تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    بحثی در باره صدور مجوزها توسط نظام صنفی كشاورزی

امروزه همگان تایید می كنند كه توسعه پایدار كشورها در گرو اقتصاد پویا و اقتصاد پویا مرهون كشاورزی و دامپروری و فعالیت های این چنینی است كما اینكه در فرمایشات رهبر معظم انقلاب نیز مقوله اقتصاد و كشاورزی اهمیت ویژه دارند. كشاورزی و دامپروری برای رشد و تعالی و توسعه جوامع امری انكارناپذیر است. در قوانین كشورهای توسعه یافته مقرراتی برای این بخش تقنین شده تا با توسعه هرچه بیشتر آنها پیشرفت بیشتری داشته باشند. از جمله مقررات وضع شده قوانین مربوط به شروع به فعالیت می باشد كه مستلزم اخذ پروانه است كه در بسیاری از كشور برای آمارگیری ، اخذ مالیات ، اهدا تسهیلات ، بیمه شغلی ، خدمات پشتیبانی و دیگر امور این امر وجود داشته و دارد.

در كشور ما نیز شروع به فعالیت در بخش كشاورزی به همین منوال است اما مشكل اصلی جایی است كه ارگان های مختلف در مورد صدور پروانه با متولی یا متولیان اصلی هم سو شده و به موازات هم اعمال نفوذ می نمایند در صورتی كه این امر نه تنها به رشد و توسعه بخش كشاورزی و دامپروری كمك نمی كند بلكه باعث تشویش و ایجاد دغدغه در فعالان این بخش می گردد و طبعا موجب كاهش محصول و راندمان می شود.

بنابر آنچه در بالا بیان شد و با توجه به قوانین و مقررات به متولی صدور پروانه در كشورمان خواهیم پرداخت كه به صورت موردی بیان خواهد شد:

الف) با استناد به بند "ب" ماده 1 آیین نامه اجرایی نظام صنفی كشاورزی ، "فرد صنفی عبارت است از هر شخص حقیقی یا حقوقی كه فعالیت خود را در زمینه بهره برداری از آب و خاك به منظور تولید محصولات كشاورزی ، گیاهی و حیوانی (از قبیل زراعت ، باغداری ، جنگلداری ، جنگل كاری ، مرتعداری ، آبخیزداری ، بهره برداری از شبكه های آبیاری و زهكشی ، دامداری ، آبزیان ، شیلات ، پرورش طیور ، زنبور عسل ، كرم ابریشم) و همچنین ارائه خدمات فنی و مشاوره ای كشاورزی و منابع طبیعی قرار می دهد." كه با دقت در این بند كه به صورت عام بیان شده و موارد مذكور جنبه تمثیلی دارند نه احصائی ، هر نوع فعالیت كشاورزی و گیاهی و حیوانی كه عرفا بتوان از آن بهره برداری نمود و نفعی عاید انسان شود را در بر می گیرد و حتی می توان گفت شامل پرورش گیاهان و حیواناتی كه در آینده پرورش داده می شوند مثل پرورش كرم خاكی ، گیاهان دارویی كه در حال حاضر نیز وجود دارد و یا پرورش دلفین برای نمایش یا ماهی گیری و پرندگان زینتی یا پرورش مارهای سمی برای تولید پادزهر و چرم یا عنكبوت برای استفاده از تار آن در ساخت جلیقه ضد گلوله و موارد بسیار دیگری كه امروزه در كشور های پیشرفته از آنها كمال بهره برداری می شود.

ب)با استناد به بند "ج" و تبصره آن از ماده 1 آیین نامه اخیرالذكر كه صراحتا به صدور مجوز فعالیت پرداخته و بیان می دارد : " ... علاوه بر دریافت مجوز فعالیت یا پروانه مذكور ، با رعایت این آیین نامه و بر اساس قانون نظام صنفی نسبت به اخذ پروانه كسب اقدام نمایند." طبق اساسنامه تیپ نظام صنفی بخش شهرستان مصوب 1386  هیئت محترم دولت كه با ابلاغیه شماره 40260/ت 34274 مورخ 20/03/87 و بر اساس ماده 5 صدور پروانه توسط نظام صنفی برای فعالیت های موضوع بند "ب" فصل اول آیین نامه فوق قابل استنباط است چنانكه در بند 4 ماده 5 به هزینه های صدور پروانه اشاره شده است.

ج) در ماده 6 اساسنامه به حقوق و وظایف نظام صنفی اشاره شده كه ماده مذكور 29 بند دارد و در بند 17 صریحا به صدور پروانه پرداخته شده و از مفهوم بندهای 3،5،8،22و25 نیز می توان به طور ضمنی ، صدور مجوز فعالیت را برداشت نمود.

د) ماده 8 اساسنامه كه مواردی را كه در بند "ب" ماده 1 آیین نامه اجرایی نظام صنفی كارهای كشاورزی نیز اشاره نموده عینا بیان نموده  و با استناد به آن به آسانی می توان صدور پروانه و مجوز فعالیت برای هرگونه فعالیت در بخش كشاورزی و دام را با نظام صنفی كشاورزی دانست.

ه)ماده 30 در خصوص وظایف و اختیارات هیئت مدیره نظام صنفی كشاورزی است كه در بند های 14 و 15 صراحتا به بحث صدور مجوز فعالیت پرداخته و در بند 14 بیان نموده : " صدور مجوز فعالیت برای اعضای نظام صنفی" و بند 15 :"صدور مجوز برای تشكل های صنفی بخش كشاورزی" عنوان شده است.

با توجه به آنچه ذكر گردید و صراحت قوانین و مقررات، اولا بدیهی است قانونگذار و دولت محترم برای جلوگیری از تشویش و از هم گسیختگی و سردر گمی در بخش كشاورزی و دامپروری (كه از مهمترین شاخصه های توسعه پایدارند) بر آن شده اند تا به صورت نظام مند و سیستماتیك ، وحدت رویه عملی ایجاد نمایند تا تولیدكنندگان ، كشاورزان ، دامداران ، فعالان و شاغلین این بخش ها با طیب خاطر و آسودگی خیال به تولید محصولات با كیفیت اهتمام ورزند. ثانیا مرجع صالح صدور پروانه فعالیت را معرفی كنند كه همان نظام صنفی كشاورزی است كه در این مورد نیز می توان به قانون نظام صنفی كشور مصوب 22/01/83 رجوع نمود كه در ماده 3 و 6 و 12  آن به صراحت در مورد پروانه فعالیت بیان شده است. لذا دخالت سایر مؤسسات و ارگان ها و تشكل ها و شركت های تعاونی  و غیردولتی نه تنها مشكل را مرتفع نمی كند بلكه مشكلات جدیدی را ایجاد یا مسائل را پیچیده تر می نماید.پس بهتر است تا در جهت نیل به اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی تلاش شود تا كشاورزان و تولید كنندگان و دامپروران را حمایت جدی نمود تا در این بخش ها با انسجام بیشتری رو به پیشرفت حركت كرد و به افقی روشن در آینده كشور دست یافت كه دور از دسترس نیست.  

نظام صنفی كشاورزی شهرستان محلات       

از نظام صنفی كشاورزی شهرستان محلات برای تهیه و ارسال این یادداشت تشكر می شود و از نظام های صنفی سایر شهرستان ها تقاضا می شود یادداشت های خود در خصوص مسائل مرتبط را جهت انتشار به این پایگاه ارسال نمایند.