تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    عرض تسلیت

متاسفانه مطلع شدیم كه مادر گرامی جناب آقای مسعود اسدی رئیس نظام صنفی كشاورزی استان خوزستان به رحمت ایزدی پیوسته و ایشان در غم از دست دادن مادر به سوگ نشسته است. از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه رحمت و مغفرت و برای خانواده محترم اسدی شکیبایی آرزو داریم.

پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی