تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
  اجرای ابلاغیه وزیر جهادكشاورزی توسط نظامهای صنفی كشاورزی /نظام صنفی كشاورزی استان اصفهان(بخش نخست)

سابقه: وزیر جهاد کشاورزی طی ابلاغیه شماره 9791/02 مورخ 6/4/94 در مكاتبه با معاونین، روسای سازمان جهاد کشاورزی استان ها و سازمان های مجموعه وزارت جهاد كشاورزی، ضمن ابلاغ موضوع اعتبار پروانه فعالیت نظام صنفی كشاورزی به عنوان مدرك معتبر شغلی، بر موارد مهمی در باره فعالیت های نظام صنفی كشاورزی تاكید نمود تا مورد پیگیری نظام ها قرار  بگیرد.

"تقویت فنی و علمی نظام های صنفی به منظور حضور فعال و موثر و بهره مندی از نظرات آنها در بخش كشاورزی، حضور نمایندگان نظام های صنفی كشاورزی در مجامع، شوراها، جلسات و كارگروه های تخصصی بخش كشاورزی و حمایت و توانمندسازی نظام صنفی در  اجرای وظایف و ماموریت های غیرحاكمیتی بخش كشاورزی" از جمله موارد اشاره شده در این ابلاغیه بود.

در مطالب گذشته تنظیم شده در این پایگاه اطلاع رسانی، گزارش هایی در باره اقدامات بخش دولتی(تعاون روستایی) برخی از استان ها در پیگیری مفاد ابلاغیه مذكور ارائه شد.

در مطلب حاضر، گزارش خلاصه شده ای از اقدامات نظام های صنفی كشاورزی(نظام صنفی كشاورزی استان اصفهان) كه در ذیل ابلاغیه وزیر جهاد كشاورزی انجام گرفته، منعكس می شود. با توجه به برنامه ریزی دقیق و پیگیری های مستمر انجام یافته و تعاملات مثبت و سازنده نظام صنفی كشاورزی استان اصفهان با مجموعه جهاد كشاورزی، سازمان تعاون روستایی، استانداری و دیگرسازمانهای مرتبط، شیوه روش به كار آمده قطعا می تواند به عنوان یك الگو مورد استفاده نظام های صنفی كشاورزی قرارگیرد.

.............................

1-انتشار ابلاغیه وزیر جهاد كشاورزی در موضوع نظام صنفی كشاورزی مورخ 6/4/94

2-ارسال ابلاغیه وزیر جهاد كشاورزی توسط نظام صنفی استان به ارگان ها و نهادهای مختلف در سطح استان و نظام های صنفی شهرستان به همراه درخواست عملیاتی كردن موضوعات ابلاغیه طی مكاتبه با رئیس جهاد كشاورزی استان در مورخ 13/4/94

3- مكاتبه نظام صنفی كشاورزی استان با دبیران نظام صنفی كشاورزی شهرستان ها در مورخ 14/4/94

موضوع: شرح و تفكیك موارد مطرح شده در ابلاغیه وزیر جهاد كشاورزی به همراه تذكر تشكیل جلسات كافی دبیر و هیات مدیره نظام صنفی كشاورزی شهرستان ها با مدیران جهاد كشاورزی، فرماندار و دیگر نهادهای مرتبط.

مشاهده و دانلود مكاتبه

4-برگزاری جلسه نظام صنفی كشاورزی با رئیس سازمان جهاد كشاورزی استان در 26/8/94 .

موضوع جلسه: هماهنگی و برنامه ریزی در راستای حمایت و توانمندسازی نظام صنفی كشاورزی استان در دو محور: - حضور نظام صنفی در مجامع،‌شوراها و كارگروه های تخصصی - انجام امور غیرحاكمیتی و قابل پیگیری در بخش كشاورزی توسط نظام صنفی كشاورزی

5- برگزاری جلسه نظام صنفی كشاورزی با مدیر هماهنگی ترویج كشاورزی سازمان جهاد كشاورزی استان در مورخ 1/9/94

6-ابلاغ رئیس سازمان جهاد كشاورزی استان به شهرستان ها با موضوع: عضویت نظام صنفی كشاورزی در 17 مورد مجامع، شوراها و كارگروه های تخصصی از جمله: ستاد بیمه و ستاد تنظیم بازار محصولات كشاورزی، شورای كشاورزی برنامه ششم استان، كارگروه آب و كشاورزی شهرستانها،كارگروههای پدافند غیرعامل، اقتصاد مقاومتی، اموردام، ستاد مدیریت تلفیقی آفات و ستاد مبارزه با سن غلات، كمیته بهداشت كشاورزی، كمیته های تخصصی زراعت و باغبانی،كمیته انتخاب نمونه ها، كمیته هواشناسی كشاورزی و... و همچنین 12 مورد واگذاری و انجام وظایف امور غیر حاكمیتی در بخش كشاورزی به نظام صنفی كشاورزی از جمله: ترویج محصولات سالم برای اعضای نظام صنفی، صدور پروانه فعالیت برای حوزه صنایع تبدیل و تكمیلی، مشاركت نظام صنفی در حوزه ارزیابی بیمه كشاورزی، نظارت بر علمیات آبرسانی سیار مزارع و باغات و... در مورخ 12/9/94

7-برگزاری جلسه مشترك نظام صنفی و مدیریت تعاون روستایی استان در مورخ 12/9/94

موضوع جلسه: پیگیری مصوبات جلسه با جهاد كشاورزی استان در خصوص اجرای امور غیر حاكمیتی وقابل پیگیری در بخش كشاورزی توسط نظام صنفی كشاورزی.

8-مكاتبه نظام صنفی كشاورزی استان با دبیران اجرایی نظام صنفی كشاورزی شهرستان ها در مورخ 15/9/94

(رونوشت ها به: مدیركل دفتر امور تشكل های كشاورزی، رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور، روسای جهاد كشاورزی و تعاون روستایی استان، مدیر هماهنگی ترویج استان)

موضوع: ارسال تصویر ابلاغ رئیس جهاد كشاورزی استان به همراه موارد انتظارات و ارائه برنامه اجرایی به نظام صنفی كشاورزی شهرستان ها برای عملیاتی نمودن ابلاغیه وزیر جهاد كشاورزی

مشاهده و دانلود مكاتبه


  انتخابات مجمع ملی خبرگان كشاورزی كشور در روز 20 اردیبهشت 95 برگزار خواهد شد

جلسه مجمع عمومی مجمع ملی خبرگان كشاورزی كشور در روز دوشنبه 20/2/95 راس ساعت 10 صبح به منظور انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس مجمع، در سازمان مركزی تعاون روستایی ایران برگزار خواهد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، این جلسه مجمع عمومی با حضور نماینده كانون خبرگان استان و نمونه معرفی شده(موضوع نامه شماره 190919/34 مورخ 31/3/94 )برگزار می شود.

مجمع خبرگان كشاورزی تشكلی غیردولتی، غیرسیاسی و غیرانتفاعی است. این تشكل در سطح ملی تحت عنوان مجمع ملی، در استان‌ها تحت نام كانون استانی و در شهرستان‌ها به عنوان انجمن سازماندهی شده اند. سازماندهی نمونه های منتخب ادوار مختلف و افراد مرجع محلی بخش كشاورزی كشور به منظور انتقال تجارب و دانش فنی به سایر شاغلین بخش كشاورزی از جمله وظایف این تشكل است.


  یادداشت: باز خوانی یك پرسش *

بهتر است بار دیگر این پرسش را از خود داشته باشیم كه نظام صنفی كشاورزی از زمان تشكیل قرار بوده است كه چه مزایای قانونی و اجتماعی برای جامعه بهره بردار و كشاورز ایجاد نماید و وزارت جهاد كشاورزی در ایجاد و دولت در قوانین وضع شده اش چه اهداف كاربردی برای آن متصور شده اند؟

تحقق اهداف و مأموریتهای نظام صنفی كشاورزی متضمن حضور افرادی در سِمت اعضای هیات مدیره، بازرس و دبیران اجرایی نظام های صنفی در سطوح مختلف شهرستانی، استانی و كشوری خواهد بود كه  وقت و انرژی و علاقه مندی برای خدمت در این نظام را داشته باشند و خوشبختانه نمونه های آن در نظامهای صنفی شهرستانی و استانی موفق وجود دارند.

حضور نمایندگان نظام صنفی كشاورزی در جلسات كمیته ها، كارگروهها و شوراهای مرتبط با بخش كشاورزی می تواند زمینه ساز پیگیری و تأمین بخشی از حقوق و منافع كشاورزان باشد و حضور فعالانه نظام صنفی را بیش از پیش نیازمند است. این امر  می تواند زمینه ساز  بررسی مسائل و مشكلات كشاورزان در مجامع تصمیم ساز و تصیمیم گیر و حركتی رو به جلو حركت باشد.

در حوزه نظارتی با توجه به اهمیت موضوع نظارت بر امور نظام های صنفی كشاورزی نظارت های بیشتری از سوی استانها و ستاد مركزی هم در حوزه حاكمیتی توسط دفتر امور تشكلها و هم در حوزه اجرایی، توسط نظام صنفی برای بهبود و حُسن اجرای فعالیت ها در جهت اهداف در نظر گرفته شده ضروری است تا با حركت در مسیر رعایت مقررات و انضباط عملكردی اهداف كاربردی متصور شده برای نظام محقق گردند.

در زمینه گسترش عضوگیری در نظام صنفی كشاورزی  باید ببینیم كه نیازهای محسوس و نامحسوس كشاورزان و مخاطبان نظام صنفی چه چیزی است؟ اگر خواسته های آنان بررسی و تامین شود قطعاً عضوپذیری در نظام های صنفی بالا خواهد رفت. همچنین وقتی كه نمایندگان نظام صنفی كه خود كشاورزند با زبان خود كشاورزان می آیند و بی واسطه با آنها صحبت می كنند انگیزه بیشتری را برای عضویت فراهم می آورد.

بدون شك برای تقویت و توانمند شدن نظام صنفی كشاورزی نیاز به كار فرهنگی و اجتماعی می باشد تا كشاورزان به این امر واقف شوند كه رفع نیازها و حل مسائل و مشكلات آنها باید توسط خودشان انجام و مورد پیگیری قرار گیرد.

*مهندس علی شفیعی علویجه، رئیس گروه حمایت و توانمندسازی دفتر امور تشكل های كشاورزی


  اصلاحیه آیین نامه نظام صنفی كشاورزی در مراحل نهایی برای تصویب در هیات دولت

نهمین جلسه كمیته فرعی لوایح راجع به بررسی نقطه نظرات وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت پیرامون متن مصوب كمیته فرعی لوایح در باره پیشنهاد وزارت جهاد كشاورزی در خصوص اصلاح آیین نامه اجرایی نظام صنفی كشاورزی روز چهارشنبه مورخ 8/2/95 در محل نهاد ریاست جمهوری برگزار خواهد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، حاضران در این نشست را نمایندگان وزارت جهادكشاورزی(آقایان صفایی مدیرعامل و رئیس سازمان مركزی تعاون روستایی ایران و مسلمی مدیركل دفتر امور تشكل های كشاورزی) با همراهی رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور و همچنین نمایندگان وزارتخانه های دادگستری، تعاون، كار و رفاه اجتماعی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، معاونت امور حقوقی و مجلس رئیس جمهور و مركز نظارت بر اصناف كشور تشكیل می دهند.

تسریع در بررسی و تصویب اصلاحیه آیین نامه نظام صنفی كشاورزی با پیگیری از سوی نظام های صنفی كشاورزی در سطح كشور و استان ها به عنوان نماینده كشاورزان و تعاملات دفتر امور تشكل های كشاورزی به عنوان نماینده وزارت جهاد كشاورزی در پیگیری وظایف حاكمیتی نظام صنفی با دفاتر امور حقوقی و امور مجلس وزارت جهاد كشاورزی و دفتر مطالعات كاربردی هیات دولت و در راستای اجرای ماده 40 آیین نامه اجرایی نظام صنفی كشاورزی انجام می پذیرد.

بنا بر ماده 40 آیین نامه اجرایی نظام صنفی كشاورزی، وزارت جهاد كشاورزی موظف است ضمن اجرای مفاد این آیین نامه، نسبت به بررسی آن اقدام و پیشنهادات اصلاحی لازم را جهت تصویب به هیات وزیران ارائه نماید.


  واكنش روسای نظام های صنفی كشاورزی استانها به سخنان اخیر وزیر اقتصاد

پیش خبر: چندی پیش بود كه وزیر اقتصاد در یك گفت و گوی كوتاه تلویزیونی اظهار داشت كه كشاورزان همانند سایر مشاغل كشور مشمول پرداخت مالیات هستند. وی همچنین نیز گفت كه متمول ترین فرد در بین آشنایان وی به شغل كشاورزی مشغول است.

در پی این اظهارات آقای طیب نیا مبنی بر پرداخت مالیات از سوی كشاورزان، روسای نظام های صنفی كشاورزی استان ها به نمایندگی از كشاورزان نسبت به این امر نقد و اعتراض جدی خود را در رسانه ها مطرح نمودند. این در حالی است كه به استناد ماده 81 قانون مالیات های مستقیم، بخش كشاورزی معاف از پرداخت مالیات است.

رئیس نظام صنفی کشاورزی استان خراسان رضوی در این ارتباط گفت: برخی مسئولین، دیواری کوتاه تر از کشاورزی پیدا نمی کنند.

سید حسین موسوی نژاد افزود :متاسفانه طی روزهای اخیر شاهد مصاحبه هایی ازجانب  وزیر اقتصاد در رسانه ها بوده ایم که در اقدامی غیرکارشناسانه، اعلام نمودند که کشاورزان نیز می بایست مانند دیگر مشاغل جامعه، مالیات پرداخت نمایند که این سخنان یا به دلیل اطلاعات آماری نادرستی است که در اختیار ایشان قرار گرفته است و یا به دلیل  تمکن مالی بالای  کشاورزانی که با ایشان نسبت فامیلی دارند ایشان به این گمان رسیده اند و به ایراد چنین سخنانی پرداخته اند که در هر دومورد ، صورت مسئله جهت نتیجه گیری به پرداخت مالیات از سمت کشاورزان به دولت کاملا  اشتباه می باشد.

