تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    تسلیت

با خبر شدیم که متاسفانه آقای حمید رضا یعقوبی رئیس هیات مدیره نظام صنفی كشاورزی شهرستان آباده استان فارس در هنگام بازگشت از جلسه نظام صنفی بر اثر سانحه تصادف رانندگی دارفانی را وداع گفته است. برای آن مرحوم، رحمت واسعه و برای خانواده محترم و همكاران گرامی اش،شکیبایی مسئلت داریم.