تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    نظام صنفی كشاورزی شهرستان نمونه در سطح ملی انتخاب خواهد شد*

 

در مراسم تقدیر از نمونه های جهاد كشاورزی سال 1394 برای نخستین بار، نظام صنفی كشاورزی شهرستان نمونه در سطح ملی معرفی خواهد شد.

 

با هدف ارج نهادن به اقدامات و خدمات رسانی موثر نظام های صنفی كشاورزی به شاغلین این بخش و طی تعاملات مستمر دفتر امور تشکلهای کشاورزی با ستاد انتخاب نمونه های وزارت جهاد كشاورزی نسبت به معرفی نظام صنفی كشاورزی شهرستان نمونه در سطح ملی اقدام خواهد گردید.

 

ستاد شناسایی، انتخاب و معرفی نمونه های ملی بخش كشاورزی وزارت جهاد كشاورزی همه ساله به منظور تجلیل از خدمات و تلاش های تولیدكنندگان و بهره برداران بخش كشاورزی اقدام به انتخاب و معرفی نمونه های برتر بخش كشاورزی می نماید.

 

سازمان مركزی تعاون روستایی ایران به عنوان یكی از سازمان های تخصصی زیر مجموعه وزارت جهاد كشاورزی، عضو كمیته تشكل های بخش كشاورزی ستاد انتخاب نمونه ها فعالیت می نماید. در سال جاری پس از پیگیری های به عمل آمده مقرر شد از میان نظام های صنفی كشاورزی شهرستان ها جهت تشویق و ترغیب فعالیت آنها و همچنین ایجاد رقابت سالم میان آنان، بر اساس فرم معیارها و ملاك های انتخاب نمونه ها، نظام صنفی كشاورزی شهرستان در سطح كشور انتخاب و معرفی شوند.

 

به منظور شناسایی،‌ ارزیابی و معرفی نظام صنفی كشاورزی شهرستان، فرم معیارها و ملاك های ارزیابی مربوط توسط دفتر امور تشكل های كشاورزی به تعاون روستایی استان ها ابلاغ گردید. در این مكاتبه به هماهنگی تعاون روستایی استانها با ستاد انتخاب نمونه های استان مستقر در مدیریت ترویج جهاد كشاورزی استان و نظام صنفی كشاورزی استان جهت تكمیل و ارسال فرم مربوطه حداكثر تا تاریخ 20/3/1394 از طریق دبیرخانه ستاد انتخاب نمونه های استان مستقر در ترویج جهاد كشاورزی استان به ستاد انتخاب نمونه های كشور و ارسال یك نسخه از مستندات به دبیرخانه مركزی نظام صنفی كشاورزی مستقر در دقتر امور تشكل های كشاورزی جهت بررسی و بازدید كمیته كارشناسی تاكید شده است.

 

در فرآیند انتخاب نظام صنفی کشاورزی نمونه شهرستان، مواردی همچون وضعیت پوشش عضویت در نظام صنفی، وضعیت صدور و تمدید پروانه فعالیت اعضای نظام صنفی، جلسات برگزار شده هیأت مدیره در طول سال جاری، انجام تمهیدات لازم برای پوشش بیمه محصولات كشاورزی اعضاء، برگزاری دوره های آموزشی اركان و اعضاء نظام صنفی، وضعیت بایگانی صورت جلسات، اسناد، مدارک و مکاتبات اداری، فرآیند برگزاری به موقع مجامع عمومی نظام صنفی در سطح شهرستان و غیره برای امتیاز دهی مدنظر قرار گیرد.

 

دانلود فرم ارزیابی نظام صنفی کارهای کشاورزی شهرستان (سال 1394)

 

دانلود مكاتبه دفتر امور تشكل های كشاورزی با تعاون روستایی استان ها

 

 

*مهندس مهرداد دالوند، كارشناس مسئول گروه سازماندهی و ساماندهی صنوف و تشكلهای كشاورزی دفتر امور تشكلهای كشاورزی