تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    فرصت های مغتنم برای نظامهای صنفی در پیگیری مطالبات قانونی كشاورزان

یكی از مهمترین حقوق و وظایف نظام صنفی كشاورزی، ایجاد تعامل، تلاش و پیگیری در جهت استیفای حقوق و خواسته های قانونی كشاورزان و اعضای نظام های صنفی در مراجع تصمیم ساز و تصمیم گیر است.

از سویی، یكی از فرصت های مناسب و در اختیار برای نظام های صنفی كشاورزی استان های كشور زمانی است كه طبق برنامه های از پیش اعلام شده، شاهد حضور مقام معظم رهبری، رئیس جمهور، رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای هیات دولت در استان ها هستیم.

مسئولین نظام های صنفی كشاورزی استان ها در اینگونه فرصت ها و مناسبت ها می توانند با پیگیری هایشان جهت در اختیار گرفتن تریبون به نمایندگی كشاورزان و بهره برداران شهرستان ها و استان برای  طرح صحیح مسائل و مشكلات و پیشنهادهای مستدل خود از این فرصت مغتنم استفاده نمایند.

یكی از تجربیات اخیر نظام های صنفی كشاورزی در این ارتباط، اقدامات رئیس نظام صنفی كشاورزی شهرستان قروه و دبیر اجرایی نظام صنفی كشاورزی استان كردستان، آقای محمدصالح محمدی و همچنین دبیر اجرایی نظام صنفی كشاورزی استان همدان، خانم ثریا شعبانی، در تهیه متن سخنرانی برای قرائت در حضور رئیس جمهوری، به ترتیب در بیستمین و بیست و یكمبن سفر استانی دكتر حسن روحانی به استان كردستان(در مرداد 94) و استان همدان(در شهریور 94) بوده است كه در آن ضمن اشاره به ظرفیت های كشاورزی استان، موارد و مشكلات كشاورزان منطقه و همچنین موضوعات خواسته ها و مطالبات قانونی جهت ارتقاء وضعیت شغلی و صنفی بهره برداران و كشاورزان نیز مطرح شده است.

دانلود و مشاهده متن سخنرانی (نظام صنفی كشاورزی كردستان)خطاب به رئیس جمهور

دانلود و مشاهده متن سخنرانی(نظام صنفی كشاورزی همدان) خطاب به رئیس جمهور

دانلود و مشاهده متن سخنرانی ( نظام صنفی كشاورزی كردستان)برای رئیس مجلس شورای اسلامی بمناسبت ششمین سالگرد سفر مقام معظم رهبری به كردستان

البته ذكر این نكته نیز ضروری است كه نظام های صنفی كشاورزی به عنوان نمایندگان یك نهاد غیردولتی كشاورزان كشور به طور مستقیم می توانند مسائل خود را به طور شفاهی و رو در روی مقامات یاد شده مطرح كنند و در مكاتبات نظام ها، اصل و ضابطه بر رعایت سلسه مراتب در تمامی مكاتبات سطوح مختلف نظام های صنفی كشاورزی در تعامل با بخش دولتی (سازمان تعاون روستایی استان و شهرستان) استوار است و نظام ها ملزم به رعایت قوانین و مقررات مربوطه اداری هستند.

پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی