تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    تكمیل اظهارنامه مالیاتی حداكثر تا پایان تیرماه1394

با توجه به نزدیك بودن پایان زمان تكمیل اظهارنامه مالیاتی الكترونیكی در تاریخ 31/4/1394 و برای جلوگیری از بروز مشكلات بعدی در این خصوص، نظام های صنفی كشاورزی شهرستان ها و استان ها حداكثر تا زمان یاد شده فرصت دارند تا نسبت به تكمیل اظهارنامه مالیاتی اقدام كنند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، بنا به اعلان مدیركل دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی كشور، کلیه نظامهای صنفی کشاورزی که بر اساس قوانین و مقررات نظام صنفی کشاورزی دارای شخصیت حقوقی می باشند، مکلفند همانند سایر اشخاص حقوقی موضوع قانون تجارت از جمله اشخاص موضوع ماده 584 قانون اخیرالذکر، نسبت به تحریر و ثبت وقایع و رویدادهای مالی خود در دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت اقدام نمایند.

بر این اساس برای ارسال اظهارنامه مالیاتی بصورت الکترونیکی لازم است پس از تشکیل پرونده در اداره امور مالیاتی ضمن مراجعه به سامانه ثبت نام اشخاص حقوقی به نشانی اینترنتی www.tax.gov.ir مراحل پیش ثبت نام را انجام و کد رهگیری دریافت تا امکان ارسال اظهارنامه مالیاتی از طریق کد رهگیری فراهم گردد. ضمنا در اجرای مقررات تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 139 قانون مالیات های مستقیم، عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر قانونی موجب محرومیت از معافیت های مقرر از جمله بند(ی) ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم خواهد شد.

نظام های صنفی كشاورزی پس از دریافت شناسه ملی خود می توانند برای دریافت شماره اقتصادی به سامانه ثبت نام سازمان امور مالیاتی كشور به نشانی اینترنتی یاد شده مراجعه و نسبت به دریافت شماره اقتصادی اقدام نموده و در صورت بروز اشكال در ثبت نام شماره اقتصادی برای راهنمایی بیشتر و رفع اشكال می توانند با شماره تلفن 35087 مركز سامانه های الكترونیكی سازمان امور مالیاتی كشور تماس حاصل كنند.

.....................

چند نكته مهم:

کد شناسه ملی

دفتر امور تشكل های كشاورزی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، در تیرماه 1391 طی نامه ای به مدیران تعاون روستایی استانهای کشور، " کد شناسه ملی" و " کد رهگیری" نظام های صنفی کشاورزی شهرستان های تابعه هر یک از استان ها را به منظور ابلاغ و اطلاع رسانی به نظام های صنفی اعلام داشته است.

شماره اقتصادی و كد رهگیری

با مشاهده توضیح كامل مراحل پیش ثبت نام اظهار نامه مالیاتی و اخذ کد رهگیری جهت نظام های صنفی کشاورزی می توان در این خصوص اقدام كرد. (دانلود پاورپوینت تهیه شده: بخش1، بخش2 / با اقدام ستاد اجرایی نظام صنفی كشاورزی استان خراسان رضوی)

 

پلمپ دفاتر قانونی

از آنجا كه طبق قوانین و مقررات مالی جاری كشور، پلمپ دفاتر قانونی نظام های صنفی(دفتر روزنامه و دفتر كل) اجتناب ناپذیر است و آن دسته از نظام های صنفی كه تاكنون اقدام به پلمپ دفاتر ننموده اند می باید در این مورد اقدام عاجل نمایند.

معافیت مالیاتی نظام های صنفی كشاورزی

بر اساس بند ی ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم " حق عضویت اعضا مجامع حرفه ای، احزاب و انجمن ها و تشکل های غیر دولتی که دارای مجوز از مراجع ذیربط باشند و وجوهی که به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد یا حق الزحمه اعضاء آن ها کسر و به حساب مجامع مزبور واریز می شود، از پرداخت مالیات معاف است" و همچنین تبصره 1این ماده "وجوهی كه از فعالیت های غیر انتفاعی به منظور پیشبرد اهداف و وظابف اشخاص موضوع این ماده از راه برگزاری دوره های آموزشی ، سمینارها ، نشر كتاب و نشریه های دوره ای و . . . در چارچوب اساسنامه آنها تحصیل می شود و سازمان امور مالیاتی كشور بردرآمد هزینه آنها نظارت می كند ، از پرداخت مالیات معاف هستند" لذا نظام صنفی كشاورزی كه وظیفه اصلی آن صدور پروانه فعالیت برای اعضا و همچنین ارائه خدمات حمایتی و آموزشی و دفاع از حقوق صنفی اعضا می باشد از پرداخت مالیات معاف می باشند.

الزام در تسلیم اظهارنامه مالیاتی

بر اساس ماده 119 قانون برنامه پنجم تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی امری است كه كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ملزم به آن می باشند.

غیر انتفاعی بودن نظام صنفی كشاورزی

بر اساس ماده 2 اساسنامه نظام صنفی كشاورزی استان و همچنین ماده 2 اساسنامه نظام صنفی كشاورزی شهرستان كه به تصویب و تأیید هیأت عالی نظارت بر اصناف كشور رسیده است نظام صنفی كشاورزی تشكیلاتی صنفی است که دارای شخصیت حقوقی مستقل، غیرسیاسی،غیرانتفاعی و غیر دولتی است كه پس از صدورمجوز  فعالیت و ثبت در وزارت جهاد كشاورزی، رسمیت می یابد. لذا نظامهای صنفی تشكیلاتی غیرانتفاعی می باشند كه مجاز به انجام فعالیتهای اقتصادی و سود آور نیستند و براساس ماده17 نظام نامه مالی تقسیم سود و سهام را ندارند.

بر اساس ماده14 آیین نامه اجرایی نظام صنفی كارهای كشاورزی مصوب هیأت وزیران، هیچ یك از وظایف هیأت مدیره نظام صنفی انتفاعی و درآمدزایی نمی باشد و تماماً آموزشی، فرهنگی و خدمت رسانی به قشر محروم كشاورز می باشند.

اگرچه مطابق قوانین و مقررات بخشی از افراد، مؤسسات، سازمانهای مردم نهاد و تشكلهای صنفی از پرداخت مالیات معاف هستند اما این بدان معنا نیست كه فرآیند قانونی را طی ننمایند. نظام صنفی كشاورزی نیز به عنوان فراگیرترین نهادهای مشاركتی بخش كشاورزی و تشكلی نوبنیاد  نیز از جمله نهادهایی است كه علیرغم برخورداری از معافیت مالیاتی باید نسبت به ثبت و انجام فرآیندهای قانونی اقدام نمایند.