تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    نظام های صنفی فقط تا پایان اسفند ماه برای پلمپ دفاتر قانونی مهلت دارند

با توجه به اینكه به پایان سال نزدیك می شویم و نظام های صنفی كشاورزی با مساله مهم پلمپ دفاتر قانونی مواجه هستند و برای این موضوع هم تا 27 اسفند ماه بیشتر فرصت باقی نیست در باره متن و حاشیه بحث های مالی نظام های صنفی با مسعود عدل طلب رئیس گروه بررسی های اقتصادی و اجتماعی دفتر امور تشكل های كشاورزی مصاحبه ای داشته ایم كه در پی می آید:

نظام های صنفی كشاورزی در این ایام پایانی سال با مساله پلمپ دفاتر قانونی روبرو هستند.‌اولین سوال این است كه این دفاتر در اداره دارایی باید پلمپ شوند یا در اداره ثبت؟  

این دفاتر قانونی شامل دفتر روزنامه و دفتر كل در اداره ثبت شهرستان پلمپ می شود.

پس نظام های صنفی برای چه كاری به اداره دارایی مراجعه می كنند؟

برای صدور کد اقتصادی است كه از طریق اداره دارایی شهرستان مربوطه اقدام می شود.

اگر نظام های صنفی با عدم پلمپ دفاتر از سوی ادارات ثبت شهرستان مواجه شدند، چه باید كرد؟

در صورت عدم پلمپ دفاتر از سوی ادارات ثبت، "سازمان تعاون روستایی استان" كتبا نظام صنفی را به "ثبت محل" معرفی و اعلام نظر ثبت را به عنوان مستندات نگهداری می كند.

اما شهرستان هایی هم بوده اند كه خود نظام صنفی، شخص را با مهر نظام به ثبت معرفی نموده است.

بله. معرفی نامه صادره از تعاون روستایی و یا نظام صنفی باید باشد. معمولا اداره ثبت بدون معرفی نامه صادره از تعاون روستایی یا نظام صنفی در این مورد اقدام نمی كند.   

هم در ماده 2 اساسنامه نظام صنفی كشاورزی استان و هم در ماده 2 اساسنامه نظام صنفی كشاورزی شهرستان آمده است كه نظام صنفی كشاورزی، غیر انتفاعی است. پس چرا مشمول مالیات و اظهار نامه مالیاتی است؟

بر طبق قانون، همه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول قانون مالیات هستند. بسیاری باید مالیات بدهند و برخی هم كه قانون مشخص كرده از مالیات معافند. تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه كشور میگوید كه " تسلیم اظهار نامه مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداری از هر گونه معافیت مالیاتی است." بنابراین شرط اثبات معافیت نظام های صنفی كشاورزی از مالیات، اقدام نظام ها در تكمیل اظهار نامه مربوطه است.هر ساله قانونگذار ممكن است بخشی از درآمد ها یا مشاغل را از پرداخت مالیات معاف كند ( مانند كشاورزی ). ولی مؤدی باید فرم های مالیاتی را طبق ضوابط تكمیل و به اداره دارایی تسلیم نماید تا بتواند از معافیت های مالیاتی برخوردار شود.

با توجه به این كه هنوز مكاتبه ای شفاف با موضوع معافیت نظام های صنفی كشاورزی موجود نیست، اگر یك اداره ای در شهرستان به نظام صنفی اعلام كند كه بنا چه استنادی از مالیات معاف هستید به چه بند قانونی می توانند ارجاع دهند؟

بند "ی" ماده 139 قانون مالیات های مستقیم. بر این اساس " حق عضویت اعضا مجامع حرفه ای، احزاب و انجمن ها و تشکل های غیر دولتی که دارای مجوز از مراجع ذیربط باشند و وجوهی که به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد یا حق الزحمه اعضاء آن ها کسر و به حساب مجامع مزبور واریز می شود، از پرداخت مالیات معاف است". همچنین تبصره " یك" همین ماده نیز اذعان می دارد:"وجوهی كه از فعالیت های غیر انتفاعی به منظور پیشبرد اهداف و وظابف اشخاص موضوع این ماده از راه برگزاری دوره های آموزشی ، سمینارها ، نشر كتاب و نشریه های دوره ای و . . . در چارچوب اساسنامه آنها تحصیل می شود و سازمان امور مالیاتی كشور بردرآمد هزینه آنها نظارت می كند ، از پرداخت مالیات معاف هستند".

بر اساس ماده14 آیین نامه اجرایی نظام صنفی كارهای كشاورزی مصوب هیأت وزیران نیزهیچ یك از وظایف هیأت مدیره نظام صنفی انتفاعی و درآمدزایی نمی باشد و تماماً آموزشی، فرهنگی و خدمت رسانی به قشر محروم كشاورز است. لذا نظام صنفی كشاورزی كه وظیفه اصلی آن صدور پروانه فعالیت برای اعضاء و همچنین ارائه خدمات حمایتی و آموزشی و دفاع از حقوق صنفی اعضاء‌ است از پرداخت مالیات معاف می باشند.

اما باز هم مشاهده شده است كه برای برخی نظام های صنفی مالیات در نظر گرفته شده است؟

خوب است اینجا اشاره شود كه نظام های صنفی دقت كنند در سرفصل های ارائه شده در دفاتر مالی، عناوینی را ذكر كنند كه مشمول مالیات نباشد.مثلا جی پی اس مزارع، مشمول مالیات می شود.

یكی از مشكلات برخی نظام های صنفی در بحث اخذ كد اقتصادی است. برای آن دسته از نظام های صنفی كشاورزی كه در این مورد مساله و مشكل دارند چه توصیه ای دارید؟

اخذ کد اقتصادی برای نظام های صنفی پیش مقدمه ای می خواهد که عبارت است از:1- کد رهگیری2- کد شناسه ملی. این دو کد را سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در تیر ماه سال 91 طی نامه ای به مدیران تعاون روستایی استانهای کشور جهت ابلاغ و اطلاع رسانی به نظام های صنفی کشاورزی شهرستان های تابعه اعلام داشت.اما معمولا باید برای صدور کد اقتصادی از طریق "اداره دارایی شهرستان" مربوطه اقدام می شود كه در ابتدا گفته شد.

ضمن تشكر، اگر نكته ای هم باقی مانده است ممنون می شویم بفرمایید.

اول این كه تا به هفته ها و روزهای شلوغ اداری پایانی سال نرسیده ایم نظام های صنفی برنامه ریزی و اقدام عاجل در ارتباط با پلمپ دفاتر قانونی خود را داشته باشند. مساله بعدی هم اگرچه همه دست اندركاران موظفند نسبت به آگاهی بخشی و اطلاع رسانی و آموزش تشكل ها و نظام های صنفی كشاورزی در امور مالی و اداری همت نمایند، اما اركان تشكل ها بویژه هیات مدیره محترم نظام های صنفی برابر وظایف و مأموریت های محوله خود مكلف هستند كه نسبت به پیگیری این قبیل امور از ابتدای سال مالی اقدام داشته باشند.

 

از نظام های صنفی كشاورزی شهرستان ها تقاضا داریم مسائل و تجربیات خود را در این خصوص جهت اطلاع رسانی منعكس نمایند.