تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    وزیر جهاد كشاورزی: نظام صنفی كشاورزی را به عنوان یك كار بلند مدت و برنامه ای ببینید

وزیر جهاد كشاورزی در جمع نمایندگان منتخب كشاورزان ایران در نظام صنفی كشاورزی و جلسه هیات عمومی و شورای مرکزی این نظام گفت: اگر سازمان ها و نهادهای بخش كشاورزی همچون تعاونی‌ها، تشکل‌ها و نظام های صنفی، توانمند بشوند و ساختار پایدار و مستحكمی داشته باشند، خودشان پیش‌برنده امور هستند و مدیرانی که تعلل در اجرا دارند را یا با خود همراه می سازند و یا آنها را حذف می كنند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، مهندس محمود حجتی افزود: در کشورهای توسعه یافته، عمده حركت ها بر دوش نهادها، تشكل ها و سازمان های صنفی است و تعاونی ها،‌اتاق ها و اصناف همه كاره هستند. ما باید دورخیز كنیم و اینگونه بشویم، این مسیر خیلی طولانی در پیش روی ما است و اگر آن توانمندی را پیدا كنیم خیلی از مسائل را می توانیم حل كنیم.

وی تاكید كرد: بخش كشاورزی یعنی خود كشاورزان و معتقدیم كه خدمات پیشین و پسین بخش كشاورزی باید با حضور كشاورزان و در داخل مزرعه سامان یابد. حال اگر شخص حقیقی نمی تواند، شخصیت حقوقی آنها یا یك شركت قانون تجارتی كه وابسته به نهاد غیر دولتی آنها است و از خود كشاورزان است باید در این زمینه فعال باشد. این امر یك فرصت و از اهداف تشكل ها است و آن را جدی بگیرید.

وزیر جهاد كشاورزی در ادامه گفت: از دیگر اهداف خصوصا برای نظام های صنفی كشاورزی، بحث ایجاد صدا است. کشاورزی که دام او در مزرعه تلف می شود و یا صنایع لبنی، شیر او را با قیمت مناسب خریداری نمی کنند، صدایش به گوش کسی نمی رسد و این تشكل ها هستند كه می توانند آن را پژواك داده و در سطح جامعه مطرح كنند و به گوش مسئولان برسانند و آن را به عنوان یك مطالبه پیگیری نمایند.

مهندس حجتی تصریح كرد: پیگیری مطالبات كشاورزان تا حصول نتیجه آن، می باید با صدایی كه تشكل ها و نظام صنفی در چارچوب قوانین مدنی آن در جامعه ایجاد و پژواك می كنند، انجام شود.

وزیر جهاد كشاورزی اضافه نمود: پس از بحث پیشین و پسین تولید و بحث ایجاد صدا در جامعه، یك جایی هم نظام صنفی به كمك بخش دولتی بیاید و نقش آفرینی كند. یكی از این موارد، موضوع آب و محدودیت های منابع آن است. متاسفانه بخش كشاورزی و كشاورزان متهم به این هستند كه آب را هدر می دهند در حالی كه ماهیت بخش كشاورزی است كه میزان آب بیشتری دریافت كند و آن كه بد مصرف می كند متهم است و باید خوب مصرف كند. یكی از راه های مصرف صحیح آن، اقدام برای كشت فشرده و گلخانه ای و همچنین به كارگیری سیستم های نوین آبیاری است كه نظام صنفی می تواند در این زمینه كار كند.

وی با تاكید بر این كه ایجاد تشكل های توانمند، حاضر در صحنه، موثر و فعال در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها به همراه پشتیبانی دولت می تواند مشكلات را حل كند، خطاب به جمع حاضر گفت: هر جا شما كشاورزان حضور داشتید و حضور یافتید،‌مشكلات حل شد و هر جا حضور نداشتید با التماس و التجا و مصوبه مشكلی حل نشده است.

مهندس حجتی در پایان تاكید كرد: نظام صنفی كشاورزی را به عنوان یك كار بلند مدت، برنامه ای ببینید و سعی كنید تا می توانید نهادهای صنفی تان را توانمند سازید.