تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    گفت و گو با رئیس گروه سازماندهی و ساماندهی تشكل ها و صنوف كشاورزی در باره مجامع نظام صنفی كشاورزی

مجمع عمومی در همه ساختارها و تشکل های غیردولتی و مردمی، عالی ترین ركن است كه از اجتماع اعضای آن ساختار به منظور انتخاب ارکان، تصمیم گیری در خصوص تصویب خط مشی ها، سیاست ها و برنامه های سالانه، تصویب ترازنامه، بررسی گزارش عملکرد هیأت مدیره و همچنین دستورالعمل های اجرایی تشکیل می گردد.

مباحثی که پیرامون مجمع عمومی و انواع آن، نحوه تشكیل و برگزاری مجمع، حد نصاب لازم برای رسمیت جلسه، شرط حضور اعضا در جلسه و هرآنچه باید در مجامع رعایت گردد و سوال های دیگر موجب افزایش سطح آگاهی و توانمندی ارکان و اعضای نظام صنفی و آشنایی بیشتر آنها با فرآیند برگزاری مجمع خواهد شد.

آقای نصرتعلی كرمی مقدم رئیس گروه سازماندهی و ساماندهی تشكل ها و صنوف كشاورزی دفتر امور تشكل های كشاورزی، پاسخگوی سوال های ما و سوال های مطرح شده از سوی كاربران محترم در این ارتباط بوده است كه در پی می آید:

 

آقای كرمی مقدم، در ابتدا خوب است كه آخرین آمار نظام های صنفی کشاورزی كه تاكنون تشكیل شده اند و نسبت به برگزاری مجمع و انتخابات اقدام نموده اند را بیان كنید؟

تا زمان حاضر در 413 شهرستان از 432 شهرستان، و در 32 استان و همچنین کشور نظام صنفی كشاورزی تشكیل و مجمع عمومی انتخابات اعضای هیات مدیره و بازرس دور دوم  در سطح 350 شهرستان، 32 استان و کشور نیز برگزار شده است.

 

جلسات هیات مدیره نظام صنفی كشاورزی شهرستان هر چند وقت یكبار می باید تشكیل شود؟ به طور ماهیانه برگزار می شود؟

خیر. جلسات هیات مدیره نظام صنفی شهرستان هر دو هفته یكبار تشكیل و با حضور اكثریت اعضاء‌ رسمیت می یابد.

 

بین نشر آگهی و تاریخ تشکیل مجمع، چه زمانی در نظر گرفته می شود؟

از تاریخ دعوت تا تشكیل مجمع عمومی و نیز بین دو مرحله مجمع باید حداقل 10 روز فاصله باشد و حداكثر این فاصله نباید از 45 روز بیشتر شود.

 

و زمانی كه انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرس دستور کار جلسه باشد، چگونه است؟

زمانی که انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرس دستور کار جلسه باشد، به منظور فرصت لازم به داوطلبین جهت اعلام کاندیداتوری و ارسال مدارک مربوطه، حداقل فاصله 30 روز است.

 

دعوت كنندگان مجمع، موضوع، مکان، زمان و تاریخ تشكیل مجمع عمومی را به چه مراجعی ارائه می دهند؟

باید حداقل 10 روز قبل از تشكیل جلسه دعوتنامه ای به نظام صنفی کشاورزی استان و جهاد كشاورزی شهرستان (تعاون روستایی) به عنوان مسئول دبیرخانه شهرستانی برای هماهنگی حضور نمایندگان دستگاه های ذیربط شامل: جهاد کشاورزی- دادگستری - کار، تعاون و رفاه اجتماعی - صنعت معدن تجارت و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان و دبیرخانه استانی جهت حضور و نظارت بر فرآیند برگزاری مجمع عمومی ارسال نماید.

لازم به یادآوری است که نمایندگان دستگاه های اجرایی در جلسه مجمع عمومی فاقد حق رای هستند.

 

آیا حد نصاب تشكیل مجمع عمومی عادی با مجمع فوق العاده یكی است؟

نصاب مجمع عمومی عادی و فوق العاده هیچ فرقی با یكدیگر ندارد، اما تعداد آرا در تصمیمات و مصوبات آنها با هم متفاوت بوده و تصمیمات آن با رای دو سوم حاضران دارای اعتبار است.

 

نحوه رای گیری در مجامع به چه نحوی است؟

اخذ رای در جلسات مجمع عمومی به صورت علنی است. مگر در مورد انتخاب هیات مدیره و بارزس و سایر مواردی كه مجمع تصویب نماید، كه به طور كتبی و مخفی خواهد بود.

