تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    تسلیت

متاسفانه مطلع شدیم كه پدر گرامی آقای مهندس سید جعفر حسینی عضو هیات مدیره نظام صنفی كشاورزی استان فارس و رئیس نظام صنفی كشاورزی شهرستان مرودشت به رحمت ایزدی پیوسته و ایشان در غم از دست دادن پدر به سوگ نشسته است. از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و مغفرت و برای خانواده محترم ایشان، شكیبایی آرزو داریم.

پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی