تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    تسلیت

با تاسف مطلع شدیم كه مهندس محمدهادی انصاری دبیراجرایی نظام صنفی كشاورزی استان مركزی در غم از دست دادن برادر كه اخیرا به درجه رفیع شهادت نائل آمده اند به سوگ نشسته است. پایگاه نظام صنفی كشاورزی به خانواده محترم انصاری تسلیت می گوید.