تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    برگزاری دوره آموزش مدیریت و مهارت های ارتباطی برای اركان نظام صنفی كشاورزی در استان قزوین

دوره آموزشی ویژه اعضای هیات مدیره و كاركنان نظام صنفی كشاورزی استان قزوین و شهرستان های تابعه با تسهیلگری كارشناسان دفتر امور تشكل های كشاورزی طی روزهای 20 و 21 خرداد ماه 94 در سازمان تعاون روستایی استان قزوین برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، نخستین دوره آموزش "مدیریت عمومی و تصمیم گیری مشاركتی" با درخواست اركان نظام صنفی كشاورزی استان قزوین و هماهنگی و مساعدت سازمان تعاون روستایی استان در روز 20 خرداد ماه 94 در محل آمفی تئاتر سازمان تعاون روستایی استان قزوین برگزار شد و حاضران در این دوره با مبانی مدیریت و برخی شیوه های مشاركتی برای تصمیم گیری به صورت عملی آشنا شدند.

 آشنایی ناكافی با مبانی علمی مدیریت بر سازمان های غیر انتفاعی، یكی از مشكلات اركان نظام صنفی و مدیران نظام صنفی است و درخواست برای برگزاری دوره های آموزشی در خصوص شیوه های مدیریت، یكی از درخواست های مكرر اركان نظام صنفی بوده است و استان قزوین در برگزاری این دوره ها پیشقدم شد.

در این دوره، مباحثی از جمله تاریخچه علم مدیریت، وظایف مدیریت از جمله برنامه ریزی، سازماندهی، بودجه بندی ، مدیریت منابع انسانی، انواع سبك های هدایت و رهبری و نیز ضرورت كنترل و ارزیابی بر سازمان،  معرفی شد و مشكلات ارتباطی نظام های صنفی به عنوان یكی از چالش های مطرح شده، در قالب كار عملی و مشاركتی، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

تسهیلگر این دوره آموزشی اظهار داشت: بخشی از دانش مدیریت از طریق آموزش فراگرفته می شود و بخشی دیگر از آن باید ضمن کار آموخته شود.

سعید بهشتی افزود: هنر مدیریت از طریق کسب تجارب، اندوخته ها و به کارگیری آنها در شرایط گوناگون حاصل می شود.

در دوره آموزشی"تاثیر مهارت های ارتباطی و شیوه های مشاركت اعضاء ‌در توسعه فعالیت های نظام های صنفی" كه روز 21 خرداد برگزار شد در ابتدا از فراگیران خواسته شد تا چالش های موجود در بحث تعامل نظام صنفی كشاورزی با دستگاه های اجرایی، سازمانها و نهادهای مختلف مرتبط را به همراه راهكارهای پیشنهادی مطرح كنند. سپس سرفصل مطالب آموزشی منطبق با موارد و مسائل ذكر شده طبقه بندی و ارائه گردید.

موضوع های مورد اشاره و تاكید در این دوره آموزشی عبارت بود از: كلیاتی در خصوص مهارت های ارتباطی، برنامه ریزی، معرفی تكنیك های مشاركتی و نحوه استفاده از مشاركت افراد یا جامعه هدف در فعالیت های نظام صنفی، چگونگی افزایش دانش، مهارت و آگاهی اركان و هیات مدیره نظام صنفی برای پیشبرد اهداف و برنامه های نظام صنفی، مروری بر وظایف هیأت مدیره نظام های صنفی، برنامه محور شدن هیات مدیره نظام صنفی، برگزاری جلسات توجیهی برای مسئولین و دستگاه های ذیربط از جمله جهاد كشاورزی، تلاش برای افزایش قدرت چانه زنی نظام های صنفی، مرور دائمی بر قوانین و مقررات نظام صنفی (از جمله آیین نامه، اساسنامه، دستورالعمل)، تاكید بر انجام وظایف نظام صنفی در حوزه تنظیم بازار و تجارت محصولات كشاورزی، شناساندن نظام صنفی به دستگاه های مربوطه و حضور در كارگروه های كشاورزی، تعامل و ارتباط با فرمانداری ها، بانك ها و ... .

تسهیلگر این دوره آموزشی اظهار داشت: نظام های صنفی اهداف والایی را دنبال می کنند و تنظیم بازار و تجارت محصولات كشاورزی بر اساس ماده 2 دستورالعمل قانون تمركز برعهده تشکل ها به ویژه نظام صنفی است.

مرتضی ادیب تاكید كرد: بدون شك دولت به تنهایی نمی تواند تمام مسائل و مشكلات بخش كشاورزی را رفع کند و باید از تمام ظرفیت های دولتی و غیردولتی برای این منظور استفاده کرد.

معاون اداری و مالی سازمان تعاون روستایی و مسئول امور تشكل های كشاورزی استان قزوین در این دوره آموزشی گفت: امروز اعضاء هیئت های مدیره نظام های صنفی كشاورزی به این باور رسیده اند که امر آموزش در نظام صنفی از جایگاه خاص و ویژه ای برخورداراست.

علینقی سیمیاری افزود: همسو نمودن هیات مدیره نظام صنفی با سازمان، افزایش رضایت شغلی و بهبود روحیه کارکنان و اعظاء نظام صنفی، بهنگام سازی دانش نیروی انسانی در نظام های صنفی، از جمله اهداف برگزاری این دوره آموزشی دو روزه بوده است.

* با تشكر از خانم  محمدحسینی، روابط عمومی سازمان تعاون روستایی استان قزوین