تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    سفر نظارت و ارزیابی نمایندگان دفتر امور تشكل های كشاورزی به استان آذربایجان شرقی

سفر نظارتی دفتر امور تشكل های كشاورزی به استان آذربایجان شرقی با هدف ارزیابی وضعیت و شناسایی نقاط قوت و ضعف عملكرد نظام صنفی كشاورزی این استان و شهرستانهای تابعه آنها طی روزهای دوم تا چهارم خرداد ماه 94 با حضور معاون و رئیس گروه بررسی های اقتصادی و اجتماعی دفتر امور تشكل های كشاورزی انجام شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، در برنامه سفر نظارتی استان آذربایجان شرقی بازدید از نظام صنفی كشاورزی شهرستان های مرند و شبستر،تشكیل جلسه با اعضای هیئت مدیره نظام های این دو شهرستان و همچنین جلسه مشترك اعضای هیات مدیره نظامهای صنفی شهرستانهای استان و مسئولان تعاون روستایی استان نیز از  برنامه های نظارتی بود كه با بررسی اهم اقدامات، مسائل و مشکلات، پیشنهادها و ارزیابی شهرستان ها و استان همراه بود.

شهرستان مرند:

برخی از توانمندی های نظام صنفی كشاورزی شهرستان مرند كه در این سفر نظارتی احصاء‌ گردید عبارت بود از: پذیرفته شدن اعتبار پروانه فعالیت به عنوان وثیقه در بانک ها و موسسات مالی و دادگستری شهرستان، تلاش برای كاهش مشكلات اجرای قانون معافیت بیمه كارفرمایی به منظور پوشش بیمه ای اعضاء از طریق تعامل با تامین اجتماعی، معرفی اعضاء به صندوق بیمه اجتماعی كشاورزان، روستاییان و عشایر.

در بررسی مسائل و مشكلات، مواردی همچون عدم پذیرش پروانه فعالیت نظام صنفی در بانک کشاورزی شهرستان (برخلاف سایر بانک ها وموسسات مالی) و ایجاد محدودیت اداره تامین اجتماعی برای بیمه نمودن اعضای نظام صنفی مطرح شد. لزوم برنامه ریزی برای آموزش ارکان نظام صنفی و انجام اطلاع رسانی برای شناساندن نظام صنفی به آحاد مردم و تهیه دستورالعمل اجرایی تشکیل هیات های بدوی وتجدید نظر برای جلوگیری از تخلفات احتمالی از جمله پیشنهادهای مطرح شده در این جلسات و بازدید بود.

در ارزیابی نظام صنفی كشاورزی شهرستان مرند مطرح شد كه به منظور ارتقای کیفی عملکرد نظام شهرستان لازم است اخذتضامین لازم از اعضای هیات مدیره صورت گیرد.همچنین تعاون روستایی شهرستان ضمن تداوم حمایت از نظام صنفی رایزنی های لازم با دستگاه های دولتی برای افزایش جایگاه نظام صنفی را فراهم آورد.

شهرستان شبستر:

در بررسی توانمندی های نظام صنفی كشاورزی شهرستان شبستر این موارد مورد اشاره و تاكید قرار گرفت: عضویت وصدور پروانه فعالیت برای 7000 نفر از تولید کنندگان وبهره برداران شهرستان، تفویض اختیار جهاد کشاورزی درخصوص سامانه صدور فرآورده های نفتی وثبت وتایید آن توسط نظام صنفی و موارد بسیار دیگر.

عدم همکاری بانک کشاورزی شهرستان در خصوص به رسمیت نشناختن پروانه های فعالیت، مشكلی است كه نظام صنفی این شهرستان نیز با آن مواجه است. ایجاد تمهیدات برای الزام دستگاه های دولتی برای به رسمیت شناختن پروانه فعالیت نظام صنفی کشاورزی از جمله موارد پیشنهادی در جلسه نمایندگان دفتر امور تشكل های كشاورزی با اعضای هیات مدیره نظام صنفی كشاورزی شهرستان شبستر بود.

در ارزیابی عملكرد نظام صنفی كشاورزی این شهرستان مطرح گردید كه به منظور ارتقاء کیفی عملکرد شهر ستان لازم است تعاون روستایی شهرستان ضمن تداوم حمایت از نظام صنفی رایزنی های لازم با دستگاه های دولتی برای افزایش جایگاه نظام صنفی  وحضور موثر در کار گروه های شهرستان را فراهم آورد.

 

جلسه مشترك نمایندگان دفتر امور تشكل های كشاورزی با اعضای هیات مدیره شهرستانهای استان و مسئولان تعاون روستایی استان آذربایجان شرقی:

در ادامه این سفر نظارتی در استان آذربایجان شرقی، جلسه مشترك نمایندگان دفتر امور تشكل های كشاورزی با اعضای هیات مدیره شهرستانهای استان و مسئولان تعاون روستایی استان آذربایجان شرقی تشكیل شد.

ارائه گزارش عملکرد و دستاورد های نظام صنفی كشاورزی استان آذربایجان شرقی توسط اعضای هیات مدیره استانی و ارائه نظرات و مسائل نظام های شهرستان توسط دبیران اجرایی وروسای هیات مدیره شهرستان ها، دستور این جلسه بود.

اهم مباحث مطرح شده در این جلسه این چنین بود: عضویت 32000 نفردر نظام های صنفی استان وصدور40000 پروانه فعالیت در سطح استان، تفاهم با تامین اجتماعی، بسیج سازندگی، نظام دامپزشکی، راهنمایی ورانندگی، بانک ها وموسسات مالی در جهت خدمات رفاهی و اجتماعی اعضاء و غیره.

تعاملات كارآمد مدیریت تعاون روستایی استان آذربایجان شرقی با نظام های صنفی کشاورزی استان و ارتقای سطح مدیریتی نظام صنفی استان وتعامل با مراکز تصمیم گیر وتصمیم ساز در سطح استان بعنوان نقاط قوت و کمبود منابع مالی برای تجهیز و تامین فضای اداری برای دبیرخانه های نظام صنفی شهرستان ها نیز از نقاط ضعف موجود در این جلسه عنوان شد.

رایزنی با سازمان ها و نهادهای مرتبط در سطح ملی برای ارتقاء جایگاه نظام صنفی کشاورزی، برنامه ریزی برای تولید و پخش برنامه های آموزشی و اطلاع رسانی در شبکه های تلویزیونی در سطح استان و كشور، اقدام برای حل مساله ثبت و پلمپ دفاتر واظهار نامه های مالیاتی در سطح ملی نیز از پیشنهادهای مطرح شده در این جلسه بود.

* عكسها: دبیرخانه نظام صنفی كشاورزی استان آذربایجان شرقی