و شرایط لازم باید برای انتقال قدرت به مردم از طریق سازه های مشاركتی صورت گیرد.

جایگاه و تشكیلات سازمانی امور تشكلها در سطح استان ها

مدیركل دفتر امور تشكل های كشاورزی گفت: با وجود محدودیت ها در دایره عمل و نقش دفتر تشكل ها بعنوان تنها واحد مرتبط با تشكلهای بخش كشاورزی امیدواریم كه این دفتر بتواند حوزه عمل خود را گسترش دهد و لازم است كه به بخش های تخصصی این موضوع اطلاع رسانی شود كه برای تشكیل و راه اندازی تشكلها از توان این دفتر بهره گرفته شود.

اگر باور كنیم، اگر باور نكنیم!

مسلمی با تاكید بر اینكه یكی از دغدغه های مورد توجه دفتر امور تشكل های كشاورزی، جایگاه و تشكیلات سازمانی امور تشكل ها در سطح استان ها است و این امر به طور دائم مورد پیگیری قرار گرفته است، اضافه نمود: برای ما و كارگزاران تشكل ها در سطح كشور این امر بسیار مهم است كه باور كنیم نتیجه كار ما بر روی توسعه بسیار تأثیرگذار است. اگر به این باور برسیم می توانیم در این حوزه فعالیت مؤثری داشته باشیم اما اگر به این باور نرسیم ادامه فعالیت در این حوزه، اتلاف وقت و انرژی خواهد بود. تلاش ما در مجموعه دفتر امور تشكل های كشاورزی در سطح كشور آن است كه نیروها و انرژی های ما، تجمیع و در یك راستا شوند.از همكاران استانی امور تشكل ها انتظار می رود كه ارتباطات خود را با مجموعه دفتر در سازمان مركزی بیش از پیش گسترش دهند و خود استان ها نیز تجربیات خود را به یكدیگر منتقل نمایند.

افزایش سهم تشكل ها در نظام تصمیم گیری و برنامه ریزی كشور برای سال 94

وی تصریح كرد: افزایش سهم تشكل ها در نظام تصمیم گیری و برنامه ریزی كشور از مسائل مهم مورد توجه در سال 94 است كه ضروری است در سطح استانها و شهرستانها پیگیری لازم صورت گیرد تا تشكل ها و نظام های صنفی در جلسات مرتبط بیشتری حضور یابند و همچنین این حضور آنها بتواند بیش از پیش تأثیرگذار باشد. همچنین ارتقای كیفی هیئت مدیره نظام های صنفی از مسائل دیگری است كه در سال 94 مورد توجه جدی قرار می گیرد بطوری كه این توانمندی آنها، هم در بعد فردی و هم در بعد نهادی مورد توجه باشد.

مدیركل دفتر امور تشكل های كشاورزی گفت: ساماندهی امور نظارت و هدایت تشكلها و نظام های صنفی كشاورزی موضوع مهم دیگری است كه به عنوان وظیفه حاكمیتی مورد توجه جدی در سال94 است و امید است بتواند بر ارتقای كمی و كیفی تشكلهای بخش كشاورزی مؤثر واقع شود.

آینده از آنِ تشكل های غیردولتی و صنفی است

مسلمی در پایان تصریح كرد: آینده از آنِ تشكل های غیردولتی و صنفی است. رئیس محترم جمهور این قول را داده اند كه اداره امور كشور به تشكل های مرتبط سپرده می شود و این فرصت مناسبی است كه باید از آن به انحای مختلف بهره جست.


  همایش "مدیریت زمین در ایران" و فرصتی برای ارائه نظرات نظامهای صنفی كشاورزی

نخستین همایش ملی"مدیریت زمین در ایران، چالش ها و راهكارها" طی روزهای 28 و 29 اردیبهشت ماه در تهران برگزار خواهد شد.

برخی از محورهای مورد بررسی در این همایش عبارت است از: الزامات، آسیب‌ها، موانع و راهکارهای مرتبط با: بررسی و تشخیص انواع مالکیت عمومی و خصوصی زمین؛ حفظ کاربری اراضی کشاورزی و جلوگیری از خرد شدن اراضی از منظر قوانین مالکیت؛  فرهنگ‌سازی، ترویج و توسعه مشارکت مردم برای حفاظت از زمین؛ قوانین واگذاری زمین در ایران؛ شناسایی چالش ها، موانع و آسیب های پیش روی حوزه امور اراضی در كشور؛ مدیریت زمین از منظر سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و غیره.

تجربه 50 سال مدیریت زمین در ایران نشان داده است كه ساماندهی و مدیریت امور اراضی كشور، اجرای قوانین و مقررات مربوط به امور زمین در كشور همواره با چالش ها و مسائل متعدد و پیچیده ای مواجه بوده است.

مساله مدیریت زمین همواره فصل مشترك اكثر قریب به اتفاق دستگاههای اجرایی بوده است. علاوه بر بخش خصوصی و افراد، در حوزه حاكمیتی و دولت نیز از سطح محله و روستا تا شهر و شهرستان و استان و كشور، مسائل مرتبط با بهره برداری و مالكیت بر زمین از مهم ترین مسائل بوده است كه این همایش سعی دارد تا از طریق دریافت مقالات و دیدگاهها در تحلیل چالش ها و راهكارهای ساماندهی مدیریت زمین، افق های تازه ای در بهبود مدیریت زمین و حفظ اراضی كشاورزی ترسیم كند.

نظام صنفی كشاورزی بعنوان ساختار و نهادی كه با حضور مستقیم كشاورزان و بهره برداران تشكیل شده است و در ارتباط مستقیم با مسائل متعدد مربوط به كشاورزی قرار می گیرد، قادر است كه در باره موضوع های این همایش به ارائه نظر و راهكار بپردازد.

لذا در پی تعامل انجام شده، پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی آماده است كه تمامی نظرات ارائه شده از سوی نظام های صنفی كشاورزی در بخش نظرات این پایگاه را به ستاد برگزاری همایش مدیریت زمین در ایران و مدیر این همایش منتقل نماید.


  فوری/ اعلام تعداد كشاورزان بیمه شده عضو نظام صنفی در سال 1393

هیات دولت و دیوان محاسبات كشور از نظام صنفی كشاورزی و سازمان تامین اجتماعی خواسته است تا هر چه سریعتر نسبت به ارائه آمار تعداد اعضای نظام های صنفی كشاورزی استفاده كننده از بند "و" تبصره 15 قانون بودجه 1393 كل كشور اقدام نمایند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، با توجه به فوریت در اخذ و جمع بندی گزارش عملكرد بند "و" تبصره 15 قانون بودجه سال 1393 كل كشور مبنی بر برخورداری کشاورزان و بهره برداران دارای پروانه فعالیت نظام صنفی از قانون معافیت کارگاه های زیر 5 نفر، دفتر امور تشكل های كشاورزی از دبیران اجرایی نظام های صنفی كشاورزی استان ها خواست تا طی هماهنگی با نظام های صنفی شهرستان های تابعه نسبت به ارائه آمار تعداد اعضای نظام های صنفی كشاورزی بیمه شده (تامین اجتماعی) و استفاده كننده از بند و تبصره 15 قانون بودجه 1393 كل كشور(تعداد كشاورزان بیمه شده تامین اجتماعی در سال 93) حداكثر تا تاریخ 14/2/1394 اقدام فوری داشته و آمار مربوطه را از طریق سازمان تعاون روستایی استانها به ایمیل tashakolha@corc.ir ارسال دارند.

استان

تعداد عضو نظام صنفی كشاورزی

تعداد كشاورزان عضو نظام صنفی كه از مزایای بند "و" استفاده نموده اند(فقط1393)

 

 

 

 


  جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و انتخابات هیأت مدیره و بازرس نظام صنفی کشاورزی منطقه جنوب کرمان برگزار شد

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و انتخابات هیأت مدیره و بازرس نظام صنفی کشاورزی منطقه جنوب كرمان درنوبت اول با حضور اکثریت اعضای هیأت های مدیره نظام صنفی کشاورزی شهرستانها، نمایندگان سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، جهاد کشاورزی استان، مدیر، معاون سازمان تعاون روستایی و مسئول امور تشكلها و نظام صنفی كشاورزی منطقه جنوب كرمان در روزدوشنبه 31 فروردین ماه 94 در جیرفت برگزارشد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، در ابتدا مهندس فرود سالاری مدیر تعاون روستایی منطقه جنوب كرمان در باره وظایف نظام صنفی كشاورزی در طرح و پیگیری مسائل كشاورزان و بهره برداران و همچنین وظایف هیأت مدیره نظامهای صنفی مطالبی را ارائه نمود.

 

سپس نماینده سازمان مركزی تعاون روستایی ایران(دفتر امور تشكلهای كشاورزی)، در خصوص وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی نظام صنفی كشاورزی، عدم پذیرش وكالت اعضاء در مجمع عمومی نظام صنفی كشاورزی استان و غیره مطالب و نكاتی را یادآور شد.

 

مهندس مهرداد دالوند افزود: تصمیماتی كه در مجامع عمومی با رعایت مقررات اتخاذ می گردد برای تمامی اعضاء ‌اعم از حاضر و غایب نافذ و معتبر است. این تصمیمات می باید ظرف مدت حداكثر پانزده روز بطور كتبی و رسمی به نظام های صنفی بخش- شهرستان اعلام شود.

 

در ادامه یوسف سالاری رئیس هیات مدیره نظام صنفی كشاورزی منطقه جنوب كرمان نیز ضمن تقدیر از حضور حاضرین در جلسه، گزارشی از فعالیت های یکساله نظام صنفی جنوب كرمان را ارائه كرد. 

 

سپس رسمیت جلسه مجمع عمومی با حضور 16نفر از اعضای هیأت مدیره شهرستانهای استان (از 21نفر عضو) اعلام شد. هیأت رئیسه مجمع عمومی با رای اکثریت نسبی  اعضا  حاضر انتخاب شدند و پس از تعیین سمت اعضای هیأت رئیسه،  مجمع به بررسی دستورات جلسه پرداخت. با درخواست رئیس مجمع داوطلبین عضویت در هیأت مدیره و بازرس نظام استان که 10 نفر بودند به معرفی خود پرداختند. در ادامه برگه های رأی که توسط ناظرین دولتی و امضای یکی از اعضای هیأت رئیسه امضا و ممهور به مهر نظام صنفی شده بود بر اساس لیست اعضای حاضر در جلسه با تطبیق کارت شناسایی و اسامی ثبت شده، به اعضای مجمع جهت برگزاری انتخابات و رای گیری  تحویل شد. با جمع آوری و شمارش برگه های رای و تطبیق آن با تعداد حاضران، نسبت به شمارش آرا اقدام شد که نتیجه به ترتیب آراء کسب شده به این شرح زیر است:

 

آقایان یوسف سالاری با 15 رای، کریم احمدی با 13 رای، حمید رضا بید مشکی با 10 رای،  خانم ها زهرا سلندری  9 رای وعصمت رئیسی با 9 رای به عنوان اعضای اصلی و آقایان عبدالحسین مهیمی با  7رای و داد مراد پور فلاحی با کسب 5رای به عنوان اعضای علی البدل هیأت مدیره و همچنین آقایان احمد وزیری و جهانگیر جشان پور مشترکا با کسب 6 رای بعنوان بازرس انتخاب شدند که به قید قرعه آقای احمد وزیری بعنوان بازرس اصلی و جهانگیر جشان پور بعنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.


  7 اردیبهشت برگزار می شود: دوره آموزشی كارگزاران امور تشكلها و نظامهای صنفی كشاورزی استانهای كشور

دوره آموزشی ملی و سراسری ویژه كارگزاران و كارشناسان مسئول امور تشكلها و نظامهای صنفی كشاورزی سازمان تعاون روستایی استانهای كشور، از تاریخ 7/2/94 تا 9/2/94 در مركز آموزش تعاون روستایی استان اصفهان برگزار خواهد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی و بر اساس اعلام گروه توانمندسازی دفتر امور تشكلهای كشاورزی، این دوره آموزشی با هدف ایجاد برداشت مشترك در اجرای برنامه ها، بررسی و تحلیل مشكلات و چالشهای پیش رو و ایجاد هماهنگی برای پیگیری امور تشكلها و نظام صنفی توسط كارگزاران نظام صنفی در سطح مركز و استانها برگزار می شود. رئوس سرفصلها و موضوعات اصلی این دوره آموزشی نیز عبارت است از: 1-سازماندهی و ساماندهی نظام صنفی و  انجمن های شهرستانی خبرگان و هماهنگی حمایتی 2- برگزاری مجامع عمومی سالیانه و انتخابات نظام صنفی 3- فعالیت دبیرخانه نظام صنفی كشاورزی در استان و شهرستان 4- نحوه تعیین عناوین و كدگذاری مشاغل كشاورزی و منابع طبیعی 5- بررسی دستورالعمل جدید صدور و تمدید پروانه های فعالیت 6- راهبردها،سیاستها و برنامه های اجرایی دفتر امور تشكلهای كشاورزی در سال1394 7- توانمندسازی و آموزش تشكلها و نظامهای صنفی 8- ساماندهی وضعیت وبلاگها و وب سایتهای نظامهای صنفی در استانها.

