تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    مدیر تعاون روستایی استان گلستان: انتظار از نظام صنفی کشاورزی بیش از اکنون است

مدیر تعاون روستایی استان گلستان در گردهمایی توجیهی و کارگاه آموزشی طرح عضویت اعضای تعاونی های کشاورزی و تولید روستایی در نظام صنفی کشاورزی گفت: انتظاری که از نظام صنفی کشاورزی می رود، خیلی بیشتر از اکنون است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی کشاورزی، مهندس محمد تقی رجایی اظهار داشت: از آنجا که ساختار نظام صنفی کشاورزی با حضور کشاورزان شکل گرفته است و هیچ کسی درد مسائل بخش را بهتر از خود کشاورزان نمی داند، نظام صنفی باید در صدد یافتن چاره و راه حل برای مشکلات باشد و کشاورز برای حل مشکل خود باید به نظام صنفی مراجعه کند.

وی افزود: فلسفه تشکیل نهادهای مردمی این نیست که بخش دولتی به دنبال آنها باشد تا در جلسات شرکت کنند.سیاستگذاری بخش کشاورزی باید توسط کشاورزان انجام شود. دولت به عنوان پشتیبانی کننده و حمایت کننده آنان می باشد و خود کشاورز باید سیستم خود را اداره کند.

 مدیر تعاون روستایی استان گلستان خطاب به نظام های صنفی کشاورزی گفت: اعضای نظام صنفی باید بدانند که فعالیت نظام چیست ؟ و نظام باید اطلاعات لازم را به آنها بدهد. میزان مشارکت و دخالت صنف برای مرتفع ساختن مشکلات کشاورزان باید مشخص شود. در چه جلساتی شرکت داشته اید و پیگیری های امور چه تاثیراتی بر جای گذاشته است؟

رجایی تصریح کرد: نظام صنفی کشاورزی از پرداختن به مسائل جزئی و کوچک فاصله گرفته و توجه خود را به مسائل بزرگتر و مهم تر معطوف نموده و با ظرفیتی که در اختیار دارد، می تواند قوی تر عمل کند.

در این گردهمایی مهندس نبی سپهریان رئیس گروه تامین و سازماندهی تشكل های صنفی تخصصی دفتر امور تشكل های كشاورزی به تشریح اهداف تدوین و اجرای طرح عضویت اعضای شركت های تعاونی كشاورزی، تولید روستایی، كشت و صنعت و سهامی زراعی در نظام صنفی كشاورزی پرداخت. همچنین علی توکلی دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان گلستان به ارائه گزارش عملکرد نظام صنفی استان پرداخته و علی منقوش کارشناس مسئول امور تشکل ها تعاون روستایی استان گلستان در باره فعالیت ها و تعاملات تعاون روستایی و نظام صنفی سخنانی ایراد نمود.