تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    جلسه نظارت و ارزیابی عملکرد نظام های صنفی کشاورزی استان قزوین برگزار شد

جلسه نظارت و ارزیابی عملکرد نظام های صنفی کشاورزی استان قزوین با حضور نمایندگان دفتر امور تشكل های كشاورزی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، مدیر و معاون اداری مالی سازمان تعاون روستایی استان قزوین، روسای ادارت شهرستان های قزوین و جمعی از مسئولین نظام های صنفی شهرستانهای تابعه استان، ‌روز 18 شهریور ماه جاری در سالن جلسات سازمان تعاون روستایی استان قزوین برگزار شد.

ایجاد تعامل، از مهم ترین وظایف نظام صنفی كشاورزی

مدیر سازمان تعاون روستایی استان قزوین در این جلسه گفت: یكی از مهم ترین حقوق و وظایف نظام صنفی كشاورزی، ایجاد تعامل، تلاش و پیگیری در جهت استیفای حقوق و خواسته های قانونی كشاورزان و اعضای نظام های صنفی در مراجع تصمیم ساز و تصمیم گیر است.

ناطق معین الدین افزود: یکی از فعالیت های اساسی نظام صنفی اعتبار بخشی به پروانه فعالیت است که داشتن آن به عنوان شناسنامه بهره برداری امتیازاتی را برای کشاورز به دنبال دارد.

فعالیت نظام های صنفی نیازمند حمایت جدی دولت است

رئیس گروه بررسی های اقتصادی و اجتماعی دفتر امور تشکل های کشاورزی با اعلام این که عملکرد استان قزوین در امور زیربنایی مطلوب است، اظهار داشت:فعالیت بنیادی و اساسی نظام های صنفی نیازمند حمایت جدی دولت است و همواره باید بین تولید كنندگان و سیاستگذاران تعامل و اعتماد سازی وجود داشته باشد.

مسعود عدل طلب تصریح کرد: دولت با توجه به وظایف حاکمیتی خود و واگذاری امور تصدی گری بخش کشاورزی به نظام های صنفی  میتواند بسیاری از مسائل و مشکلات کشاورزان را مرتفع سازد.

وی خاطر نشان کرد: نظام های صنفی باید به گونه ای عمل کنند تا ارائه هر گونه خدمات بخش کشاورزی در آینده منوط به ارائه پروانه اخذ از نظام صنفی کشاورزی باشد که لازمه این امر ارائه خدمات و رضایت حداکثری بهره برداران از عملکرد نظام های صنفی خواهد بود.  

برنامه ریزی و نظام صنفی

معاون اداری مالی سازمان تعاون روستایی استان قزوین گفت: مباحث برنامه ریزی یکی از مهم ترین اصولی است که نظام های صنفی  باید همواره آن را سر لوحه کار خود قرار دهند و در صورت منسجم بودن، نتایج مطلوبی را برای بهره بردان و فعالان بخش کشاورزی به دنبال دارد.

علینقی سیمیاری افزود: برنامه ریزی صحیح و مدیریت شده نظام های صنفی در سازماندهی وضعیت كشاورزان در ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی تاثیرگذار است.

وی گفت: نظام های صنفی همانند سایر تشكل های بخش كشاورزی تابع یكسری از قوانین و مقرارت شامل قانون افزایش بهره وری بخش كشاورزی، سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاست های کلی اشتغال ابلاغی مقام معظم رهبری، سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در مورد اقتصاد مقاومتی  و ... است.

سیمیاری خاطرنشان کرد: نظام صنفی باید بیش از گذشته تعامل با سازمان جهاد کشاورزی استان و مدیریت تحت پوشش داشته باشد چون نظام های صنفی می توانند بمنظور ارتقاء دانش بهره برداران و حفظ منافع آنان  به حوزه های جدید در زمینه های علمی، فنی و قیمت گذاری محصولات ورود پیدا کرده و با همدلی و همزبانی از تجارب متخصصین بخش کشاورزی استفاده كنند.

وی با بیان اینکه لزوم رعایت انضباط مالی واداری در نظام صنفی از اهم وظایف ارکان نظام صنفی است، افزود: به منظور ارتقاء دانش علمی و آگاهی آنان از آئین نامه اجرائی و مالی و اداری، یک دوره آشنائی با قوانین و مقررات اداری و مالی برای ارکان نظام صنفی در سطح استان برگزار گردد. 

معاون اداری مالی سازمان تعاون روستایی استان قزوین با اشاره به شفاف سازی مباحث مالی و حسابرسی نظام صنفی کشاورزی، گفت: خوشبختانه کلیه نظامهای صنفی شهرستانها  ترازنامه و صورت های مالی خود را قبل از موعد مقرر تهیه و به سازمان ارائه کرده اند.

وی همچنین با اشاره به ضرورت اجرایی سازی ماده 27 نظام نامه مالی نظام صنفی کشاورزی مبنی بر واریز سهم 20 درصدی از مبالغ درآمد ناخالص نظام های شهرستانی به حساب نظام استان تاکید کرد: به منظور  حفظ و بقای  نظام صنفی استان و تحقق ماده 27 نظام نامه مالی  باید نسبت به واریز سهم 20 درصداقدام کرد.

مسئول امور تشكل ها و نظام صنفی كشاورزی استان قزوین در انتها اضافه كرد: برای رسیدگی به تخلفات صنفی، هیئت های بدوی و تجدید نظر در شهرستان های تابعه تشكیل شده و این هیئت ها موظف به رسیدگی كلیه شكایات و گزارشات دریافتی كشاورزان و بهره برداران هستند.

نظرات روسای ادارات شهرستان‌ها و هیئت مدیره نظام های صنفی کشاورزی

در ادامه این نشست روسای ادارات تعاون روستایی شهرستان‌ها دیدگاهها و نقطه نظرات خود را در باره نظام های صنفی از جمله نقش رابطین نظام های صنفی، نقش هدایت حمایت و نظارت سازمان تعاون روستایی، ابلاغیه اخیر وزیر محترم جهاد کشاورزی، ساماندهی و احصاء وظایف، آموزش و توانمندی نظام های صنفی، بازدید از نظام های صنفی موفق، جمایت از نظام های صنفی توسط مسئولین استانی و شهرستانی و محلی، روش هزینه کرد منابع بیان کردند.

همچنین روسای هیات مدیره نظام های صنفی کشاورزی شهرستان ها دیدگاه های خود را در خصوص ارائه عملکرد و برنامه های نظام های صنفی، اجرای سیستم های نرم افزاری مالی سیترا، ساختار مجامع، وضعیت بیمه تامین اجتماعی اعضای نظام صنفی، جایگاه و نقش نظام صنفی کشاورزی در بخش کشاورزی و تعامل نظام صنفی  با دستگاههای نظارتی بیان کردند.

منبع: روابط عمومی تعاون روستایی استان قزوین

لینك مرتبط: خبرگزاری مهر: رئیس گروه بررسیهای اقتصادی و اجتماعی دفتر امور تشكلهای كشاورزی: نظام های صنفی كشاورزی نیازمند حمایت جدی دولت هستند