در این گزارش آمده است: از آنجا كه این دوره آموزشی برای تمامی كارگزاران حوزه دفتر امور تشكلهای كشاورزی در سطح استانهای كشور تعریف شده است، انتظار می رود مسئول امور تشكلهای استانها پس از شركت فعال در این دوره، نسبت به انتقال نكات و موارد مهم مطالب آموزشی به شهرستانهای تابعه پیگیری و اقدام لازم را داشته باشند.


  پیگیری مشكلات بهره برداران و حقابه داران زاینده رود در مكاتبه نظام صنفی كشاورزی استان اصفهان با رئیس جمهور

نظام صنفی كشاورزی استان اصفهان در راستای پیگیری های مستمر در بحث حل مشكلات بهره برداران  و حقابه داران حوضه زاینده رود و اجرای مصوبه شورای عالی امنیت ملی مبنی بر عدم برداشت جدید آب از این منطقه، با دكتر حسن روحانی رئیس جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی در خصوص ضرورت توقف اجرای طرح های توسعه ای با هدف برداشت جدید آب در حوضه زاینده رود مكاتبه كرد.   

در این مكاتبه ضمن ارائه گزارش وضعیت اخیر حوضه آبریز زاینده رود در تطابق با بندهای مصوبات مربوطه و اشاره به بیش از 14 نامه و بخشنامه در خصوص اقدامات و اجرای مصوبات انجام یافته، آسیب شناسی عدم اجرای مصوبات شورای عالی آب و  شورای امنیت كشور و پیشنهادهای كارشناسی و اجرایی جهت حل مساله موجود تشریح شده است.

جدای از اینكه بنا به ضوابط، نظامهای صنفی در مكاتبات خود ملزم به رعایت سلسه مراتب (شهرستان به استان و استان به كشوری)هستند اما نكته گفتنی و قابل توجه در این مكاتبه از لحاظ فنی نگارش می باشد كه در آن ساختار مشخص و استاندارد در نگارش نامه رعایت شده است. این ساختار شامل: 1-مقدمه2 -پیام (پیكره اصلی) 3- نتیجه است. از لحاظ محتوایی، تشریح دقیق وضعیت یا مشكل با استناد به كسب اطلاعات دقیق و محیطی در پیرامون موضوع نامه (اطلاعات قانونی و جزییات فنی مربوطه)، تببین مساله و ارائه راه حل های رفع مشكل و نیز ارائه پیشنهاد در انتها به نگارش درآمده است كه می تواند به عنوان یك الگو مورد استفاده نظام های صنفی قرار بگیرد.


  جلسه مشترك نمایندگان تشکلها، نظامهای صنفی، تعاونیها و اتحادیه های کشاورزی استان كردستان با استاندار

نمایندگان تشکل ها، نظامهای صنفی، تعاونی ها و اتحادیه های کشاورزی استان كردستان در روز 23 فروردین ماه جاری با استاندار کردستان دیدار و گفتگو كردند.

عضویت 12 هزار کشاورز کردستانی در نظام صنفی کشاورزی

رئیس هیات مدیره نظام صنفی کشاورزی استان کردستان در این جلسه گفت: نظام صنفی کشاورزی، دارای تشکیلاتی قانونمند، کاملا غیردولتی، غیرانتفاعی و به دور از هرگونه جریانات سیاسی است.

عبداله فرجی ضمن اشاره به انجام اقدامات انجام یافته توسط نظام صنفی کشاورزی کردستان برای جذب و عضویت پذیری تعداد بیشتر کشاورزان، تصریح کرد: در حال حاضر 12 هزار نفر کشاورز و بهره بردار در استان کردستان عضو نظام صنفی کشاورزی هستند.

وی ضمن اشاره به تعاملات نظام صنفی کشاورزی استان كردستان با ادارات، ارگان‌ها و سازمان جهاد کشاورزی استان و نتایج مثبت آن، اظهار داشت: مهم ترین مشكل ما در عدم پوشش بیمه ای كارفرمایان كارگاههای كشاورزی است. کشاورزان به عنوان کارفرما باید 5 نفر از کارگران مشغول به کار را در یک کارگاه کشاورزی بیمه کنند و این در حالی است که خود از بیمه بهره‌مند نیستند.

فرجی در پایان با اشاره به موضوع اعتبار پروانه فعالیت نظام صنفی كشاورزی در اغلب ارگان‌ها و سازمان ها، خاطرنشان کرد: امیدواریم بر طبق برنامه بتوانیم کشاورزان بیشتری را به نظام صنفی کشاورزی جذب کنیم.

پیشنهاد نظام صنفی برای توسعه مكانیزاسیون با مبلغ تفاوت قیمت افزایش قیمت خرید تضمینی گندم

نایب رئیس نظام صنفی كشاورزی استان كردستان نیز در این دیدار گفت: امیدواریم دولت در زمینه قیمت خرید تضمینی گندم تجدیدنظر کند.

سیدحسین رحیمی پیشنهاد كرد تا با مبلغ تفاوت قیمت ناشی از افزایش قیمت خرید تضمینی گندم،‌نسبت به توسعه مكانیزاسیون و خرید ماشین آلات كشاورزی اقدام شود.

استاندار كردستان :ارتباط خوب تشکل های کشاورزی و جهاد کشاورزی نظم بیشتری پیدا کند

استاندار كردستان، پس از استماع سخنان نمایندگان تشکل ها، نظامهای صنفی، تعاونی ها و اتحادیه های کشاورزی استان كردستان، جمع حاضر را نخبگان بخش کشاورزی عنوان كرده و اظهار داشت: ارتباط خوبی که میان تشکل ها و جهاد کشاورزی وجود دارد باید نظم بیشتری پیدا کند و ارتباط سیستماتیکی با هم داشته باشند که نتیجه جلسات آنها به تصمیم گیری های ما در حوزه كشاورزی کمک کند.

عبدالمحمد زاهدی همچنین خاطرنشان کرد: در استان باید این هدف را داشته باشیم که درآمد کشاورز تامین شود و حتی افزایش یابد اما با کمترین آب و اینکه کشاورزان استان خواهان یکپارچه سازی هستند و بحث آموزش و علمی کردن کشاورزی را مطرح می کنند، جای تشکر دارد.

تنظیم از منبع: خبرگزاری فارس، وب سایت استانداری كردستان


  داوطلبان حضور در شورای مركزی و هیات عمومی نظام صنفی كشاورزی كشور ملزم به ارائه برنامه جامع مدون شدند

داوطلبان تصدی سمتهای رئیس، نایب رئیس و خزانه دار شورای مركزی و بازرس هیات عمومی نظام صنفی كشاورزی كشور، ملزم به ارائه برنامه جامع مدون برای فعالیت در 3 سال تصدی خود در نظام صنفی كشاورزی كشور شدند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، دبیرخانه مركزی نظام صنفی كشاورزی با اعلام این موضوع تاكید داشته است كه این داوطلبان همچنین می بایست برنامه ریزی مناسب جهت حضور حداقل 3 روز كاری پس از انتخاب در دفتر مركزی نظام صنفی كشاورزی در تهران برای انجام امور تعیین شده و حضور فعال در مراجع قانونی مرتبط با بخش كشاورزی را نیز به عمل آورند.  

داوطلبان تصدی سمتهای بازرس هیات عمومی و رئیس، نایب رئیس و خزانه دار شورای مركزی نظام صنفی كشاورزی كشور تا تاریخ 31/1/1394 فرصت دارند تا برنامه جامع مدون خود را از طریق سازمان تعاون روستایی استانها به دبیرخانه مركزی نظام صنفی كشاورزی مستقر در دفتر امور تشكلهای كشاورزی سازمان مركزی تعاون روستایی ایران توسط فكس(88383069-021) یا به آدرس tashakolha@corc.ir  ارسال دارند.

بنابر این گزارش، انتخابات هیات عمومی و شورای مركزی نظام صنفی كشاورزی كشور در نبمه دوم اردیبهشت ماه 1394 برگزار خواهد شد.


  تسلیت

با خبر شدیم كه پدر گرامی آقای مرتضی مزروعی عضو هیات مدیره نظام صنفی كشاورزی استان خراسان رضوی به رحمت ایزدی پیوسته و ایشان در غم از دست دادن وی به سوگ نشسته است. از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و مغفرت و برای خانواده محترم ایشان شکیبایی آرزو داریم.

پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی


  مهمترین اخبار و گزارشهای نظام صنفی كشاورزی در سالی كه گذشت

فروردین 93

رئیس سازمان امور مالیاتی كشور اعلام كرد: انجمنهای صنفی، اتحادیه ها و تشكلهای غیردولتی مشمول مالیات نیستند

آیین نامه اجرایی قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه كارفرمایان بخش كشاورزی از سوی معاون اول رئیس جمهور به سازمان های جهاد كشاورزی و تعاون روستایی استان ها ابلاغ شد

اردیبهشت 93

با ابلاغ وزیر جهاد كشاورزی صورت گرفت؛ الزام مدیریت های جهاد كشاورزی برای معرفی كشاورزان به نهادهای بیمه ای

برگزاری ششمین دوره آموزش آشنایی سربازان سازندگی با نظام صنفی كشاورزی در مراكز آموزش سربازان در بابل و بروجرد

جلسه مشترك نظام صنفی و دفتر امور تشكلهای كشاورزی با سازمان تامین اجتماعی، پیرو تصویب و ابلاغ آیین نامه اجرایی بند(و) تبصره 15 قانون بودجه سال 1393 كشور در خصوص معافیت پرداخت سهم بیمه كارفرمایی كارگاههای كشاورزی تحت شمول نظام صنفی

برگزاری مجمع عمومی و دومین انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرس نظام صنفی استان سیستان و بلوچستان

خرداد 93

ملاقات رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور با رئیس مجلس شورای اسلامی

تاكید ویژه دفتر امور تشكلهای كشاورزی به اجرای قوانین و مقررات مالی در نظامهای صنفی كشاورزی

صدور کارت شناسایی هوشمند برای اعضای نظام صنفی كشاورزی استان البرز

تاكید رئیس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان مركزی تعاون روستایی بر لزوم حضور نظام صنفی كشاورزی در اصلاح ساختار بازار محصولات کشاورزی

برگزاری جلسات مشترك دبیرخانه مركزی نظام صنفی كشاورزی و بخش های تخصصی وزارت جهاد كشاورزی

برگزاری مجمع عمومی انتخابات اعضای هیأت مدیره و بازرس نظام صنفی استان آذربایجان غربی

تیر 93

انتخاب و معرفی نظامهای صنفی كشاورزی نمونه در ستاد انتخاب نمونه های کشاورزی کشور تصویب شد

عضویت نظام صنفی كشاورزی در ستاد تنظیم بازار محصولات كشاورزی

دهمین جلسه شورای مركزی نظام صنفی كشاورزی كشور برگزار شد

مرداد 93

جلسه هماهنگی و توجیهی هسته های تخصصی محتوایی برنامه های تلویزیونی ویژه شبكه كشاورز برگزار شد

حضور نظام صنفی كشاورزی در جلسات ستاد تنظیم بازار كشور

برگزاری جلسه مجمع عمومی انتخابات اعضای هیأت مدیره و بازرس نظام صنفی کشاورزی استان گلستان و استان آذربایجان شرقی

شهریور 93

نخستین جلسه هم اندیشی كارگروه تخصصی تولیدات باغی نظام صنفی كشاورزی با محوریت محصول سیب برگزار شد

وزیر اقتصاد و امور دارایی کشور در مكاتبه با وزیر جهاد كشاورزی: درآمد حاصل از كلیه فعالیت های كشاورزی از پرداخت مالیات معاف است

تا مرداد ماه امسال ؛ 236شغل در بخش كشاورزی شناسایی شده است

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و انتخابات هیأت مدیره و بازرس نظام صنفی کشاورزی استان مازندران

مهر 93

پیش بینی و برنامه ریزی برگزاری 5 گردهمایی آموزشی توجیهی منطقه ای برای كارگزاران امور تشكلها و نظام صنفی كشاورزی

شیوه نامه نحوه صدور، تمدید و ابطال پروانه فعالیت در نظام صنفی كشاورزی ابلاغ شد

بررسی اصلاحیه آیین نامه نظام صنفی كشاورزی در دستور كار كمیسیون اجتماعی دولت

عضو هیات مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران:در آینده همه فعالان بخش کشاورزی باید پروانه فعالیت از نظام صنفی بگیرند

تهیه و تدوین دستورالعمل اجرایی شیوه نامه نظارت و ارزیابی تشكل ها و نظام صنفی كشاورزی

با حضور رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور و رئیس مجمع هماهنگی حمایتی تشكل های كشاورزی كشور در برنامه تلویزیونی "مناظره": طرح مسائل و چالش های قیمت خرید تضمینی گندم

