تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    تجربه های موفق نظام های صنفی كشاورزی(15) - نظام صنفی کشاورزی شهرستان شازند استان مرکزی

شهرستان شازند یكی از شهرستانهای استان مرکزی بوده و در جنوب اراک واقع شده است.

نظام صنفی كشاورزی این شهرستان از تاریخ 2/2/1389 آغاز به فعالیت كرده است و با تلاش ها و پیگیری های مستمر آقای یداله مختاری دبیر اجرایی نظام صنفی كشاورزی شازند و همكارانش در انطباق با اجرای وظایف و حقوق نظام صنفی كشاورزی اقدامات و تجربه های موفقی داشته است كه خلاصه آن در پی می آید.

فعالیت های عمومی:

- صدور پروانه فعالیت از دی ماه 89  تا پاپان سال 93 / 2346 پروانه- واحد

(زمینه فعالیت: امور دام با 1220 پروانه (52 درصد)، زراعت با 719 پروانه (6/30 درصد) بیشترین و مكانیزاسیون،‌ شیلات و كرم ابریشم به ترتیب 6و 4و 1 كمترین پروانه صادر شده است).

- صدور پروانه فعالیت در سال 1393 /  580 واحد

- تمدید پروانه های صادره در سال 1393/  225 واحد

- تلاش مستمر در برقراری بیمه تامین اجتماعی اعضاء و انعكاس مسائل و مشكلات مربوطه به دستگاه های مربوط. / اجرای بند 5 از ماده 30 وظایف و اختیارات هیأت مدیره در اساسنامه نظام صنفی بخش- شهرستان).

- تسویه حساب 20 درصدی سهم نظام صنفی كشاورزی استان(ماده 27 نظام نامه مالی نظام صنفی کشاورزی مبنی بر واریز سهم 20 درصدی از مبالغ درآمد ناخالص نظام های شهرستانی به حساب نظام استان)

- راستی آزمایی وGPS  موقعیت یابی مزارع   (257 مزرعه- بهره برداران)

- انعكاس مسائل و مشكلات بیمه، اسناد مالكیت، خرد و كوچك شدن مزارع و زمین های اوقافی به سازمان های مربوطه

- برگزاری مرتب مجمع عمومی سالانه / ماده 15 اساسنامه (5 مورد) و جلسات هیات مدیره/ ماده 25 اساسنامه(96 جلسه)

شركت در جلسات فرمانداری، مدیریت جهاد كشاورزی و سایر سازمان ها/ ماده 4 و 10 حقوق و وظایف نظام صنفی+ بند 2 ماده 30 اساسنامه ( 121 جلسه)

- ثبت نرم افزاری اطلاعات اعضای نظام صنفی كشاورزی شهرستان به تفكیك گرایش فعالیت،‌بخش های شهرستان، روستاها  ( 2396 نفر)

- معرفی به دفتر خانه اسناد رسمی در خصوص گواهی امضای زمین زراعی فاقد سند مالكیت و اجاره نامه رسمی در خصوص اسناد مشاعی (86 مورد).

آموزش، ترویج و اطلاع رسانی:

- تهیه، چاپ و توزیع پوستر در مورد كاركرد اصلی بیمه تامین اجتماعی(با هماهنگی سازمان تامین اجتماعی(تهران) - (2150 عدد-پوستر)

- تهیه و چاپ و توزیع تراكت در خصوص شرایط استفاده بهره برداران بخش كشاورزی از مزایای بیمه تامین اجتماعی 2000 عدد تراكت در سطح شهرها، تمامی روستاها و ادارات تابع شهرستان با همكاری: جهاد كشاورزی، تعاون روستایی، پایگاه های بسیج در روستاها و برخی از دهیاران.

- آموزش حضوری اعضا در خصوص وظایف نظام صنفی، سند مالكیت، اجاره نامه، بیمه ها/ بند 5 ماده 6 +بند 6 ماده 30 اساسنامه( 1600نفر-ساعت)

- ارسال پیامك به اعضا در مورد خدمات استفاده از خدمات بیمه تامین اجتماعی و تمدید پروانه( 4346 نفر-پیامك)

- تكمیل فرم ها(فرم های متقاضیان كارفرما و شاغلین؛ فرم های بازرسی از كارگاه های كشاورزی) و ارسال پرونده بهره برداران به شعبه تامین اجتماعی شازند( 514 پرونده-نفر)

- تهیه جداول آماری: صدور پروانه فعالیت اعضای نظام صنفی كشاورزی شازند- درصد و زمینه فعالیت اعضای نظام صنفی در مشاغل مختلف بخش كشاورزی شهرستان شازند و بخش های مركزی، زالیان و قره كهریز به تفكیك سال ها از 89 تا 93 ( مقیاس-واحد)

- اطلاع رسانی به اعضا از طریق وبلاگ نظام صنفی شهرستان.

مسائل و مشكلات اجرایی (پیگیری و طرح):

- سازمان تامین اجتماعی به دلیل شمول كاربرد شرایط كارگروه صنعتی، خدماتی و كارگران آنها در مورد بخش كشاورزی و  كارگران شاغل در این بخش، استفاده از معافیت كارفرمایی را منوط به رعایت شرایط كارگاه های صنعتی و خدماتی ابراز می دارند كه مقایسه ای اشتباه است.

- عدم برخورداری اعضا از سند رسمی و یا اجاره نامه رسمی اغلب اسناد مالكیت كشاورزان،‌مشاعی و بدون انتقال رسمی یا به صورت قولنامه دستی یا اجاره نامه عادی با سابقه چندین ساله هستند و به صورت خرد، پراكنده و قطعات كوچك هستند.

- اختلاف میان اداره اوقاف و كشاورزان،

- خرد و پراكنده بودن اراضی و روند كاهشی سرانه زمین های مزروعی.

پیشنهادها:

- حل و فصل مسائل و مشكلات فی مابین اداره اوقاف و كشاورزان( مشكل اصلی: درصد قابل توجه زمین های زراعی شهرستان و بخش ها اوقافی است).موارد مذكور در مورد سندهای رسمی یا اجاره نامه رسمی و اختلاف با اداره اوقاف باعث شده است كه بیش از 70 درصد كشاورزان شهرستان از مزایا و خدمات بیمه تامین اجتماعی، تسهیلات، امكانات و اعتبارات دولتی محروم و ظلم مضاعفی به كشاورزان منطقه تحمیل شده است.

- برای مدت(حدود سه سال): قبول گواهی شوراهای اسلامی روستا، جهاد كشاورزی، نظام صنفی و تعهد نامه محضری كشاورزان به جای سند رسمی و یا اجاره نامه رسمی تا حل و فصل مشكلات مبتلابه از سوی بیمه تامین اجتماعی و تا حل و فصل قطعی اسناد و اجاره نامه های اوقاف،

- تخصیص نمایندگی بیمه محصولات كشاورزی به نظام صنفی كشاورزی شهرستان.