تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    عدم تناسب بین پیشرفت نظامهای صنفی در شهرستانهای مختلف به عملكرد و پیگیری نظامها بر می گردد

به تناسب سنتی بودن کشاورزی، این بخش نیز به طور سنتی اداره می شود.

مدیرکل دفتر امور تشکل‌های بخش کشاورزی با بیان این مطلب در نشست هم اندیشی نظام صنفی كشاورزی استان همدان گفت: اگر اطلاعات آماری مبنای برنامه ریزی باشد، این امر در حال حاضر به سنتی ترین شكل موجود صورت می گیرد. این مبناها در دنیای امروز، روش و مبنای کاربردی برای سیاست گذاری و برنامه ریزی نمی باشد.

دكتر عبدالرضا مسلمی افزود: فلسفه تشكیل نظام صنفی كشاورزی، نیمی به خاطر هویت بخشی و تامین و پیگیری حقوق كشاورزان است. اما نیمی از آن مربوط به اطلاعات و وضعیت شغلی بهره برداران است كه این نظام صنفی در اختیار دولت قرار دهد.

وی تاكید كرد: نظام صنفی كشاورزی از طریق صدور پروانه فعالیت و شناسنامه شغلی می تواند مسئول و مبنای پی ریزی یك آمار خوب برای بخش كشاورزی باشد تا این اطلاعات صحیح مبنای برنامه‌ریزی بخش قرار گیرد.

مسلمی اضافه نمود: بخش زیادی از اعتبار در ازای صدور پروانه های فعالیت به عمکرد مجریان نظام صنفی كشاورزی بستگی دارد و خود آنها باید این اعتبار را به وجود آورده و ارتقاء‌ دهند.

مدیرکل دفتر امور تشکل‌های بخش کشاورزی با اشاره به این كه تعدادی از نظام های صنفی در شرایطی كه مشكلات و مسائل كشاورزی برای همه وجود دارد موفق عمل كرده اند، اظهار داشت: عدم تناسب بین پیشرفت نظام های صنفی در شهرستان های مختلف به میزان زیادی به عملكرد و پیگیری خود نظام ها بر می گردد.

نظام صنفی كشاورزی تنها برای حل مشکل بیمه‌ای کشاورزان ایجاد نشده است

رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور نیز در این نشست تاكید كرد: نظام صنفی كشاورزی تنها برای حل مشکل بیمه‌ای کشاورزان ایجاد نشده است.

مهندس محمد شفیع ملك زاده با بیان این که اعتبار پروانه فعالیت در اصل یک اعتبار معنوی است، اظهار داشت: تاكنون جلسات متعددی در تعامل با معاونت زراعت، مدیران بانک کشاورزی، صندوق حمایت از توسعه کشاورزی، صندوق بیمه کشاورزی و سایر بخش‌های مرتبط به منظور اعتبار بخشی به پروانه فعالیت برگزار نموده ایم. اما اعتبار پروانه عمدتا به عملكرد خود نظام های صنفی برمی گردد.

وی در خصوص وظیفه نظام صنفی كشاورزی گفت: باید هدف اصلی که پیگیری مطالبات بخش کشاورزی است اصلاح شود و به این منظور باید از شهرستان ها شروع کنیم و در نظام های صنفی شهرستان مشکلات کشاورزان را آسیب شناسی نموده و پیگیری کنیم و اگر به نتیجه نرسیدیم با رعایت سلسله مراتب به نظام صنفی استان انعکاس دهیم و استان نیز در صورت به نتیجه نرسیدن به نظام صنفی کشور منعکس نماید.

رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور همچنین گفت: نظام صنفی كشاورزی استان و کشور هیچ گونه اعتبارمالی از محل دیگری  ندارند و نظام صنفی شهرستان بنا به قوانین و مقررات می باید از محل درآمدهای صدور، تمدید و ابطال پروانه های فعالیت، سهم 20 درصدی خود را به نظام استان واریز نماید.