درخواست تجدید نظر در نرخ جدید خرید تضمینی گندم از سوی رئیس نظام صنفی کشاورزی كشور

دفتر تشكلهای كشاورزی اعلام كرد: تاكنون در 401 شهرستان از 430 شهرستان كشور، نظام صنفی كشاورزی تشكیل شده است

نشست های اختصاصی خبرنگاران رسانه ها با مدیركل دفتر امور تشكلهای كشاورزی برگزار شد

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه نظام صنفی کشاورزی استان خراسان رضوی، استان مركزی، استان فارس

آبان- آذر 93

رای مجلس به معافیت پرداخت سهم بیمه کارفرمایی کارگاههای کشاورزی مشمول نظام صنفی(قانون معافیت 5 کارگر)

وزیر جهاد كشاورزی اعلام كرد: نظام صنفی کشاورزی حقوق قانونی کشاورز را مطالبه و از آن دفاع كند

ابلاغ ممنوعیت عضویت كارمندان دولت برای عضویت در هیات مدیره و بازرس نظام صنفی كشاورزی شهرستان و استان

لزوم عضویت بهره برداران بخش باغبانی در نظام صنفی كشاورزی از سوی معاونت امور باغبانی وزارت جهاد كشاورزی

ابلاغ لزوم اخذ تضامین از اعضای هیات مدیره و كاركنان نظام صنفی كشاورزی

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و انتخابات هیأت مدیره و بازرس نظام صنفی کشاورزی استان كردستان و استان اردبیل

دی 93

ضرورت رایزنی مدیران نظامهای صنفی كشاورزی با نمایندگان كمیسیون تلفیق مجلس در بحث حمایتهای قانونی از نظام صنفی در بودجه سال 94

نخستین جلسه شورای هم اندیشی ساخت نرم افزار جامع مدیریتی نظام صنفی كشاورزی كشور برگزار شد

اركان تشكلها، نظامهای صنفی و تعاونیها، بیمه مسئولیت مدنی شدند

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و انتخابات هیأت مدیره و بازرس نظام صنفی کشاورزی استان البرز، استان كرمان، استان لرستان، استان همدان و استان زنجان

بهمن 93

یازدهمین جلسه شورای مركزی نظام صنفی كشاورزی كشور برگزار شد

شرایط احراز صلاحیت كاندیداهای انتخابات هیأت عمومی و شورای مركزی نظام صنفی كشاورزی اعلام شد

مشاغل كشاورزی در بخش های دام و شیلات، اصلاح و بازنگری شد

پیگیری تبدیل آیین نامه اجرایی نظام صنفی كشاورزی به قانون در جلسه مشترك با عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی

موضوع نظام صنفی كشاورزی با حضور مدیركل دفتر امور تشكلهای كشاورزی در برنامه تلویزیونی "مجله كشاورزی" شبكه بازار

ابلاغ محدودیت حضور هیات مدیره سایر تشكلها در نظام صنفی كشاورزی

ابلاغ ممنوعیت ادامه فعالیت اعضای هیات مدیره به استخدام دولت درآمده در نظامهای صنفی

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و انتخابات هیأت مدیره و بازرس نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان و  استان خوزستان

اسفند93  

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و انتخابات هیأت مدیره و بازرس نظام صنفی کشاورزی استان تهران و استان گیلان

ابلاغ موضوع ممنوعیت ادامه فعالیت اعضای هیات مدیره به استخدام دولت درآمده در نظامهای صنفی

نظام صنفی كشاورزی یكی از شهرستانهای كشور صاحبخانه می شود

نظام صنفی كشاورزی و منابع طبیعی كشور با سازمان جنگل ها،‌ مراتع و آبخیزداری كشور تفاهم نامه همكاری مشترك امضاء كردند

برای مشاهده تمامی اخبار ارائه شده در  پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی طی سال 1393 اینجا كلیك كنید


  یادداشت/ آغاز بهار و بهانه ای بجا برای بودن در كنار یكدیگر

آغاز بهار و نوروز، بهانه ای است بجا برای بودن در كنار یكدیگر و فرصتی مناسب برای قدردانی از هم و دلگرمی گفتن و امید داشتن.

هم خداقوت و هم عرض تبریك دارم به مناسبت فرارسیدن سال نو برای تمامی مجموعه دست اندركاران نظام صنفی كشاورزی در سطوح مختلف آن. از اعضاء بخاطر اعتمادشان، از اعضای هیات مدیره، روسا، ‌دبیران اجرایی، كاركنان و بازرسان نظام های صنفی شهرستان ها و استان ها برای تلاش هایشان و همچنین رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور تشكر و قدردانی می نمایم. همچنین جا دارد كه از مدیران تعاون روستایی و مسئولان امور تشكل های استان ها به رغم وجود محدودیت ها و حداقل امكانات و اعتبارات و همكاران ستادی در دفتر امور تشكل های كشاورزی بخاطر پشتیبانی امور و تطبیق قوانین و مقررات نظام صنفی و بویژه از دست اندركاران پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی كه با به روز رسانی مستمر اخبار و گزارش ها تلاش نمودند در جهت توانمندسازی مجازی شبكه نظام صنفی گام بر دارند تقدیر كنم.

فرصت مناسبی است تا چند تجربه خوب در مسیر كاری نظام صنفی كشاورزی را یادآور شده و چند نكته ای را هم در كنار هم به یكدیگر، گفته باشیم. خوشبختانه نظام صنفی كشاورزی در این پنج ساله، از زمان تشكیل در سطوح شهرستانی،‌ استانی و ملی توانسته است كه در كنار شبكه های اقتصادی بخش كشاورزی كه تعاون گونه شكل می گیرند بعنوان یك شبكه اجتماعی با حضور مستقیم كشاورزان در ساختار خود، عملكرد خوبی داشته باشد و تا حدودی نیز به واسطه پیوندهای بیرونی بویژه با دستگاه ها، نهادها و خصوصا مجلس شورای اسلامی اتقافات خوبی را در این مدت برای بخش كشاورزی رقم بزند. به رغم گذشت این مدت كوتاه، در گسترش اعضاء در درون شبكه نسبتا خوب عمل شده است و نظام صنفی در پیگیری امور و احقاق حقوق كشاورزان تا حدودی به لحاظ موضوعی شروع خوب و اقدامات موثری داشته است.

اما دغدغه اصلی كه همه ما به نوعی با آن مرتبط و درگیر هستیم آن است كه هنوز ما به اندازه كافی با احكام و قوانین و مقرراتی كه بر اساس آن می خواهیم در این ساختار عمل كنیم مسلط نشده ایم و این مهم ترین چالش ماست. در نتیجه نیاز داریم كه تلاش بیشتری داشته باشیم تا در چارچوب های این قاعده تسلط و شناخت كافی پیدا كنیم. چرا كه دانایی، توانایی است.

همچنین برای پاسخگویی به مطالبات قانونی كشاورزان،‌ به نظر می رسد كه همسو با سایر اصناف بهتر است تعاملات درونی و بیرونی بیشتری داشته و در جهت گسترش این پیوندها تلاش داشته باشیم. البته كه برای اثر گذاری بیشتر،‌ در كنار این تعامل، چه بهتر كه اعضای پیوسته خود در نظام های صنفی را نیز تعمیم و گسترش دهیم و موجبات ماندگاری آنها را در نظام فراهم آوریم.

بنا به فلسفه وجودی نظام صنفی كشاورزی، وظیفه ذاتی و جوهری این نظام در پیگیری حقوق و منافع كشاورزان خلاصه می شود. اما اشتباه است كه این پیگیری صرفا در مكاتبات خلاصه شود آنهم عمدتا با جهاد كشاورزی، در حالی كه تنها بخشی از مطالبات بهره برداران و كشاورزان و اعضای نظام های صنفی در این مجموعه وجود دارد و می باید با درك صحیح از مشكلات و شناخت مساله در دستگاه های مرتبط مورد پیگیری قرار بگیرد و در این راه همراهی و پیوستگی مجموعه نظام صنفی و جهاد كشاورزی ضروری است.

در چندین مورد از مكاتبات ملاحظه می شود كه پاسخ انبوهی از مسائل و مشكلات ارائه شده به جهاد كشاورزی، می بایست در دستگاه های دیگر پیگیری شود. بنا بر این انتظار می رود كه اركان ملی و استانی و شهرستانی نظام های صنفی كشاورزی بنا به نیازها و مسائل و مشكلاتی كه كشاورزان و اعضاء با آن دست و پنجه نرم می كنند، به صورت عملیاتی وارد شده و این چانه زنی ها و تعاملات را با حضور در سایر دستگاه های اجرایی كشور آن هم نه احیانا با مجادله كه از طریق مفاهمه و مذاكره انجام دهند و با حضوری موثر همراه و هم زبان با مجموعه جهاد كشاورزی برای پیگیری مطالبات قانونی كشاورزان و دفاع از این حقوق اقدام نمایند.

موضوع نتایج عملكرد نظام صنفی كشاورزی، مهم و متعدد است؛ از جمله: رفاه اجتماعی كشاورزان، برخورداری از نهاده های مناسب، تاثیر در بازار، در زیر ساخت ها، سوخت و غیره. برای سال 1394 با ملاحظه جمیع فرصت ها و محدودیت هایی كه همگی با آن مواجه هستیم اما آرزو دارم كه با تعامل بیشتر و ایجاد هم افزایی و تجمیع انرژی های مثبت همگی، گام های خوبی را برای افزایش و نیز تداوم عضویت كشاورزان و بهره برداران بخش برداریم. همچنین با استمرار پیگیری های خود در جهت احقاق حقوق كشاورزان بستری را برای رقم خوردن یك زندگی توام با آرامش، ایجاد درآمد مكفی و رفاه مناسب برای كشاورزان فراهم كنیم و شاهد یك كشاورزی توسعه یافته با تولید سالم و كافی برای مردم عزیز كشورمان باشیم. امید كه همه ما در سال جدید با انرژی مضاعف در مسیر این توفیقات حركت داشته باشیم.

عبدالرضا مسلمی

مدیركل دفتر امور تشكل های كشاورزی


  امضای تفاهم نامه همكاری مشترك نظام صنفی كشاورزی و منابع طبیعی كشور با سازمان جنگل ها،‌ مراتع و آبخیزداری كشور

نظام صنفی كشاورزی و منابع طبیعی كشور با سازمان جنگل ها،‌ مراتع و آبخیزداری كشور، تفاهمنامه همكاری مشترك امضاء كردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، در مراسمی كه روز 24 اسفند ماه جاری با حضور رئیس نظام صنفی كشاورزی و منابع طبیعی كشور، مدیركل و معاونین دفتر ترویج و مشاركت های مردمی سازمان جنگلها، مراتع و ‌آبخیزداری كشور، مدیركل دفتر امور تشكل های كشاورزی و كارشناسان سازمان جنگلها، مراتع و‌آبخیزداری كشور و سازمان مركزی تعاون روستایی ایران در محل مركز آموزش و توانمند سازی بهره برداران منابع طبیعی و آبخیزداری دکتر جوانشیر برگزار شد، دكتر غلامرضا هادربادی مدیركل دفتر ترویج و مشاركت های مردمی سازمان جنگلها، مراتع و‌ آبخیزداری كشور و مهندس سیدموسی رهنمایی رئیس نظام صنفی كشاورزی و منابع طبیعی كشور تفاهمنامه ای را به امضاء رسانیدند كه موضوع آن پیرامون نحوه همكاری های طرفین در اجرای دوره های آموزشی مجریان و بهره برداران منابع طبیعی بود.

به موجب این تفاهمنامه، نظام صنفی كشاورزی و منابع طبیعی كشور متعهد می شود كه زمینه های لازم جهت نیازسنجی دوره های آموزشی ویژه بهره برداران منابع طبیعی و مجریان طرح های این حوزه را با هدف توانمندسازی آنان از طریق آموزش های فنی و مهارتی در استان های كشور را مهیا سازد.   

در این تفاهم نامه، اموری همچون: انجام هماهنگی های لازم با نظام های صنفی استانی و شهرستانی جهت برنامه ریزی و اجرایی نمودن موضوع تفاهم نامه، تهیه بانك اطلاعات مجریان و بهره برداران منابع طبیعی به تفكیك استانی، شناسایی و اعزام مجریان، بهره برداران و اعضای تشكل های منابع طبیعی استانی متناسب با حوزه كاری آنها، در حوزه تعهدات نظام صنفی كشاورزی و منابع طبیعی كشور مشخص شده است.

سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری كل كشور نیز متعهد خواهد شد كه كار تهیه و تدوین برنامه آموزشی برگزاری دوره ها جهت مجریان و بهره برداران منابع طبیعی بر اساس نیازسنجی صورت گرفته توسط نظام صنفی كشاورزی و منابع طبیعی را بر عهده گرفته و همچنین نسبت به ارائه آموزش های فنی، اجرایی و مورد نیاز به نیروهای معرفی شده از سوی نظام صنفی اقدام نماید.

 این تفاهم نامه از آغاز سال 1394 تا پایان سال 1396 قابل اجرا خواهدبود و شروع اجرای این تفاهم نامه در یك استان در قالب پایلوت(آزمایشی) با تفاهم طرفین بوده و در مراحل بعدی قابل توسعه به سایر استان های كشور خواهد بود.   

 

دانلود متن تفاهمنامه

 

لینك خبر: به نقل از وب سایت سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری


  نظام صنفی كشاورزی یكی از شهرستانهای كشور صاحبخانه می شود

نظام صنفی كشاورزی یكی از شهرستانهای كشور صاحب یك ساختمان مستقل خواهد شد.

مراسم افتتاح ساختمان دفتر نظام صنفی کشاورزی شهرستان مشگین شهر در استان اردبیل با حضور جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی و همچنین فرماندار شهرستان مشگین شهر برگزار شد.

رئیس هیات مدیره نظام صنفی کشاورزی مشگین شهر گفت: در این مراسم که با حضور مدیر سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل، مدیر سازمان تعاون روستایی استان و رئیس نظام مهندسی کشاورزی استان و همچنین اعضای هیات مدیره نظام صنفی کشاورزی استان و شهرستان همراه بود، دفتر نظام صنفی كشاورزی شهرستان مشگین شهر در زمینی به مساحت ۳۰ متر مربع و در سه طبقه به متراژ ۹۶ متر مربع احداث خواهد گردید كه برای خرید زمین این دفتر مبلغ 57 میلیون تومان هزینه شده است.

سعید حکیمی افزود: نظام صنفی کشاورزی مشگین شهر جزو اولین شهرستانهایی است که صاحب دفتر مستقل برای خود خواهد شد.

وی اظهار داشت: اعضای نظام صنفی شهرستان مشگین شهر نزدیک به 40 درصد از اعضای نظام صنفی استان اردبیل را تشکیل می دهند که این مهم بدون حمایت های فرماندار شهرستان و همچنین مدیریت جهاد کشاورزی و تعاون روستایی شهرستان قابل دسترس نبوده است و همچنین از همراهی ها و همیاری های اعضای هیات مدیره شهرستان آقایان دروگری و قاسمی تشکر و قدردانی می شود.

نظام صنفی كشاورزی شهرستان مشگین شهر از لحاظ تعداد اعضاء با جذب حدود ۵۵۰۰ بهره بردار، رتبه اول در استان اردبیل را  به خود اختصاص داده است كه از لحاظ كشوری نیز قابل توجه است.

تنظیم از منبع: وب سایت نظام صنفی كشاورزی شهرستان مشگین شهر

با این خبر خوب، این امیدواری قوت می بابد كه در آینده شاهد افتتاح دفاتر كار مستقل برای نظام های صنفی كشاورزی در شهرستان ها و استان ها باشیم كه قطعا این استقلال و هویت مستقل به ماندگاری آنها و همچنین تحكیم جایگاه و عملكردهای اجرایی و برنامه ای نظام های صنفی منجر خواهد شد.


  تجربه های موفق نظام های صنفی كشاورزی(14) - نظام صنفی کشاورزی شهرستان مهریز استان یزد

نظام های صنفی كشاورزی علاوه بر اقداماتی كه در جهت حمایت و دفاع از منافع كشاورزان انجام می دهند، ابتكاراتی نیز در حوزه وظایف خود به خرج می دهند كه همسو با حقوق و وظایف تعریف شده برای نظام صنفی است و در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی و آنچه در بند 2 ماده 6 اساسنامه نظام صنفی شهرستان از آن به "تلاش برای بهبود وضع اجتماعی فرهنگی و اقتصادی و افزایش سطح رفاهی و سایر نیازهای صنفی اعضاء" یاد شده است.

نمونه اخیر یكی از این ابتكارها، تلاش نظام صنفی کشاورزی شهرستان مهریز استان یزد در راه برگزاری جشنواره روستای دوستدار کتاب در "روستای علی آباد چهل گزی" شهرستان مهریز بوده است كه چندی پیش با همکاری و مشارکت نظام صنفی کشاورزی مهریز در راستای فعالیتهای فرهنگی نظام صنفی کشاورزی شهرستان مهریز و به منظور ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی درمیان روستاییان و کشاورزان برگزار گردید.

جهت اطلاع، طرح انتخاب "روستای دوستدار کتاب" از سوی کمیسیون ملی سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی ملل متحد(یونسکو) و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در قالب "جشنواره روستاهای دوستدار کتاب" اجرا می‌شود و در نخستین دوره جشنواره روستاهای دوستدار کتاب كه اوایل اسفند ماه در تهران برگزار شد 10 روستا به عنوان روستاهای دوستدار کتاب معرفی شدند و یونسكو نیز از شهرستان های مناطق مختلف ایران كه به هر نحوی در راه برگزاری جشنواره روستای دوستدار کتاب، تلاش داشتند تشكر و قدردانی نمود.

انتظار می رود كه سایر نظام های صنفی كشاورزی نیز با توجه به رسالت و وظایف مشخص شده شان در حوزه امور اجتماعی و غیر انتفاعی برای جامعه كشاورز و روستایی به چنین اقدامات و ابتكاراتی نیز اهتمام ورزند.


  مجمع عمومی عادی سالیانه و انتخابات هیأت مدیره و بازرس نظام صنفی کشاورزی استان گیلان برگزار شد/ لزوم پیگیری مسائل و مشکلات بخش کشاورزی از سوی اعضای هیأت مدیره

مجمع عمومی عادی سالیانه و انتخابات هیأت مدیره و بازرس نظام صنفی کشاورزی استان گیلان درنوبت اول، با حضور اکثریت اعضای هیأت های مدیره نظام صنفی کشاورزی شهرستانها، نمایندگان سازمان مركزی تعاون روستایی ایران، جهاد کشاورزی استان، مدیر و معاون سازمان تعاون روستایی استان، نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان و  كارشناس تشكلهای سازمان تعاون روستایی استان گیلان روز چهارشنبه 13/12/1393  در شهر رشت برگزارشد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، در ابتدا مدیر تعاون روستایی استان گیلان ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین در جلسه مطالب مبسوطی در خصوص اهمیت و جایگاه نظام صنفی در بخش کشاورزی ارائه نمود.

مهندس تیمور رنگیدن همچنین بر لزوم پیگیری مسائل و مشکلات موجود در بخش کشاورزی از سوی اعضای هیأت مدیره نظامهای صنفی شهرستانها تاكید كرد.

 

در ادامه نماینده سازمان مركزی تعاون روستایی ایران (دفتر امور تشکل های كشاورزی) در خصوص دستاورد ها، چالش ها و موانع پیش روی نظام صنفی كشاورزی مطالبی را ارائه كرد.

مهندس مهرداد دالوند در ادامه جلسه در باره چگونگی برگزاری جلسه نظام صنفی کشاورزی، عدم پذیرش وكالت اعضاء در مجمع عمومی نظام صنفی كشاورزی استان، عدم حق رای شهرستان هایی كه انتخابات خود را بموقع برگزار نكرده اند و این كه اعضای اصلی هیات مدیره عضو مجمع استان شوند، نکاتی را متذکر شد.

 

سپس احمد بابازاده رئیس هیات مدیره نظام صنفی كشاورزی استان گیلان ضمن تشکر از حضور حاضرین در جلسه، گزارشی از فعالیت های یک ساله نظام صنفی استان ارائه نمود. 

 

در ادامه رسمیت جلسه مجمع عمومی با حضور 27نفر از اعضای هیأت مدیره شهرستانهای استان (از 48نفر عضو) اعلام شد. هیأت رئیسه مجمع عمومی با رای اکثریت نسبی  اعضا  حاضر انتخاب شدند و پس از تعیین سمت اعضای هیأت رئیسه،  مجمع به بررسی دستورات جلسه پرداخت.

 

سپس با درخواست رئیس مجمع، داوطلبین عضویت در هیأت مدیره و بازرس نظام استان که 11 نفر بودند به معرفی خود پرداختند. در ادامه برگه های رأی که توسط ناظرین دولتی و امضای یکی از اعضای هیأت رئیسه امضا و ممهور به مهر نظام صنفی شده بود بر اساس لیست اعضای حاضر در جلسه با تطبیق کارت شناسایی و اسامی ثبت شده، به اعضای مجمع جهت برگزاری انتخابات و رای گیری تحویل شد. با جمع آوری و شمارش برگه های رای و تطبیق آن با تعداد حاضران، نسبت به شمارش آرا اقدام شد که نتیجه به ترتیب آراء کسب شده به این شرح است:

آقایان فرزام پور امام( 20 رای)، صفرعلی فلاح دوست( 20 رای)، رحیم عاشوری( 20 رای)،  پژمان نداف( 17 رای) وحسین جعفری( 15) رای به عنوان اعضای اصلی و آقایان عطاء اله قربانی( 14رای و سید علا الدین نبی زاده با کسب( 12رای)  به عنوان اعضای علی البدل هیأت مدیره انتخاب شدند و همچنین خانم فریبا ابراهیم پور با 14رای و سید احمد موسوی احمد زاده  با 7 رای به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل نظام صنفی كشاورزی استان گیلان انتخاب شدند.


  انتخابات نظام صنفی كشاورزی كشور به تاریخ دیگری موكول شد

برگزاری انتخابات 19 اسفند ماه 93 نظام صنفی كشاورزی كشور به تاریخ دیگری موكول شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، دبیرخانه مركزی نظام صنفی كشاورزی در خصوص برگزاری جلسات هیات عمومی و شورای مركزی نظام صنفی كشاورزی كشور در مورخ 19/12/1393اعلام نمود:

جلسات مذكور بنابر ضرورت یكپارچگی برای حضور كلیه استان ها در انتخابات و همچنین بروز مشكل در اطلاع رسانی به نظام صنفی كشاورزی استان ها جهت تكمیل و ارسال فرم درخواست و مدارك داوطلبان و محدودیت زمانی در اخذ استعلام های مربوطه، منتفی و به تاریخ دیگری كه متعاقبا اعلام خواهد شد موكول می گردد.

در ادامه این اعلان تاكید شده است كه با توجه به فرصت به وجود آمده، داوطلبین تصدی سمتهای رئیس، نایب رئیس، خزانه دار و بازرس نسبت به تكمیل و ارسال نواقص مدارك مربوطه اقدام نمایند. همچنین افرادی كه تاكنون ثبت نام نموده و مدارك آنان كامل است نیازی به ثبت نام مجدد ندارند.


  مجمع عمومی و انتخابات اعضای هیأت مدیره و بازرس نظام صنفی کشاورزی استان تهران برگزار شد/ هیأت مدیره ها با جدیت و پشتکار به پیگیری امور و انجام وظایف بپردازند

مجمع عمومی عادی سالیانه و دومین انتخابات اعضای هیأت مدیره و بازرس نظام صنفی کشاورزی استان تهران در نوبت اول با حضور اعضای هیأت مدیره نظام صنفی کشاورزی شهرستانها، آقایان مهندس موسوی رئیس، مهندس هاشمی مدیر تروج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان مهندس تقی زاده مدیر و حجت تعاون روستایی استان، کرمی مقدم نماینده دفتر امورتشکلهای کشاورزی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و مهرجو کارشناس امور تشکلهای کشاورزی تعاون روستایی استان حاضر و ناظر بر برگزاری مجمع عمومی نظام صنفی کشاورزی استان تهران، روز سه شنبه مورخ 5/12/1393 در تهران برگزارشد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، در ابتدا مجتبی شادلو رئیس نظام صنفی كشاورزی استان تهران هدف از برگزاری مجمع را اعلام نمود. در ادامه آقای تقی زاده به علت ضیق وقت به خوشامدگویی به حاضرین اکتفا کرد.

 

نظام صنفی به سرنوشت برخی از تشكلها و تعاونی ها دچار نشود

 

 

سپس رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران به سوابق و تلاش دست اندرکاران جهت استقرار ساختار نظام صنفی کشاورزی اشاره کرده و گفت: باید این ساختار در بخش کشاورزی تاثیر گذار باشد و هیأت مدیره ها با جدیت و پشتکار به پیگیری امور و انجام وظایف بپردازند و تلاش کنند تا از مسیر اصلی خود منحرف نشوند و همواره با بازبینی اهداف، وظایف و کارکردهای خود در جهت ساماندهی مشاغل کشاورزی، اثربخشی در متن واحدهای تولیدی، افزایش بهره وری، کاهش هزینه های تولید، افزایش بهره وری و کیفیت تولید محصولات کشاورزی گام بردارند.

 

سید محمد موسوی افزود: از طرفی باید جایگاه صنف در تدوین برنامه ها بویژه برنامه ششم توسعه، در اجرایی شدن وظایف حاکمیتی پیش بینی شود تا به سرنوشت برخی از تشكلها و تعاونی ها دچار نشود.

 

لزوم دقت بیشتر در صدور پروانه فعالیت برای شاغلین کشاورزی

 

وی ضمن اشاره به امکانات و توانمندی های استان تهران در تولید محصولات کشاورزی، به وجود نهادها و ساختارهای مختلف از جمله نظام صنفی کشاورزی جهت رسیدگی به مسائل و مشکلات تولیدکنندگان، شاغلین و بهره برداران بخش کشاورزی اشاره کرد و بر وظایف تعاون روستایی استان در قبال نظام صنفی و تشکلهای کشاورزی در چهارچوب وظایف حمایت، هدایت و نظارت تعهدات سالانه تاكید نمود.

 

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران تصریح كرد: انتظار می رود نظامهای صنفی کشاورزی با دقت بیشتری پروانه فعالیت برای شاغلین کشاورزی صادر نمایند تا با توجه به تسهیلاتی که برای اعضای فراهم می شود در بخش کشاورزی استفاده گردد.

 

با توجه به حضور 35 نفر از اعضا و رسمیت جلسه مجمع عمومی، هیأت رئیسه توسط حاضرین انتخاب و مجمع به بررسی دستورات جلسه پرداخت. ابتدا آقای شادلو رئیس هیأت مدیره گزارشی از اقدامات انجام شده نظام صنفی استان ارائه نمود سپس آقای صادقی گزارش مالی سالهای 90 ، 91 و 92 به همراه شرح برنامه ها و بودجه پیشنهادی نظام نظام صنفی استان را به مجمع اعلام کرد. در ادامه هیأت رئیسه از داوطلبان عضویت در هیأت مدیره و بازرس نظام صنفی استان به معرفی خود بپردازند.

 

سپس طبق لیست ثبت نام اعضای مجمع، برگه های رأی توسط ناظر هیأت رئیسه و نماینده سازمان مرکزی تعاون روستایی به اعضا تحویل گردید. با جمع آوری و تطبیق برگه های رای با تعداد حاضران، شمارش آرا انجام شد که نتیجه به ترتیب آرا کسب شده به شرح زیر است:

آقایان بهروز بذلی 33 رای، مجید گرجی 29 رای، مجتبی شادلو 25 رای، فرهاد احمدیان 23 رای و رضا هداوند میرزایی با 19 رای و آقایان خسرو میرزایی 15 رای و سعید جنانی با کسب 12 رای اعضای علی البدل هیأت مدیره و آقایان داوود بیات هاشمی با 25 رای و مجتبی جوادی با 9 رای به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل انتخاب شدند.

 

پس از پایان مجمع عمومی نظام صنفی استان، جلسه تعیین سمت اعضای هیأت مدیره با حضور ناظرین تعاون روستایی استان و سازمان مرکزی برگزار گردید و بر اساس نتایج به دست آمده، آقایان بهروز بذلی به عنوان رئیس هیئت مدیره، مجید گرجی خزانه دار،  فرهاد احمدیان نائب رئیس و رضا هداوند میرزایی به عنوان دبیر اجرایی و مجتبی منشی به عنوان منشی انتخاب شدند.

 

 

عكس: نظام صنفی كشاورزی استان تهران


  انتخابات نظام صنفی كشاورزی كشور در تاریخ 19 اسفند ماه برگزار می شود

رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور از برگزاری جلسات هیات عمومی و شورای مركزی نظام صنفی كشاورزی كشور به منظور انتخاب مسئولان نظام صنفی كشاورزی، در روز سه شنبه 19/12/93 در وزارت جهاد كشاورزی خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، سیدموسی رهنمایی گفت: جلسه هیات عمومی نظام صنفی كشاورزی كشور در تاریخ 19 اسفند ماه جاری راس ساعت 30/8 صبح به منظور انتخاب بازرس نظام صنفی كشاورزی كشور و جلسه شورای مركزی نظام صنفی راس ساعت 2 بعدازظهر همان روز با دستور انتخاب رئیس، نایب رئیس و خزانه دار شورای مركزی در محل سالن شهیدان نعمتی جم واقع در ساختمان شماره یك وزارت جهاد كشاورزی برگزار می شود.

دواطلبان حداكثر تا 8/12/93 فرصت دارند

همچنین در این ارتباط رئیس گروه سازماندهی و ساماندهی تشكل ها و صنوف كشاورزی دفتر امور تشكل های كشاورزی(دبیرخانه مركزی نظام صنفی كشاورزی) اظهار داشت: داوطلبان سمت های بازرس نظام صنفی كشاورزی كشور، رئیس، نایب رئیس و خزانه دار شورای مركزی می باید ضمن تكمیل فرم داوطلبی (كاندیداتوری) نسبت به تحویل مدارك مندرج در فرم به دبیرخانه استانی نظام صنفی كشاورزی (مدیریت تعاون روستایی استان) جهت ارسال به دبیرخانه مركزی نظام صنفی كشاورزی مستقر در دفتر امور تشكل های كشاورزی حداكثر تا تاریخ 8/12/93 اقدام نمایند.

نصرتعلی كرمی مقدم افزود: افرادی می توانند داوطلب تصدی سمت بازرس نظام صنفی كشاورزی كشور شوند كه یكی از "اعضای هیأت مدیره" نظام صنفی كشاورزی استان باشند. همچنین رئیس هیات مدیره نظام صنفی كشاورزی استان می تواند در یكی از سمت های رئیس، نایب رئیس و خزانه دار نظام صنفی كشاورزی كشور داوطلب شود.

فقط سه نفر از نظام های صنفی كشاورزی استانها حضور داشته باشند

وی تاكید كرد: در روز برگزاری جلسات در نوزدهم اسفند ماه، فقط سه نفر از نظام های صنفی كشاورزی استانها (رئیس هیات مدیره به همراه دو نفر از اعضای هیات مدیره ترجیحا داوطلب تصدی سمت بازرس نظام صنفی كشاورزی كشور) می توانند در جلسات حاضر باشند.

دانلودهای مرتبط:

- مكاتبه رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور با استانها

- مكاتبه دفتر امور تشكل های كشاورزی با نظام صنفی كشاورزی كشور

- نمونه فرم دواطلبی تصدی پست در هیات عمومی و شورای مركزی

- مكاتبه اعلام زمان برگزاری انتخابات(تعاون روستایی استانها)


  ممنوعیت ادامه فعالیت اعضای هیات مدیره به استخدام دولت درآمده در نظامهای صنفی

ادامه فعالیت آن دسته از اعضای هیات مدیره و بازرس نظام صنفی كشاورزی كه به استخدام دولت درآمده اند در نظام های صنفی ممنوع می باشد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، با توجه به استخدام و جذب برخی از اعضای هیات مدیره و بازرس نظام صنفی كشاورزی شهرستان ها در دستگاه های دولتی و عمومی(موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات كشوری)، دفتر امور تشكلهای كشاورزی طی ابلاغیه ای اعلام نمود كه این افراد در صورت دریافت حكم كارگزینی و كد حقوقی، كارمند محسوب شده و لذا ادامه فعالیت آنها در هیات مدیره و بازرس نظام صنفی ممنوع بوده و باید اعضای علی البدل هیات مدیره و بازرس سریعا جایگزین افراد مذكور گردند.

لازم است اطلاع رسانی این موضوع توسط نظام های صنفی مورد توجه جدی قرار گیرد.

مشاهده و دانلود مكاتبه


  مجمع عمومی عادی سالیانه و انتخابات هیئت مدیره و بازرس نظام صنفی کشاورزی استان خوزستان برگزار شد

مجمع عمومی عادی سالیانه و انتخابات هیئت مدیره و بازرس نظام صنفی کشاورزی استان خوزستان در دور دوم، روز 29 بهمن ماه 93 با حضور اعضای هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان های استان و نمایندگان سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، تعاون روستایی استان، جهاد کشاورزی استان، استانداری، كار، تعاون و رفاه اجتماعی، سازمان صنعت، معدن و تجارت، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و همچنین نماینده فرمانداری شهرستان اهواز در شهر اهواز برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، در ابتدا رئیس نظام صنفی كشاورزی استان خوزستان ضمن خیر مقدم و تشكر از حضور حاضرین در جلسه به ارائه گزارش عملكرد نظام صنفی استان و دستاوردهای آن پرداخت.

مسعود اسدی ضمن اشاره به پوشش حداكثری بیمه تامین اجتماعی كشاورزان و بهره برداران عضو نظام صنفی و همچنین صدور انواع بیمه ها، بر اساس اهداف و سیاست ها و برنامه های نظام صنفی كشاورزی به منظور دفاع از حقوق حقه كشاورزان، برخی از چالش های موجود بخش كشاورزی استان همچون مساله تامین آب، قیمت گذاری محصولات كشاورزی و ... را مطرح نمود و در پایان بر تلاش نظام های صنفی كشاورزی در جهت حركت بر مبنای قوانین و مقررات تاكید نمود.

سپس فراز زاهدی فر بازرس نظام صنفی كشاورزی، گزارش مالی و حسابرسی نظام صنفی استان را به مجمع ارائه كرد.

در ادامه رئیس نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان و نایب رئیس سازمان نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی كشور اظهار داشت: ساختار نظام صنفی كشاورزی بر مبنای حضور كشاورزان شكل گرفته است و هیچ فرد یا افردای بجز خود كشاورزان دلسوزتر برای مسائل و مشكلات آنها نمی باشد.

فتح اله ابوعلی تاكید كرد: افرادی باید پا به عرصه انتخابات بگذارند كه جسارت بیشتری در پیگیری امور را داشته باشند. بخش دولتی در حد امكان كارهای خود را انجام می دهد اما توانمندی و حضور قوی بخش غیر دولتی است كه بر مشكلات فائق می آید.

در ادامه مدیر ترویج سازمان جهاد كشاورزی استان خوزستان نیز در این جلسه ضمن اعلام آمادگی مدیریت جهاد كشاورزی برای تقویت ارتباط با نظام صنفی به ضرورت تقویت و توسعه تشكلها اشاره كرد.

 

 

پس از رسمیت جلسه با حضور 50 نفر از 62 نفر اعضاء، مجمع عمومی نظام صنفی استان هیات رئیسه انتخاب گردید. در ادامه با درخواست هیات رئیسه، داوطلبان عضویت در هیات مدیره و بازرس نظام صنفی استان نسبت به معرفی خود اقدام نمودند. سپس برگه های رأی توسط ناظرین جلسه به اعضای حاضر در مجمع تحویل گردید. ضمن جمع آوری و شمارش برگه های آرا با تعداد حاضران، نسبت به شمارش آرا اقدام شد که از 50 رای ماخوذه، آقای مسعود اسدی با کسب 50 رای به عنوان نفر اول و آقایان سید حسین موسوی آلبوشوکه(47 رای)، سید محمد هاشمی(41 رای)، هوشنگ مغامس فیه(36 رای) و حکیم خنیفری(35 رای) به ترتیب به عنوان سایر اعضای هیات مدیره نظام صنفی کشاورزی خوزستان و همچنین آقای فراز زاهدی فرد(45 رای) به عنوان بازرس اصلی و آقای عساكره به عنوان بازرس علی البدل نظام صنفی کشاورزی استان خوزستان انتخاب شد.

 

لینك های خبر: ایسنا، فارس، وب سایت نظام  مهندسی و منابع طبیعی استان خوزستان،  آژانس خبری خوزستان


  یازدهمین جلسه شورای مركزی نظام صنفی كشاورزی كشور برگزار شد

یازدهمین جلسه شورای مركزی نظام صنفی كشاورزی كشور روز 26 بهمن ماه 93 با حضور رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور، نمایندگان وزارت جهاد كشاورزی، سازمان نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی كشور، مركز امور اصناف و بازرگانان و روسای هیات مدیره نظام های صنفی 20 استان كشور در سالن آمفی تئاتر سازمان مركزی تعاون روستایی ایران تشكیل شد.

 

حسابرسی و سهمی كه به امانت نزد نظام های صنفی شهرستان است

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور در ابتدا ضمن قرائت بند اول دستور کار جلسه مبنی بر گزارش نظام های كشاورزی استان های حاضر در جلسه در خصوص امور حسابرسی گفت: سیستم یا دستگاهی كه قرار است ماندگار باشد و بتواند خدمات متقابلی به بخش داشته باشد می باید جوابگو باشد و آنها كه در اركان مدیریتی قرار می گیرند بایستی پاسخگوی دوره خود از حمله مسائل مالی باشند.

 

مهندس سید موسی رهنمایی افزود: تا این زمان، حسابرسی 10 استان از جمله آذربایجان شرقی، اصفهان، فارس، هرمزگان، اردبیل، قم، تهران،‌البرز و ... توسط شورای مركزی نظام صنفی كشور انجام پذیرفته است ولی تكلیف برخی استانها هنوز بطور دقیق مشخص نیست.

 

وی تاكید كرد: سهم 20 درصد نظام صنفی كشاورزی شهرستان كه طبق قانون و قاعده ای بر اساس آن تشكیل شده اند و همچنین قواعد آن را خود نظام ها تصویب نموده اند(ماده 27 نظام نامه مالی و اداری نظام صنفی كشاورزی) می باید به حساب نظام استان واریز گردد. این سهم، دیون و امانت نزد نظام های صنفی شهرستان است كه باید رد امانت كنند و در این مورد هیچ منتی از سوی نظام شهرستان به نظام استان وارد نیست.