وی اظهار داشت: سخنان اخیر وزیر اقتصاد به سردرگمی های كشاورزان دامن می زند. این گونه سخنان، مناسب برای شان كشاورزانی كه در چنین شرایط اقتصادی،‌ دست از تولید برنداشته اند تا نیاز غذایی یك ملت را تامین كنند نمی باشد. كشاورزان جزو پایه های مهم اقتصادی كشور به شمار می آیند به طوری كه چه در دوران دفاع مقدس، چه در زمان تحریم های سخت و ظالمانه دیگر كشورها، هرگز از پا ننشستند و وقتی به دقت به موضوع بنگریم متوجه خواهیم شد كه در تمامی این سال ها بیش از كمك های دولت به كشاورزان،‌این كشاورزان هستند كه به دولت كمك می كنند و هم اكنون چندین برابر مبلغی كه دیگر اصناف به نام مالیات پرداخت می كنند به طور غیر مستقیم به دولت كمك مالی می دهند. به عبارت دیگر باید گفت دولت نباید بر سر كشاورزان منت بگذارد كه مالیات نمی كنند.

رئیس نظام صنفی کشاورزی استان خراسان رضوی گفت: درخواست ما به عنوان نماینده كشاورزان از دولت این است كه قسمت تمام شده محصولات كشاورزی در فضایی كاملا كارشناسانه با حضور نماینده قانونی كشاورزان یعنی نظام صنفی كشاورزی محاسبه شود و بعد از ادعای دریافت مالیات كنند.البته به نظر می رسد این زمزمه های مسئولین اقتصادی كشور تدبیری برای چانه زنی در باره افزایش نیافتن معقول قیمت خرید تضمینی محصولات كشاورزی باشد.

در پی اظهارات وزیر اقتصاد، رئیس نظام صنفی كشاورزی استان خوزستان نیز اظهار داشت: طبق قوانین جاری كشور، اخذ هر گونه مالیات از بخش کشاورزی ممنوع است. ضمن این كه تاکنون تولیدکننده‌ای را ندیده‌ام که از راه کشاورزی میلیارد شده باشد.

مسعود اسدی گفت: اظهارات وزیر اقتصاد ناشی از ناتوانی در دریافت مالیات از اقشار مرفه‌ای است که با فرار مالیاتی خود هر ساله هزاران میلیارد تومان از پول‌های بیت المال را که باید از آنان به شکل مالیات اخذ شود، به دولت پرداخت نمی‌کنند و به همین دلیل به نتیجه رسیدند که محروم‌ترین و زحمت‌کش ترین قشر جامعه یعنی کشاورزان باید کسری بودجه را جبران کنند.

وی  با بیان اینکه طبق قوانین جاری جمهوری اسلامی ایران اخذ هر گونه مالیات از بخش کشاورزی ممنوع است، افزود: بنده با اخذ هر گونه مالیات از بخش کشاورزی به شدت مخالف هستم و اعتقاد دارم بخشی از مالیاتی که توسط دولت اخذ می‌‌شود باید به این بخش تزریق شود، تا بتوانیم کشاورزی را در چارچوب اقتصاد مقاومتی تقویت کنیم.

رئیس نظام صنفی كشاورزی استان خوزستان با اشاره به اینکه درباره تعداد کشاورزان کشور آمار متفاوتی وجود دارد گفت: براساس برخی از آمار اعلام شده حدود ۴ و نیم میلیون خانوار کشاورز در کشور وجود دارد و به اعتقاد بنده حداکثر ۵ درصد کشاورزان کشور از وضعیت متوسط رو به خوب برخوردار هستند.

انتظار می رود كه دیگر روسای نظام های صنفی كشاورزی استان ها و شهرستان ها به عنوان نماینده كشاورزان از طریق رسانه های محلی و ملی در این خصوص اظهار نظر و نقد، ارائه نمایند.


  عضویت نماینده نظام صنفی كشاورزی استان كرمان در ستاد تنظیم بازار و كمیته خرید گندم، حاصل دیدار اعضای هیات مدیره نظام صنفی كشاورزی استان كرمان با استاندار

اعضای هیات مدیره نظام صنفی كشاورزی استان كرمان به همراه مدیران جهاد كشاورزی و تعاون روستایی استان كرمان و مدیر عامل صندوق توسعه بخش كشاورزی كرمان با مهندس رزم حسینی استاندار كرمان دیدار كردند.

در این نشست ابتدا مهندس سعیدی رئیس سازمان جهاد كشاورزی استان كرمان به بیان اهداف تشكیل نظام های صنفی و توضیح آیین نامه اجرایی مصوب هیات دولت و دستور وزیر جهاد كشاورزی مبنی بر حمایت از نظام صنفی كشاورزی پرداخت.

در ادامه مهندس محمد حسینی مدیر كل تعاون روستایی استان و مهندس سالاری معاون تشكل های كشاورزی استان به ارائه گزارش عملكرد نظام های صنفی پرداختند.

سپس خانم مهندس مجیدیان دبیر اجرایی نظام صنفی كشاورزی استان كرمان نیز در راستای حمایت و توانمندسازی نظام صنفی و اجرای بهتر وظایف و ماموریت های محوله به این نهاد درخواست هایی را از طرف نظام صنفی كشاورزی استان به حضور استاندار ارائه نمود كه با تایید استاندار به مرحله اجرایی خواهد رسید.

در این جلسه مقرر شد نماینده نظام صنفی كشاورزی استان به عضویت دائم ستاد تنظیم بازار و كمیته خرید گندم استان پذیرفته شود و از نمایندگان این نظام به عنوان عضو جهت حضور در شوراها جلسات و كارگروه های تخصصی مرتبط با بخش كشاورزی از سوی فرمانداری شهرستان دعوت به عمل آید.

زمینه حضور و مشاركت نظام های صنفی شهرستان ها و استان در صیانت از منابع آب های زیرزمینی و انجام برخی نظارت ها و هماهنگی ها در روستاها و نیز آموزش و ترویج بهره برداران بخش كشاورزی در راستای مدیریت بحران آب و ایجاد تشكل های آب بران با بهره گیری از امكانات موجود جهت تقویت علمی و فنی این نظام در دستور كار استانداری قرار گیرد.

حسب دستور رئیس بانك مركمزی ایران و با تاكید استاندار، پروانه فعالیت نظام صنفی به عنوان مدرك معتبر شغلی از سوی بانك ها جهت ارائه تسهیلات و اخذ ضمانت پذیرفته شود.

جلسات هیات مدیره نظام صنفی كشاورزی استان به صورت فصلی با دستور كار مشخص و ارائه گزارش روند پیشرفت كار در حضور استاندار برگزار شود.

همچنین اعضای هیات مدیره نظام صنفی استان كرمان در این جلسه به بیان برخی دیدگاه های خود در حمایت از بهره برداران بخش كشاورزی پرداختند و دكتر مرتضوی رئیس نظام صنفی استان، مهندس نیكفر عضو هیات مدیره، مهندس افضلی رئیس نظام صنفی شهرستان كرمان و مهندس بهزاد پور رئیس نظام صنفی كشاورزی شهرستان فهرج از دیگر سخنرانان این جلسه بودند.

 

 

لینك خبر این جلسه در سایت وزارت كشور و خبرگزاری ایرنا / گزارش از دبیرخانه نظام صنفی كشاورزی استان كرمان


  تسلیت

متاسفانه مطلع شدیم كه پدر گرامی سركار خانم ثریا شعبانی دبیر اجرایی نظام صنفی كشاورزی استان همدان و رئیس هیات مدیره نظام صنفی كشاورزی شهرستان همدان به رحمت ایزدی پیوسته و ایشان در غم از دست دادن پدر به سوگ نشسته است. از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و مغفرت و برای خانواده محترم شعبانی شکیبایی آرزو داریم.

پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی  


  جلسه مجمع عمومی نظام صنفی كشاورزی استان ایلام برگزار شد

جلسه مجمع عمومی نظام صنفی كشاورزی استان ایلام در روز سه شنبه 24 فروردین ماه سال 95 با حضور اعضای هیئت مدیره نظامهای صنفی كشاورزی شهرستانهای استان، خانم جهانپور نماینده تعاون روستایی استان و آقایان كرمی مقدم و شفیعی نمایندگان سازمان مركزی تعاون روستایی ایران در محل سالن جلسات تعاون روستایی استان برگزار شد.

 

تصویب تعرفه های حق عضویت و صدور پروانه

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، بعد از به حد نصاب رسیدن و اعلام رسمیت جلسه، هیأت رئیسه تشكیل و با قرائت دستور جلسه برای بحث و بررسی در مجمع جلسه اقدام نمودند. ازجمله موضوعات مورد بحث تعیین تعرفه های حق عضویت، هزینه صدور و تمدید پروانه فعالیت بود كه هیئت مدیره نظام صنفی استان جدول جمع بندی از نظرات شهرستانها را به منظور ایجاد وحدت رویه و پیشگیری از مسائل و مشكلات احتمالی در اجرا پیشنهاد کرده بود. با تصویب مقادیر تعرفه ها توسط مجمع عمومی، اخذ هزینه از متقاضیان عضویت نظام در سطح شهرستانهای استان هماهنک و یکنواخت می شود. ضمناً در برخی از موارد که در جدول تعرفه مصوب نباشد، نظام صنفی شهرستان می توانند طبق ضوابط با تصویب هیأت مدیره و یا مجمع عمومی اقدام داشته باشند.

 

رعایت همه موارد مفاد اساسنامه

در ادامه جلسه علی كرمی مقدم رئیس گروه سازماندهی و ساماندهی تشکلها و صنوف دفتر امور تشكلهای كشاورزی با تاكید بر رعایت دقیق قوانین و مقررات مرتبط با نظام صنفی بویژه رعایت مفاد اساسنامه افزود: نظامهای صنفی نمی توانند بخشی از مفاد اساسنامه را قبول و از اجرای مفاد دیگر سر باز زنند؛ از جمله در مباحث مالی که ساختار نظام صنفی کشاورزی یک ساختار مستقل بوده و باید از محل منابع درآمدی خود هزینه ها را پرداخت نماید. لذا نظام صنفی شهرستان باید سهم 20 درصدی نظام صنفی استان و نظام استان سهم 5 درصد از 20 درصد دریافتی را به نظام صنفی کشاورزی کشور پرداخت نماید. همچنین توجه به مدیریت منابع مالی و انجام امور حسابداری و حسابرسی جهت شفاف سازی اسناد مالی ضروری است. از طرفی نظامهای صنفی در سطح شهرستان و استان هرساله و قبل از شروع سال مالی باید برنامه و بودجه پیشنهادی خود را به مجمع عمومی سالیانه جهت تصویب ارائه كنند.

 

منع ورود به مباحث اقتصادی

كرمی مقدم همچنین در خصوص درخواست ورود نظامهای صنفی کشاورزی به حوزه توزیع نهاده ها، سوخت و خرید محصولات کشاورزی و ... اظهار داشت: بدلیل غیر انتفاعی و غیر اقتصادی بودن ساختار نظام صنفی ورود به مباحث اقتصادی منع بوده لذا می بایست نظام صنفی در حوزه تصمیم گیری، برنامه ریزی و مدیریت توزیع و همچنین در اولویت قرار گرفتن اعضای نظام صنفی و شاغلین واقعی بخش کشاورزی در دریافت تسهیلات، نهاده ها و ... تأثیرگذار باشد؛ چرا كه درگیر شدن نظام صنفی به امور حاشیه ای، به آنها در اجرای وظایف و مسئولیتهای اصلی نظام آسیب می رساند. از طرفی با تبیین جایگاه نظام صنفی در قانون تمرکز وظایف وزارت جهاد کشاورزی و آیین نامه های اجرایی زمینه حضور فعال نظام صنفی در حوزه بازار محصولات کشاورزی بویژه کار گروه قیمت گذاری مهیا شده است. همچنین نظامهای صنفی می توانند در راستای دفاع از حقوق کشاورزان با مدیریت بازار و تعیین قیمت فروش محصولات خاص وارد شده تا كشاورزان محصولات خود را با قیمت بالاتر و منطقی به فروش برسانند.

 

اهمیت راه اندازی بانك اطلاعات نظام صنفی كشاورزی

سپس علی شفیعی رئیس گروه حمایت و توانمندسازی دفتر امور تشكلهای كشاورزی نیز در حاشیه جلسه مجمع عمومی ضمن اشاره به سابقه و پیشینه روند تشكیل نظام صنفی كشاورزی از سال 1380، به یکی از وظایف اصلی نظام صنفی در حوزه صدور پروانه فعالیت اشاره و بر اهمیت و ارزش پروانه صادر شده به عنوان مدرك معتبر هویتی برای كشاورزانی كه تاكنون فاقد مدارك هویتی بودند تأكید كرد و افزود: در این خصوص ضروری است که نظامهای صنفی علاوه بر صدور پروانه فعالیت نسبت به صدور كارت شناسایی برای اعضا نیز اقدام نمایند و نسبت به معرفی رسمی و اطلاع رسانی مدارک هویتی صادره به كلیه ادارات و دستگاهای دولتی و نهادهای عمومی و غیردولتی و همچنین عموم مردم در سطح شهرستان اقدام نمایند. شفیعی با اشاره بر اهمیت راه اندازی بانك اطلاعات نظام صنفی كشاورزی، ثبت اطلاعات واقعی كشاورزان در پروانه های فعالیت صادره را مورد توجه قرار داد.

 

بهره گیری از رسانه های عمومی در انعكاس مشكلات بخش كشاورزی

رئیس گروه حمایت و توانمندسازی تشكلها همچنین در حوزه قوانین و مقررات حاكم بر نظام صنفی اظهار داشت: در حال حاضر در سطوح شهرستانی و استانی نظام صنفی كشاورزی دارای 8 مورد آیین نامه، اساسنامه و دستور العمل می باشد كه انتظار می رود اعضای هیأت مدیره نظامهای صنفی نسبت به مطالعه دقیق این موارد و رعایت مفاد آنها در اجرای وظایف و امور اقدام نمایند. همچنین رعایت و نكات و مسائلی از جمله توسعه ارتباطات بین نظامها، تعامل مستمر با نمایندگان مجلس، بهره گیری از رسانه های عمومی در انعكاس مشكلات بخش كشاورزی، ارتباط با اعضا، بهره گیری از ظرفیت هیأت های رسیدگی به تخلفات، انعكاس و اطلاع رسانی فعالیتها و اقدامات، عدم ورود به مسائل سیاسی و ثبت و ضبط دقیق فعالیتهای مالی از جمله مواردی است كه لازم است توسط نظامهای صنفی مورد توجه قرار بگیرد.

 

ضرورت مشاركت فعالانه تمامی اعضای هیئت مدیره

شفیعی در پایان با اشاره به اینكه در نظامهای صنفی مشاهده می شود فقط دبیر اجرایی برای انجام امور نظام و همچنین حضور در جلسات و سایر هماهنگی ها اقدام می نماید تصریح كرد: همه اعضای هیئت مدیره لازم است در انجام امور نظام صنفی حضور و مشاركت فعالانه داشته باشند و صرفاً شركت ماهانه آنها در جلسات هیأت مدیره نمی تواند نظام صنفی را در انجام امور خود موفق سازد.


  نشست رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور و مدیرعامل و رئیس هیات مدیره سازمان مركزی تعاون روستایی ایران

رئیس و نایب رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور به همراه عضو شورای مركزی نظام صنفی كشاورزی كشور و نماینده نظام صنفی كشاورزی استان تهران با رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان مركزی تعاون روستایی ایران جلسه مشتركی را برگزار كردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان مركزی تعاون روستایی ایران در این جلسه بر تلاش هر چه بیشتر نظام های صنفی در رسانه ای كردن مسائل و مشكلات كشاورزان و بخش كشاورزی و اخذ اطلاعات تولید بهره برداران و كشاورزان تاكید كرد.

بحث تشكیلاتی ترشدن نظام صنفی كشاورزی با بهره مندی از نیروهای كارآمد و استفاده از مشاورین با تجربه، ضرورت توجه نظام صنفی به بحث آموزش و تلاش بخش دولتی برای حمایت از این نظام از مواردی بود كه توسط مهندس حسین صفایی در این نشست بیان گردید.

رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور نیز در این جلسه گفت: با توجه به توفیق وزارت جهاد كشاورزی در برنامه های اقتصاد مقاومتی، نظام صنفی كشاورزی می تواند در این ارتباط برای افزایش تولید محصولات استراتژیك تلاش و برنامه داشته باشد.

مهندس محمدشفیع ملك زاده همچنین با اشاره به تاكیدات وزیر جهاد كشاورزی در جلسات شورای مركزی نظام صنفی كشاورزی بر موضوع اهمیت و ارتقای جایگاه نظام صنفی كشاورزی بر ضرورت پیگیری مفاد ابلاغیه وزیر محترم در جهت تقویت نظام صنفی و حل مشكلات بهره برداران و كشاورزان تاكید كرد.

وی همچنین خواستار حمایت بیشتراز نظام صنفی كشاورزی، تجهیز و نصب نرم افزار جامع نظام صنفی كشاورزی و حمایت های لازم در جهت اعبتار افزایی به پروانه های فعالیت شد.

در این نشست همچنین مهندس موسوی نژاد عضو شورای مركزی نظام صنفی كشاورزی كشور با اشاره به مطالبات و خواسته های وزیر جهاد كشاورزی در ارتباط با فعالیت های نظام صنفی پیرو ابلاغیه منتشر شده تاكید كرد: نماینده عالی وزارت جهاد كشاورزی در استان ها مدیریت جهاد كشاورزی است و متاسفانه در بیشتر مواقع سازمان ها و مدیریت های جهاد كشاورزی استان ها و شهرستان ها با نظام صنفی كشاورزی تعامل سازنده ندارند، ضمن اینكه اغلب توجیه نیستند و نسبت به نظام صنفی و وظایف آن آشنایی ندارند و در نتیجه گاهی حتی با عدم ارجاع مكاتبات به شهرستان ها، بایگانی نامه ها و كارشكنی هایی مواجه می شویم.خوشبختانه از زمان محول شدن امور نظام صنفی و بحث های وظایف هدایت، حمایت و نظارت به تعاون روستایی، این نظام ها در سطح كشور با سازمان های تعاون روستایی عموما تعامل و ارتباط خوبی دارند.

 

خبر مرتبط: در نشست رئیس هیأت‌مدیره سازمان تعاون روستایی و نظام صنفی اعلام شد:آیین‌نامه نظام صنفی کشاورزی در آستانه اصلاح و ارتقا/ فراخوان از نظام صنفی برای همکاری در افزایش تولید محصولات استراتژیک / خبرگزاری كشاورزی ایران


  تسلیت

با نهایت تأسف و تأثر درگذشت ناگهانی آقای سیامك سعیدی رئیس نظام صنفی كشاورزی شهرستان خمین و عضو هیات مدیره نظام صنفی كشاورزی استان مركزی را به همكاران نظام صنفی و به ویژه خانواده محترم آن مرحوم تسلیت عرض می نماییم.از خدواند بزرگ برای آن سفر كرده غفران واسعه الهی و برای بازماندگان محترم صبری عظیم را مسئلت داریم. یادش گرامی باد.

پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی


  جشن نمادین آغاز برداشت گندم با حضور رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور برگزار شد

جشن نمادین آغاز برداشت گندم در شهرستان مُهر استان فارس با حضور رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور، مدیران ستادی جهاد كشاورزی استان فارس، فرماندار شهرستان مُهر، مدیران بانك كشاورزی و شركت بازرگانی اداره غله استان فارس و جمعی از كشاورزان برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور در این مراسم ضمن عرض تبریك به مجموعه وزارت جهاد كشاورزی و همه كشاورزان در كسب مقام برترین و موفق ترین دستگاه اجرایی در راستای برنامه های اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: این انتخاب نشان از مدیریت خوب وزیر محترم و همه مسئولین و كارشناسان وزارت جهاد كشاورزی و تلاش مستمر و شبانه روزی بهره برداران بخش كشاورزی می باشد.

مهندس محمدشفیع ملك زاده در ادامه افزود: رشد اقتصادی بیش از 5 درصد بخش كشاورزی و از طرفی سیاست ها و برنامه ریزی های صحیح نشان داد كه امسال در تهیه و توزیع نیازهای مواد غذایی از جمله میوه شب عید با تكیه بر توان تولید داخل و اعتماد به بهره برداران بخش كشاورزی می توانیم شعار اقتصاد مقاومتی را عملی نماییم.

وی گفت: امروزه در كشور ما همه می دانند كه بخش كشاورزی از یك عقب ماندگی تاریخی برخوردار است و به دلیل مشكلات فراوان از جمله عوامل قهری مثل خشكسالی، كم آبی، سرمازدگی، بالا بودن هزینه تولید،‌بی كیفیتی نهاده ها، سنتی بودن كشاورزی،‌خرد بودن اراضی،پایین بودن بهره وری و مخصوصا مسائل بازار محصولات كشاورزی،‌نتایج و سود چندانی عاید كشاورزان نمی شود و هر ساله متحمل خسارات و زیان های زیادی می گردند.

رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور تصریح كرد: گندمكاران ما درآمدی كه از تولید و فروش گندم خود به دست می آورند به هیچ عنوان عادلانه نیست و به حق خود نمی رسند و با توجه به هزینه های زیاد تولید،خشكسالی،نبود امكانات و تسهیلات كافی،سود بالای تسهیلات و همچنین عملكرد ضعیف بیمه محصولات كشاورزی استفاده لازم را از زحمات خود به دست نمی آورند و در واقع كشاورزان و گندمكاران به سبب تامین امنیت غذایی جامعه و امنیت ملی كه آن را وظیفه خود می دانند ایثار و فداكاری می كنند تا كشور ما نیازمند كشورهای دیگر نباشد.

ملك زاده در پایان سخنان خود در این مراسم گفت:ضروری است در راستای توسعه بخش كشاورزی و بهبودی وضعیت بهره برداران، با تامین زیرساخت های كشاورزی، كمك در اجرای برنامه ها و سیاست های وزارت جهاد كشاورزی، ارائه تسهیلات ارزان قیمت، تامین نهاده ها و امكانات كشاورزی، اجرای اصلاح الگوی كشت، تقویت و توسعه صنایع تبدیلی و تكمیلی و غیره با برقرای تعامل و همكاری بین بخش خصوصی و دولت تمام تلاش خود را به كار گیریم.


  یادداشت/ نظام صنفی كشاورزی؛ داشته ها و بایدها

مهندس علی شفیعی علویجه، رئیس گروه حمایت و توانمندسازی دفتر امور تشكلهای كشاورزی

این چند جمله و با هم خوانی، حاصل چندین بازدید و دیدار از نظام های صنفی كشاورزی و اهالی و مسئولین آن در استان های كشور است كه شاید تجارب و نكات مترتب بر آن راه و روزنی باشد برای پیشرفت نظام صنفی.  

1- محدود شدن كاركردهای نظام صنفی به موارد محدود استفاده پروانه فعالیت همچون بیمه و تسهیلات، از توانمندی نظام صنفی كاسته و ضمن كاهش تعداد اعضا اقبال لازم برای پذیرش نظام صنفی در مجموعه ادارات استانی و شهرستانی از جمله جهادكشاورزی را نیز كاهش خواهد داد. این در حالی است كه كاركردهای نظام صنفی بسیار فراتر از آن می باشد كه هم برای كشاورزان و هم برای دستگاههای اجرایی مرتبط ناشناخته مانده است.  لذا نظام های صنفی بهتر است كاركردهای پنهان نظام صنفی را كه حاصل زحمات و پیگیری های آنان در حوزه های مختلف می باشد را مرتباً ارائه نمایند تا كشاورزان و كارگزاران دولتی بدانند كه نظام صنفی پیگیر چه اموری است.

2- كم توجهی به رعایت مفاد آیین نامه، اساسنامه و دستورالعملهای مقرر شده از جمله رعایت نكات لازم در برگزاری جلسات، تدوین برنامه های اجرایی سالانه، تشكیل مستمر كارگروه های مرتبط با نظام از جمله كارگروه تعیین ابعاد اقتصادی، ارتباطات و تعامل ضعیف با ادارات مرتبط در سطح شهرستان و استان و ضعیف بودن دبیرخانه های دولتی استانی و شهرستانی نظام صنفی از مسایلی است كه موفقیت نظام صنفی كشاورزی در برخی استان ها را تحت تأثیر خود قرار داده است.

3- حمایت و هماهنگی بیشتر توسط مجموعه جهادكشاورزی در سطح استان و شهرستان ها یكی از نیازهای نظام های صنفی در برخی استان ها است كه متأسفانه مورد كم توجهی قرار دارد. این امر علیرغم ابلاغیه وزیر جهادكشاورزی در این خصوص است و سازمان جهادكشاورزی استان ها نیز موظف به ارائه گزارش در این خصوص به وزارت جهادكشاورزی می باشند.

4- یكی از اقدامات مثبت و در دست اجرای تعاون روستایی و نظام صنفی در برخی استان ها، تشكیل جلسات با فرمانداران شهرستان ها است كه توانسته در پیشرفت و پیشبرد اهداف اجرایی نظام صنفی موثر واقع شود و انتظار می رود با پیگیریهای بعدی نظام های صنفی و همچنین سازمان تعاون روستایی بتواند در ارتقای هر چه بیشتر و بهبود فعالیتها و اقدامات مؤثر و مفید واقع گردد.

5- علیرغم مشكلات متعدد نظام صنفی كشاورزی با تلاش و زحمات اعضای هیأت مدیره در شهرستان ها و استان ها تشكیل شده است. هر چند با وجود این تلاش و پیگیری در برخی استان ها اما آمار تعداد كشاورزانی كه عضو نظام  در استان شده اند درصد پایینی از مجموع كشاورزان را شامل می شود. این پوشش پایین و همچنین استقبال ضعیف برای تمدید پروانه فعالیت ناشی از مشكلات ساختاری و ارتباطی است كه نظام های صنفی با آن دست به گریبان هستند.این ضعف به میزان قابل توجهی به عدم آگاهی و شناخت مدیران و كارگزاران دولتی و همچنین كشاورزان و بهره برداران بخش كشاورزی نسبت به كاركردها و تأثیرات این نظام در بخش كشاورزی و روستایی ربط پیدا می كند.

6- اگر چه توجه و تلاش های شماری از نظام های صنفی كشاورزی به موضوع مهم آموزش، واقعا ستودنی است اما بدون تعارف می توان گفت كه آموزش در اكثریت نظامهای صنفی كشاوزری شهرستانی، استانی و ملی نه تنها برای اعضا بلكه برای خود اعضای هیئت مدیره شان ، توسط خودشان مورد بی مهری قرار گرفته است.  آموزش یكی از وظایف اصلی نظام های صنفی است كه در آیین نامه اجرایی، اساسنامه ها، دستورالعمل ها و نظام نامه های مصوب پیش بینی و مورد توجه قرار گرفته است و از طرفی، هر نهادی اعم از دولتی، غیردولتی، خصوصی، تعاونی و... برای انجام بهتر وظایف، بهبود و پیشرفت در كارها و مهم تر از آن سلامت مالی و اداری نیازمند توجه و سرمایه گذاری در آموزش است.

7- انتظار می رود با حضور كشاورزان علاقمند و توانمند در مجموعه اعضای هیأت مدیره نظامهای صنفی كشاورزی كه عموماً بدون كمترین انتظار و با صرف وقت و هزینه شخصی پیگیر امور نظام های صنفی می باشند این نهاد مردمی دارای توانمندی لازم برای تحقق اهداف و وظایف مندرج در اساسنامه خود باشد.

8- كارشناسان مسئول نظام های صنفی كشاورزی و تشكل ها در سازمان تعاون روستایی استان ها و شهرستان ها از عوامل مهم و تأثیرگذار در موفقیت نظامهای صنفی كشاورزی هستند و در استان هایی كه تعامل رئیس نظام صنفی و مسئول امور تشكل ها و نظام صنفی تعاون روستایی استان، پیوسته و هدف مدار بوده است، آن نظام صنفی در رده موفق ها قرار گرفته است. در نتیجه انتظار می رود با این تعاملات شاهد ارتقای كمی و كیفی نظام های صنفی در سطح استان ها و در نهایت بخش كشوری باشیم.


  گفت و گوی خبرگزاری كشاورزی ایران با رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور

آقای ملک زاده، وضعیت نظام صنفی كشاورزی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟  

نظام صنفی كشاورزی با وجود آنکه می‌تواند اثرگذاری زایدالوصفی در حوزه اجرا و تصمیم‌گیری داشته باشد، هنوز در محور تفکری مدیران قرار ندارد و به‌ علت آن که حمایت‌های مؤثری از این ساختار به‌عمل نیامده، نتوانسته در حد و اندازه و مختصاتی که باید، نقش ایفا کند.  

پروانه نظام صنفی که قرار بود توسط نظام صنفی صادر شود و در مراکز اداری مورد توجه قرار گیرد، چقدر از جایگاه قانونی برخوردار است و توانسته به کمک کشاورزان بیاید؟  

پروانه نظام صنفی کشاورزی نظیر پروانه نظام صنفی بازرگانی از اهمیت و جایگاه قانونی برخوردار است، اما از آنجا که نظیر بخش خدمات و بازرگانی مسبوق به سابقه نیست، هنوز برای مدیران بخش دولتی و خصوص شناخته نشده است.  

