تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    جلسه مدیران سازمان مرکزی تعاون روستایی و شبکه تشکلهای کشاورزی با سرپرست وزارت جهاد کشاورزی

جلسه مدیران سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و مدیران عامل و نمایندگان اتحادیه های شبکه تعاونی های روستایی، تشکل های ملی کشاورزی و نظام های صنفی کشاورزی با سرپرست وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد .

در ابتدای جلسه دکتر حسین شیرزاد رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ضمن تشکر از برگزاری این جلسه گفت: شبکه تشکل های کشاورزی در این برهه زمانی حساس و تاریخی باید تحت یک سیاست مدیریتی واحد قرار گرفته و حال این مدیریت بر عهده شخصیتی است که چهل سال در فراز و نشیب های کشاورزی کشور فعالیت نموده است.

در ادامه مهندس عباس کشاورز سرپرست وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران نماد کل تولید کشور است، اظهار داشت: اگر سابقه تشکل ها را بررسی کنیم متوجه می شویم بعد از اصلاحات اراضی مدیریت در کشاورزی حذف شد، مدیریت یکی از ارکان مهم در تولید است. سیستم در آن موقع به این فکر افتاد که برای مدیریت تولید جانشین انتخاب کند به همین دلیل شرکت های تعاونی و اتحادیه ها تشکیل و اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی نیز تدوین شد .

وی با تأکید بر ایجاد و سازماندهی خدمات فنی برای کشاورزان گفت: ما باید موجبات خدمات را برای کشاورزان فراهم و نارسایی های اعضا را مرتفع کنیم . فعالیت های کشاورزان اگرچه عمومی است ولی در مواردی تخصصی هم هست، عده ای در زعفران و برخی در تولید کشمش و پنبه فعالیت دارند. هر کدام از اینها یک تعاونی تخصصی و خاص خود را می خواهند و ساماندهی این گروه ها با سازمان تعاون روستایی است .

تنظیم از مبنع: روابط عمومی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران