تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    نظام صنفی كشاورزی و سال بین المللی خاك

سال 2015 میلادی از سوی سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد (فائوFAO) با پیام "خاك سالم برای زندگی سالم" بعنوان "سال بین المللی خاك" نامیده شده است.

این كه "خاک ما به علت توسعه شهرها، قطع درختان جنگلی، شیوه های مدیریت و استفاده از زمین به صورت ناپایدار، آلودگی، چراندن بی رویه دام و تغییرات آب و هوایی در خطر است و نرخ فعلی تخریب خاك،‌ ظرفیت مواجهه با نیازهای آینده را تهدید می كند"، تذكر و هشدار جدی امسال فائو به مردم جهان است:"ما وابسته به خاك هستیم. باید از خاک مانند جان خود حفاظت کنیم. در غیر این صورت چرخه اکوسیستم را تغییر خواهد داد و حاصلخیزی خاکِ کشورها را تهدید می کند."

زمین و خاك، اساسی ترین عنصر حیات بشری و جایگاه رشد گیاهان و بسیاری دیگر از موجودات است. در کشاورزی،‌"خاک و آب و گیاه"، سه ضلع مثلثی هستند که پایه های کشاورزی بر آن استوار شده است و چنانچه هر کدام از این عناصر مورد بی توجهی قرار گیرند، مثلثی تشکیل نخواهد شد. یعنی؛ کشاورزی بدون كشاورزی! از طرفی خاک نقش مهمی در حفظ رفاه انسان ها در شهر و روستا، فعالیت های کشاورزی و پایداری محیط زیست و منابع طبیعی دارد و امروزه اصلی ترین ركن برای توسعه كشاورزی به شمار می رود.

فرسایش خاك، خشکسالی های پیاپی، استفاده بی رویه از آب و خاک از جمله چالش ها در كشاورزی ما است. ایران با 165 میلیون هكتار وسعت در اقلیم های متنوع، با محدودیت های منابع آب و خاك رو به رو است. از مجموع مساحت كشور، حدود 23 میلیون هكتار معادل 15 درصد از مجموع وسعت كشور، مستعد فعالیت های كشاورزی است. از این رقم حدود 7/18 میلیون هكتار هم اكنون در چرخه تولید محصولات كشاورزی قرار دارد و سالانه به طور متوسط 8/14 میلیون هكتار از اراضی در كشور به زیر كشت می رود.

بدون شك، علاوه بر اهمیت بالای رفتار بخش دولتی در كاهش خطرات و آسیب های ناشی از تخریب خاك و منابع حیاتی آن، نهادهای غیر دولتی دارای جایگاه، كاركرد( و وظیفه) در این موضوع با ساختارهایی مردمی(كشاورز) نیز در ارتباط با مضامین و برنامه های انتخاب شده ی فائو برای سال بین المللی خاك از اهمیت برخوردارند.

نظام صنفی كشاورزی بعنوان تنها تشكل كشاورزی كه با حضور مستقیم كشاورزان در ساختار تشكیلاتی آن شكل گرفته است، بر طبق قانون دارای حقوق و وظایفی است كه از جمله در ذیل و در ارتباط با پیام ها و برنامه های امسال فائو برای حفاظت از خاك، می تواند مطرح باشد. بعنوان مثال یكی از پیام های سال بین المللی خاك چنین اعلام شده است:"توسعه پایدار خاك و مدیریت زمین برای اطمینان از چرخه تولید سیستم غذایی، بهبود معیشت روستایی و یك محیط سالم مهم می باشد." كه این موضوع با یكی از حقوق و وظایف نظام صنفی سنخیت دارد و شامل:" تلاش برای بهبود وضع اجتماعی اقتصادی، فرهنگی و افزایش سطح رفاهی كشاورزان" می شود.

در یكی دیگر از پیام های سال بین المللی خاك چنین آمده است: "خاك سالم پایه محصولات غذایی سالم است." كه در همین مورد نیز موضوع" نظارت و كنترل بر تولید محصول سالم و با كیفیت در مراحل مختلف" یا همان نظارت بر اجرای عملیات زراعی برای تولید محصولات غذایی سالم، بعنوان یكی دیگر از حقوق و وظایف نظام صنفی كشاورزی مطرح است.

برای اهداف ویژه فائو در سال 2015 چند برنامه اجرایی، پیش بینی شده است، شامل: 1-آموزش های عمومی2- افزایش آگاهی در میان جامعه مدنی و تصمیم گیرندگان3- ترویج سرمایه گذاری در فعالیت های مدیریت خاك پایدار4- حمایت از سیاست ها و اقدامات موثر جهت نگهداری از منابع خاكی5-حمایت از افزایش سریع ظرفیت جهت جمع آوری اطلاعات خاك و نظارت در تمام سطوح،‌كه نظام صنفی كشاورزی همسو با اغلب این موارد دارای الزام قانونی و ظرفیت است. موضوع مهم آموزش به اعضاء، ایجاد تعاملات با نهادهای تصمیم گیر در جهت ارتقا و توسعه كمی و كیفی محصولات كشاورزی و همچنین موضوع حفظ اراضی كشاورزی یا نظارت بر تغییر كاربری اراضی از زمینهای زراعی به غیر زراعی و حتی همكاری با دولت برای شناسایی متخلفین در تخلفات تغییر كاربری اراضی بعنوان بازوی اجرایی دولت از جمله موارد مرتبط محسوب می شود.

پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی ایران