از مجلس دهم به‌ویژه کمیسیون کشاورزی مجلس دهم چه انتظاری دارید؟  

این نظام معتقد است همه امور بخش کشاورزی ازجمله فعالیت‌های صنعتی و بازرگانی مرتبط با بخش کشاورزی ازجمله صنایع فرآوری، بسته‌بندی و نگهداری محصولات کشاورزی، صنایع مرتبط با تولید نهاده‌های بخش کشاورزی، امور مربوط به توزیع صادرات و واردات و بازاریابی محصولات کشاورزی در راستای حمایت از تولیدکنندگان بخش باید در اختیار وزارت جهاد کشاورزی باشد تا وزارتخانه مذکور به‌عنوان متولی بخش بتواند با سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری‌های لازم مراحل قبل از تولید، تولید و پس از تولید را مدیریت کند.  

مهم‌ترین اقدامی که وزارت جهاد کشاورزی می‌تواند در حمایت از حوزه تولید داشته باشد، چیست؟  

وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان متولی بخش کشاورزی باید با حمایت از اعضای نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، زمینه کاهش هزینه‌های تولید ازجمله نهاده‌ها، خدماتی، فنی و مهندسی و سایر خدماتی که به کشاورزان ارائه می‌شود را در مراحل قبل از تولید و پس از تولید فراهم کند. هزینه‌هایی که از کشاورزان دریافت می‌شود، هیچ تناسبی با میزان خدمات ارائه‌شده ندارد و به‌نوعی اجحاف به آنان بوده و موجب کاهش درآمد شاغلان را به‌دنبال دارد؛ لذا این نظام مصمم است با پیگیری این موارد از مراجع ذی‌ربط از حقوق اعضای خود دفاع کند.  

گفته می‌شود بازار در حوزه کشاورزی رها و یله در اختیار دلال‌ها و واسطه‌ها است. چگونه می‌توان این معضل را از بین برد؟  

عرضه بدون واسطه محصولات کشاورزی و رساندن آن به‌دست مصرف‌کنندگان، از آرزوهای دیرین تولیدکنندگان بخش کشاورزی است و متولیان بخش برای حمایت از بهره‌برداران و کشاورزان با حمایت از تشکل‌های فعال ازجمله اتحادیه‌ها و تعاونی‌های موجود که متشکل از کشاورزان و بهره‌برداران باشند و توانمندسازی آنها از نظر مدیریتی و تأمین منابع لازم می‌تواند زمینه حضور فعال آنها را در مرحله بعد از تولید فراهم کند؛ به این معنا که با حذف واسطه‌ها، زمینه رساندن محصولات کشاورزی بدون واسطه به‌دست مصرف‌کنندگان محقق می‌شود. لذا به‌نظر می‌رسد برای حذف دلال‌ها و جلوگیری از مانور واسطه‌ها در بازار، باید دولت و مجلس به کمک بخش خصوصی بیایند.  

در تدوین برنامه ششم توسعه از نظام صنفی چقدر هم‌فکری به عمل آمد؟  

نظام صنفی نیز نظیر سایر سازمان‌های درون‌بخشی ایده‌ها و پیشنهادات خود را مطرح کرد، اما به‌نظر می‌رسد نظام صنفی به‌عنوان یک تشکل نوپا، نیازمند حمایت‌های دولتی است. بنابراین حمایت‌های مالی و اعتباری از این نظام یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌هایی است که در برنامه ششم توسعه می‌توان به آن توجه کرد.  

مصادیق حمایت از نظام صنفی كشاورزی را در چه مواردی ارزیابی می كنید؟ 

پیشنهاد اختصاص دو درصد از خرید تضمینی به بیمه تأمین اجتماعی كشاورزان عضو نظام صنفی و همچنین سه درصد از تعرفه وارداتی سم و کود به نظام صنفی برای نظارت در محصولات سالم و همچنین کاهش نرخ بهره بانکی به‌منظور پرورش میوه‌ها و محصولات کشاورزی ارگانیک و سالم ازجمله مواردی بود که در جریان تدوین برنامه ششم توسعه توسط نظام صنفی به اطلاع اتاق فکر وزارت جهاد کشاورزی رسید. 


  نظام صنفی كشاورزی صدای كشاورزان باشد

رئیس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان مركزی تعاون روستایی ایران در دیدار با مجموعه مدیران و كاركنان ستادی این سازمان گفت: كشاورزان برای بیان مسائل و مشكلات، دسترسی كمتری به رسانه دارند و نمی توانند از حقوق خود دفاع كنند. نظام صنفی كشاورزی باید رسالت خود را در قبال كشاورزان در طرح و پیگیری مطالبات قانونی با حضور فعال در رسانه ها ایفا كند و صدای كشاورزان باشد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، مهندس حسین صفایی تاكید كرد: ساختار و كاركرد نظام صنفی كشاورزی مستقل از بخش دولتی است و در كنار وزارت جهاد كشاورزی و جلوتر از آن از منافع كشاورزان باید دفاع كند.

وی در ادامه افرود: نظام صنفی تابع اراده بخش دولتی نیست و می تواند نسبت به مسائل انتقاد داشته و اعتراض نماید. این در حالی است كه چنین شرایطی برای بخش دولتی فراهم نیست.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان مركزی تعاون روستایی اظهار داشت: نظام صنفی كشاورزی به غیر از بحث نظم دهی و هویت بخشی به كشاورزی و كشاورزان، پا به پای بخش كشاورزی از منافع این بخش به طور آگاهانه و بدون تعارف دفاع كند.

صفایی تصریح كرد: كار سازمان تعاون روستایی در قبال نظام های صنفی به هیچ وجه نباید مبتنی بر امر و نهی و یا دخالت باشد و حمایت و هدایت و نظارت بر امورات آن از جمله ی وظایف است.

وی در پایان اظهار امیدواری كرد كه در سال 95، حضور موثرتر نظام صنفی كشاورزی در دفاع از بخش كشاورزی را شاهد باشیم.


  نظام صنفی كشاورزی در سالی كه گذشت

نظام صنفی كشاورزی در سال گذشته رویدادهای مختلفی را پشت سر گذاشت و به امید پیگیری و ادامه روند آن در سال پیش روی نشست.در اینجا نگاهی خواهیم داشت به برخی از اخبار و رویدادهای منتشر شده این بخش در پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی.

 

- تشكیل جلسات مشترك بررسی مسائل بیمه تأمین اجتماعی كشاورزان و مشكلات اجرایی سازی ماده 63 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال1393 (اجرای قانون معافیت بیمه كارفرمایی كارگاههای كشاورزی مشمول نظام صنفی كشاورزی) با حضور نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور،سازمان تأمین اجتماعی، دفتر امور تشكل های كشاورزی، نظام صنفی كشاورزی كشور در محل معاونت فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی (مرداد،آبان، بهمن و اسفند 94)  

- ابلاغ ارائه معرفی نامه از نظام صنفی كشاورزی بعنوان یكی از مدارك احراز اشتغال متقاضیان و كشاورز بودن آنان برای نام نویسی در صندوق بیمه اجتماعی كشاورزان، روستاییان و عشایر

- ابلاغ موضوع ممنوعیت عضویت كارمندان دولت در هیات مدیره و بازرس نظام صنفی كشاورزی

- انتشار سه عنوان كتاب: 1- شیوه نامه و دستورالعمل های اجرایی نظارت و ارزیابی، صدور پروانه و برگزاری مجامع نظام صنفی كشاورزی 2- شناسنامه نظام صنفی كشاورزی 3- مبانی برنامه ریزی استراتژیك دفتر امور تشكلهای كشاورزی از سوی دفتر امور تشكل های كشاورزی

- ابلاغ اعتبار پروانه فعالیت نظام صنفی از سوی وزیر جهاد کشاورزی به تمامی مدیران جهاد كشاورزی

- اعلام ضرورتهای اجرایی ابلاغیه وزیر جهاد كشاورزی از سوی رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور

- ابلاغ موضوع: عدم تابعیت ساختاری و حقوقی نظام صنفی كشاورزی از نظام مهندسی كشاورزی و سایر تشكلها از طرف مدیر كل دفتر امور حقوقی وزارت جهاد كشاورزی

- حضورمدیركل دفتر امور تشكل های كشاورزی در برنامه زنده تلویزیونی شبكه بازار با موضوع تشكل ها و نظام صنفی كشاورزی

- ابلاغ موضوع لزوم رعایت قوانین و مقررات برای صحت صدور پروانه فعالیت نظام صنفی كشاورزی جهت جلوگیری از هرگونه جعل و سوء‌استفاده احتمالی

- پخش برنامه مستند تلویزیونی "دست هایی در هم تنیده" با موضوع: نظام صنفی كشاورزی از شبكه یك سیما (برنامه سیمای آبادی)

- برگزاری انتخابات سومین جلسه هیات عمومی(با حضور وزیر جهاد كشاورزی) و دوازدهمین جلسه شورای مركزی نظام صنفی كشاورزی كشور

- وزیر جهاد كشاورزی مطرح كرد: نظام صنفی كشاورزی را به عنوان یك كار بلند مدت و برنامه ای ببینید

- برگزاری جلسه کمیته تخصصی محصولات سردسیری با حضور نمایندگان نظام های صنفی كشاورزی

- حضور نظام صنفی كشاورزی كشور در دومین همایش روز ملی روستا و اولین نمایشگاه توانمندی های روستاییان در عرصه اقتصاد مقاومتی در نمایشگاه بین المللی تهران

- انتصاب مهندس محمدشفیع ملك زاده به عنوان رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور طی حكمی از سوی مهندس محمود حجتی وزیر جهاد كشاورزی در 11 مهر 94

- مراسم تودیع مهندس سیدموسی رهنمایی رئیس سابق و معارفه مهندس محمدشفیع ملك زاده رئیس جدید نظام صنفی كشاورزی كشور با حضور اعضای هیات مدیره سازمان مركزی تعاون روستایی ایران و مدیران ستادی و استانی این سازمان

- تعریف و كدگذاری مشاغل بخش تجارت كشاورزی الكترونیك از سوی دبیرخانه مركزی نظام صنفی كشاورزی مستقر در دفتر امور تشكل های كشاورزی

- تاكید مدیرعامل سازمان مركزی تعاون روستایی ایران بر حضور و فعال شدن اتحادیه ها و نظام های صنفی كشاورزی در بحث خرید و ذخیره سازی سیب درختی از باغداران

- حضور رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور در برنامه تلویزیونی سیمای آبادی شبكه یك تلویزیون و پاسخ به پرسش هایی در باره كاركرد نظام صنفی در بخش كشاورزی و برای كشاورزان، انتظارات از اعضاء‌و كشاورزان و دولت

- بررسی آیین نامه مدیریت منابع مالی نظام صنفی در جلسه كمیته مشورتی دفتر امور تشكل های كشاورزی با حضور خزانه دار نظام صنفی كشاورزی كشور

- برگزاری سیزدهمین جلسه شورای مركزی نظام صنفی كشاورزی كشور

- برگزاری هشتمین جلسه بررسی و تحلیل نرم افزار جامع نظام صنفی كشاورزی كشور

-عضویت رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور در جلسات شورای معاونین و مدیران ارشد وزارت جهادكشاورزی

- دستور و تأكید مهندس حجتی وزیر جهاد كشاورزی به معاونین و مدیران جهت حمایت همه جانبه از نظام صنفی كشاورزی و همكاری در راستای تقویت این نظام صنفی

- حضور رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور در برنامه رادیویی میزگرد "باید ها و نباید های اقتصادی تولید محصولات كشاورزی راهبردی"،‌ از رادیو اقتصاد  به همراه مسئول كشاورزی حفاظتی معاونت تولیدات گیاهی وزارت جهاد كشاورزی و مدیرمسئول، سردبیر ماهنامه كشاورز

- برگزاری چهاردهمین جلسه شورای مركزی نظام صنفی كشاورزی كشور با حضور معاون باغبانی وزارت جهاد كشاورزی و مدیركل دفتر نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهاد كشاورزی

- برگزاری جلسه مشترك نظام صنفی كشاورزی كشور و صندوق بیمه محصولات كشاورزی

- معرفی و تقدیر از نظام صنفی كشاورزی نمونه كشور (شهرستان فلاورجان استان اصفهان)در مراسم انتخاب و معرفی نمونه های ملی بخش كشاورزی سال 94

- راه اندازی كانال خبری پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی در شبكه تلگرام

- ملاقات رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور با دكتر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور رئیس نظام صنفی كشاورزی

- برگزاری پانزدهمین جلسه شورای مركزی نظام صنفی كشاورزی كشور با حضور رئیس صندوق بیمه محصولات كشاورزی

- برگزاری چهار دوره گردهمایی منطقه ای آموزشی- توجیهی كارگزاران امور تشكل های كشاورزی با حضور دبیران اجرایی و رؤسای هیأت مدیره نظامهای صنفی كشاورزی استانها

 - تاكید ویژه مدیرعامل سازمان مركزی تعاون روستایی ایران بر حضور فعال نظامهای صنفی در تبیین مسائل بخش كشاورزی در رسانه ها

- تشكیل سیزده جلسه به منظور بررسی و پیگیری اصلاحیه آیین نامه نظام صنفی كشاورزی در كمسیون اصلی، كمیته فرعی و دفتر مطالعات هیات دولت با حضور نمایندگان وزارت جهاد كشاورزی(سازمان مركزی تعاون روستایی ایران)، وزارت صنعت، معدن، تجارت، وزارت دادگستری، معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، مركز نظارت بر اصناف كشور و نماینده نظام صنفی كشاورزی كشور و ... .

* اسماعیل حسن نایبی، کارشناس دفتر امور تشکلهای کشاورزی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران


  یادداشت رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور به مناسبت آغاز سال جدید

فرا رسیدن سال نو، آمدن بهار زیبا وتحول طبیعت، امید به فردایی پراز نشاط ونیکبختی را در دل ها شعله ور می سازد.

 

بهار فصل تلاش و تکاپوی بیشتر و تجدید عهد با زندگی است، خصوصاً برای مردمی که با آب و آفتاب و خاک، با سبزه و بوته و درخت، با دام و مرغ و ماهی، با صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی مأنوسند و اینها را دست مایه قرار می دهند که نه تنها رزق و روزی خود و خانواده خود را از آن کسب کنند که قوت و غذای بسیاری از دیگر مردمان کشور خود و حتی مردم دنیا را فراهم کنند.

 

گرچه تاکنون صنوف فعال در بخش کشاورزی و منابع طبیعی از سوی مردم و مسئولان کشور مورد احترام بوده اند، اما در مقایسه با دیگر اصناف از جایگاهی متناسب با تلاش جانفرسای خود برخوردار نبوده اند. نظام صنفی کشاورزی ومنابع طبیعی تأسیس شده است تا این جایگاه به کمک اعضای این صنف ها احیاء شود.