 

رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور در ادامه از نمایندگان نظام های صنفی كشاورزی استان های حاضر در جلسه خواست تا گزارش وضعیت و تعیین تكلیف حسابرسی نظام ها را ارائه نمایند.

 

نظام صنفی و پرسش هایی از خود

 

در ادامه نماینده وزارت جهاد كشاورزی در جلسه شورای مركزی نظام صنفی كشاورزی كشور گفت: نظام صنفی یك ساختار و سیستم است. نیاز است بدانیم كه علت تشكیل آن چه بوده است و ماموریت آن چیست؟ ماموریت اصلی نظام صنفی دفاع از حقوق كشاورز است. حقوق كشاورز كجاست؟ پیگیری مسائل نهاده ها، استفاده از تكنولوژی ارزان برای تولید ،مباحث آب و مدیریت یكپارچه منابع آبی مطرح است و غیره مثال هایی از حقوق كشاورز است. در كنار این احقاق حقوق می باید انسجام مبناهای درونی همچون رعایت انضباط مالی،‌ انجام حسابرسی و شیوه برگزاری انتخابات را نیز مد نظر قرار داد كه در قوانین و مقررات و نظامنامه مالی بیان شده است و ارائه گزارش مالی در چارچوب رویه های موجود حسابرسی بطور مرتب و در پایان هر سال مالی و همچنین در پایان دوره سه ساله هیات مدیره امری اجتناب ناپذیر است و الزام رعایت دارد.

 

 

 

 

دكتر عبدالرضا مسلمی همچنین بر تقویت بحث های رسانه ای و انجام مصاحبه های خبری از سوی اركان نظام های صنفی كشاورزی برای معرفی نظام صنفی و در مواردی كه چالش منافع كشاورزان و بهره برداران در سطح ملی مطرح می شود، تاكید كرده و اضافه نمود:این كه با تقسیم وظیفه میان اركان نظام های صنفی مشخص گردد كه چگونه می توان وزارت جهاد كشاورزی را مجاب نمود تا نظام صنفی كشاورزی را به رسمیت بشناسد از مسائل مهم است. همچنین این سوال را باید مطرح داشت كه نظام صنفی كشاورزی بعنوان یك بخش غیردولتی چقدر توانسته است در جهت دفاع از كشاورز با مراكز تصمیم گیر، چانه زنی كند و یا در حول مباحث روز و چالش برانگیز كشاورزی اصولا توانسته است از طریق حضور و اعلام مواضع در رسانه های گروهی در جهت دفاع از كشاورز بر آید؟

 

وی تصریح كرد:روسای هیات مدیره نظام های صنفی باید در بحث های بودجه ریزی دولت به نفع كشاورز و بهره بردار وارد عمل شوند تا از این طریق زیرساخت هایشان را با الزامات قانونی و بودجه ای توسعه دهند.

 

نكات ثبت پلمپ دفاتر قانونی نظام های صنفی

 

در ادامه برگزاری جلسه شورای مركزی، دستور جلسه بعدی با موضوع بررسی وضعیت پلمپ دفاتر قانونی نظام صنفی كشاورزی از سوی رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور قرائت شد و سپس رئیس گروه بررسی های اقتصادی و اجتماعی دفتر امور تشكل های كشاورزی(دبیرخانه مركزی نظام صنفی كشاورزی) به تبیین مسائل و اقدامات انجام یافته در خصوص پلمپ دفاتر، تكمیل اظهارنامه مالیاتی پرداخته و همچنین نكاتی را در باره تكمیل شناسنامه نظام های صنفی كشاورزی كشور، سامانه جامع بانك اطلاعات نظام صنفی، اخذ گزارش عملكرد از نظام های صنفی و بحث نظارت بر عملكرد و فعالیت های نظام های صنفی را یادآور شد.

 

مسعود عدل طلب تاكید كرد: نظام های صنفی كشاورزی دقت نمایند برای ثبت و پلمپ دفاتر قانونی (دفتر روزنامه و دفتر کل) در ادارات ثبت اسناد و شركت ها و همچنین برای تكمیل اظهارنامه مالیاتی ( با كد شناسه ای كه از طریق سازمان مركزی تعاون روستایی به نظام های صنفی كشاورزی اعلام گردیده است) در اداره دارایی اقدامات لازم را انجام دهند.  ضمن این كه برابر بند" ی " ماده 139 قانون مالیات های مستقیم، نظام های صنفی کشاورزی از معافیت مالیاتی برخوردارند و با توجه به تبصره 2 ماده 199 قانون برنامه پنجم توسعه ضروری است كه تمامی مشمولین معافیت از مالیات نسبت به تحویل اظهارنامه مالیاتی به اداره دارایی محل اقدام كنند.

 

وی گفت: از دبیرخانه های استانی نظام صنفی مستقر در سازمان های تعاون روستایی خواسته شده است تا در هماهنگی با نظام های صنفی كشاورزی استان ها و شهرستان ها نسبت به تکمیل فرم‌های شناسنامه پروژه نظام صنفی كشاورزی و به روز رسانی اطلاعات آنها اقدام نمایند و همچنین اركان نظام های صنفی كشاورزی در ارائه اطلاعات شناسنامه ای خود و نظام های صنفی كشاورزی همكاری های بیشتری را به عمل آورند.

 

رئیس گروه بررسی های اقتصادی و اجتماعی دفتر امور تشكل های كشاورزی در پایان بر لزوم داشتن برنامه و استراتژی مشخص در نظام صنفی كشاورزی و تعیین اهداف بلند مدت ( 5 ساله) و اهداف كوتاه مدت(ا ساله) آن برای بخش كشاورزی تاكید نمود.

 

 

 

نحوه برگزاری انتخابات هیات عمومی و شورای مركزی نظام صنفی كشاورزی

 

با قرائت سومین بند از دستور جلسه با عنوان "نحوه برگزاری انتخابات هیات عمومی و شورای مركزی نظام صنفی كشاورزی"، در این ارتباط رئیس گروه سازماندهی و ساماندهی تشكل ها و صنوف كشاورزی دفتر امور تشكل های كشاورزی ضمن بیان این كه تاكنون انتخابات نظام های صنفی استانی در 24 استان برگزار گردیده و طبق برنامه تا 5 اسفند این تعداد به 29 استان خواهد رسید، تاكید نمود: شرط حضور استان ها در جلسات هیأت عمومی و شورای مركزی نظام صنفی كشاورزی، برگزاری انتخابات دور دوم هیأت مدیره نظام صنفی كشاورزی استان ها است.

 

لزوم تشكیل كارگروه های تخصصی در نظام صنفی

 

در ادامه نماینده سازمان نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی كشور ضمن اشاره اجمالی به تشكیل ساختار نظام صنفی كشاورزی اظهار داشت: هر نهادی چهار دوره تولد، رشد، بلوغ و تكامل را طی می كند كه نظام صنفی كشاورزی در دوران رشد خود می باشد و سه سال زمان تشكیل ساختار ملی برای یك سازه اجتماعی به نام نظام صنفی و با این همه تنوع و تخصص، زمان زیادی نیست و در همین مدت پیشرفت های خوبی داشته است.

 

دكتر سیدجواد قریشی ابهری افزود: هنر شورای مركزی نظام صنفی كشاورزی در این است كه به شناخت نقاط قوت و برطرف نمودن نقاط ضعف برسد.لازمه این امر، فكر كردن است و ما نیاز به تشكیل كارگروه در نظام صنفی برای با هم اندیشیدن و آموختن در حین كار داریم.مشكلات وجود دارد اما با فكر كردن، راه حل ها پیدا می شود.

 

وی تاكید كرد: امروزه سازمان های با سواد، سازمان هایی هستند كه یاد می دهند و تا یاد نگیریم نمی توانیم یاد دهیم و نظام صنفی باید به سمت یك سازمان یادگیرنده حركت كند.


  اعلام شرایط احراز صلاحیت كاندیداهای انتخابات هیأت عمومی و شورای مركزی نظام صنفی كشاورزی

با توجه به اعلام و انتشار مدارك مورد نیاز احراز صلاحیت كاندیداهای تصدی سمت های رئیس، نایب رئیس و خزانه دار و بازرس نظام صنفی كارهای كشاورزی در انتخابات هیأت عمومی و شورای مركزی نظام صنفی كشاورزی از سوی دبیرخانه مركزی نظام صنفی كشاورزی و سوالات مهمی كه در این ارتباط می تواند مطرح باشد گفتگویی با آقای كرمی مقدم رئیس گروه سازماندهی و ساماندهی تشكل ها و صنوف كشاورزی دفتر امور تشكل های كشاورزی داشته ایم كه در پی می آید:

 

برای انتخابات آتی هیأت عمومی و شورای مركزی نظام صنفی كشاورزی چه افراد و سِمت هایی می توانند كاندیدا شوند؟

هر یك از اعضای هیأت مدیره نظام صنفی كشاورزی استان می توانند كاندیدای تصدی سمت بازرس نظام صنفی كشاورزی شوند. همچنین روسای هیأت مدیره نظام صنفی كشاورزی استان می توانند برای یكی از سمت های رئیس، نایب رئیس و خزانه دار نظام صنفی كشاورزی كاندیدا گردند.

 

شرایط حضور كاندیداها چگونه است؟

كاندیداها می بایست نسبت به تكمیل فرم مربوطه درخواست كاندیداها به همراه مدارك مندرج در فرم را از طریق دبیرخانه استانی نظام صنفی ( تعاون روستایی استان) به دبیرخانه مركزی نظام صنفی كشاورزی مستقر در دفتر امور تشكل های كشاورزی سازمان مركزی تعاون روستایی ایران برای بررسی و استعلام از مراجع ذیربط جهت تایید نهایی ارسال نمایند.

 

این كاندیداها تا چه زمانی جهت ارسال فرم به تعاون روستایی استان ها فرصت دارند؟

این زمان حداكثر تا تاریخ 8/12/93 می باشد.

 

در باره مدارك مندرج در فرم توضیح مختصری بفرمایید؟

مدارك مندرج در فرم شامل این موارد می شود: تصویر صفحه اول شناسنامه، تصویر کارت ملی، یک قطعه 4*3، تصویر مدرک تحصیلی، تصویر پروانه فعالیت معتبر نظام صنفی کارهای کشاورزی شهرستان، تصویر صورتجلسه تعیین سمت هیأت مدیره استان،  اصل و یا کپی برابر با اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری موثر،  صادره توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، اصل و یا کپی برابر با اصل گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر،  صادره توسط مراکز درمانی و بهداشتی مجاز.

 

دانلود فرم كاندیدای تصدی در هیات عمومی و شورای مركزی

 

 

انتخاب رئیس، نایب رئیس، خزانه دار و بازرس نظام صنفی در كدام جلسات است؟

انتخاب بازرس نظام صنفی كشاورزی در جلسه هیأت عمومی و انتخاب رئیس، نایب رئیس و خزانه دار در جلسه شورای مركزی صورت می پذیرد.

 

گویا همه استانها مجاز به حضور در جلسات هیأت عمومی و شورای مركزی نیستند؟

بله. تاكید می شود كه نظام صنفی كشاورزی استانهایی مجاز به حضور در جلسات هیأت عمومی و شورای مركزی هستند كه انتخابات دور دوم هیأت مدیره نظام صنفی كشاورزی استان را انجام داده باشند.

 

*بازدیدكنندگان گرامی،درصورت داشتن هرگونه سوال و یا ابهام در باره موضوع مطرح شده، موارد مورد نظر را در بخش نظرات این خبر مطرح نموده تا در اولین فرصت پاسخ لازم اخذ و ارائه شود.


  مشاغل كشاورزی در بخش های دام و شیلات، اصلاح و بازنگری شد

رئیس گروه بررسی و تدوین استانداردهای حرف كشاورزی دفتر امور تشكل های كشاورزی از اصلاح،‌ بازنگری و تعریف مشاغل جدید كشاورزی در دو بخش "دام" و "شیلات و آبزیان" خبر داد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی کشاورزی، علاوه بر اصلاح و بازنگری در عناوین مشاغل كشاورزی در دو بخش دام و شیلات و آبزیان كه قبلا شناسایی گردیده بود، مشاغل جدید این دو بخش نیز شناسایی و تعریف شده است.

 

در جدول مشاغل زیر بخش امور دام عنوان "پرورش گاو داشتی" با كد 3/0123/012/01/الف با عنوان "پرواربندی گوساله" ادغام و با كد  2/0123/012/01/الف جهت صدور و تمدید پروانه مورد تایید است. همچنین عنوان "پرورش پرندگان زینتی جثه كوچك" با كد 9/0129/012/01/الف با عنوان "پرورش پرندگان زینتی" با كد 4/0129/012/01/الف جهت صدور و تمدید پروانه مورد تایید می باشد.

