تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    باید از طریق نظام صنفی کشاورزی ارتباط خوبی با بخش کشاورزی و مردم برقرار کنیم

 

اگر ما بخواهیم در بخش کشاورزی رشد خوبی داشته باشیم، باید تشکل های توانمند و قانونمندی مثل نظام صنفی کشاورزی را محور قرار بدهیم و از طریق این تشکل ارتباط خوبی با بخش کشاورزی و مردم برقرار کنیم.

نیاز به حمایت جدی كشاورزان در اجرای برنامه های جهاد كشاورزی

مدیركل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین المللی استانداری خراسان رضوی با بیان این مطلب گفت: برای حمایت هر چه بیشتر از قشر زحمتکش کشاورزان باید توانمندی این تشکل افزایش پیدا کند. باید حمایت بیشتری از آنان بشود و هر طریقی که ما میتوانیم، محوریت را در بخش کشاورزی به آنها واگذار کنیم تا بتوانیم از این مسیر برنامه های دولت را در بخش کشاورزی پیاده سازی کنیم.

حضور نظام صنفی كشاورزی در تدوین برنامه های استانی

مهندس علی رسولیان افزود: خوشبختانه نظام صنفی کشاورزی بر اساس مصوبه دولت ایجاد شد. در استان خراسان رضوی، نظام صنفی کشاورزی استان با مدیریت و فعالیت خوب در حوزه کشاورزی و بخش های مرتبط به ما خیلی کمک کردند. ما از این کمک دوستان و کارگروه های اقتصادی، تنظیم بازار و سایر برنامه های حمایتی که دولت از طریق دستگاه های دولتی و تشکلها می خواهد برای مردم عزیزمان داشته باشد، استفاده کردیم. حتی در تدوین برنامه های استان برای سال های آینده هم از توان دوستان و ارتباط خوبی که با بخش کشاورزی و مردم دارند، استفاده نمودیم.

نظام صنفی كشاورزی با همه كشاورزان ارتباط دارد

وی تصریح كرد: یکی از تشکل های قوی که می تواند در این بخش به ما کمک کند و شاید اصلی ترین تشکل هم هست که با همه کشاورزان ارتباط دارد و فراگیر است نظام صنفی کشاورزی است. این نظام صنفی قادر است در اجرای برنامه های دولت و اصلاح الگوی کشت و افزایش بهره وری از آب به ما کمک کند و همچنین می تواند رابطی بین دولت و مردم باشد و با برنامه ریزی می توانیم از این طریق با استفاده از این تشکل به اهدافمان در بخش کشاورزی نائل شویم.

نظام صنفی كشاورزی رابط دولت و مردم است

مدیركل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین المللی استانداری خراسان رضوی با اشاره به این كه کشورهای پیشرفته و کشورهایی که توسعه اقتصادی خوبی داشتند، قطعا از توان بخش خصوصی استفاده کردند، تصریح كرد: اگر دولت بخواهد در بخش اقتصاد پیشرفت خوبی داشته باشد، باید در خدمت بخش خصوصی باشد و بخش خصوصی هم در خدمت مردم شریف کشورمان باشد. برای این منظور قطعا برای ارتباط بین دولت و کشاورزان یک پل ارتباطی قوی نیازمند است که نظام صنفی کشاورزی به عنوان یک تشکل فراگیر و یک تشکلی که تمام بخش های کشاورزی را در بر  می گیرد، می تواند نقش این پل ارتباطی را ایفا کند.

ابلاغ استانداری به كلیه دستگاه های اجرایی برای همكاری با نظام صنفی كشاورزی

رسولیان اظهار داشت: برای اینکه بتوانیم از توان نظام صنفی کشاورزی در استان خراسان رضوی بهتر استفاده کنیم، جلسه ای را با مسئولین نظام صنفی کشاورزی استان و ارکان این نظام در خدمت استاندار محترم داشتیم و بنا به مصوبات این جلسه، مراتب به کلیه دستگاه های اجرایی و فرمانداران محترم ابلاغ شد تا نهایت همکاری را داشته باشند و ما بتوانیم از توان بیشتر نظام صنفی استفاده کنیم.

متن كامل این مصاحبه را در پایگاه اینترنتی ستاد اجرایی نظام صنفی كشاورزی استان خراسان رضوی بخوانیم.

منبع: فیلم مستند نظام صنفی كشاورزی: دست هایی در هم تنیده، پخش شده از برنامه سیمای آبادی شبكه یك سیما