تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    مكاتبه رئیس سازمان جهاد كشاورزی استان گیلان با استاندار گیلان و مدیریت های جهاد كشاورزی استان در راستای ابلاغیه اخیر وزیر جهاد كشاورزی

رئیس سازمان جهاد كشاورزی استان گیلان در دو مكاتبه و ابلاغیه جداگانه به استاندار گیلان و همچنین مدیریت های جهاد كشاورزی شهرستان ها و سازمان های وابسته به جهاد كشاورزی،  موضوع اعتبار پروانه فعالیت نظام صنفی كشاورزی به عنوان مدرك معتبر شغلی را جهت اقدامات و هماهنگی های مربوطه اعلام كرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، مهندس علیرضا شعبان نژاد رئیس سازمان جهاد كشاورزی استان گیلان در مكاتبه با دكتر محمدعلی نجفی استاندار گیلان خواسته است تا فرمانداران شهرستان های گیلان با بهره گیری از تمامی ظرفیت ها و پتانسیل های سطح شهرستان مساعدت لازم را با مدیریت جهاد كشاورزی و ادارات تعاون روستایی در راستای ترغیب و هدایت كشاورزان، تولیدكنندگان و بهره برداران برای مراجعه حضوری به نظام صنفی شهرستان ها به منظور عضویت و دریافت پروانه فعالیت حقیقی یا حقوقی معمول نمایند.

رئیس سازمان جهاد كشاورزی استان گیلان همچنین در مكاتبه با مدیریت های جهاد كشاورزی شهرستان ها و سازمان های منابع طبیعی، شیلات، امور اراضی، ترویج آب و خاك و صنایع كشاورزی استان گیلان در خصوص همكاری، حمایت و توانمندسازی نظام صنفی كشاورزی و انجام قدامات لازم برای اطلاع رسانی و  ترغیب كشاورزان و بهره برداران برای عضویت در نظام صنفی از طریق واحدهای تحت پوشش سازمان و مدیریت جهاد كشاورزی شهرستان ها بویژه مراكز جهاد كشاورزی در بخش ها و دهستان ها، همچنین تبیین و اطلاع رسانی نكات مورد اشاره در ابلاغیه اخیر وزیر جهاد كشاورزی از جمله اعتبار پروانه فعالیت نظام صنفی كشاورزی به عنوان مدرك معتبر شغلی، ضرورت حضور فعال نظام صنفی در جلسات تصمیم گیر بخش كشاورزی و ... تاكید داشته است.

چندی پیش بود كه در راستای ابلاغیه اخیر وزیر جهاد كشاورزی به روسای سازمان جهاد كشاورزی استان ها مبنی بر اعتبار پروانه فعالیت نظام صنفی كشاورزی بعنوان مدرك معتبر شغلی، رئیس سازمان جهاد كشاورزی استان آذربایجان غربی طی مكاتبه با معاونین، مدیریت های تابعه در سطح استان و شهرستان ها، مفاد این ابلاغیه را جهت اقدام بایسته ابلاغ نمود. اخیرا نیز این اقدام و همچنین مكاتبه با استانداری از سوی جهاد كشاورزی استان گیلان انجام پذیرفته است. شایسته است كه دیگر نظام های صنفی كشاورزی استان های كشور، برنامه ریزی لازم برای تعامل با روسای جهاد كشاورزی استان ها و ابلاغ مكاتبات مشابه را انجام دهند و در تحقق مفاد مهم ابلاغیه وزیر جهاد كشاورزی تسریع بخشند.