تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    انجمن گلخانه سازان کشور، ترکیب هیات مدیره خود را شناخت

مجمع عمومی انجمن گلخانه سازان کشور به منظور انتخاب اعضای هیات مدیره خود با حضور پنجاه نفر از اعضای انجمن در شرف تاسیس گلخانه سازان و همچنین حضور آقایان طهماسبی معاون وزیر در امور باغبانی، عدل طلب و ادیب مدیرکل و معاون دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد سازمان مرکزی تعاون روستایی، بنی عامری مجری طرح توسعه گلخانه های کشور، واضحی، دادجو و خانم دارچینی از گروه انجمن های تخصصی دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد عصر روز ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ در محل سالن جلسات معاونت باغبانی برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل ها و صنوف کشاورزی ، محمدعلی طهماسبی معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی در ابتدا با اشاره به برنامه توسعه ۵۸۰۰ هکتاری کشت در فضای کنترل شده گلخانه ای تا پایان سال جاری، بر لزوم ایجاد تشکل برای گلخانه سازان جهت تحقق اهداف این بخش با هدایت و حمایت سازمان مرکزی تعاون روستایی تاکید کرد.

سپس مرتضی ادیب معاون دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد به تشریح و تبیین ضرورت تشکیل نهادهای مردمی بخش کشاورزی در قالب انجمن های تخصصی پرداخت و ایجاد مشارکت، هم افزایی، تامین منافع طرفین، تعامل بخش خصوصی و بخش دولتی را از جمله نتایج آن برشمرد.

وی تصریح کرد: هم اکنون هشت دستگاه اجرایی کشور در خصوص تشکل های غیردولتی وظیفه مندی دارند که وزارت جهاد کشاورزی (سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران) یکی از آنها محسوب می شود. 

در ادامه اعضای هیات رئیسه مجمع آقایان محمد رضا زاهدیان، فضل اله حاجی بابایی و علیرضا جواهری ناظر و محمد شاه بندری انتخاب گردیدند. با توزیع برگه های انتخاب رای بین حضار و شمارش آراء هیات مدیره و بازرسین به شرح ذیل مشخص شدند:

آقایان حسن فرقانی با کسب ۴۸ رای، عبدالرحمان حسینی فرد ۳۹ رای، حسن شعبانی ۳۹ رای، احمد مختاری۳۸رای، غلامحسین خواجه تبریزی ۳۶ رای، غلامرضا معدلی ۳۲ رای، افشین موسویان ۳۰ رای، به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و سعید احمدی ارشاد با کسب ۱۸ رای و سیاوش هداوند ۱۱ رای به عنوان اعضای علی البدل، حاج مهدی طاقدیس ۱۲ رای و مجتبی بلوچی ۱۵ رای به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدال هیات مدیره.