 

اصلاح، بازنگری و تعریف مشاغل زیر بخش دام و شیلات و آبزیان از نتایج تشكیل جلسات متعدد دبیرخانه مركزی نظام صنفی كشاورزی و هسته شناسایی كدگذاری مشاغل كشاورزی مستقر در دفتر امور تشکل های کشاورزی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با بخش های تخصصی وزارت جهاد كشاورزی(معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد كشاورزی و سازمان شیلات ایران) طی سال 1393 بر مبنای پردازش كارشناسی، اعلام نیازهای بهره برداران بخش كشاورزی و الزامات برنامه ای وزارت جهاد كشاورزی بوده است.

 

رئیس گروه بررسی و تدوین استانداردهای حرف كشاورزی دفتر امور تشكل های كشاورزی تاكید كرد: ملاك كدگذاری مشاغل كشاورزی در بخش های دام و شیلات و آبزیان بر مبنای فهرست جدول جدید خواهد بود كه می بایست از این پس مورد ملاك قرار بگیرد.

 

دانلود : جداول مشاغل زیر بخش تولیدات دامی و شیلات و آبزیان


  مجمع عمومی عادی سالیانه و انتخابات هیأت مدیره و بازرس نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان برگزار شد

مجمع عمومی عادی سالیانه و انتخابات هیأت مدیره و بازرس نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان در نوبت اول با حضور اکثریت اعضای هیأت های مدیره نظام صنفی کشاورزی شهرستانها، آقایان طیاری سرپرست تعاون روستایی استان، محمدخانی رئیس اداره آموزش تعاون روستایی استان، کرمی مقدم نماینده دفتر امورتشکلهای کشاورزی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به عنوان ناظر بر فرآیند برگزاری مجمع عمومی و انتخابات نظام صنفی کشاورزی استان، روز پنجشنبه 16 بهمن ماه 93 در محل سالن اجتماعات مرکز آموزش تعاون روستایی استان در شهر اصفهان برگزار شد.

 

هیآت مدیره و انجام امور با انگیزه لازم

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، در ابتدای جلسه رئیس هیآت مدیره نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان ضمن اشاره به سابقه كهن و تاریخی فعالیت دولت ها در ایران و نوپا بودن نظام صنفی تاكید كرد: ما باید بیشترین وقت خود را به انجام امور و ایجاد انگیزه لازم برای عضویت بیشتر و مسئولیت پذیری اختصاص دهیم.

 

سیدموسی رهنمایی در ادامه گزارشی مبسوطی از اقدامات انجام شده شورای مرکزی نظام صنفی كشاورزی برای تاثیر گذاری و رفع بخشی از مسائل و مشکلات کشاورزان و نظام های صنفی شهرستانها و استانها را به حاضران ارائه کرد.

 

پیشگیری از انحراف احتمالی در اجرای مقررات و قوانین

 

سپس سرپرست مدیریت تعاون روستایی استان اصفهان ضمن اعلان مصادف شدن زمان برگزاری جلسه مجمع نظام صنفی با حضور هیأت محترم دولت در استان اصفهان و طرح عمده مسائل و مشکلات بخش کشاورزی اظهار داشت:می بایست برای اجرایی شدن تصمیمات اتخاذ شده پیگیری های لازم به عمل آید و در 6 ماه بعد به پایش برنامه های اجرایی پرداخته شود تا در صورت وجود موانع و مشکلات به رفع آن کمک کنیم.

 

عبدالرضا طیاری تاكید كرد: از انحراف احتمالی در اجرای مقررات مرتبط با نظام صنفی کشاورزی باید پیشگیری شود تا نظام صنفی به اهداف پیش بینی شده خود نائل شود. یکی از عمده وظایف نظام صنفی کشاورزی با حمایت و کمک دستگاه های حاکمیتی، تامین آرامش و آسودگی برای کشاورزان است تا بتوانند در تولید محصولات تلاش بیشتری داشته باشند.

 

 

اعضای هیأت مدیره نظام صنفی شهرستان ها با جدیت و پشتکار گام بردارند

 

در ادامه علی كرمی مقدم رئیس گروه سازماندهی و ساماندهی تشکلها و صنوف کشاورزی سازمان مرکزی تعاون روستایی گفت: لازم است اعضای هیأت مدیره نظام صنفی شهرستان ها نسبت به رعایت قوانین و مقررات مرتبط با نظام صنفی دقت بیشتری داشته باشند و از طرفی باید با جدیت و پشتکار در جهت حل مسائل و مشکلات اعضای نظام صنفی گام بردارند و در مجامع تصمیم گیر و سیاستگذار تاثیر گذار باشند.

 

 رسمیت جلسه مجمع عمومی توسط اسفندیار امینی عضو هیأت مدیره و دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان با حضور 68 نفر از 122 نفر واجد شرایط حضور در مجمع اعلام نمود. پس از انتخاب هیأت رئیسه مجمع عمومی و تعیین سمت آنها،  مجمع عمومی به بررسی دستورات جلسه پرداخت.

 

سپس با درخواست رئیس هیأت رئیسه، امینی عضو هیأت مدیره و دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان ضمن تشکر از حضور حاضرین، گزارشی از روند فعالیتها و اقدامات انجام شده نظام صنفی استان در پیگیری و حضور در شورای عالی آب و موضوع آب زاینده رود، بحث چاه های غیر مجاز، قیمت گذاری محصولات کشاورزی، تعرفه برق کشاورزی به مجمع ارائه کرد و از همه اعضای هیأت مدیره شهرستانها درخواست کرد که پس از انتخاب اعضای هیأت مدیره از آنها حمایت کنند تا انگیزه لازم برای انجام وظایف جهت دستیابی به اهداف را داشته باشند و از طرفی به منتخبین خود اعتماد کنیم و سطح تحمل خود را نیز ارتقا دهیم.

 

مسائل تامین منابع مالی

 

در ادامه احمد قربانی خزانه دار نظام صنفی استان اصفهان ضمن بیان مسائل تامین منابع مالی نظام صنفی استان و حسابرسی شهرستانها به مواردی همچون عدم واریز به موقع سهم 20 درصدی استان توسط نظام صنفی شهرستانها، نا کافی بودن درآمد نظام صنفی استان، كم آشنایی خزانه داران نظام های صنفی به حدود وظایف و اختیارات خود، نبود سامانه مالی کارآمد در ساختار نظام صنفی اشاره كرد.

 

سپس گزارشی از روند هزینه ها و درآمد نظام صنفی و ترازنامه سال91 و 90 و برنامه پیشنهادی نظام صنفی استان در سال جاری و سال 1394 به مجمع ارائه شد که به تصویب مجمع عمومی رسید.

 

نتایج انتخابات

 

در ادامه با درخواست رئیس مجمع، داوطلبین عضویت در هیأت مدیره نظام استان به معرفی خود پرداختند. برگه های رأی به اعضای مجمع تحویل و پس از جمع آوری آرای در صندوق، برگ آرا با تعداد حاضران تطبیق و نسبت به شمارش آرا توسط هیأت رئیسه و ناظران اقدام شد که نتیجه به ترتیب آرا کسب شده به شرح زیر است:

اعضای اصلی هیأت مدیره: آقایان موسی رهنمایی 49 رای، احمد قربانی 47 رای، فریبرز شجاعی 43 رای، کریم صفاری 40 رای و مهدی کاظمی 28 رای

اعضای علی البدل هیأت مدیره: آقایان حسن غلامزاده  28 رای  و حسن احمدی 20 رای 


  تقدیر نظامهای صنفی و تشكلهای كشاورزی استان سمنان از رئیس سازمان جهاد كشاورزی استان

مراسم تودیع مهندس سید مجید موسوی رئیس سازمان جهاد كشاورزی استان سمنان، هفته گذشته طی مراسمی با حضور تشكلهای كشاورزی استان بخصوص حضور پررنگ نظامهای صنفی كشاورزی استان سمنان برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، مهندس سید مجید موسوی رئیس سازمان جهاد كشاورزی استان در طی سه سال حضور در مدیریت جهاد كشاورزی استان سمنان بویژه با درك نقش و تاثیر تشكلها در پیشبرد امور كشاورزی در خصوص حمایت های پیوسته، هدایت و توسعه نظام های صنفی و تشكلهای کشاورزی استان سمنان و ارتقای ظرفیت های قانونی آنها برای بخش كشاورزی اقدامات شاخص و قابل توجهی داشته است.

تشكیل شورای هماهنگی و حمایت از تشكل های استان سمنان با حضور مسئولان جهاد كشاورزی و تعاون روستایی، نمایندگان مجلس، مدیران ادارات و سازمان ها كه امكان پاسخگویی مستقیم آنان را در ارتباط با مطالبات بخش كشاورزی طی جلسات فراهم می آورد و همچنین مصوبات مورد پیگیری جهت اجرا و در جهت حل مشكلات نظام های صنفی كشاورزی، از جمله تجارب و دستاوردهای مفید مدیریتی وی بوده است.

ابلاغ و مكاتبه رئیس جهاد كشاورزی سمنان به مدیران جهاد كشاورزی شهرستان ها در باره به رسمیت شناختن پروانه فعالیت صادره نظام صنفی كشاورزی و اعتبار قانونی آن،‌تعاملات مثبت و قوی میان جهاد كشاورزی استان سمنان با سازمان تعاون روستایی استان، تاكید بر اهمیت كاركردها و جایگاه نظام صنفی در بخش كشاورزی در تریبون های مختلف رسانه ای از سوی وی از دیگر اقدامات است.

گفتنی است پیگیری های مسئول امور تشكلهای كشاورزی استان سمنان مهندس رجبی نسب و همچنین اهتمام و اقدامات قابل توجه نظام های صنفی كشاورزی شهرستان های استان به منظور استحكام و پیوستگی این تعاملات با جهاد كشاورزی استان در جهت حل مسائل كشاورزی در این توجه و نگاه ویژه تاثیر گذار بوده است.

... ... ... ...

اخیرا مهندس سید مجید موسوی طی حكمی از سوی وزیر جهاد كشاورزی به عنوان رئیس سازمان جهاد كشاورزی استان البرز معرفی شده است.

این امید است كه همسو با اقدامات و تجارب كارآمد مدیریتی وی در بحث حمایت از تشكل ها و نظام صنفی كشاورزی و ارتقابخشی فعالیت های آنها شاهد توسعه و رونق بیش از پیش این ساختار در استان البرز نیز باشیم.  


  پیگیری تبدیل آیین نامه اجرایی نظام صنفی كشاورزی به قانون در جلسه مشترك با عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی

جلسه مشترك مدیركل دفتر امور تشكلهای كشاورزی به همراه دبیر اجرایی نظام صنفی كشاورزی استان خراسان رضوی با عضو هیات رئیسه و نایب رئیس كمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی به منظور تقویت مبناهای قانونی و حمایتی برای حوزه تشكلها و نظام صنفی كشاورزی در پیش بینی های بودجه سال 1394 كل كشور، روز اول بهمن ماه جاری در دفتر هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، محمد دهقان نایب رئیس كمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در این جلسه ضمن اشاره به اهمیت و ضرورت برنامه ریزی برای بهبود شاخصهای اجتماعی كشاورزان و روستاییان گفت: توسعه روستایی و كشاورزی كار مشترك همه نهادها و از جمله مجلس است و وضع قوانین، اصلاحات یا تغییر در آن می باید منجر به ارتقای این شاخصهای توسعه ای گردد و امید است كه با تعاملات پیوسته موجود، پیش نویس مفیدی برای قانون نظام صنفی كشاورزی آماده شود.

عبدالرضا مسلمی مدیركل دفتر امور تشكلهای كشاورزی در این نشست بر مواردی همچون بررسی راهكارهای اصلاح آیین نامه نظام صنفی كشاورزی برای تبدیل آن به یك قانون مستقل بعنوان یكی از اولویت های اجرایی سازمان مركزی تعاون روستایی ایران در بحث نظام صنفی كشاورزی و همچنین اتخاذ راهكارهای ارتقای ظرفیتها و توانمندی نظام صنفی و شبكه تشكلهای كشاورزی در انجام تعهداتی كه برای توسعه بخش كشاورزی و همسو با سیاست های كلان وزارت جهاد كشاورزی برای آنها در نظر گرفته شده است، تاكید نمود. 

سید حسین موسوی نژاد دبیر اجرایی نظام صنفی كشاورزی استان خراسان رضوی نیز در این جلسه ضمن تشریح توانمندیها و ظرفیتهای نظام صنفی در بخش كشاورزی، خواستار تلاش و پیگیریهای مجلس محترم در تحقق كامل اجرایی شدن بیمه تامین اجتماعی کشاورزان و پیش بینی های ضابطه مدار در بودجه 94 كشور به منظور اعتبار افزایی پروانه فعالیت صادره نظام صنفی و نیز تقویت بحث آموزش و تجهیز نظامهای صنفی گردید.