 

امنیت غذایی مردم در گرو ارتقاء فعالیت صنوف کشاورزی است، در نتیجه ی کار ما مردم راحت تر زندگی می کنند، نگرانی کمتری دارند و به آینده کشور و فرزندانشان امیدوارخواهند بود.

 

تأمین 96 درصد از نیاز های غذایی کشور،

تأمین 90 درصد مواد خام مورد نیاز صنایع غذایی کشور،

14.2درصد از تولید ناخالص داخلی کشور،

20 درصد صادرات غیر نفتی و

تولید سالانه بیش از 100میلیون تن محصولات کشاورزی،

 با تلاش چهارمیلیون و سیصد هزار بهره بردار فعال حاصل شده است.

 

حفظ و ارتقاء این جایگاه مهم وقتی میسر می شود که همه ما تجدید عهد کنیم؛ که سال 1395 را به سالی برای هویت بخشی به مشاغل کشاورزی تبدیل کنیم.

 

ما در نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی تلاش همه عزیزانی که در بخش کشاورزی برای خود و دیگران و برای آبادی این زمین که لبیکی است به خواست پروردگار عالم، می ستاییم.

 

هر شخص حقیقی یا حقوقی که فعایت خود را در زمینه بهره برداری از آب و خاک به منظور تولید محصولات کشاورزی، گیاهی و حیوانی از قبیل زراعت، باغداری، جنگلداری، جنگل کاری، مرتعداری، آبخیز داری، بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی، دامداری، شیلات، آبزیان، پرورش طیور، زنبور عسل و کرم ابریشم و همچنین ارائه خدمات فنی و مشاوره ای کشاورزی ومنابع طبیعی قرار داده است، می تواند عضو نظام صنفی باشد و حفظ و دفاع از حقوق اجتماعی و صنفی و پیگیری مطالبات قانونی ایشان وظیفه ما است.

 

ما تمام تلاش خود را برای ارتقای اعتبار بخش کشاورزی انجام می دهیم. برای ایجاد ظرفیت های بیشتر و برای سرمایه گذاری در این بخش تلاش خواهیم کرد وبه تدبیر دلسوزان کشور در دولت، مجلس و سایر قوای کشور امید داریم.

 

                                                                                                                       محمد شفیع ملك زاده

رئیس نظام صنفی كشاورزی و منابع طبیعی كشور


  یادداشت/ سال نو؛ مرور دیروز، افق فردا

 

هم خداقوت و هم عرض تبریك دارم به مناسبت فرارسیدن سال نو برای تمامی مجموعه دست اندركاران نظام صنفی كشاورزی در سطوح مختلف آن. از اعضاء بخاطر اعتمادشان، از اعضای هیات مدیره، رؤسا، ‌دبیران اجرایی، كاركنان و بازرسان نظام های صنفی شهرستان ها و استان ها برای تلاش هایشان و همچنین رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور تشكر و قدردانی می نمایم. همچنین جا دارد كه از مدیران تعاون روستایی و مسئولان امور تشكل های استان ها به رغم وجود محدودیت ها و حداقل امكانات و اعتبارات و همكاران ستادی در دفتر امور تشكل های كشاورزی بخاطر پشتیبانی امور و تطبیق قوانین و مقررات نظام صنفی و بویژه از دست اندركاران پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی كه با به روز رسانی مستمر اخبار و گزارش ها تلاش نمودند در جهت توانمندسازی مجازی شبكه نظام صنفی گام بر دارند تقدیر كنم.

فرصت مناسبی است تا چند تجربه خوب در مسیر كاری نظام صنفی كشاورزی را یادآور شده و چند نكته ای را هم در كنار هم به یكدیگر، گفته باشیم. خوشبختانه نظام صنفی كشاورزی در این شش سال گذشته توانسته است كه در كنار شبكه تشكلهای اقتصادی بخش كشاورزی، بعنوان یك شبكه اجتماعی با حضور مستقیم كشاورزان در ساختار خود، عملكرد قابل دفاعی را داشته باشد و تا حدودی نیز به واسطه پیوندهای بیرونی بویژه با دستگاه ها، نهادها و خصوصاً مجلس شورای اسلامی اتقافات خوبی را در این مدت برای بخش كشاورزی رقم بزند. به رغم گذشت این مدت كوتاه، در گسترش اعضاء در درون شبكه نسبتا خوب عمل شده است و نظام صنفی در پیگیری امور و احقاق حقوق كشاورزان تا حدودی به لحاظ موضوعی شروع خوب و اقدامات موثری داشته است.

اما دغدغه هایی نیز برای نظام وجود دارد كه می توانند به عنوان تهدید كننده نظام تلقی شده و نظام را در كلیت آن با چالشهای جدی مواجه سازند: بی نظمی مالی، تنوع بخشی ضعیف به خدمات و فعالیتها و اقدامات نظام در عرصه های مختلف مرتبط با اهداف و وظایف، عدم حمایت طولی و عرضی نظامها از همدیگر، كم توجهی به معرفی نظام و جذب اعضا، كم توجهی به نقش نهادها و سازمانهای دیگر در مسائل و مشكلات بخش كشاورزی و بازدهی پایین جلسات نظام در سطوح مختلف و آگاهی و اطلاع ضعیف از احكام و قوانین و مقرراتی كه بر اساس آن می خواهیم در این ساختار عمل كنیم و موارد دیگر از مهم ترین چالشهای ماست.

همچنین برای پاسخگویی به مطالبات قانونی كشاورزان،‌ به نظر می رسد كه همسو با سایر اصناف بهتر است تعاملات درونی و بیرونی بیشتری داشته و در جهت گسترش این پیوندها تلاش داشته باشیم. البته كه برای اثر گذاری بیشتر،‌ در كنار این تعامل، چه بهتر كه اعضای پیوسته خود در نظام های صنفی را نیز تعمیم و گسترش دهیم و موجبات ماندگاری آنها را در نظام فراهم آوریم.

بنا به فلسفه وجودی نظام صنفی كشاورزی، وظیفه ذاتی و جوهری این نظام در پیگیری حقوق و منافع كشاورزان خلاصه می شود. اما اشتباه است كه این پیگیری صرفاً در مكاتبات خلاصه شود آنهم عمدتاً با جهاد كشاورزی، در حالی كه تنها بخشی از مطالبات بهره برداران و كشاورزان و اعضای نظام های صنفی در این مجموعه وجود دارد و می باید با درك صحیح از مشكلات و شناخت مساله در دستگاه های مرتبط مورد پیگیری قرار بگیرد و در این راه همراهی و پیوستگی مجموعه نظام صنفی و جهاد كشاورزی ضروری است.

در سال 1394 تلاشهای متعددی برای نقش آفرینی قانونمند، عمیق تر و اثربخش تر انجام شد كه مهمترین آن پیگیری اصلاح آیین نامه اجرایی نظام صنفی كشاوزری در هیأت دولت بوده است كه بر اساس اصلاحات انجام شده ظرفیت های مناسبی برای مشاركت هدفمند شاغلین بخش و نظامهای صنفی كشاورزی فراهم خواهد شد. در این میان جا دادرد از همت، تلاش و اقدامات شایسته همه دست اندركاران بویژه اعضای هیأت مدیره و همچنین آقای مهندس صفایی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان تعاون روستایی ایران كه همواره پیگیر مسائل و مشكلات نظامهای صنفی بوده اند تشكر و قدردانی شود.

موضوع نتایج عملكرد نظام صنفی كشاورزی، مهم و متعدد است؛ از جمله: رفاه اجتماعی كشاورزان، برخورداری از نهاده های مناسب، تاثیر در بازار، تأثیر در زیر ساخت ها، سوخت و غیره. برای سال 1395 با ملاحظه جمیع فرصت ها و محدودیت هایی كه همگی با آن مواجه هستیم اما آرزو دارم كه با تعامل بیشتر و ایجاد هم افزایی و تجمیع انرژی های مثبت همگی، گام های خوبی را برای افزایش و نیز تداوم عضویت كشاورزان و بهره برداران بخش برداریم. با وفاق و همدلی در جهت شناخت از ظرفیت های نظام صنفی و ارتقاء‌ بخش كشاورزی، در تعامل با زیر بخش های تخصصی شرایط حضور قوی تر نظام صنفی در مسیر توسعه و پیشرفت كاركردهای آن حركت كنیم.  همچنین با استمرار پیگیری های خود در جهت احقاق حقوق كشاورزان بستری را برای رقم خوردن یك زندگی توام با آرامش، ایجاد درآمد مكفی و رفاه مناسب برای كشاورزان فراهم نموده و شاهد یك كشاورزی توسعه یافته با تولید سالم و كافی برای مردم عزیز كشورمان باشیم. امید كه همه ما در سال جدید با انرژی مضاعف در مسیر این توفیقات حركت داشته باشیم و در راستای مسئولیت های قانونی و اجتماعی گامهای هدفمند و تأثیرگذاری برای توسعه همه جانبه كشور برداریم.

 

                                                                                                                                                                                                         عبدالرضا مسلمی

مدیركل دفتر امور تشكل های كشاورزی


  در جلسه مجمع عمومی نظام صنفی كشاورزی استان هرمزگان مطرح شد: اقدام نظام صنفی كشاورزی در ایجاد بارانداز محصولات كشاورزی در بندر خمیر استان هرمزگان

جلسه مجمع عمومی نظام صنفی كشاورزی استان هرمزگان در نوبت اول با حضور نمایندگان دفتر امور تشكل های كشاورزی سازمان مركزی تعاون روستایی ایران و اعضای هیات مدیره نظام های صنفی كشاورزی استان و شهرستان ها در مورخ 10/12/94 در محل سازمان جهادكشاورزی استان هرمزگان برگزار شد.

 

اقدامات نظام صنفی كشاورزی استان هرمزگان

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، رئیس هیأت مدیره نظام صنفی استان هرمزگان در ابتدای این جلسه گزارشی از فعالیت ها و اقدامات نظام استان را ارائه داد. 

 

فرحناز علوی گفت: نظام صنفی كشاورزی استان هرمزگان طی یكسال گذشته اقدامات متعددی را در راستای اهداف و وظایف خود به انجام رسانده است: عضویت در جلسات اتاق بازرگانی استان، عضویت در جلسات اشتغال استان و فرمانداری ها، پیگیری و هماهنگی برای راه اندازی بارانداز محصولات كشاورزی صادراتی در بندر خمیر، شركت در نمایشگاه بین المللی كشور عمان، پیگیری مسایل صادراتی سبزی و صیفی، ارتباط با تجار و بازرگانان خارجی برای تسهیل در صادرات محصولات كشاورزی، پیگیری برگزاری جلسات متعدد با بانكها، نمایندگان مجلس، استانداری، فرمانداریها و ...از اقدامات و فعالیتهای نظام صنفی این استان به شمار می آید.

 

وی تأكید كرد: استان هرمزگان از معدود استان هایی است كه با پیگیری و مدیریت مناسب مالی نظام های شهرستانی و استانی نسبت به دریافت سهم بیست درصد شهرستانهای تابعه و پرداخت پنج درصد سهم نظام صنفی كشور، به روز می باشد.

 

توسعه سطح تعاملات با مجموعه ادارات استانی و شهرستانی بویژه تعاون روستایی و جهادكشاورزی

 

در این جلسه همچنین رئیس گروه استانداردسازی مشاغل دفتر امور تشكل های كشاورزی ضمن تشكر از زحمات اعضای هیات مدیره استان و شهرستانهای استان، بر توسعه سطح تعاملات با مجموعه ادارات استانی و شهرستانی بویژه تعاون روستایی و جهادكشاورزی توجه و تأكید نمود.

 

مهندس سیدناصرالدین حسینی تأكید كرد: در شهرستان هایی از كشور كه نظام صنفی توانسته موفق عمل نماید عموماً تعامل مناسبی بین نظام و مجموعه ادارات دولتی برقرار شده است.  

 

ضرورت تبیین كاركردهای نظام صنفی كشاورزی از سوی اعضای هیأت مدیره

 

در ادامه جلسه رئیس گروه حمایت و توانمندسازی تشكل ها ضمن اشاره به ضرورت های مهم در توانمندشدن نظام ها و اعضای هیأت مدیره در پیشبرد امور و افزایش اعتبار و پذیرش نظام در بین ادارات دولتی و كشاورزان مجموعه ای از اقداماتی كه نظام های صنفی در سطح كشور به اجرا گذاشته اند را مورد اشاره قرار داد از جمله موارد اشاره: واگذاری پاسخ استعلامات ادارات مختلف به نظام صنفی، پیگیری اجرای قانون معافیت بیمه كارفرمایی و بیمه كشاورزان، اطلاع رسانی و معرفی نظام صنفی و برگزاری دوره های آموزشی برای اعضا، هماهنگی با سایر ادارات برای پیگیری امور كشاورزی، پیگیری و هماهنگی برای توزیع سوخت و پلاك گذاری ماشین الات كشاورزی،صدور كارت شناسایی برای كشاورزان،جلسات با سایر ادارات و نمایندگان مجلس،برگزاری نمایشگاه و جشنواره ،ارتباط با بانكها و دادگستری،استفاده از پتانسیل دهیاری ها، تاثیرگذاری در قیمت گذاری محصولات و خدمات، مشاوره امور كشاورزی به مدیران جهادكشاورزی و فرمانداری ها،پیگیری بیمه تكمیلی كشاورزان،پیگیری مسائل رفاهی و تفریحی كشاورزان و...

 

مهندس علی شفیعی در ادامه افزود: متاسفانه به گونه ای شده كه برخی می گویند نظام صنفی چه چیزی به كشاورزان داده است كه كشاورزان بیایند و عضو آن شوند این در حالی است كه عمده فعالیت ها و اقدامات نظامهای صنفی كاملاً پنهان است و ممكن است كشاورزان از وجود آن آگاهی نداشته باشند لذا وظیفه اعضای هیأت مدیره نظام هاست كه این كاركردهای پنهان را برای مخاطبین خود روشن نمایند.

 

وی از كاركردهای پنهان نظام های صنفی به تأثیر گذاری بر قیمت محصولات، كالاها و نهاده های كشاورزی ناشی از پیگیری ها و جلساتی كه نظام در آنها شركت می كند، پیگیری گسترش كاربردهای پروانه فعالیت در محاكم قضایی، مراجع بانكی و اداری، پیگیری مسائل بازار و انعكاس آن به مراجع ذیربط،شناسایی كشاورزان واقعی و كمك به نهادهای دولتی و بانكی برای ارائه خدمات به آنها و حضور نمایندگان كشاورزان در مجامع و جلسات تصمیم ساز و تصمیم گیر مرتبط با وضعیت آنها اشاره داشت.


  جلسه هماهنگی نظام صنفی کشاورزی استان تهران برگزار شد: از ایجاد دغدغه های فكری تا بحث نقد بیست درصدی!

جلسه هماهنگی نظام صنفی کشاورزی استان تهران با حضور معاون دفتر امور تشکلهای کشاورزی، نماینده ولی فقیه در سازمان تعاون روستایی استان تهران، معاون امور مالی سازمان تعاون روستایی استان تهران، رئیس نظام صنفی کشاورزی استان تهران و اعضای هیات مدیره استان و جمعی از رؤسا و دبیران اجرایی نظام صنفی كشاورزی شهرستان های استان در روز نوزدهم اسفندماه 94 برگزار شد.

اعتنا به مجموعه قوانین و مقررات پاسخگوی بسیاری از مسائل و مشكلات است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، معاون دفتر امور تشكل های كشاورزی در این جلسه گفت: نظام صنفی كشاورزی دارای یك قالب حقوقی و یك سری از وظایف است و اعتنا به مجموعه قوانین و مقررات آن پاسخگوی بسیاری از مسائل و مشكلاتی است كه از سوی نظام های صنفی مطرح می شود.

مرتضی ادیب افزود: نهادینه كردن امر مشاركت بر اساس حضور كشاورزان و شاغلین بخش كشاورزی در موضوع های مختلفی همچون تعاونی ها، خبرگان كشاورزی و غیره شكل گرفته است. نظام صنفی كشاورزی نیز به عنوان یك حلقه مفقوده در این ساختارهای مشاركتی با حضور مستقیم كشاورزان تشكیل گردیده و چتر حمایتی خود را برای تمامی بخش پوشش داده و از قوانین و مقررات در جهت دفاع قانونی از حقوق كشاورزان استفاده می كند.

نظام صنفی كشاورزی به عنوان یك فرصت مطرح است

وی تصریح كرد: نظام صنفی كشاورزی به عنوان یك فرصت مطرح است. بیش از چهار میلیون بهره بردار كشور و همچنین پنجاه هزار نفر بهره بردار استان تهران یك فرصت تلقی می شوند و باید برای چگونگی هرچه بهتر از این فرصت، فكر و برنامه داشت. زمانی كه به یك موضوع فكر می كنیم در واقع به سمت ایجاد تغییر نگرش حركت كرده ایم كه ابتدا در خود و سپس در دیگران ایجاد می شود.

در باره اصلاحیه آیین نامه اجرایی نظام صنفی كشاورزی

معاون دفتر امور تشكل های كشاورزی با بیان این كه بر اساس ماده 40 آیین نامه اجرایی نظام صنفی كشاورزی مصوب هیات دولت، می بایست پیشنهادهای اصلاحی لازم برای آن ارائه شود، اظهار داشت: كار اصلاحیه آیین نامه اجرایی نظام صنفی كشاورزی از سال 91 با اعلام نظر و موارد اصلاحی اعلام شده از سوی 26 نظام صنفی كشاورزی استان آغاز شد. بر این اساس، آیین نامه اصلاحی جدید جهت بررسی و تصویب به هیات دولت ارسال گردید و تاكنون ده جلسه در كمسیون ها و كمیته های فرعی دولت تشكیل شد و بر روی تك تك كلمات و مفاهیم مندرج بحث و تبادل نظر شده است.

ادیب در ادامه افزود: در آیین نامه اصلاحی 7 رده كاری در قالب اتحادیه و یا انجمن برای نظام های صنفی شهرستان پیش بینی شده است كه تولیدكنندگان هر شغل خاص در قالب آن انجمن فعالیت خواهند داشت. این آیین نامه هم اكنون در كمیسیون اصلی دولت در حال بررسی است.

وی ضمن اشاره به الزام و رعایت قوانین بالادستی و مقررات جاری گفت: بر اساس نظام نامه مالی، نظام صنفی شهرستان باید بر مبنای 80 درصد از هر میزان درآمد خود برنامه ریزی كند و 20 درصد باقی مانده از آن نظام شهرستان نبوده و باید به نظام استان واریز گردد و یك چهارم 20 درصد نیز در اختیار نظام صنفی كشور قرار می گیرد.

معاون دفتر امور تشكل های كشاورزی تصریح كرد: دغدغه نظام صنفی كشاورزی باید چنین باشد كه نقش و جایگاه نظام صنفی در بخش كشاورزی چگونه تعریف می شود و پاسخ به این پرسش باشد كه چگونه می تواند با نحوه عملكرد خود بخشی از مشكلات موجود را حل نماید.

ادیب در همچنین بر ضرورت هر چه فعال تر شدن نظام های صنفی كشاورزی به عنوان نمایندگان كشاورزان در تعامل با رسانه های جمعی كشور در انتقال مسائل روز جامعه كشاورزان و بهره برداران تاكید كرد.

نخستین استان فعال در موضوع ماده 16 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

رئیس نظام صنفی كشاورزی استان تهران در این جلسه ضمن ارائه گزارش عملكرد نظام صنفی استان از آغاز سال 94 تاكنون اظهار داشت: تعاملات پیوسته با نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت دفاع از حقوق قانونی كشاورزان، ایجاد هماهنگی با سایر تشكل های استان و حضور در جلسات مراكز تصمیم گیر و تصمیم ساز در سطح استان تهران از جمله اقدامات نظام صنفی كشاورزی استان تهران بوده است كه برای آن برنامه ریزی اجرایی صورت پذیرفته است. یك نماینده از نظام استان در جلسات شوراهای اداری حضور دارد كه این موضوع را به شهرستان ها نیز تعمیم خواهیم داد.

مهندس بهروز بذلی افزود: عنوان نخستین نظام صنفی كه در جهت عملیاتی شدن موضوع ماده 16 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار اقدام داشته است برای نظام صنفی كشاورزی استان تهران منظور است و از طریق تعامل با شهرداری و شواری شهر تهران و استانداری برای عرضه محصولات تولید شده بهره برداران استان تهران در پایتخت اقداماتی انجام گرفته است.

دقت در صدور پروانه فعالیت

وی با تاكید بر لحاظ دقت و انطباق با قوانین و مقررات در صدور پروانه های فعالیت اعضای نظام های صنفی كشاورزی تصریح كرد: بخش زیادی از اعتبار پروانه ها به عملکرد مجریان آن بستگی دارد و امری اكتسابی است.

رئیس نظام صنفی كشاورزی استان تهران با تاكید بر ضرورت اقدام و اتخاذ در مورد واریز سهم 20 درصدی نظام های شهرستانی به حساب نظام استان و 5 در صد کشوری،‌ گفت: نظام صنفی كشاورزی كشور هیچ درآمد و اعتباری از هیچ محل و منبعی نداشته و بر طبق قوانین مالی نظام صنفی كشاورزی می باید سهم 20 درصد شهرستان ها به نظام صنفی استان واریز گردد و این مبلغ جزو هزینه های جاری نظام صنفی كشاورزی محسوب می شود.

در این جلسه هر یك از نمایندگان نظام های صنفی شهرستان های استان تهران به بیان مسائل و چالش های مربوطه پرداختند.

چارچوب های قانونی یك تكلیف است

مجتبی شادلو رئیس نظام صنفی كشاورزی شهرستان دماوند در این نشست گفت: راس ساختار و قالب سیستم برای نظام صنفی كشاورزی شهرستان، استان و كشوری تعریف شده است. اگر می خواهیم این ساختار را حفظ نماییم، باید به چارچوب های قانونی و حفظ سلسله مراتب آنها و ساختارهای تعریف شده برای نظام های صنفی کشاورزی متعهد مانده و بعنوان یك تكلیف تلقی كنیم.

حركت بر مبنای قانون

رضا هداوند میرزایی دبیر اجرایی نظام صنفی كشاورزی پاكدشت نیز گفت: برای وظایف نظام صنفی استان 15 وظیفه مشخص شده است و حركت و شیوه عمل باید منطبق بر این قوانین انجام پذیرد.

فكر كنیم

همچنین انیسی دبیر اجرایی نظام صنفی كشاورزی استان تهران اظهار داشت: یكی از دغدغه های نظام صنفی استان باید بر این مبنا باشد كه برای چگونگی كمك به عضوگیری بیشتر فكر شود و همچنین در مورد مسائل بودجه ای و الزامات تحقق حضور قوی نظام های صنفی در تعاملات بیرونی و درونی آنها نیز همفكری و تحلیل ارائه گردد. 

وی ضمن پیشنهاد ضرورت برگزاری دوره های آموزشی ویژه مسئولین دفاتر نظام های صنفی و پیگیری تشكیل شورای توسعه تشكل ها و نظام های صنفی در سطح استان و شهرستان بر لزوم توجه جدی نظام های صنفی شهرستان ها در بحث واریز سهم 20 درصدی به نظام استان تاكید كرد.


  تاكید مدیرعامل سازمان مركزی تعاون روستایی ایران بر حضور فعال نظامهای صنفی در تبیین مسائل بخش كشاورزی در رسانه ها

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان مركزی تعاون روستایی ایران در جلسه شورای مدیران سازمان تعاون روستایی سراسر کشور مورخ 16 اسفند ماه 94 بر توجه ویژه مجموعه تعاون روستایی به نظام صنفی کشاورزی تاکید کرد.

ضرورت تجهیز و حمایت نظام های صنفی كشاورزی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، مهندس حسین صفایی ضمن تاکید بر ضرورت استقلال نظام صنفی در مورد ضرورت تجهیز و حمایت از نظامهای صنفی کشاورزی تاکید نموده و ضرورت حفظ جایگاه نظام صنفی در راستای دفاع از حقوق کشاورزان را امری مهم بر شمرد.

حضور فعال نظام صنفی كشاورزی در رسانه های جمعی

وی ضمن تاكید بر ضرورت فعال تر شدن نظام صنفی كشاورزی در رسانه های جمعی برای دفاع از حقوق كشاورزان افزود: نظام صنفی كشاورزی باید بصورت اگاهانه، مستقل و بنا به رسالت خود از حقوق کشاورزان در زمینه های آب، منابع طبیعی، تعرفه ها و تصویب آیین نامه از طریق حضور فعال در رسانه های جمعی اقدام داشته باشد و صدای كشاورزان و كشاورزی باشد.

صفایی اظهار داشت: انتظار می رفت طی هفته ها و روزهای اخیر که آیین نامه نظام صنفی كشاورزی در هیات دولت برای تصویب دچار كندی روند تصویب و نهایی شدن است، ‌نظام صنفی كشاورزی در سطوح مختلف اقدام به انجام مصاحبه و رسانه ای شدن موضوع می كرد و از دولت خواستار تسریع در این مورد می شد.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان مركزی تعاون روستایی ایران همچنین از مدیران سازمان های تعاون روستایی استان ها خواست که در مسایل اجرایی نظام صنفی کشاورزی دخالت نشود بلکه از آنها حمایت گردد.

ضرورت حضور كارشناسان كارآمد در حوزه نظام صنفی در استان های كشور

صفایی با اشاره به این كه نظام صنفی کشاورزی باید بهترین امکانات و تجهیزات را در اختیار داشته باشد، تصریح كرد: در استان ها باید کارشناسان كارآمد و قوی وظیفه هدایت و راهبری بحث تشكل ها و نظام صنفی كشاورزی در تعاون روستایی را عهده دار باشند.


  اولویت های نظام صنفی كشاورزی تعیین شود

كار نظام صنفی كشاورزی تامین منافع، حقوق و مطالبات كشاورزان است و این منافع صرفا تامین بیمه نمی باشد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، مدیركل دفتر امور تشكل های كشاورزی با بیان این مطلب گفت: برای رسیدن به شرایط مطلوب نیاز است كه تلاش كافی برای پوشش كشاورزان انجام شود. این امر باید با تشویق و ترغیب كشاورزان همراه باشد و نباید از بیمه استفاده ابزاری شود و همه چیز نظام صنفی را به آن گره بزنیم. بیمه یكی از حقوق اجتماعی است كه دستگاه های دیگر موظف به اجرا و تامین آن هستند.

دكتر عبدالرضا مسلمی ضمن تاكید بر الزام نظام های صنفی كشاورزی به رعایت و انجام عملیات مالی در چارچوب مقررات و ضوابط افزود: برخی نظام های صنفی به غیر از حق صدور پروانه و عضویت، گاهی دریافت های غیر موجه از اعضاء دارند كه این امر حتی با رضایت نیز انجام شود خلاف می باشد.

نظام های صنفی استان ها لازم است نسبت به فعال سازی كمیته های شهرستانی تعیین حداقل ابعاد اقتصادی و تعیین درست و واقعی حق عضویت و صدور و تمدید پروانه بر اساس شرایط هر شهرستان اقدام نمایند.

وی تصریح كرد: نظام صنفی كشاورزی در بحث های مرتبط با نهاده ها و محصولات ورود یابد و از طریق رسانه های جمعی، چالش های كشاورزان را در سطح كلان به گوش برساند. در زمینه قیمت، محصول كشاورز به قیمت نازل از او خریده می شود و باید تلاش كنیم درآمد كشاورز ارتقاء‌ یابد. این افزایش درآمد نیز نه با كاهش قیمت كه با كاهش هزینه تولید و تعیین قیمت منصفانه برای مصرف كننده حاصل می آید. از سویی موضوع محصولات صرفا در قیمت خلاصه نمی شود و بحث واردات بی رویه نیز مطرح می شود.

مدیركل دفتر امور تشكل های كشاورزی تاكید كرد: از دیگر مواردی كه نظام صنفی كشاورزی باید در آن ورود یابد بحث نهاده های كشاورزی، تامین بذور، كود و ارائه خدمات فنی با كیفیت برای كشاورزان و تامین منافع كشاورز در امر نهاده ها است و باید اعتراض كشاورزان به برخی شركت های تولید كننده كودهای غیر استاندارد در این زمینه را از طریق رسانه ها منعكس سازد.

مسلمی افزود: در موضوع صنایع تبدیلی و تكمیلی، بحث حمایت بانك ها جهت سرمایه گذاری مطرح است. برای اینكه از مزرعه تولید محصول تا چند مرحله دیگر، ارزش افزوده در طی زنجیره ارزش ایجاد شود، نظام صنفی می تواند سرمایه گذار را تشویق نموده تا در كنار مزرعه این زنجیره را ایجاد كند.  

وی اظهار داشت: ماموریت اصلی نظام صنفی كشاورزی، ارتقاء جایگاه كشاورز در نظام برنامه ریزی، تصمیم گیری، مدیریتی و اداره امور كشاورزی كشور است.


