تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    کشاورز سرپرست وزارت جهاد کشاورزی شد

با پذیرش استعفای محمود حجتی از سوی رئیس جمهور در عصر روز دوشنبه چهارم آذر ماه 98، عباس کشاورز به عنوان سرپرست وزارت جهاد کشاورزی منصوب شد.

محمود حجتی از سال 1392 به عنوان وزیر جهاد کشاورزی در دولت یازدهم و دوازدهم تدبیر و امید، مسئولیت وزارت جهاد کشاورزی را عهده دار بوده است.

عباس کشاورز، معاون سابق محمود حجتی در امور زراعت و پیش از این رئیس انجمن آبیاری و زهکشی ایران بوده است.