تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    عضو هیات مدیره سازمان مركزی تعاون روستایی ایران: تركیب ظرفیتهای نظام صنفی و تعاونیها بخش عمده ای از مشكلات بخش كشاورزی را مرتفع می سازد

عضو هیات مدیره سازمان مركزی تعاون روستایی ایران در جلسه شورای مركزی نظام صنفی كشاورزی كشور تاكید كرد: نظام های صنفی كشاورزی از ظرفیت های قانونی نظام صنفی و تعاونی ها به نفع بخش كشاورزی و كشاورز استفاده كنند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، مهندس سیدمهدی کلاته رحمانی گفت: نظام صنفی كشاورزی به هیچ وجه نمی تواند كار اقتصادی داشته باشد، چون منع قانونی دارند. همانگونه كه در تعاون نیز به هیچ وجه نمی توان كار صنفی انجام داد. اما تركیب این دو ظرفیت در كنار یكدیگر می تواند نتیجه مثبت و متفاوتی را باعث شود.

وی افزود: از نگاه تعاون روستایی، تعاونی ها بر دو گونه هستند: تعاونی های روستایی كه فعالیت عمومی در روستا دارند و تعاونی های محصولی یا تخصصی. متاسفانه در برخی تعاونی های دامداری افرادی هستند كه عضو تعاونی دامداری هستند ولی دامدار نیستند. نتیجه این می شود كه تخصیص منابع، به درستی اتفاق نمی افتد. علوفه دامداران توزیع می شود و آن كسی كه دامدار نیست اما عضو و سهامدار تعاونی است بر اساس سهام، سهمیه نهاده ها را از سهم تعاونی دریافت می كند، در حالی كه ممكن است از سویی دیگر دامدارانی نیز باشند كه عضو تعاونی نیستند.

عضو هیات مدیره سازمان مركزی تعاون روستایی ایران ضمن اشاره به  دستور كار سازمان مركزی تعاون روستایی در این مورد اظهار داشت: با توجه به ابلاغیه اخیر وزیر محترم جهاد كشاورزی مبنی بر اعتبار پروانه فعالیت این نظام، سازمان مركزی نیز می تواند ابلاغ نماید كه شرط عضویت در هر نوع تعاونی ها، گرفتن پروانه صنفی توسط هر عضو است. به این ترتیب دامدار كسی است كه مجوز صنفی دامداری دارد. تعاونی مرغداران باید مدركی باشد برای احراز این كه آن فرد، مرغدار است و مرجع آن مدرك طبق ابلاغیه وزیر محترم، نظام صنفی كشاورزی خواهد بود.

كلاته رحمانی در ادامه گفت: اگر معاملات اعتباری در تعاونی ها احیاء ‌شود، بدین معنا كه اگر قرار است از طریق شركت پشتیبانی امور دام، علوفه در اختیار دامدار قرار داد، بتوان اعتباری نیز در اختیار او قرار داد و به تعاونی های دامداران بر اساس اعتبار؛ یعنی چك و سفته آنها علوفه تحویل داد، هم نهاده تحویل دامدار شده و هم محصول او به بازار رسیده است. این همان چیزی است كه در مجوزها و قوانین نظام تعاونی ها وجود دارد. این معاملات اعتباری می تواند انقلاب و تحولی را در بخش كشاورزی باعث شود و این امر یكی دیگر از جنبه های تركیب دو جنبه تعاونی و صنفی برای نظام صنفی كشاورزی است.

وی اظهار داشت: اگر نظام های صنفی، به املاك یا زمین اعضاء خود هویت دهد و بانك كشاورزی مطلع شود و بتواند اعتبار قائل شود، آنگاه این زمین به منزله یك اعتبار می شود و آن اعتبار، پشتوانه معاملات اعتباری خواهد شد و از این طریق سرمایه های منجمد و راكد كشاورزان در بحث اقتصادی فعال شده است. اگر نظام های صنفی در آینده این كار را انجام داده و كشاورزان بتوانند معاملات اعتباری را نه با سرمایه جاری خود كه با سرمایه اصلی شان انجام دهند، در فعال شدن بازار و نیز تقویت سهم تعاونی های نظام در بازار تاثیرگذار خواهند بود.

عضو هیات مدیره سازمان مركزی تعاون روستایی ایران تصریح كرد: نظام های صنفی از ظرفیت های قانونی نظام صنفی و تعاونی ها به نفع بخش كشاورزی و كشاورز استفاده كنند. وزیر محترم جهاد كشاورزی نیز این نكته را اظهار داشتند كه اگر تشكل ها بتوانند از فرصت های در اختیار خود استفاده كنند و ظرفیت های آنان در اقتصاد كشاورزی همسو شود، دیگر نیازی به حمایت های دولت نخواهند داشت.

كلاته رحمانی با اشاره به فرصت های قانونی در اختیار نظام صنفی كشاورزی و فراهم بودن ظرفیت های بالقوه  ساختاری برای نظام صنفی كشاورزی و امكان فعال نمودن سرمایه های اجتماعی اعضای این نظام، گفت: در ماده 16 قانون بهبود مستمر كسب و كار اشاره و تعریف شده است كه تنها دستگاه غیردولتی كه در بحث یهبود بازار كسب و كار نقش دارد، نماینده نظام صنفی كشاورزی در استان است. همچنین تبصره 4 قانون انتزاع، پیشنهاد كرده است كه دولت می باید یك پورتال اطلاعاتی كه همه فعالین بازار به آن دسترسی داشته باشند را تهیه نموده و در اختیار صنف بگذارد. آن پورتال اطلاعاتی می تواند بخش عمده مشكلات بخش كشاورزی را حل كند و در اقتصاد نقش موثر ایفا كند.