تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور ضرورتهای اجرایی ابلاغیه وزیر جهاد كشاورزی را اعلام نمود

رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور طی مكاتبه با روسای هیات مدیره نظام صنفی كشاورزی استان ها ضمن ارسال ابلاغیه وزیر جهاد كشاورزی مبنی بر اعتبار پروانه فعالیت نظام صنفی، ابلاغیه ای در این ارتباط صادر نمود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، مهندس سید موسی رهنمایی در این ابلاغیه بر ضرورت پیگیری و الزام نظام های صنفی كشاورزی در موارد ذیل تاكید كرده است:

1-هماهنگی های لازم جهت حضور نماینده نظام صنفی در مجامع، شوراها، جلسات و كارگروه های تخصصی مرتبط با بخش مورد اشاره ابلاغیه وزیر محترم با مراجع ذیصلاح انجام پذیرد.

2-كمیته ای تخصصی در سطح استان و شهرستان تشكیل گردد كه نماینده نظام صنفی هنگام حضور در مجامع، شوراها، جلسات و كارگروه های تخصصی مرتبط با بخش، موفق به اظهار نظر بر اساس نیازهای بخش، تجربیات و اصول علمی باشد.

3-در صدور پروانه های فعالیت،‌ كماكان دقت لازم انجام پذیرد كه این امر با رعایت كامل مقررات و ضوابط مربوطه عملی گردد.

4-نظارت های لازم جهت رعایت انضباط مالی و اداری در سطح نظام های شهرستان به صورت مستمر به عمل آید.