تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    شناسنامه نظام های صنفی كشاورزی در دوره نخست، منتشر خواهد شد

اقدام برای گردآوری شناسنامه نظام صنفی كشاورزی در اولین دوره آن(1392- 1388) یكی از اموری بوده است كه در دفتر امور تشكل های كشاورزی از مدت ها قبل به طور مستمردر دست اجرا و پیگیری بوده است و بویژه در طی یك سال گذشته به طور روزانه و با سخت كوشی ها و پیگیری های فراوان و تماس های تلفنی با كارگزارن استانی امور تشكل ها و بویژه اعضای هیات مدیره نظام های صنفی در استان ها و شهرستان های كشور در اخذ آمار و اطلاعات مربوطه انجام شده است. خانم شابلوپور كارشناس گروه بررسی های اقتصادی و اجتماعی دفتر امور تشكل های كشاورزی به عنوان مسئول مستقیم این اقدام، پاسخگوی سوال های ما در این ارتباط بود كه در پی می آید:

تهیه شناسنامه نظام صنفی كشاورزی از چه زمانی در دفتر امور تشكل های كشاورزی آغاز شد و چه اهداف و نیازهایی برای آن مطرح بود؟

- از سال 1389 همزمان با برگزاری انتخابات هیات مدیره نظام صنفی كشاورزی مستند سازی فعالیت های نظام صنفی و مشخصات اعضای هئیت مدیره آغاز شده است و در حال حاضر مشخصات اعضای اولین هیات مدیره نظام های صنفی كشاورزی در سراسر كشور جمع آوری شده و در قالب یك كتاب در حال آماده سازی برای چاپ می باشد.

مستندسازی هر فعالیت و پروژه ای در كل فرآیند اجرا از كارهای مهم به شمار می رود كه علاوه بر جلوگیری از انحرافات احتمالی می تواند در برنامه ریزی آتی نیز موثر باشد. تجزیه و تحلیل مشخصات فردی اعضای هیئت مدیره از قبیل سن، جنس، تحصیلات و غیره برنامه ریزان را در ارتقای سطح تركیب اعضای هیئت مدیره و كم كردن مسیر رسیدن به اهداف را كوتاه نماید.

گزارش گیری این اطلاعات هم اكنون در چه مرحله ای قرار دارد؟

- مشخصات اعضای اولین هیات مدیره نظام های صنفی در سطح كشور به طور كامل جمع آوری شده و در حال مستندسازی است و گزارشات اعضای دومین هیات مدیره و یا تغییرات صورت گرفته در تركیب هیئت مدیره در حال جمع آوری است.

چه اطلاعاتی در تهیه این شناسنامه از نظامهای صنفی استخراج می شود؟

1- تركیب سنی اعضای هیات مدیره

2- میزان تحصیلات اعضای هیات مدیره به تفكیك رئیس هیئت مدیره، دبیر اجرایی و خزانه دار نظام صنفی

3- وضعیت حضور زنان در هیات مدیره

4- مكان استقرار نظام صنفی كشاورزی از نظر مالكیت و موقعیت جغرافیایی

5- شماره حساب بانكی و افراد صاحب امضاء

چه مسائل و مشكلاتی در راه اخذ این اطلاعات وجود دارد؟

- همكاری ضعیف همكاران در استان ها به ویژه اعضای هیئت مدیره نظام صنفی نسبت به ارائه آمار دقیق و صحیح، فرآیند جمع آوری مشخصات را طولانی كرده است. همچنین فرم های ارسالی هیات مدیره به صورت ناقص تكمیل و به دفتر ارسال می شود كه باید با تماس های مكرر تلفنی، این اطلاعات كامل شود.جابجایی نیروی كارگزار استان و ناكافی بودن شناخت اغلب آنها نسبت به حساسیت اسناد و مدارك(شناسنامه ها) و مفقود شدن بعضی از شناسنامه ها به طوری كه گاهی سابقه اولین هیات مدیره نظام استان خود را نیز ندارند. نبود مهر نظام صنفی در انتهای برگ های شناسنامه نظام صنفی كه این امرعدم سندیت شناسنامه را نشان می دهد از دیگر مشكلات كاری در این ارتباط است.  

نظام های صنفی برای بهینه شدن این اطلاعات شناسنامه ای چه نكاتی را بهتر است رعایت كنند؟

1- فرم های ارسال به این منظور به طور كامل و صحیح تكمیل گردد.

2- پس از تكمیل، فرم باید با مهر نظام صنفی ممهور شود.

3- تغییرات انجام شده در تركیب هیئت مدیره به موقع به این دفتر ارسال گردد.

4- یك نسخه از فرم تكمیل شده در نزد نظام صنفی بایگانی شود.

5- نسبت به اعلام آخرین تغییرات در تركیب هیات مدیره ها در اسرع وقت همكاری لازم صورت پذیرد.