تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    تسلیت

متاسفانه مطلع شدیم كه پدرگرامی جناب آقای مرتضی ادیب معاون محترم دفتر امور تشكل های كشاورزی به رحمت ایزدی پیوسته و ایشان در غم فقدان پدر به سوگ نشسته است. از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم، رحمت و مغفرت و برای خانواده محترم ادیب، شکیبایی آرزو داریم. پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی به نمایندگی از تمامی كارگزاران و فعالان حوزه تشكل ها و نظام های صنفی كشاورزی، مصیبت وارده را به ایشان تسلیت می گوید.