تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    تسلیت

جناب آقای مجید صالحی مسئول محترم دفتر امور تشكل های كشاورزی، درگذشت پدر گرامیتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده واز خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت واسعه و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت می نماییم. / پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی