تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    عملكرد نظام های صنفی كشاورزی استان زنجان مورد نظارت و ارزیابی قرار گرفت

ماموریت نظارت و ارزیابی نمایندگان دفتر امور تشكل های كشاورزی سازمان مركزی تعاون روستایی ایران به استان زنجان با هدف بررسی وضعیت فعالیت و ارزیابی عملكرد نظام های صنفی كشاورزی این استان و شهرستانهای تابعه طی روزهای پانزدهم و شانزدهم شهریور ماه 94 با حضور رئیس گروه بررسی های اقتصادی و اجتماعی و كارشناس مسئول گروه سازماندهی و ساماندهی دفتر امور تشكل های كشاورزی انجام شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، بازدید از نظام های صنفی كشاورزی سه شهرستان: زنجان، ابهر، خرمدره و تشكیل جلسه با دبیران اجرایی، روسای هیات مدیره و روسای ادارات شهرستهای استان زنجان از برنامه های این ماموریت بود.

تقویت سیستم اداری بایگانی و دبیرخانه نظام صنفی و نیز الزامات قانونی مالی و اداری در امور اداری، آشنایی هر چه بیشتر اعضای هیات مدیره نسبت به اهداف، وظایف و کارکردهای نظام صنفی، ضرورت رایزنی های لازم با ادارات،سازمانها  وموسسات برای شناساندن نظام صنفی، برنامه ریزی اطلاع رسانی در سطوح استان و شهرستان در خصوص نظام صنفی و برگزاری دوره های آموزشی برای اعضاء و ارکان نظام صنفی شهرستان از جمله مواردی بود كه در جلسه با نظام های صنفی شهرستان ها مورد تاكید قرار گرفت.

تشكیل جلسه روسای هیات مدیره و دبیران اجرایی نظام های صنفی و روسای ادارات تعاون روستایی استان، دیگر برنامه این ماموریت نظارتی بود كه در محل سازمان تعاون روستایی استان زنجان برگزار شد. ارائه گزارش عضویت 7000 نفری و صدور پروانه فعالیت برای 5000 نفر از تولید کنندگان و بهره برداران در نظام های صنفی و همچنین برنامه ریزی برای عضویت اعضای تعاونی های روستایی و شرکتهای تعاونی در نظام های صنفی از اهم گزارش ها و مباحث مطرح شده در این جلسه بود.

هماهنگی با سازمان تامین اجتماعی وبانک کشاورزی در سطح ملی برای به رسمیت شناختن پروانه فعالیت، برنامه ریزی برای تشکیل جلسه هماهنگی بین نظام صنفی با سازمان جهاد کشاورزی، استانداری وسایر نهادها، تهیه نرم افزار وسامانه جامع اطلاعات نظام صنفی کشاورزی و همچنین برنامه ریزی برای بازدیداعضای هیئت مدیره از نظام های صنفی موفق نیز از جمله پیشنهادهایی بود كه به منظور ارتقاء فعالیت های نظام صنفی كشاورزی در استان زنجان در این جلسه مطرح گردید.

نمایندگان سازمان مركزی تعاون روستایی ایران در این ماموریت نظارت و ارزیابی، آقایان مسعود عدل طلب رئیس گروه برنامه ریزی اقتصادی و اجتماعی و مهرداد دالوند كارشناس مسئول گروه سازماندهی و ساماندهی دفتر امور تشكل های كشاورزی بودند.