تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    شناسایی و تامین منابع مالی واحدهای كشاورزی نیمه فعال/ پیگیری توسط نظامهای صنفی

مهندس محمود حجتی وزیر جهاد كشاورزی طی مكاتبه با استانداران كشور بر ضرورت ساماندهی، تامین منابع مالی و فعالسازی واحدهای نیمه فعال و راكد بخش كشاورزی در استان ها تاكید كرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، پیرو این مكاتبه مهندس حسین صفایی رئیس سازمان مركزی تعاون روستایی ایران طی ابلاغیه ای به مدیران تعاون روستایی استان ها، لزوم پیگیری موضوع شناسایی واحدهای كشاورزی نیمه فعال بخش كشاورزی را به مدیریت های تعاون روستایی ابلاغ كرد.

گفتنی است اعضای نظام های صنفی كشاورزی كه مشمول این ابلاغیه می باشند، ضروری است با هماهنگی سازمان تعاون روستایی استان ها نسبت به معرفی واحدهای نیمه فعال اقدام نمایند.

جهت كسب اطلاعات بیشتر از نحوه پیگیری این موضوع به سایت www.behinyab.ir وابسته به وزارت صنعت،‌معدن و تجارت مراجعه نمایید.

مطلب مرتبط: اقدام نظام صنفی كشاورزی استان آذربایجان شرقی در باره این ابلاغیه