تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    تسلیت

با كمال تاسف و تاثر، باخبر شدیم كه خانم مهندس سپیده شایگان مسئول دفتر نظام صنفی کشاورزی شهرستان اردبیل در اثر سانحه تصادف، دار فانی دنیا را وداع گفته و به دیار باقی شتافته است.

پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، فقدان ایشان را به خانواده محترم و همكاران گرامی اش در نظام صنفی كشاورزی اردبیل تسلیت می گوید.