تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    گردهمایی بررسی مسائل و مشكلات پیش روی نظام صنفی كشاورزی استان گیلان برگزار شد

گردهمایی بررسی مسائل و مشكلات پیش روی نظام صنفی كشاورزی استان گیلان با حضور مدیركل دفتر امور تشكل های كشاورزی سازمان مركزی تعاون روستایی ایران، معاونین جهاد كشاورزی استان گیلان، مدیر تعاون روستایی استان، مدیران جهاد كشاورزی، روسای ادارات تعاون روستایی و اعضای هیات مدیره نظام صنفی كشاورزی شهرستان های استان در روز پانزده شهریور ماه جاری در بندرانزلی برگزار شد.

كشاورزان عامل امنیت غذایی هستند اما خودشان امنیت شغلی ندارند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، مدیر تعاون روستایی استان گیلان در ابتدا با اشاره به شكل گیری نظام صنفی كشاورزی در استان گیلان از سال 1389 و عضویت 5800 نفری در این تشكل گفت: استان گیلان، استان كشاورزی است و نقش مهمی در تامین امنیت غذایی كشور دارد و این در حالی است كه خود كشاورزان امنیت شغلی چندانی ندارند. همچنین تشكلی كه از منافع و حقوق قانونی آنها دفاع نماید وجود نداشته است. نظام صنفی كشاورزی در جهت پاسخگویی به این نیاز تشكیل و راه اندازی شده است كه باید این خواسته ها و پیگیری مسائل صنفی و حقوقی كشاورزان استان و هویت بخشی به آنان را دنبال كند و این مسیر طولانی است كه پیش رو داریم.

مهندس تیمور رنگیدن در خصوص ابلاغیه وزیر به جهاد كشاورزی استان ها، به اقداماتی همچون مكاتبه رئیس جهاد كشاورزی استان به استانداری جهت تعامل و همكاری فرمانداران، بخشداران و دهیاران با نظام صنفی كشاورزی و نیز مكاتبه تعاون روستایی استان به مدیران جهاد كشاورزی شهرستان ها برای اقدام و هماهنگی های بایسته در خصوص ابلاغیه وزیر محترم اشاره نمود.

نظام صنفی، وظایف و مقررات دستگاه های مرتبط را نیز بشناسد

سپس مدیر كل دفتر امور تشكل های كشاورزی با اشاره به برخی ویژگی های بخش كشاورزی همچون شرایط محیطی ناپایدار و فعال شدن تشكل ها و گروه های اجتماعی برای غلبه بر آن وضعیت گفت: از 16 مبنای حقوقی و قانونی كه امكان ایجاد نهادهای مشاركتی را در كشور ممكن می سازد، از 14 مبنای قانونی برای شكل گیری تشكل در بخش كشاورزی استفاده شده است.

دكتر عبدالرضا مسلمی ضمن تاكید بر ضرورت تقویت همكاری ها و تعاملات درونی و بیرونی نظام صنفی اظهار داشت: وظیفه ذاتی ساختار نظام صنفی علاوه بر شناخت مقررات و قوانین این است كه باید وظایف و مقررات دستگاه های مرتبط را نیز بشناسد و با كمك جهاد كشاورزی با دستگاه های مربوطه ارتباط برقرار كرده و زمینه های همكاری با آنها را فراهم سازد.

وی با اشاره به مفاد و موارد مطرح شده برای ارتقاء فعالیت های نظام های صنفی طی ابلاغیه اخیر وزیر محترم جهاد كشاورزی، بر ضرورت بهره گیری از كلیه امكانات لازم برای تقویت فنی و علمی نظام های صنفی و مشاركت فعال آنان در مجامع و كارگروه های تخصصی بخش كشاورزی تاكید كرد.   

از سیاسی كردن نظام صنفی كشاورزی بپرهیزیم

سپس رئیس هیات مدیره نظام صنفی كشاورزی استان گیلان در این جلسه گفت: نظام صنفی كشاورزی به عنوان صدای قانونی كشاورز به صورت قانونگرا وارد عمل شده است و مهم ترین عامل ارتقای آن جهت برون رفت از مشكلات موجود، ایجاد و تقویت تعاملات و همكاری های تعریف شده برای این نظام است.

رحیم عاشوری افزود: وقوف به قوانین و مقررات نظام صنفی و همچنین شناخت ابعاد انسانی و كاری ساختار نظام توسط اعضای هیات مدیره، بر كارآیی، اثربخشی و پیشرفت امور تاثیر دارد.

وی تصریح كرد: باید از سیاسی كردن نظام صنفی كشاورزی بپرهیزیم و فقط به فكر خدمت رسانی به كشاورزان باشیم و تلاش شود تا استان گیلان را به شرایط پیشین خود بازگردانده و به سطح اول كشاورزی ایران برسانیم.

در ادامه جلسه مواردی نیز از سوی سایر حاضرین در جلسه مورد تاكید قرار گرفت كه برخی از آنها عبارت بود از: ضرورت اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به جامعه كشاورزان و بهره برداران استان گیلان در خصوص نظام صنفی بویژه از طریق صدا و سیما، تشكیل ستاد اجرایی برای بحث اطلاع رسانی، تشكیل كارگروه برای بررسی مسائل و مشكلات نظام های صنفی استان و ارائه راهكارها، تقویت خودباوری و توانمندی اعضای هیات مدیره نظام ها، تقویت تعاملات نظام های صنفی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، برنامه ریزی تقویت حضور نظام های صنفی در بحث تنظیم بازار و ذیل قانون تمركز و ... .

مسائل و مشكلات مطرح شده

مسائل و مشكلات مطرح شده در این نشست شامل موارد زیر بود:

- اعتبار بخشی به پروانه های فعالیت،

- نداشتن جایگاه محل استقرار مناسب برای نظام صنفی،

- همكاری و همراهی كم مدیران جهاد كشاورزی،

- بیمه تامین اجتماعی كشاورزان و كارگران آنها و محدودیت هایی كه تامین اجتماعی اعمال می كند.

راهكارهای پیشنهادی ارائه شده

راهكارهای پیشنهادی برای تقویت نظام صنفی كه در این نشست مطرح شد چنین بود:

- زمینه سازی برای حضور افراد توانمند، با دانش و به روز، در هیات مدیره نظام صنفی،

- پرهیز از سیاسی كاری و تلاش برای خدمت رسانی بیشتر به كشاورزان،

- پرداخت سهم 20 درصدی از منابع برای ایجاد انگیزه در سطوح بالاتر در پیگیری امور،

- پرهیز از سلیقه ای عمل كردن مدیران،

- برگزاری دوره های آموزشی برای اعضای هیات مدیره و مسئولین نظام صنفی،

- تامین اعتبار برای نیروی انسانی(كارگزاران دولتی) توانمندسازی و ... .