تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    چهارمین و آخرین گردهمایی منطقه ای آموزشی- توجیهی كارگزاران امور تشكل های كشاورزی سال 94 در اصفهان برگزار شد

چهارمین و آخرین گردهمایی منطقه ای آموزشی- توجیهی كارگزاران امور تشكل های كشاورزی در سال 1394 با همکاری تسهیلگران دوره آموزشی از دفتر امور تشکلهای كشاورزی و با حضور نمایندگان نظام های صنفی كشاورزی و مسئولین امور تشكل های استان های فارس، هرمزگان،خوزستان، بوشهر، كهگیلویه و بویراحمد، خراسان رضوی، گیلان، آذربایجان شرقی، یزد و اصفهان طی روزهای 18 و 19بهمن ماه 94 در اصفهان برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، در ابتدا مهندس غیبی معاون مالی اداری سازمان تعاون روستایی استان اصفهان در باره وضعیت كشاورزی در استان اصفهان و همچنین كاركردهای نظام صنفی كشاورزی سخنانی ایراد نمود.

سپس معاون دفتر امور تشكل های كشاورزی در این جلسه گفت: این كه نظام صنفی كشاورزی باید قوانین و مقررات مربوطه را بخوبی فرا گرفته و اجرا نماید و روابط دولت و كشاورزان را تسهیل كند از موارد بسیار مهمی است كه در زمان حاضر می باید از آن گذر كرده باشد.

مرتضی ادیب در ادامه تاكید كرد: باید اكنون به این پرسش رسید كه نظام صنفی كشاورزی چه نقشی در تولید و امنیت غذایی كشور می تواند ایفا كند و این كه در كدام بخش از فرآیند زنجیره تولید و بخش كشاورزی در تحقق اسناد بالادستی قرار گرفته است.

وی ضمن تشریح سیاست ها و راهبردهای دفتر امور تشكل های كشاورزی بر انجام نظارت و ارزیابی نظام های صنفی شهرستان ها بر اساس شیوه نامه نظارتی، پیگیری ابلاغیه مورخه 30/4/94 وزیرجهاد كشاورزی و روند اجرایی آن، دریافت گزارش عملكرد از نظام های صنفی شهرستان و جمع بندی در نظام صنفی استان و ارسال بموقع آن به دفتر امور تشكل های كشاورزی تاكید كرد.

سپس مسعود عدل طلب رئیس گروه بررسی های اقتصادی و اجتماعی دفتر امور تشكل های كشاورزی در بخش كارگاه آموزشی به ارائه رهیافت ها و فنون مشاركتی با استفاده از تكنیك های كارت (طرح مسائل و مشكلات)، مقایسه زوجی( اولویت بندی مسائل و مشكلات با استفاده از ماتریس زوجی)، ژرف كاوی (بررسی روابط علت و معلولی مسائل و مشكلات پیش رو) و swot )سنجش و تجزیه و تحلیل نقاط قوت، ضعف و فرصت، ‌تهدید به منظور شناسایی شرایط محیطی و توانایی های درونی) پرداخت.

اعتبار پروانه فعالیت، عدم رعایت قوانین، ضعف آموزش و اطلاع رسانی، ضعف هیات مدیره نسبت به احاطه نسبت به قوانین و مقررات موجو برخی از مسائل مطرح شده، ضعف عملكردی مسئولین از جمله مسائل عنوان شده از سوی حاضران بود كه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و راهكارهای حل مشكل برای آنها مطرح شد.

رئیس سابق نظام صنفی كشاورزی كشور و رئیس نظام صنفی كشاورزی استان اصفهان نیز در این گردهمایی اظهار داشت: یكی از كارهای نظام صنفی باید این باشد كه كشاورزان را به فضای صنف و صنفی نزدیك ساخته و مطالبات صنفی داشته باشیم.

مهندس موسی رهنمایی افزود: موضوع كشاورز با موضوع كشاورزی تفكیك پذیر نیست. كشاورزی با كشاورز عجین شده است و حمایت از او نتیجه حمایت از كشاورزی است. بنابراین انتظار داریم كه همه كشاورزی را با خود كشاورز ببینند و این نكته مهمی است كه بخشی از دست اندركاران بخش كشاورزی به آن توجه ندارند.

حاضران در این دوره آموزشی از سازمان تعاون روستایی استان ها را خانمها وطنی (هرمزگان)، مستشفی(یزد) و آقایان اسپلانیان (خراسان رضوی)، شیرمحمدی(آذربایجان شرقی)، اسماعیل پور(فارس)، نجفی( خوزستان)، هاشمی(بوشهر)، شجاعی(كهگیلویه و بویراحمد)، زوار(گیلان)، و سلیمان پور(اصفهان) و همچنین از نظام  های صنفی کشاورزی استان ها را آقایان موسوی نژاد(خراسان رضوی)، ذوالفقاری(آذربایجان شرقی)، شیبانی(فارس)، دهقانی(هرمزگان)، جعفری(بوشهر)، و صفاری(اصفهان) تشكیل می دادند.