تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    تسلیت

مطلع شدیم كه متاسفانه مادر گرامی جناب آقای مهندس مهدی قاسمی بازرس نظام صنفی كشاورزی استان خراسان جنوبی و دبیر اجرایی نظام صنفی كشاورزی شهرستان خوسف به رحمت ایزدی پیوسته و ایشان در غم از دست دادن مادر به سوگ نشسته است. از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه رحمت و مغفرت و برای بازماندگان، صبر و شکیبایی آرزو داریم.