تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    فقدان یكی از مدیران بخش دولتی حمایت كننده از نظام صنفی كشاورزی

متاسفانه با خبر شدیم كه مهندس علی شایان مهر رئیس سابق سازمان تعاون روستایی استان آذربایجان غربی، دار فانی دنیا را وداع و به دیار باقی شتافته است.

توجه ویژه و حمایت پیوسته از نظام صنفی و بخصوص وقت گذاری به منظور پیشبرد برنامه ها و فعالیتهای نظام صنفی كشاورزی استان آذربایجان غربی و شهرستانهای تابعه از ویژگیهای مثال زدنی مهندس شایان مهر محسوب می شد و گفتنی است این استان از جمله استانهایی است كه در زمینه جذب اعضاء در نظام صنفی كشاورزی در رتبه های بالای استانی در كشور قرار دارد.

پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، فقدان وی را به خانواده محترم ایشان و اعضای هیات مدیره نظام صنفی كشاورزی استان آذربایجان غربی تسلیت می گوید.