تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    نظام صنفی كشاورزی باید پایدار بماند

نظام صنفی كشاورزی باید پایدار بماند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، مدیر مسئول و سردبیر ماهنامه كشاورز در میزگرد رادیویی برنامه اقتصادی"شناسا" از رادیو ایران با بیان این مطلب گفت: تجربه نشان داده است كه اغلب در دولت های مختلف یك جریان تشكلی، تشكل غالب بر بخش كشاورزی بوده است اما نظام صنفی كشاورزی بخاطر رصد مسائل اساسی و دارای عمومیت برای بخش كشاورزی و كشاورزان نباید وابسته به تغییرات دولت ها باشد و باید پایدار بماند.

دكتر فریدون گل افرا افزود: یكی از چالش های اصلی بخش كشاورزی نبود آمار دقیق از تولیدات محصولات توسط كشاورزان است و نظام صنفی كشاورزی باید در امر به روز رسانی این آمار و اطلاعات، كمك حال بخش كشاورزی و نظام برنامه ریزی كشور باشد.

وی در ادامه اظهار داشت: كشاورزی ما دچار نوسانات بسیار زیادی است، دارای یازده اقلیم در سطح كشور هستیم، خشكی و خشكسالی و  سیل داریم و در نتیجه آمارها می باید به روز و دگرگون شود.

این استاد دانشگاه تصریح كرد: آن چیزی كه فقدان آن به شدت احساس می شود، نبود استراتژی و راهبرد برای بخش كشاورزی است.نظام صنفی كشاورزی می تواند در شناسایی راهبرد اساسی اقتصاد تولید در بخش كشاورزی موثر باشد.

مهیمانان این میزگرد رادیویی دكتر گل افرا، مهندس ملك زاده رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور و مهندس حق پژوه مشاور نظام صنفی كشاورزی كشور بودند.