 

ملاك حد نصاب قانونی در مجامع عمومی نظام صنفی چه چیزی است؟ یعنی آیا هر کشاورزی که دارای پروانه فعالیت نظام صنفی باشد می تواند در مجمع شرکت نماید؟

ملاك حد نصاب قانونی در مجامع عمومی اعضایی است که حق عضویت سالانه را پرداخت نموده و دارای پروانه فعالیت معتبر و تمدید شده از نظام صنفی مربوطه باشند. لذا نمایندگان دستگاه های اجرایی در تعیین حد نصاب قانونی مجمع محاسبه نخواهند شد. 

 

 

در مورد موضوع وكالت دادن سوال هایی مطرح است.آیا امكان وكالت دادن اعضا به یكدیگر در جلسات مجمع عمومی شهرستان و استان وجود دارد؟

هریک از اعضای نظام صنفی شهرستان می تواند وکالت یکی از دیگر اعضا را بصورت کتبی بر عهده بگیرد. ولی در مجمع عمومی نظام صنفی استان و هیأت عمومی و شورای مرکزی وکالت ممنوع می باشد.

 

 

برای برگزاری مجمع، دبیرخانه استانی و شهرستانی كه در تعاون روستایی شهرستان و استان مستقر هستند پیش بینی شده است. وظایف این دبیرخانه ها برای برگزاری مجمع چیست؟

دریافت و ثبت درخواست، مدارک و اسناد داوطبین از نظام صنفی جهت تعین صلاحیت نهایی آنها، ارسال دعوتنامه به دستگاه های اجرایی مرتبط جهت حضور در جلسه مجمع عمومی، بررسی مستندات مرتبط با برگزاری مجمع، کمک به تکمیل فرمهای مربوطه حین برگزاری مجمع، ارسال مدارک و مستندات به دبیرخانه مافوق جهت صدور پروانه تاسیس نظام صنفی توسط جهاد کشاورزی و یا ثبت تغییرات هیأت مدیره و بازرس نظام.

 

آیا دبیران اجرایی غیر عضو هیأت مدیره و یا غیر عضو نظام صنفی نیز در جلسات مجمع دارای حق رأی و حق اظهار نظر هستند؟

 خیر.

 

چرا؟

همانگونه که قبلا گفته شد تنها اعضایی که حق عضویت  پرداخت نموده و یا دارای پروانه فعالیت معتبر از نظام صنفی باشند، دارای حق رای هستند.

 

اگر شرایط به گونه ای باشد كه ناظرین دستگاه های اجرایی در جلسات مجمع عمومی شهرستان و استان حضور نداشته باشند، مجمع می تواند برگزار شود؟

بلی، در صورتی که نظام صنفی دعوتنامه را طبق مهلت مقرر (ده روز قبل از برگزاری) به دبیرخانه شهرستانی و یا استانی نظام صنفی برای هماهنگی با دستگاه ها ارسال کرده باشند و نمایندگان آنها حضور نداشته باشند برگزاری مجمع عمومی بلامانع خواهد بود.

 

ارسال بررسی مدارک احراز شرایط داوطلبین عضویت در هیأت مدیره و بازرس نظام صنفی بر عهده چه مراجعی است؟

داوطلبین موظفن حداکثر 15 روز قبل از برگزاری مجمع عمومی و انتخابات فرم درخواست و مدارک مورد نیاز را به دفتر نظام صنفی شهرستان با اخذ رسید تحویل نماید. سپس نظام صنفی موظف است مدارک و مستندات افراد داوطلب را جهت بررسی نهایی به دبیرخانه شهرستان مستقر در جهاد کشاورزی(تعاون روستایی) شهرستان ارسال نماید.

 

جدا از ضوابط مربوط به برگزاری مجمع، موضوع حضور فعال اعضا در جلسات مجمع هم نكته مهمی است. در این مورد چه تمهیداتی اندیشیده شده است؟

نظام های صنفی كشاورزی به منظور حضور فعال اعضا در مجمع ضمن هماهنگی با مراکز جهاد کشاورزی، اداره ترویج جهاد کشاورزی، شوراها و دهیاران روستایی، نسبت به نصب پلاکارد و تبلیغات در اماکنی که اعضا بیشترین تردد را دارند از جمله تعاونی ها و تشکلهای روستایی و کشاورزی اقدام نمایند.

 

معمولا موضوع رسمیت یافتن یا رسمیت پیدا نكردن جلسات مجمع، بحث های مربوط به خود را دارد. قوانین در این مورد چه می گوید؟ جلسات مجمع عمومی نظام صنفی كشاورزی با حضور چه تعداد از اعضا رسمیت می یابد؟

طبق مقررات مرتبط با نظام صنفی کشاورزی، مجمع عمومی در دور اول با حضور حداقل نصف به علاوه یك نفر از اعضاء‌ رسمیت می یابد.

 

اگر مجمع در نوبت اول به حد نصاب لازم نرسید...؟

 اگر در نوبت اول به نصاب لازم نرسد، برای بار دوم با حضور حداقل یك سوم اعضاء رسمیت می یابد و در صورت به حد نصاب نرسیدن مجمع در مرحله دوم، مجمع عمومی با حضور حداقل یك پنجم اعضاء در مرحله سوم ‌برگزار می شود.

 

برای رسمیت جلسات مجمع  در مراحل بعدی(سوم به بعد) چه اقدامی به عمل آمده است؟

 شورای مرکزی نظام صنفی کشاورزی کشور برای قانونمند شدن نظام های صنفی شهرستان بویژه برگزاری مجمع عمومی مصوب نمود در مرحله چهارم و مراحل بعدی، حضور یك دهم اعضاء به شرطی كه در شهرستان های با كمتر از 1000 نفر عضو، از 50 نفر كمتر نباشد و در شهرستان های با بیش از 1000 نفر عضو، كمتر از 150 نفرنباشد، رسمیت می یابد.

 

رسمیت جلسه مجمع عمومی چگونه و توسط چه کسانی اعلام می شود؟

با کنترل لیست ثبت نام از اعضا و شمارش تعداد حاضرین، رئیس یا یکی از اعضای هیأت مدیره و یا مسئول دبیرخانه شهرستانی نظام صنفی رسمیت  جلسه را اعلام می کنند.

 

 

بعد از رسمیت جلسه مجمع عمومی چه اقداماتی در جلسه صورت می پذیرد؟

ابتدا هیأت رئیسه مجمع شامل رئیس، منشی و دو نفر ناظر از بین اعضای مجمع که کاندیدای عضویت در هیأت مدیره و بازرس نباشند توسط اعضا انتخاب می گردند. سپس پس از بررسی لیست حاضران نسبت به قرائت دستور جلسه جهت تصمیم گیری اعضا اقدام می نماید از جمله: دستورات جلسه مرسوم ارائه گزارش سالیانه هیات مدیره در باره فعالیت های نظام صنفی كشاورزی، بررسی ترازنامه،  برنامه و بودجه مورد نیاز سال بعد و ...

 

اگر در شرایطی، اعضای شركت كننده در انتخابات نظام صنفی شهرستان نسبت به برگزاری مجمع عمومی مشكل و یا اعتراضی داشته باشند چه كار باید انجام دهند؟

اعضای معترض می توانند حداكثر یك هفته بعد از زمان تشكیل مجمع، با ارائه ادله های لازم اعتراض خود را كتبا به هیأت رئیسه مجمع تسلیم كنند. هیأت رئیسه نیز یك هفته پس از دریافت شكایت و اعتراض نسبت به رسیدگی و اعلان نتیجه مهلت خواهد داشت.

 

در اساسنامه نظام صنفی كشاورزی شهرستان، اصطلاحی به نام "دوره فترت" آمده است. منظور از دوره فترت چیست؟

دوره فترت به زمانی اطلاق می شود كه یك نظام صنفی، غیر فعال و یا تعطیل باشد و یا هیأت مدیره و بازرس به درخواست اعضا اعتنا نکرده و موجب نارضایتی عمومی اعضاء شوند و یا به وظایف قانونی خود عمل نکرده باشند.

 

برگزاری مجمع عمومی در دوره فترت چه وضعیتی دارد؟

در دوره فترت، جهاد كشاورزی (تعاون روستایی) شهرستان می تواند راسا نسبت به برگزاری مجمع عمومی اقدام كند.

 

و پرسش آخر، مهم ترین نكته ای كه در بحث مجامع می باید مورد توجه نظام های صنفی قرار گیرد جیست؟

رعایت قوانین و مقررات موجود توسط اعضای هیأت مدیره نظام صنفی و رعایت فرآیند قانونی برگزاری مجمع است كه این امر در جهت شفاف سازی عملكرد آنان ضرورت دارد.