تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    جلسه هم اندیشی نظام صنفی كشاورزی،نظام مهندسی كشاورزی و جهاد كشاورزی استان مازندران

دومین جلسه هم اندیشی نظام مهندسی كشاورزی و نظام صنفی كشاورزی با هماهنگی رئیس سازمان جهاد كشاورزی استان مازندران و با حضور معاونین و مشاور رئیس سازمان، نمایندگان نظام صنفی و نظام مهندسی كشاورزی استان مازندران برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، مصوبات این جلسه بدین شرح اعلام شده است:

1-       بازدید اراضی زراعی و باغی توسط نظام های صنفی كشاورزی طبق فرمت تیپ صورت خواهد گرفت.

2-       نظام مهندسی كشاورزی طی مكاتبه رسمی اشخاص حقیقی حقوقی دارای صلاحیت و رتبه بندی را جهت اجرای امورات محوله به نظام صنفی كشاورزی معرفی تا بر اساس تفاهم نامه فی مابین اقدام گردد.

3-       به منظور كاهش هزینه ایاب و ذهاب بهره برداران زراعی و باغی مقرر شد نظام صنفی كشاورزی شهرستان ها جهت تنظیم فرم بازدید و ثبت نقاط جغرافیایی (به وسیله دستگاه GPS) شركت های خدمات مشاوره ای مستقر در مراكز خدمات مدیریت جهاد كشاورزی شهرستان ها را در اولویت قرار دهند و شركت های خدمات مشاوره ای نیز ملكف هستند برابر درخواست نسبت به انجام امورات اقدام نمایند.

4-       در ارتباط با تعرفه انجام عملیات كارشناسی و ثبت نقاط جغرافیایی،‌نظام صنفی كشاورزی شهرستان ها مكلف هستند برابر تعرفه توافق شده نسبت به تنظیم قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام كنند.

5-       مقرر شد شركت های خدمات مشاوره ای مستقر در هر منطقه پس از معرفی باغداران از سوی نظام صنفی با دریافت یك تعرفه، برابر قرارداد اقدام كنند.

تنظیم از منبع: جهاد كشاورزی استان مازندران