تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    جلسات کارگروه اصلاحیه آیین نامه نظام صنفی کشاورزی در سال 98 از سر گرفته شد

جلسات کارگروه اصلاحیه آیین نامه نظام صنفی کشاورزی مصوب هیات دولت با پیگیری موضوع تهیه و تدوین اساسنامه ها و دستورالعمل های ذیل این اصلاحیه، در سال ۱۳۹۸ از سر گرفته شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل ها و صنوف کشاورزی، در این نشست کارشناسی و چالشی که با حضور نمایندگان دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد و نظام صنفی کشاورزی کشور در روزهای ۲۶ و ۲۷ فروردین ماه برگزار شد، موضوع این جلسات ادامه بررسی پیش نویس اساسنامه اتحادیه صنفی کشاورزی شهرستان بود.

گفتنی است بر اساس ماده ۴ و ۲۷ آیین نامه اصلاحیه آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی، ابلاغی معاون اول رئیس جمهور به وزارت جهاد کشاورزی(سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران) می بایست اساسنامه های الگویی اتحادیه های صنفی، اتاق شهرستان و اتاق ایران به همراه دستورالعمل های پیش بینی شده، تهیه و توسط وزیر جهاد کشاورزی برای اجرا ابلاغ گردد.

لازم به توضیح است در ساختار آتی، در هر شهرستان افراد و واحدهای صنفی کشاورزی نسبت به تشکیل اتحادیه صنفی کشاورزی برای انجام وظایف و مسئولیت های مقرر در آیین نامه اقدام می کنند. در ادامه در هر شهرستان یک اتاق اصناف کشاورزی شهرستان مرکب از هیات مدیره اتحادیه های صنفی کشاورزی هر شهرستان تشکیل خواهد شد.