تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    سفر نظارت و ارزیابی نمایندگان دفتر امور تشكل های كشاورزی به استان آذربایجان غربی

سفر نظارت و ارزیابی نمایندگان دفتر امور تشكل های كشاورزی به استان آذربایجان غربی با هدف بررسی وضعیت فعالیت و ارزیابی عملكرد نظام های صنفی كشاورزی این استان و شهرستانهای تابعه آنها طی روزهای پنجم تا ششم خرداد ماه 94 با حضور مرتضی ادیب، معاون و مسعود عدل طلب رئیس گروه بررسی های اقتصادی و اجتماعی دفتر امور تشكل های كشاورزی انجام شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، بازدید از نظام های صنفی كشاورزی چهار شهرستان خوی،ماکو،شوط و ارومیه، تشكیل جلسه با اعضای هیئت مدیره نظام های صنفی كشاورزی شهرستان های استان آذربایجان غربی و همچنین برگزاری نشست با روسای هیات مدیره و دبیران اجرایی نظام صنفی استان و مسئولان تعاون روستایی استان از برنامه های این ماموریت بود.

شهرستان خوی

از جمله اقدامات و توانمندی های نظام صنفی شهرستان خوی می توان به این موارد اشاره كرد:پذیرفته شدن پروانه فعالیت به عنوان وثیقه در کلیه بانک ها و موسسات مالی و دادگستری شهرستان، برگزاری دوره های آموزشی برای اعضاء وارکان نظام صنفی شهرستان و عضویت در کارگروه های کشاورزی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان.

مسائلی كه نظام صنفی كشاورزی شهرستان خوی در اجرای برنامه ها و خدمات برای اعضاء با آن مواجهند در سه موضوع: بیمه تامین اجتماعی اعضای نظام صنفی، بانک کشاورزی و عدم پذیرش پروانه فعالیت نظام صنفی و همچنین مشكل ثبت و پلمپ دفاتر قانونی مطرح است كه در این جلسه پیشنهاد شد كه پیگیری تشکیل جلسه نظام صنفی با مدیران دستگاه های اجرایی ذیربط ومدیر جهاد کشاورزی شهرستان به عمل درآید.

شهرستان ماکو

برخی اقدامات شاخص نظام صنفی كشاورزی شهرستان ماكو عبارت بود از:ضمانت اجرایی پروانه های فعالیت در دادگستری شهرستان، تفاهم با بانک ها و موسسات مالی برای اخذ وام با پروانه فعالیت نظام صنفی، عضویت در کمیته های فنی کشاورزی درمدیریت جهاد کشاورزی و .....

مشكلات اجرایی این نظام صنفی عمدتاً در حوزه های تجهیز، اداری و  اظهار نامه مالیاتی (به دلیل درخواست کد اقتصادی توسط اداره دارایی شهرستان) است كه ایجاد تمهیدات جهت به رسمیت شناختن پروانه فعالیت نظام صنفی کشاورزی و ضرورت رایزنی های لازم با دستگاه های دولتی برای افزایش جایگاه نظام صنفی  بعنوان پیشنهاد این جلسه مطرح گردید.

شهرستان شوط

عضویت و صدور پروانه فعالیت به 3000 نفر از تولید کنندگان وبهره برداران  شهرستان در نظام صنفی از جمله اقدامات نظام صنفی این شهرستان بوده است. ایجاد تمهیدات لازم برای تقویت توانمندی های هیأت مدیره و دبیر اجرایی شهرستان بعنوان پیشنهاد اصلی مطرح شد.

شهرستان ارومیه

برخی از توانمندی های نظام صنفی كشاورزی شهرستان ارومیه كه در این سفر نظارت و ارزیابی احصاء‌ گردید عبارت بود از: معرفی و عضویت 70 درصد اعضاءنظام صنفی شهرستان در صندوق بیمه اجتماعی كشاورزان، روستاییان و عشایر، پذیرفته شدن اعتبار پروانه فعالیت بعنوان وثیقه در همه بانک ها و موسسات مالی و دادگستری شهرستان(به استثنای بانک کشاورزی شهرستان!)، برگزاری دوره های آموزشی وترویجی و اجرای برنامه های رادیویی در مورد تغذیه بهینه باغات، کود و سم، عضویت در کمیته سیب وچغندر  ودبیری کمیته سیب استان و ... .

مسائل و مشکلات نظام صنفی این شهرستان در بخش های تامین اجتماعی، بانك كشاورزی و ناهماهنگی بدنه سازمان جهاد کشاورزی برای به رسمیت شناختن و پذیرش نظام صنفی کشاورزی مربوط می شود. پیگیری تشکیل جلسه نظام صنفی با مدیران دستگاه های اجرایی و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان و همچنین ضرورت رایزنی لازم تعاون روستایی شهرستان با دستگاه های دولتی برای ارتقاء كاركردها و جایگاه نظام صنفی از پیشنهادهای جلسه نمایندگان دفتر امور تشكل های كشاورزی با اعضای هیات مدیره نظام صنفی شهرستان ارومیه بود.

جلسه با روسای هیات مدیره و دبیران اجرایی نظام صنفی كشاورزی استان و مسئولان تعاون روستایی استان آذربایجان غربی

تشكیل جلسه با روسای هیات مدیره و دبیران اجرایی نظام صنفی كشاورزی استان و مسئولان تعاون روستایی استان آذربایجان غربی برنامه روز دوم این ماموریت بود. در ابتدا گزارش عملکرد و دستاوردهای نظام صنفی استان و سپس ارائه نقطه نظرات و مسائل ومشکلات شهرستان ها در این جلسه از سوی هیات مدیره استان و شهرستانها ارائه شد.

رئوس برخی از اقدامات نظام صنفی استان كه در این جلسه ارائه شد چنین بود:عضو گیری وصدور پروانه برای 50000 نفر از تولید کنندگان و بهره برداران استان، ارتباط مستمر هیات مدیره با نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان در جهت دفاع ازمنافع صنفی کشاورزان، برگزاری دوره های آموزشی برای اعضاء با هماهنگی ترویج جهاد کشاورزی و سازمان آموزش فنی حرفه ای، معرفی اعضای نظام صنفی به ادارات برق جهت دریافت امتیاز برق با تعرفه کشاورزی و ... .

تعامل نظام صنفی كشاورزی استان با سازمان ها و ادارات دولتی در جهت استفاده از ظرفیت های نظام صنفی کشاورزی و جلب حمایت آنها بعنوان نقطه قوت در مدیریت این نظام مطرح شد. ضمن این كه پیشنهادهایی نیز جهت ارتقای عملكرد نظام صنفی كشاورزی در استان آذربایجان غربی ارائه شد كه برخی از آنها عبارت بود از:

-هماهنگی با سازمان تامین اجتماعی و بانک کشاورزی در سطح ملی برای به رسمیت شناختن پروانه فعالیت.

-برنامه ریزی برگزاری دوره های آموزشی برای اعضای هیئت مدیره نظام صنفی استان وشهرستان هاوتخصیص بخشی از20 درصد سهم استان  به امر آموزش ارکان

-ارائه راهکاری مناسب برای هزینه کرد  مناسب و بهینه حق عضویت توسط نظام های صنفی کشاورزی

-تهیه نرم افزار و سامانه جامع اطلاعات نظام صنفی کشاورزی

-ابلاغیه وزیر جهاد کشاورزی به روسای سازمان ها در خصوص معتبر بودن پروانه فعالیت نظام صنفی

* گزارش روابط عمومی سازمان تعاون روستایی استان آذربایجان غربی از این جلسه