تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    یادداشت*/ دو نكته در باره وظایف دفتر امور تشكل های كشاورزی

وظیفه ذاتی دفتر امور تشكلهای كشاورزی، حمایت، هدایت و نظارت بر حوزه وظایف خود بر اساس قوانین و مقررات حاكمیتی است.

تهیه و تدوین مقررات حاكم بر پروژه های اجرایی نظیر نظام صنفی كشاورزی با در نظر گرفتن كلیه عوامل تولید كشاورزی و خود تولید كننده كه یكی از اساسی ترین اركان تولید می باشد، همیشه مد نظر این دفتر بوده و هست. تعامل با ذی نفعان بخش و مشاركت دادن آنها در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها از اهم برنامه های دیگر می باشد كه در گذشته به اشكال مختلف این موضوع انجام شده است.

شكل گیری تشكل های غیردولتی، ‌شكل گیری نظام های صنفی كشاورزی، تاثیرگذاری اركان تشكل ها در تصویب قوانین و مقررات در مراجع تصمیم گیری و تعامل با دولت، ‌... همگی تلاش كوچكی از تعامل بین دولت و تشكل های مردمی بوده است؛ هر چند این تلاش ها اندك است و تلاش های عزیزان كشاورز می تواند ما را برای رسیدن به اهداف متعالی بخش كشاورزی یاری نماید.

نكته دوم اینكه دفتر امور تشكل های كشاورزی به تنهایی نمی تواند مسائل و مشكلات بخش كشاورزی را رفع و رجوع نماید و بدون كمك متولیان اصلی بخش كه همانا كشاورزان و بهره برداران هستند، این قافله به سر منزل مقصود نمی رسد. بنابر این می بایست از تمام ظرفیت های دولتی و غیردولتی برای هویت بخشی و نظم بخشی نظام های صنفی استفاده نمود و تشكل ها و نظام های صنفی در برنامه ششم توسعه كشور جایگاه مناسبی به دست آورند.

*مرتضی ادیب، معاون دفتر امور تشكل های كشاورزی