تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    صدور اعتبارنامه اعضای هیات مدیره نظام صنفی کشاورزی

بر اساس ماده 36 اساسنامه نظام صنفی کشاورزی شهرستان و ماده 37 اساسنامه نظام صنفی کشاورزی استان، نظارت عالیه بر عهده وزارت جهاد کشاورزی(سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران) ستاد مرکز، استان و شهرستان می باشد.

همچنین ماده 18 دستورالعمل اجرایی برگزاری مجامع عمومی نظام صنفی کشاورزی و فرم پیوست 2 دستورالعمل مذکور تاکید بر صدور اعتبار نامه توسط سازمان تعاون روستایی می باشد.

از آنجا که صدور اعتبارنامه یک وظیفه حاکمیتی است، به همین دلیل توسط دستگاه ناظر دولتی صادر می گردد.