تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    نظام صنفی كشاورزی در شبكه یك سیما

شنبه 24/5/94

ساعت 30/18

شبكه یك سیما

برنامه سیمای آبادی

عنوان برنامه: دست هایی در هم تنیده

موضوع: نظام صنفی كشاورزی