  چهار ابلاغیه مدیر تعاون روستایی استان خراسان رضوی در خصوص عضویت رئیس نظام صنفی كشاورزی استان در كمیته های تخصصی كشاورزی

یكی از مواردی كه در ابلاغیه (شماره 9791/020 مورخ 6/4/1394 ) مهندس حجتی وزیر جهاد كشاورزی به معاونین، روسای سازمان جهاد کشاورزی استانها، مدیران موسسات و سازمانهای مجموعه وزارت جهاد كشاورزی در ارتباط با فعالیت های نظام صنفی كشاورزی مورد تاكید جهت پیگیری قرار گرفت چنین بود:

"بهره گیری از امكانات لازم برای تقویت فنی و علمی نظام های صنفی و به منظور حضور فعال و موثر و بهره مندی از نظرات آنها در بخش كشاورزی، حضور نمایندگان نظام های صنفی كشاورزی در مجامع، شوراها، جلسات و كارگروه های تخصصی بخش كشاورزی."

در جهت تحقق بخشیدن به این مهم، سازمان تعاون روستایی استان خراسان رضوی در تعامل با نظام صنفی كشاورزی استان طی 4 ابلاغیه جداگانه، رئیس نظام صنفی کشاورزی خراسان رضوی را به عضویت در کمیته های: 1- راهبری میوه استان، 2- ارتقای بهره وری تشکل های کشاورزی، 3- فنی و اجرایی و 4- کمیسیون تنظیم بازار محصولات کشاورزی سازمان تعاون روستایی استان خراسان رضوی منصوب داشته است كه از زمان این ابلاغ ها در پاییز امسال، شاهد حضور و تعاملات نظام صنفی كشاورزی، تعاون روستایی و جهاد كشاورزی استان خراسان رضوی بوده ایم.

                             كمیته راهبری میوه            كمیته ارتقای بهره وری تشكلهای كشاورزی

 

                           كمیته فنی و اجرایی          كمیسیون تنظیم بازار محصولات كشاورزی

 

مكاتبه تعاون روستایی استان فارس برای عضویت دائمی نمایندگان نظام صنفی در كارگروه های تخصصی بخش كشاورزی و منابع طبیعی

در همین ارتباط و اخیرا نیز مدیر سازمان تعاون روستایی استان فارس طی ابلاغیه ای به روسای ادارات تعاون روستایی شهرستان های تابعه، پیگیری موضوع عضویت نظام صنفی كشاورزی در كارگروه های تخصصی كشاورزی و منابع طبیعی در مدیریت جهاد كشاورزی، فرمانداری، و سایر ادارات به عنوان عضو ثابت و دائمی را اعلان و ابلاغ نمود. 

از برگزاری جلسات راهكارهای تقویت نظام صنفی كشاورزی تا پیگیری مصوبات در استان قم

در اجرای ابلاغیه وزیر جهاد كشاورزی در خصوص تقویت نظام  صنفی كشاورزی استان ها و شهرستان ها و همچنین بهره مندی از توانایی واحدهای نظام صنفی مورد تاكید مكاتبه مدیرعامل سازمان مركزی تعاون روستایی ایران در این ارتباط، جلسات متعددی با حضور مدیر و كارشناسان سازمان تعاون روستایی استان قم و رئیس و اعضای هیات مدیره نظام صنفی كشاورزی استان برگزار شده است.

در این جلسات مقرر شد:1- در خصوص راهكارهای افزایش عضوگیری تا رسیدن به شرایط مطلوب بین اعضای هیات مدیره نظام صنفی و مسئولین دستگاه های اجرایی مرتبط، جلسات هم اندیشی برنامه ریزی و برگزار شود. 2- جلسه ای بین شورای نظام صنفی و اداره كل تامین اجتماعی برگزار و موضوع معافیت از پرداخت حق بیمه كارگاه های كمتر از 5 نفر كه مشمول بخش عمده ای از شركت های تعاونی روستایی و كشاورزی تحت پوشش می شود در آن جلسه بررسی و مورد تاكید قرار گیرد. 3- بسته خدمتی برای اعضای نظام صنفی تعریف و اطلاع رسانی شود. 4- اطلاعیه هایی با مضامین وظایف و خدمات نظام صنفی در قالب بنر و تراكت طراحی و به تعداد تعاونی های تحت پوشش تهیه و در دفاتر تعاونی روستایی و كشاورزی در معرض دید مراجعین نصب شود.

برنامه ریزی و اقدامات انجام یافته از سوی مدیران سازمان تعاون روستایی و مسئولان امور تشكل های استان ها: مهندس اسپلانیان (استان خراسان رضوی)، مهندس اسماعیل پور (استان فارس)، مهندس كاظمی(استان قم) در جهت اجرایی سازی این مورد و سایر مفاد مورد تاكید در ابلاغیه وزیر جهاد كشاورزی در تعامل و پیوستگی با نظام صنفی كشاورزی این سه استان و شهرستان های تابعه آنها حائز اهمیت است.

خبر مرتبط: حمایت از نظام صنفی کشاورزی در سرفصل برنامه های سازمان تعاون روستایی خراسان رضوی می باشد/ ستاد اجرایی نظام صنفی كشاورزی استان خراسان رضوی


  برگزاری كارگاه آموزشی كارآفرینی برای بانوان همدانی عضو نظام صنفی كشاورزی

به همت نظام صنفی كشاورزی استان همدان، "کارگاه آموزشی كارآفرینی و خلاقیت زنان تسهیلگر" برای زنان عضو نظام صنفی كشاورزی همدان با محتوای آموزشی"کارآفرینی و تشکیل صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی" در تاریخ 26 بهمن ماه امسال در سالن اجتماعات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان همدان با حضور كارآفرینان و مدرسان آموزشی برگزار شد.

در ابتدا خانم مهندس ثریا شعبانی دبیر اجرایی نظام صنفی شهرستان همدان ضمن تقدیر از حضور و گرد هم آمدن زنان عضو نظام صنفی كشاورزی همدان، این كارگاه را  فرصتی برای آشنایی زنان صاحب کسب و کار و کارآفرین کشاورزی همدان و کمک به توسعه شبکه زنان کارآفرین توسط نظام صنفی عنوان داشت.

در ادامه برنامه خانم مهندس صالحی کارشناس امور زنان روستایی جهاد کشاورزی استان همدان به معرفی صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی در بخش کشاورزی و اشتغال زایی، نحوه عضویت، راه اندازی ومزایای ایجاد این صندوق در روستاها پرداخت.

سپس خانم مهندس دولتیاری مدرس آموزش ضمن بیان و تشریح محتوای این کارگاه آموزشی مباحثی در باره موضوع کارآفرینی و معرفی مشاغل جدیدی مانند کشت زعفران ،پرورش قارچ، پرورش بلدرچین با توجه به تغییر اقلیم و مسئله کم آبی استان مطرح کرد.

وی همچنین به تعریف کارآفرین و ویژگیهای یک کارآفرین خوب، خلاقیت ذهنی،ریسک پذیری،آموزش و ترویج تفکر باز بازاری برای ارائه هرچه بهتر محصولات کشاورزی به بازار نیز پرداخت.

در این مراسم دو تن از کارآفرینان برتر شهرستان نیز حضور داشتند.در ابتدا خانم فاطمه اذانی کارآفرین برتر شهرستان مریانج و سپس خانم زهرا قاسمی کارآفرین برتر شهرستان جورقان به معرفی حوزه فعالیت خود در بخش پرورش زنبور عسل و بخش نانوایی سنتی پرداختند.

در ادامه خانم مهندس مرادی مشاور مدیر عامل شرکت آب منطقه ای در امور بانوان وخانواده به مسائلی مانندبحران آب،مصرف غیر بهینه آب در بخش کشاورزی و خانگی، فرهنگ صحیح مصرف آب و صرفه جویی در آن پرداخت.

گفتنی است در حین اجرای این دوره، فرم هایی در قالب فرم نیازسنجی در اختیار حاضرین برای بیان خواسته ها و عناوین دوره های آموزشی مورد نیاز قرار گرفته و جمع آوری شد.


  برنامه كاری رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور (9)

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، برنامه كاری مهندس محمد شفیع ملك زاده رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور از تاریخ یكشنبه 27 دی تا چهار شنبه 21 بهمن ماه 1394 به این شرح اعلام می شود:

جلسه با دكتر مسلمی مدیركل دفتر امور تشكل های كشاورزی با موضوع تجهیز و راه اندازی بانك اطلاعات و سیستم نرم افزاری

جلسه با مهندس رضوی رئیس صندوق حمایت از سرمایه گذاری

جلسه با دكتر زند رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج كشاورزی، موضوع: جلسه كمیته ماده 21 قانون افزایش بهره وری بخش كشاورزی

جلسه با دكتر شهیدزاده رئیس بانك كشاورزی

جلسه كمیسیون لوایح دولت در باره آیین نامه اجرایی نظام صنفی كشاورزی

جلسه با دكتر زند رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج كشاورزی

حضور در مراسم سی امین دوره معرفی و تجلیل از کشاورزان نمونه ملی کشور در سال 94

حضور در جلسه نظام صنفی كشاورزی شیراز

جلسه كمیته تخصصی محصولات سردسیری با حضور نمایندگان نظام های صنفی كشاورزی

جلسه مشترك با دفتر امور تشكل های كشاورزی و سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور با موضوع بررسی و تشریح روش های كدگذاری، طبقه بندی و استانداردسازی بین المللی مشاغل بخش كشاورزی

جلسه با آقایان اكبری رئیس نظام صنفی كشاورزی سمنان، مهندس بذلی و مهندس زارع نایب رئیس و خزانه دار نظام صنفی كشاورزی كشور در باره مسائل بیمه تامین اجتماعی اعضای نظام صنفی و بیمه كارفرمایان

جلسه شورای مركزی نظام صنفی كشاورزی كشور

حضور در جلسه نظام صنفی كشاورزی قم

حضور در هم اندیشی نظام صنفی كشاورزی استان همدان و مجمع نظام صنفی كشاورزی شهرستان همدان

جلسه با مدیركل دفتر امور تشكل های كشاورزی در باره هماهنگی جلسات با معاونت ها و سازمان ها

جلسه با مهندس ولی رئیس پشتیبانی امور دام وزارت جهاد كشاورزی

جلسه با مهندس شریف مسئول تشكلهای معاونت باغبانی در باره آیین نامه رسیدگی به تخلفات صنفی

جلسه اتاق بازرگانی قم


  نظام های صنفی فقط تا پایان اسفند ماه برای پلمپ دفاتر قانونی مهلت دارند

با توجه به اینكه به پایان سال نزدیك می شویم و نظام های صنفی كشاورزی با مساله مهم پلمپ دفاتر قانونی مواجه هستند و برای این موضوع هم تا 27 اسفند ماه بیشتر فرصت باقی نیست در باره متن و حاشیه بحث های مالی نظام های صنفی با مسعود عدل طلب رئیس گروه بررسی های اقتصادی و اجتماعی دفتر امور تشكل های كشاورزی مصاحبه ای داشته ایم كه در پی می آید:

نظام های صنفی كشاورزی در این ایام پایانی سال با مساله پلمپ دفاتر قانونی روبرو هستند.‌اولین سوال این است كه این دفاتر در اداره دارایی باید پلمپ شوند یا در اداره ثبت؟  

این دفاتر قانونی شامل دفتر روزنامه و دفتر كل در اداره ثبت شهرستان پلمپ می شود.

پس نظام های صنفی برای چه كاری به اداره دارایی مراجعه می كنند؟

برای صدور کد اقتصادی است كه از طریق اداره دارایی شهرستان مربوطه اقدام می شود.

اگر نظام های صنفی با عدم پلمپ دفاتر از سوی ادارات ثبت شهرستان مواجه شدند، چه باید كرد؟

در صورت عدم پلمپ دفاتر از سوی ادارات ثبت، "سازمان تعاون روستایی استان" كتبا نظام صنفی را به "ثبت محل" معرفی و اعلام نظر ثبت را به عنوان مستندات نگهداری می كند.

اما شهرستان هایی هم بوده اند كه خود نظام صنفی، شخص را با مهر نظام به ثبت معرفی نموده است.

بله. معرفی نامه صادره از تعاون روستایی و یا نظام صنفی باید باشد. معمولا اداره ثبت بدون معرفی نامه صادره از تعاون روستایی یا نظام صنفی در این مورد اقدام نمی كند.   

هم در ماده 2 اساسنامه نظام صنفی كشاورزی استان و هم در ماده 2 اساسنامه نظام صنفی كشاورزی شهرستان آمده است كه نظام صنفی كشاورزی، غیر انتفاعی است. پس چرا مشمول مالیات و اظهار نامه مالیاتی است؟

بر طبق قانون، همه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول قانون مالیات هستند. بسیاری باید مالیات بدهند و برخی هم كه قانون مشخص كرده از مالیات معافند. تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه كشور میگوید كه " تسلیم اظهار نامه مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداری از هر گونه معافیت مالیاتی است." بنابراین شرط اثبات معافیت نظام های صنفی كشاورزی از مالیات، اقدام نظام ها در تكمیل اظهار نامه مربوطه است.هر ساله قانونگذار ممكن است بخشی از درآمد ها یا مشاغل را از پرداخت مالیات معاف كند ( مانند كشاورزی ). ولی مؤدی باید فرم های مالیاتی را طبق ضوابط تكمیل و به اداره دارایی تسلیم نماید تا بتواند از معافیت های مالیاتی برخوردار شود.

با توجه به این كه هنوز مكاتبه ای شفاف با موضوع معافیت نظام های صنفی كشاورزی موجود نیست، اگر یك اداره ای در شهرستان به نظام صنفی اعلام كند كه بنا چه استنادی از مالیات معاف هستید به چه بند قانونی می توانند ارجاع دهند؟

بند "ی" ماده 139 قانون مالیات های مستقیم. بر این اساس " حق عضویت اعضا مجامع حرفه ای، احزاب و انجمن ها و تشکل های غیر دولتی که دارای مجوز از مراجع ذیربط باشند و وجوهی که به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد یا حق الزحمه اعضاء آن ها کسر و به حساب مجامع مزبور واریز می شود، از پرداخت مالیات معاف است". همچنین تبصره " یك" همین ماده نیز اذعان می دارد:"وجوهی كه از فعالیت های غیر انتفاعی به منظور پیشبرد اهداف و وظابف اشخاص موضوع این ماده از راه برگزاری دوره های آموزشی ، سمینارها ، نشر كتاب و نشریه های دوره ای و . . . در چارچوب اساسنامه آنها تحصیل می شود و سازمان امور مالیاتی كشور بردرآمد هزینه آنها نظارت می كند ، از پرداخت مالیات معاف هستند".

بر اساس ماده14 آیین نامه اجرایی نظام صنفی كارهای كشاورزی مصوب هیأت وزیران نیزهیچ یك از وظایف هیأت مدیره نظام صنفی انتفاعی و درآمدزایی نمی باشد و تماماً آموزشی، فرهنگی و خدمت رسانی به قشر محروم كشاورز است. لذا نظام صنفی كشاورزی كه وظیفه اصلی آن صدور پروانه فعالیت برای اعضاء و همچنین ارائه خدمات حمایتی و آموزشی و دفاع از حقوق صنفی اعضاء‌ است از پرداخت مالیات معاف می باشند.

اما باز هم مشاهده شده است كه برای برخی نظام های صنفی مالیات در نظر گرفته شده است؟

خوب است اینجا اشاره شود كه نظام های صنفی دقت كنند در سرفصل های ارائه شده در دفاتر مالی، عناوینی را ذكر كنند كه مشمول مالیات نباشد.مثلا جی پی اس مزارع، مشمول مالیات می شود.

یكی از مشكلات برخی نظام های صنفی در بحث اخذ كد اقتصادی است. برای آن دسته از نظام های صنفی كشاورزی كه در این مورد مساله و مشكل دارند چه توصیه ای دارید؟

اخذ کد اقتصادی برای نظام های صنفی پیش مقدمه ای می خواهد که عبارت است از:1- کد رهگیری2- کد شناسه ملی. این دو کد را سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در تیر ماه سال 91 طی نامه ای به مدیران تعاون روستایی استانهای کشور جهت ابلاغ و اطلاع رسانی به نظام های صنفی کشاورزی شهرستان های تابعه اعلام داشت.اما معمولا باید برای صدور کد اقتصادی از طریق "اداره دارایی شهرستان" مربوطه اقدام می شود كه در ابتدا گفته شد.

ضمن تشكر، اگر نكته ای هم باقی مانده است ممنون می شویم بفرمایید.

اول این كه تا به هفته ها و روزهای شلوغ اداری پایانی سال نرسیده ایم نظام های صنفی برنامه ریزی و اقدام عاجل در ارتباط با پلمپ دفاتر قانونی خود را داشته باشند. مساله بعدی هم اگرچه همه دست اندركاران موظفند نسبت به آگاهی بخشی و اطلاع رسانی و آموزش تشكل ها و نظام های صنفی كشاورزی در امور مالی و اداری همت نمایند، اما اركان تشكل ها بویژه هیات مدیره محترم نظام های صنفی برابر وظایف و مأموریت های محوله خود مكلف هستند كه نسبت به پیگیری این قبیل امور از ابتدای سال مالی اقدام داشته باشند.

 

از نظام های صنفی كشاورزی شهرستان ها تقاضا داریم مسائل و تجربیات خود را در این خصوص جهت اطلاع رسانی منعكس نمایند.


  تسلیت

با تاسف مطلع شدیم كه مهندس محمدهادی انصاری دبیراجرایی نظام صنفی كشاورزی استان مركزی در غم از دست دادن برادر كه اخیرا به درجه رفیع شهادت نائل آمده اند به سوگ نشسته است. پایگاه نظام صنفی كشاورزی به خانواده محترم انصاری تسلیت می گوید.


  بررسی مشكلات و راهكارهای توسعه بیمه تأمین اجتماعی كشاورزان در جلسه مشترك سازمان تأمین اجتماعی،سازمان مدیریت و برنامه ریزی، سازمان مركزی تعاون روستایی و نظام صنفی كشاورزی

دومین جلسه مشترك بررسی مسائل بیمه تأمین اجتماعی كشاورزان و مشكلات اجرایی سازی ماده 63 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال1393 با حضور نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور( خانم ها كشاورز و احمدی) نمایندگان سازمان تأمین اجتماعی( آقایان محمدی، بید هندی، اسماعیلی و خانم متعارفی) نمایندگان سازمان مركزی تعاون روستایی ایران( آقایان دكتر مسلمی و شفیعی) نمایندگان نظام صنفی كشاورزی كشور( آقایان دكتر هاشمی، حق پژوه و مقدم) در روز 25 بهمن ماه جاری در محل معاونت فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی برگزار شد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، با توجه به آن كه یكی از مهم ترین دغدغه های نظام صنفی كشاورزی برخورداری كشاورزان به عنوان كارفرما از معافیت بیمه ای است، این موضوع در این نشست مطرح و با توجه به اختلاف نظری كه در این خصوص وجود داشته اعلام گردید نظام صنفی كشاورزی استفساریه ای را تنظیم و به مجلس ارائه داده تا موضوع پوشش كارفرمایان كشاورزی را تعیین تكلیف نمایند. این استفساریه در صورت تأیید و پوشش معافیت بیمه ای كارفرمایان كشاورزی با توجه به مواد قانونی برنامه پنجم و ماده 29 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال1393 نیاز به تأمین منابع مالی لازم خواهد داشت كه این امر نیز مورد بحث و مذاكره این جلسه بود.

 

در این جلسه همچنین موضوع منابع مالی مقرر شده در ماده63 نیز به تفصیل مورد بحث قرار گرفت و با توجه به ضعیف بودن آن بر اساس امارهای ارائه شده، سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور پیشنهاد نمود موارد مورد نظر تأمین منابع مالی كه قوی تر بوده و دارای پایداری و استمرار لازم باشند توسط جهادكشاورزی و نظام صنفی بررسی و ارائه شود تا در جلسات كمیسیون های مرتبط در آن سازمان مطرح شود.

 

از موارد پیشنهاد شده در این زمینه، اخذ درصدی از خریدهای تضمینی محصولات كشاورزی یا اخذ درصدی از واردات كل محصولات كشاورزی برای تامین اعتبار برقراری بیمه كارفرمایان كشاورزی بود.

 

موضوع اصلاح دستورهای اداری سازمان تأمین اجتماعی با توجه به لغو برخی موارد آن توسط دیوان عدالت اداری و سایر مراجع ذیربط از جمله داشتن پروانه بهره برداری، موضوع دیگر مورد درخواست نظام صنفی كشاورزی بود كه در جلسه مطرح شد.

 

با توجه به مشكلاتی كه در تعیین حدود و ثغور كارگاههای كشاورزی و همچنین ذكر هر متراژ زمین در ماده 63 قانون تنظیم وجود دارد موضوع مورد بحث قرار گرفت و اعلام شد نظام صنفی بر اساس ضوابط و شرایط مشخص و تعریف شده برای كشاورزان پروانه فعالیت صادر می كند و با توجه به تعیین حداقل ابعاد اقتصادی در شهرستان های كشور، هر شخصی با هر متراژ زمین نمی تواند كشاورز محسوب شود. در این خصوص به ابلاغیه وزیر جهادكشاورزی نیز اشاره شد كه بر اساس آن پروانه فعالیت نظام صنفی كشاورزی به عنوان مدرك معتبر كشاورز بودن افراد شناخته شده است.  

نظر به پوشش بخشی از كشاورزان در سازمان های بیمه ای دیگر، نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعلام داشت نظام صنفی كشاورزی نسبت به ارائه اطلاعات كامل كشاورزان متقاضی بیمه تأمین اجتماعی به تفكیك استان به سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای پیگیری تأمین اعتبار اقدام نماید.


  چهارمین و آخرین گردهمایی منطقه ای آموزشی- توجیهی كارگزاران امور تشكل های كشاورزی سال 94 در اصفهان برگزار شد

چهارمین و آخرین گردهمایی منطقه ای آموزشی- توجیهی كارگزاران امور تشكل های كشاورزی در سال 1394 با همکاری تسهیلگران دوره آموزشی از دفتر امور تشکلهای كشاورزی و با حضور نمایندگان نظام های صنفی كشاورزی و مسئولین امور تشكل های استان های فارس، هرمزگان،خوزستان، بوشهر، كهگیلویه و بویراحمد، خراسان رضوی، گیلان، آذربایجان شرقی، یزد و اصفهان طی روزهای 18 و 19بهمن ماه 94 در اصفهان برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، در ابتدا مهندس غیبی معاون مالی اداری سازمان تعاون روستایی استان اصفهان در باره وضعیت كشاورزی در استان اصفهان و همچنین كاركردهای نظام صنفی كشاورزی سخنانی ایراد نمود.

سپس معاون دفتر امور تشكل های كشاورزی در این جلسه گفت: این كه نظام صنفی كشاورزی باید قوانین و مقررات مربوطه را بخوبی فرا گرفته و اجرا نماید و روابط دولت و كشاورزان را تسهیل كند از موارد بسیار مهمی است كه در زمان حاضر می باید از آن گذر كرده باشد.

مرتضی ادیب در ادامه تاكید كرد: باید اكنون به این پرسش رسید كه نظام صنفی كشاورزی چه نقشی در تولید و امنیت غذایی كشور می تواند ایفا كند و این كه در كدام بخش از فرآیند زنجیره تولید و بخش كشاورزی در تحقق اسناد بالادستی قرار گرفته است.

وی ضمن تشریح سیاست ها و راهبردهای دفتر امور تشكل های كشاورزی بر انجام نظارت و ارزیابی نظام های صنفی شهرستان ها بر اساس شیوه نامه نظارتی، پیگیری ابلاغیه مورخه 30/4/94 وزیرجهاد كشاورزی و روند اجرایی آن، دریافت گزارش عملكرد از نظام های صنفی شهرستان و جمع بندی در نظام صنفی استان و ارسال بموقع آن به دفتر امور تشكل های كشاورزی تاكید كرد.

سپس مسعود عدل طلب رئیس گروه بررسی های اقتصادی و اجتماعی دفتر امور تشكل های كشاورزی در بخش كارگاه آموزشی به ارائه رهیافت ها و فنون مشاركتی با استفاده از تكنیك های كارت (طرح مسائل و مشكلات)، مقایسه زوجی( اولویت بندی مسائل و مشكلات با استفاده از ماتریس زوجی)، ژرف كاوی (بررسی روابط علت و معلولی مسائل و مشكلات پیش رو) و swot )سنجش و تجزیه و تحلیل نقاط قوت، ضعف و فرصت، ‌تهدید به منظور شناسایی شرایط محیطی و توانایی های درونی) پرداخت.

اعتبار پروانه فعالیت، عدم رعایت قوانین، ضعف آموزش و اطلاع رسانی، ضعف هیات مدیره نسبت به احاطه نسبت به قوانین و مقررات موجو برخی از مسائل مطرح شده، ضعف عملكردی مسئولین از جمله مسائل عنوان شده از سوی حاضران بود كه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و راهكارهای حل مشكل برای آنها مطرح شد.

رئیس سابق نظام صنفی كشاورزی كشور و رئیس نظام صنفی كشاورزی استان اصفهان نیز در این گردهمایی اظهار داشت: یكی از كارهای نظام صنفی باید این باشد كه كشاورزان را به فضای صنف و صنفی نزدیك ساخته و مطالبات صنفی داشته باشیم.

مهندس موسی رهنمایی افزود: موضوع كشاورز با موضوع كشاورزی تفكیك پذیر نیست. كشاورزی با كشاورز عجین شده است و حمایت از او نتیجه حمایت از كشاورزی است. بنابراین انتظار داریم كه همه كشاورزی را با خود كشاورز ببینند و این نكته مهمی است كه بخشی از دست اندركاران بخش كشاورزی به آن توجه ندارند.

حاضران در این دوره آموزشی از سازمان تعاون روستایی استان ها را خانمها وطنی (هرمزگان)، مستشفی(یزد) و آقایان اسپلانیان (خراسان رضوی)، شیرمحمدی(آذربایجان شرقی)، اسماعیل پور(فارس)، نجفی( خوزستان)، هاشمی(بوشهر)، شجاعی(كهگیلویه و بویراحمد)، زوار(گیلان)، و سلیمان پور(اصفهان) و همچنین از نظام  های صنفی کشاورزی استان ها را آقایان موسوی نژاد(خراسان رضوی)، ذوالفقاری(آذربایجان شرقی)، شیبانی(فارس)، دهقانی(هرمزگان)، جعفری(بوشهر)، و صفاری(اصفهان) تشكیل می دادند.


  تسلیت

مطلع شدیم كه متاسفانه مادر گرامی جناب آقای مهندس مهدی قاسمی بازرس نظام صنفی كشاورزی استان خراسان جنوبی و دبیر اجرایی نظام صنفی كشاورزی شهرستان خوسف به رحمت ایزدی پیوسته و ایشان در غم از دست دادن مادر به سوگ نشسته است. از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه رحمت و مغفرت و برای بازماندگان، صبر و شکیبایی آرزو داریم.


  جلسه هم اندیشی نظام صنفی كشاورزی،نظام مهندسی كشاورزی و جهاد كشاورزی استان مازندران

دومین جلسه هم اندیشی نظام مهندسی كشاورزی و نظام صنفی كشاورزی با هماهنگی رئیس سازمان جهاد كشاورزی استان مازندران و با حضور معاونین و مشاور رئیس سازمان، نمایندگان نظام صنفی و نظام مهندسی كشاورزی استان مازندران برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، مصوبات این جلسه بدین شرح اعلام شده است:

1-       بازدید اراضی زراعی و باغی توسط نظام های صنفی كشاورزی طبق فرمت تیپ صورت خواهد گرفت.

2-       نظام مهندسی كشاورزی طی مكاتبه رسمی اشخاص حقیقی حقوقی دارای صلاحیت و رتبه بندی را جهت اجرای امورات محوله به نظام صنفی كشاورزی معرفی تا بر اساس تفاهم نامه فی مابین اقدام گردد.

3-       به منظور كاهش هزینه ایاب و ذهاب بهره برداران زراعی و باغی مقرر شد نظام صنفی كشاورزی شهرستان ها جهت تنظیم فرم بازدید و ثبت نقاط جغرافیایی (به وسیله دستگاه GPS) شركت های خدمات مشاوره ای مستقر در مراكز خدمات مدیریت جهاد كشاورزی شهرستان ها را در اولویت قرار دهند و شركت های خدمات مشاوره ای نیز ملكف هستند برابر درخواست نسبت به انجام امورات اقدام نمایند.

4-       در ارتباط با تعرفه انجام عملیات كارشناسی و ثبت نقاط جغرافیایی،‌نظام صنفی كشاورزی شهرستان ها مكلف هستند برابر تعرفه توافق شده نسبت به تنظیم قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام كنند.

5-       مقرر شد شركت های خدمات مشاوره ای مستقر در هر منطقه پس از معرفی باغداران از سوی نظام صنفی با دریافت یك تعرفه، برابر قرارداد اقدام كنند.

تنظیم از منبع: جهاد كشاورزی استان مازندران


کل صفحات : 35    ...    6    7    8    9    10    11    12    ...