تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    تاكید بر رعایت قوانین و مقررات برای صحت صدور پروانه فعالیت نظام صنفی كشاورزی

در پی گزارش واصله از برخی شهرستان ها در خصوص جعل پروانه فعالیت نظام صنفی كشاورزی توسط بعضی از اشخاص، دفتر امور تشكل های كشاورزی طی ابلاغیه ای بر رعایت موارد قانونی جهت جلوگیری از هرگونه جعل و سوء‌استفاده در صدور پروانه ها تاكید كرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، در این ابلاغ كه طی مكاتبه دفتر امور تشكل های كشاورزی با تعاون روستایی استان ها انجام پذیرفته است بر رعایت این موارد قانونی از سوی نظام صنفی استان و شهرستان ها تاكید شده است:

1-       هماهنگی با دستگاه ها و مراكز خدمات دهنده جهت اخذ استعلام از نظام صنفی كشاورزی شهرستان برای اصالت پروانه

2-       تهیه و چاپ متمركز پروانه ها توسط نظام صنفی استان و درج شماره سریال پروانه برای شهرستان ها

3-       استفاده از هولوگرام در پروانه ها

4-       استفاده از مهر برجسته.