 

با توجه به تجارب موفق نظامهای صنفی كشاورزی در تعامل با نمایندگان مجلس، این بار نیز در بحث بودجه 94 كل كشور انتظار می رود كه از طریق ایجاد تعامل و رایزنی مدیران نظامهای صنفی با نمایندگان كمیسیون تلفیق مجلس جهت برخورداری پشتوانه های قانونی (تبدیل آیین نامه اجرایی نظام صنفی كشاورزی به قانون مستقل، اعتبار بخشی به پروانه های فعالیت صادره نظام صنفی كارهای كشاورزی برای وثیقه قرار گرفتن در امور بانكی) و اعتباری (تخصیص اعتبار برای بستر سازی عضویت بهره برداران، ساماندهی، آموزش و تجهیز نظامها) برای نظام صنفی شاهد ارتقای فعالیت ها و ظرفیت های آن در جهت دفاع از حقوق كشاورزان و بهره برداران و مطالبات بخش كشاورزی باشیم.  


  مدیركل دفتر امور تشكلهای كشاورزی در برنامه تلویزیونی مجله كشاورزی شبكه بازار: اعتبار پروانه فعالیت نظام صنفی با ابلاغ و دستور افزایش نمی یابد

مدیركل دفتر امور تشكل های كشاورزی در گفتگوی زنده با برنامه تلویزیونی مجله كشاورزی شبكه بازار در عصر روز پنجم بهمن ماه جاری، به تبیین و تشریح برنامه ها و جایگاه فعالیت های نظام صنفی كشاورزی در ارتباط با بخش كشاورزی و سیاست های كلان اقتصادی كشور پرداخت.

سطح اساسی نظام صنفی كشاورزی مبتنی بر نظام صنفی شهرستان است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، دكتر عبدالرضا مسلمی در ابتدا و در تشریح وظایف نظام های صنفی كشاورزی شهرستان ها گفت: با توجه به آیین نامه نظام صنفی كشاورزی، اولین سطح و سطح اساسی نظام صنفی كشاورزی مبتنی بر نظام صنفی شهرستان است؛ یعنی كلیه كشاورزانی كه برای عضویت در نظام صنفی كشاورزی واجد شرایط هستند نظام صنفی كشاورزی شهرستان را تاسیس می كنند.اداره نظام صنفی شهرستان بر اساس هیات مدیره ای از خود كشاورزان انجام می شود. هیات مدیره های نظام صنفی شهرستان، مجمع نظام صنفی استان را تشكیل می دهد و بر اساس آن هیات مدیره نظام استان انتخاب می شود. نظام صنفی شهرستان بیشترین تماس را با بهره برداران دارد، عضوگیری را انجام می دهد و پروانه فعالیت صادر می كند و بسیاری از مسائل و مشكلات كشاورزان را شناسایی و طبقه بندی كرده و به نظام صنفی استان ارجاع می دهد.

نظام های صنفی استان و افزایش دامنه تعاملات

وی در ادامه افزود: از آن جایی كه به لحاظ تشكیلات سیاسی و ساختار خدمات رسانی به جامعه نیز علاوه بر ادارات شهرستان، ‌ادارات كل یا سازمان های استان ها را داریم، نظام های صنفی استان محل خوبی برای افزایش هماهنگی ها جهت تامین خدمات مورد نیاز كشاورزان و حضور آنها در سطح استان است. بویژه دامنه همكاریهایی كه این نظام ها می توانند با بخش كشاورزی، سازمان جهاد كشاورزی و سازمان تعاون روستایی و سایر ادارات داشته باشند.

حضور مستقیم كشاورزان در ساختار نظام صنفی

مدیركل دفتر امور تشكل های كشاورزی در باره ویژگی های ساختار نظام صنفی كشاورزی اظهار داشت: مدیریت نظام های صنفی توسط خود كشاورزان انجام می شود. نظام صنفی كشاورزی یك نظام كاملا دموكراتیك است كه هیچ فردی به جز دبیر اجرایی كه بعضا می تواند فرد بیرونی باشد، سایر اعضایی كه در مدیریت این سازه اجتماعی فعالیت دارند از خود كشاورزان هستند و به صورت داوطلبانه می آیند و انتخابات برگزار می كنند و در این ساختار جای می گیرند.از سال 1387 كار تشكیل نظام های شهرستان ها و استان ها انجام گرفت. این پروسه سه سال به طول انجامید؛ یعنی شتابزده عمل نكردیم و كاملا با تعقل، با برنامه و سعی كردیم كه به كشاورزان آگاهی ببخشیم كه آنها انتخاب درستی بكنند.از آنجایی كه تشكیل نظام صنفی با هدف خدمات رسانی و هویت بخشی و دفاع از حقوق كشاورزان نوعی مطالبه قدیمی كشاورزان تلقی می شد خوشبختانه گام ها به خوبی برداشته شد و با گذشت حدود سه سال از تكمیل شدن ساختار، هم اكنون حدود 620 هزار نفر از چهار میلیون بهره بردار كشور به عضویت نظام صنفی كشاورزی درآمده اند و حدود 480 هزار نفر ،‌ پروانه فعالیت از نظام صنفی كشاورزی دریافت كرده اند.

نظام صنفی كشاورزی و اصناف شهری

مسلمی گفت: وقتی صنف كشاورزی با سایر اصناف مقایسه می شود عمدتا این مقایسه با اصناف شهری است. پنج دهه از عمر اصناف شهری می گذرد و دولت در همه ادوار حامی آنها بوده است و به آنها كمك كرده است. منظور از دولت نه تنها وزارت بازرگانی و وزارت صنعت معدن و تجارت كه مركز نظارت بر اصناف در آن دستگاه مستقر است بلكه همه دستگاه هایی است كه در شهر ارائه خدمت می كرده اند، خدمات دهنده را موظف كردند كه به عضویت نظام صنفی در آید. اما این مساله در بخش كشاورزی كاملا اختیاری است.

نیاز به تجربه و حمایت

مدیركل دفتر امور تشكل های كشاورزی در ادامه افزود: در سال سومی هستیم كه نظام صنفی در بخش كشاورزی مستقر شده است و این نظام دوره نونهالی خود را می گذراند. پس نیاز به تجربه و حمایت بیشتری دارد. امیدواری های زیادی وجود دارد و با ظرفیت های موجود در بدنه بخش كشاورزی بخصوص شاغلین، دانش آموختگان شاغل در بخش كشاورزی امیدواریم كه نظام صنفی كشاورزی بتواند تكامل خود را انجام دهد.

تاكید بر اعتبار پروانه فعالیت  با ابلاغ وزیر جهاد كشاورزی

مسلمی در باره پروانه فعالیت صادره توسط نظام صنفی كشاورزی اظهار داشت: در یك مقطعی وزیر وقت جهاد كشاورزی به همه دستگاه ها اعم از دستگاه هایی كه هم اكنون به روستاها و بخش كشاورزی بطور مستقیم خدمات دهی دارند و یا دستگاه هایی كه پشتیبان هستند و یا مراكز علمی و غیره این اشاره را داشتند كه وزارت جهاد كشاورزی ،‌نظام صنفی را برابر آیین نامه ای كه دولت تصویب كرده و این امر در قانون به دولت تكلیف شده بود استقرار می دهد و صحت و سقم و اعتبار پروانه فعالیت را تایید كردند. در سخنرانی های مختلفی هم این حرف را تایید كردند. مهندس حجتی وزیر محترم جهاد كشاورزی  نیز در مقاطعی در نشست شورای مركزی نظام صنفی كشاورزی حضور داشته اند و همیشه رسالت و وظایف نظام های صنفی را مورد تاكید قرار داده اند.

برای اولین بار در تاریخ بخش كشاورزی

وی افزود: در كنار اعتبار بخشی پروانه فعالیت به دنبال این هستم كه مشاغل كشاورزی را نیز استاندارد كنیم.برای اولین بار در تاریخ بخش كشاورزی، بیش از 230 شغل كشاورزی شناسایی و بر اساس استانداردهای بین المللی كدگذاری شده است و در همین چهارچوب، استانداردهای آموزشی و مهارتی همین مشاغل با كمك زیر بخش های تخصصی وزارت جهاد كشاورزی در حال طراحی و برنامه ریزی است.

اعتبار پروانه فعالیت، دستوری نیست

مدیركل دفتر امور تشكل های كشاورزی تصریح كرد: به نظر می رسد آن چیزی كه منجر به افزایش اعتبار پروانه فعالیت نظام صنفی كشاورزی می شود خیلی دستوری نیست.یعنی اگر ما به تاریخچه سایر اصناف رجوع كنیم می بینیم كه كسب اعتبار پروانه عموم اصنافی كه هم اكنون در كشور فعال هستند، به عملكرد و كاركرد خود نظام ها مربوط می شود. یعنی آنها سعی كردند با ارائه خدمات بیشتر، با افزایش ارتباطات و تعامل با دستگاه های دولتی و با صدور قانونی پروانه های شغلی، اعتبار پروانه را افزایش بدهند.

انتظارات از جهاد كشاورزی و نظام های صنفی كشاورزی

مسلمی در خصوص انتظارات از مجموعه وزارت جهاد كشاورزی و نظام های صنفی كشاورزی گفت: تمام تلاش ما این است كه اولین سطح اعتبارسنجی پروانه های فعالیت در وزارت جهاد كشاورزی اتفاق بیفتد. بنابر این از همه همكاران در زیربخش های مختلف انتظار داریم كه نظام صنفی این سازه ای كه كاملا می تواند ارائه دهنده خدمات به بخش كشاورزی و موثر در جامعه باشد را معتبر بشمارند. چرا كه طبق قانون این نظام در حال فعالیت است.از نظام های صنفی كشاورزی نیز این درخواست را داریم كه با رعایت همه اصول و مقرراتی كه مترتب بر نظام صنفی كشاورزی است، پروانه فعالیت صادر كنند تا خدشه ای در پروانه های صادره بوجود نیاید.

باید افق دورتری را در كنار كشاورز ببینیم

وی با تاكید بر این كه در بخش دولتی و بویژه در بخش كشاورزی اعتقاد داریم كه نظام صنفی می تواند بعنوان یك بازوی توانا و قدرتمند برای بخش كشاورزی و بدنه دولت عمل كند، اضافه نمود: وزارت جهاد كشاورزی مسئول تعیین راهبردها و سیاست های كلان بخش كشاورزی است و باید برنامه ریزی لازم را در جهت تحقق اهداف كلان و انتظارات حاكمیت از بخش، عملیاتی نماید. اما آن چیزی كه در مزرعه اتفاق می افتد در حوزه دولت نیست. این را بپذیریم كه ما باید ارائه خدمت كنیم و افق دورتری را نسبت به كشاورز ببینیم ولی با كشاورز در حركت باشیم.

عضویت همه كشاورزان در نظام صنفی در برنامه ششم توسعه كشور

مدیركل دفتر امور تشكل های كشاورزی در باره افق جایگاه نظام صنفی كشاورزی در برنامه ششم توسعه كشور گفت: 95 درصد مالكیت ها و امور مربوط به دارایی های بخش كشاورزی متعلق به مردم است. حال اینها می توانند در كنار دولت در تصمیم گیری ها هم همان نقشی كه در تولید دارند را ایفا كنند. در پروژه های مختلفی كه در كار با مردم داشته ایم به این نتیجه رسیده ایم كه مردم می توانند بهترین، دقیق ترین و به روز ترین اطلاعات را در اختیار بخش كشاورزی قرار دهند. اگر این اتفاق بیفتد كه ما در پایان برنامه ششم توسعه كشور بتوانیم كلیه كشاورزان را بر طبق تعریفی كه از فعالیت های كشاورزی داریم به عضویت نظام صنفی كشاورزی درآوریم، بانك اطلاعات جامعی برای بخش كشاورزی محقق می شود كه بر مبنای آن تمامی سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها با دقت بسیار بالایی انجام خواهد گرفت. می دانیم كه در فصول كشت اغلب با مشكلاتی در خصوص تامین نهاده ها مواجه هستیم. همه اینها علاوه بر مساله پراكندگی و سختی تامین، به موضوع عدم دراختیار داشتن اطلاعات دقیق از پراكندگی واحدهای كشاورزی ما مربوط می شود. ما نظام صنفی كشاورزی را در گستره كشور تعمیم و پوشش می دهیم و اگر همه كشاورزان به عضویت نظام صنفی درآیند، اطلاعات آنها اعم از اطلاعات فردی و اراضی در قالب نقشه های مساحی اراضی فراهم می آید و می تواند به بخش كشاورزی ارائه خدمات دهد.

نظام صنفی و كشاورز را باور داشته باشید

مسلمی در پایان تاكید كرد: در درجه اول انتظار ما این است كه همه دستگاه هایی كه با بخش كشاورزی ارتباط دارند نظام صنفی كشاورزی را باور داشته باشند؛ كشاورز را باور داشته باشند و پروانه های فعالیت را معتبر بشمارند. امید است در آینده نزدیك با تغییراتی كه در مقررات نظام صنفی كشاورزی به وجود می آید، پاسخگویی نظام صنفی به مشكلات و مطالبات دولت و مردم بسیار افزایش می یابد.


کل صفحات : 35    ...    11    12    13    14    15    16    17    ...