تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    تسهیل عضویت در صندوق بیمه اجتماعی كشاورزان، روستاییان و عشایر

ارائه معرفی نامه از نظام صنفی كشاورزی بعنوان یكی از مدارك احراز اشتغال متقاضیان و كشاورز بودن آنان برای نام نویسی در صندوق بیمه اجتماعی كشاورزان، روستاییان و عشایر اعلام  شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، عباس اورنگ معاون بیمه ای و هماهنگی امور استان ها صندوق بیمه اجتماعی كشاورزان، روستاییان و عشایر طی دستور اداری در مكاتبه با مدیریت های استانی این صندوق با موضوع "نحوه شناسایی سكونت و بررسی اشتغال متقاضیان" آورده است:   

به منظور تسهیل در پوشش بیمه گری و حذف هر گونه عوامل بازدارنده در گسترش چتر پوشش بیمه های اجتماعی برای كلیه جامعه هدف و رفع موانع و تشریفات زائد اداری در نحوه شناسایی و اخذ تاییدیه اولیه سكونت در روستا و همچنین احراز عشایر و یا كشاورز بودن متقاضیان بند (ه) دستورالعمل 4/85"موضوع شناسایی و نام نویسی متقاضیان بیمه" ملغی الاثر و شناسایی متقاضیان با اخذ هر یك از مدارك ذیل بلامانع است:

- ارائه معرفی نامه از مدیریت جهاد كشاورزی و یا نظام صنفی كشاورزی برای كشاورزان

- ارائه معرفی نامه از تعاونی های تولید روستایی و یا سایر تشكل های روستایی

- ارائه معرفی نامه امور عشایری هر شهرستان برای عشایران

- ارائه سند مالكیت باغات و یا اراضی كشاورزی

- ارائه دفترچه های معتبر خدمات كشاورزی

- ارائه سند مالكیت باغات و یا اراضی كشاورزی

- ارائه گواهی اشتغال به تحصیل فرزندان در مدارس مستقر در روستا و یا مدارس شبانه روزی عشایری