تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    برگزاری جلسه توجیهی آموزشی خزانه داران نظامهای صنفی كشاورزی شهرستانهای استان تهران

به همت نظام صنفی كشاورزی و امور تشكلهای تعاون روستایی استان تهران، جلسه آموزشی توجیهی خزانه داران نظامهای صنفی كشاورزی شهرستانهای استان تهران در روز دوشنبه 18 مردادماه جاری در محل سازمان  تعاون روستایی استان برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، این جلسه با خیرمقدم آقای تشیدی معاون امور تشكلهای سازمان تعاون روستایی و آقای بذلی رئیس هیأت مدیره نظام صنفی كشاورزی استان تهران آغاز شد. آقای ادیب معاون دفتر امور تشكلهای كشاورزی در این جلسه با اشاره به اهمیت برگزاری جلسات تخصصی برای اعضای هیأت مدیره نظامهای صنفی بر این نكته تأكید داشت كه برگزاری جلسات تخصصی متناسب با سمت های مختلف اعضای هیأت مدیره می تواند ضمن انتقال اطلاعات تخصصی مرتبط به انتقال تجربیات و هماهنگی امور و بیان مسائل و مشكلات مبتلابه منجر شود. ادیب ضمن اشاره به وظایف خزانه داران كه در اساسنامه و نظام نامه مالی مورد توجه قرار گرفته است بر شفافیت مالی نظامها برای جلب اعنماد اعضا تأكید نمود.

آقای غفاری معاون اداری و مالی سازمان تعاون روستایی استان در ادامه جلسه وظایف خزانه داران را در نظام صنفی كشاورزی مورد به مورد توضیح و ضرورتهای انجام هر كدام را تشریح نمود. از جمله نكات مورد اشاره وی ضرورتها و دلایل پلمپ دفاتر مالی، استفاده از نرم افزارهای مالی مناسب از جمله نرم افزار سیترا، نحوه تنظیم ترازنامه، ضرورتهای حفظ و نگهداری اسناد مالی، دریافت تضمین از كسانی كه امضاكننده اسناد مالی در نظام صنفی می باشند، تنظیم برنامه و بودجه سالانه و... بود.

در پایان جلسه مقرر شد یك تیم ارزیابی متشكل از نمایندگان نظام صنفی استان، امور تشكلها و حسابرسی برای بررسی وضعیت مالی نظامهای شهرستانی تشكیل شود. ضرورت پرداخت سهم 20 درصد نظام سطوح بالاتر، ثبت امور مالی در دفاتر پلمپ شده، تنظیم برنامه و بودجه سالانه و رعایت قوانین و مقررات در امور مالی نظامها نیز مورد تأكید ویژه قرار گرفت.

 آقای انیسی دبیر اجرایی نظام صنفی كشاورزی استان تهران نیز در جمع بندی نهایی جلسه اظهار داشت: برای پیگیری امور نظامهای صنفی در سطح استان و احقاق حقوق كشاورزان كه در حال حاضر توسط سازمانهای مختلف ار جمله امور آب به شدت تضییع می شود نیاز به نظام صنفی قدرتمندی می باشیم كه بتواند با قدرت وارد شود، برای انجام این امور نیاز به تشكیل كارگروههای تخصصی، تدوین برنامه های كاری، تدوین و ارائه پیشنهادات اجرایی و پیگیری امور و حتی داشتن وكیل و كارشناس فنی و حقوقی می باشیم. برای انجام این امور كه نتیجه آن به نفع كشاورزان و بدون شك افزایش پوشش نظام و توانمند شدن نظام صنفی شهرستانی خواهد بود نیاز است كه نظامهای صنفی شهرستانی ضمن همكاری با نظام صنفی استان نسبت به پرداخت سهم استانی اقدام نمایند. وی حوزه هایی از جمله آب، خاك و تولید محصول سالم را از جمله مواردی دانست كه در صورت داشتن برنامه، نظام صنفی می تواند وارد عمل شود و این ورود مستلزم قدرتمند بودن آن در همه سطوح شهرستانی، استانی و ملی است.