تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    یازدهمین جلسه شورای تشکل های بخش کشاورزی استان سمنان برگزار شد

یازدهمین جلسه شورای هماهنگی و حمایت از تشکل های بخش کشاورزی استان سمنان در مورخه 10/6/94 در محل سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان به ریاست آقای مهندس میر عماد رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان و با حضور آقای مهندس معتمد مدیر تعاون روستایی استان دبیر جلسه، آقای سلامتی مدیر کل هماهنگی و امور اقتصادی استانداری، مدیران تشكل های بخش كشاورزی و همچنین مدیران استانی مرتبط با بخش تشكیل شد.

 

اهم موضوعات مطرح شده در این جلسه عبارت بودند از:

1-گزارشی از پیگیری مصوبات جلسه دهم شورای مذکور   

2-تشریح طرح شبکه بازاررسانی  محصولات کشاورزی در استان

3-بررسی طر ح مشارکت مردم در راه اندازی واحدهای تولیدی بخش کشاورزی توسط تشکلهای استان

4-قرائت نامه های وارده در حمایت از تشکلهای بخش کشاورزی

 

پس از بحث و مذاكره و ارائه گزارش های مربوط به موضوعات دستور جلسه موارد زیر به عنوان مصوبات جلسه اتخاذ گردید:

 

1-       با عنایت به ابلاغیه مهندس حجتی  وزیر جهاد كشاورزی در باره نظام صنفی كشاورزی در تیرماه سالجاری  به منظور رسمیت بخشیدن به پروانه فعالیت شغلی نظام صنفی كشاورزی به عنوان مدرك معتبر شغلی در ارائه خدمات ، امكانات و تسهیلات توسط واحدهای زیر مجموعه جهاد كشاورزی و دستگاه‌های مرتبط مقررگردید: مدیران جهاد کشاورزی شهرستانهای تابعه استان نسبت به تشکیل کارگروه باحضور  اعضای هیئت مدیره نظام صنفی و مسئولین ادارات تعاون روستایی و سایر وابسته شهرستان ضمن آسیب شناسی حضور  نظام صنفی در مجامع تصمیم ساز ی و برنامه ریزی و بررسی ،عملیاتی نمودن راهکارهای به رسمیت بخشیدن پروانه فعالیت شغلی نظام صنفی كشاورزی به عنوان مدرك معتبر شغلی در ارائه خدمات، امكانات و تسهیلات توسط واحدهای زیر مجموعه جهاد كشاورزی و دستگاه‌های مرتبط در سطح شهرستان  اقدام نموده و نتایج حاصله توسط دبیران  نظام صنفی کشاورزی شهرستان به مدیریت تعاون روستایی استان منعکس نموده تا پس از جمع بندی موارد و بررسی راهکارهای پیشنهادی توسط رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان  بصورت بسته های حمایتی به دستگاههای درون و برون سازمانی استان اقدام گردد.

 

2-       به منظور رفع  و موانع مسائل میان تولید کنندگان و تشکل های بخش کشاورزی با بانک کشاورزی و همچنین  اعتباربخشی پروانه فعالیت نظام صنفی كشاورزی توسط مسئولین و شعب بانک کشاورزی استان مقرر گردید نسبت به برگزاری نشست های تخصصی و مستمر (تشکل های زیر بخش دام ،طیور و عشایری - تشکل های زیر بخش زراعت و باغبانی و مکانیزاسیون - تعاون روستایی و تولید - نظام های صنفی،خبرگان)به منظور رفع و موانع مشکلات تولید توسط مدیریت شعبه بانک کشاورزی و باهماهنگی، همکاری مدیریت تعاون روستایی استان اقدام گردد و اقدامات صورت گرفته توسط مدیر بانک در جلسه آینده شورا را گزارش نمایند.

 

 

3-       به منظور تعیین وتکلیف بخشی از برنامه تدوین شده آموزش مورد نیاز تشکلها و نظام های صنفی استان در سال 94 مقررگردید مدیریت ترویج استان نسبت به برگزاری نشست مشترک باحضور دستگاههای متولی و تشکلهای مذکور به منظور نهایی نمودن و تصویب بخشی از برنامه فوق لغایت شهریور ماه سالجاری و ابلاغ آن به مراکز آموزش جهاد کشاورزی استان جهت اجرای دور های مذکور  اقدام گردد.

 

4-       باعنایت به ارائه طرح شبکه بازاررسانی  محصولات کشاورزی در استان و به منظور انتخاب بانک کشاورزی به عنوان بانک عامل طرح فوق مقررگردید توسط مدیر بانک کشاورزی استان نسبت به هماهنگی و برگزاری ملاقات با مسئولین بانک کشاورزی کشور باحضور مسئولین سازمان مرکزی تعاون روستایی و استان اقدام لازم صورت گیرد. (استان سمنان به عنوان پایلوت اجرای این طرح در تعامل با سازمان مركزی تعاون روستایی مشخص گردیده است).

 

 

5-       به منظور رفع مشکلات مالیاتی تشکل های بخش کشاورزی مقررگردید نشست مشورتی باحضورآقای بی نیاز  مدیر کل امور مالیاتی استان، آقای سلامتی مدیر کل هماهنگی و امور اقتصادی استانداری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی و مدیران اتحادیه های استان توسط مدیریت تعاون روستایی هماهنگی لازم صورت گیرد.

 

6-       جهت تمدید مکان استقرار دفاتر نظام های صنفی شهرستان مقرر گردید رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان طی نامه به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان  نسبت به تمدید دفاتر مذکور اقدام نمایند.

 

7-       به منظوربررسی و رفع مشکلات  عضویت و  میزان افزایش سقف سهام شرکتهای تعاونی روستایی در صندوق های توسعه کشاورزی شهرستانهای استان مقرر گردید آقای صباغی مسئول  صندوق های توسعه کشاورزی استان ( زیر مجموعه تشكل ها / حل مشكل نقدینگی) ضمن برگزاری نشست ویژه ای با حضور مدیران شرکت های تعاونی روستایی و مدیران صندوق های شهرستانی، نسبت به رفع مشکلات عضویت و همچنین میزان سقف افزایش سهام آنان اقدام نموده و نتایج اقدامات را در جلسه آینده شورا گزارش نمایند.

 

8-       به منظور استفاده از ظرفیت های دانشی و علمی انجمن خبرگان کشاورزی توسط نظام های صنفی استان ضمن تعامل وهمکاری لازم با یکدیگر جهت پیشبرد امور مقررگردید جهت استفاده از ظرفیت های موجود  نظام صنفی مساعدت لازم با  انجمن مذکور به عمل آورند.( به عبارتی دیگرخبرگان، ابزار دانشی نظام ها شود).

 

 

* با تشكر از مهندس رجبی نسب، مسئول امور تشكلها و نظامهای بهره برداری استان سمنان