تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    معاون دفتر امور تشكلهای كشاورزی در گردهمایی سراسری تعاونی های شیلات كشور: كاركرد نظام صنفی كشاورزی در جهت تقویت و تكمیل تعاونی هاست

معاون دفتر امور تشكلهای كشاورزی در گردهمایی سراسری تعاونی های ماهیان سردآبی كشور تاكید كرد: كاركرد نظام صنفی كشاورزی هیچ گونه منافات و تقابلی با كاركرد تعاونی ها نداشته بلكه در جهت تقویت و تكمیل آنهاست.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، معاون دفتر امور تشكلهای كشاورزی طی سخنانی در جمع این تولیدكنندگان اظهار داشت: دفتر امورتشكلهای كشاورزی به عنوان یكی از دفاتر ستادی سازمان تعاون روستایی ایران در حوزه سازماندهی تشكلهای اجتماعی حوزه كشاورزی فعالیت دارد. اقدامات و فعالیتهای این دفتر از كار در امور شورهای روستایی تا حال حاضر كه وظایف حاكمیتی نظام صنفی كشاورزی و سایر تشكلهای غیراقتصادی كشاورزی را دنبال می كند ادامه داشته است. این دفتر بیش از 23سال است در مجموعه جهادسازندگی و جهادكشاورزی فعالیت دارد.

 

مرتضی ادیب افزود: یكی از دغدغه های تولیدكنندگان بخش تأثیرگذاری بر تصمیم گیری ها و دفاع از حقوق و منافعشان در مجامع تصمیم سازی و تصمیم گیری بخش است.

 

وی تاكید كرد: نظام صنفی كشاورزی در صدد نظم بخشی به بهره برداران و تولید كنندگان بخش كشاورزی در حوزه های مختلف می باشد كه یكی از این حوزه ها شیلات و آبزیان است. نظام صنفی علاوه بر توجه به مسائل تولیدكنندگان به حقوق مصرف كنندگان نیز توجه ویژه دارد.

 

معاون دفتر امور تشكلهای كشاورزی در ادامه گفت: ساختار نظام صنفی كشاورزی در حال حاضر در سه سطح شهرستانی، استانی و ملی سازماندهی شده است كه اعضای مجمع و هیئت مدیره های آنها متشكل از كشاورزان عضو این نظام در روستاها و شهرستانهای كشور هستند.

 

مرتضی ادیب اضافه نمود: یكی از مهمترین كاركردهای نظام صنفی كشاورزی در جهت هویت بخشی به مشاغل بخش كشاورزی می باشد و در این راستا تاكنون بیش از 260 عنوان شغلی شناسایی، احصا و كدگذاری شده اند كه این امر با نظرات و هماهنگی بخش های تخصصی وزارت جهادكشاورزی بوده است. كاركرد مهم دیگر نظام صنفی كشاورزی هویت بخشی به شاغلین بخش كشاورزی با صدور پروانه فعالیت است كه به عنوان مدرك معتبر شغلی آنها محسوب می شود و با پیگیری و تلاش آنها می توانند از مزایای آن بهره مند شوند.

 

وی اظهار داشت: تا حال حاضر بیش از 700هزار نفر از كشاورزان كشور به عضویت نظام صنفی درآمده اند و نمایندگان این نظام در بیشتر مجامع تصمیم ساز و تصمیم گیر بخش حضور یافته اند و امید می رود با افزایش توانمندی های خود بتوانند به نحو مناسب و مؤثری از حقوق و منافع صنفی كشاورزان دفاع نمایند.

 

گردهمایی بزرگ تولیدكنندگان و شركتهای تعاونی تكثیر و پرورش ماهیان سردآبی كشور در روزهای 16 و 17 شهریورماه سال جاری در محل سازمان شیلات ایران برگزار شد.